Wiza typu D - złóż wniosek - Polska na Białorusi - Portal Gov.pl (2023)

Jakie dokumenty musisz przedstawić?
 1. zakończone w systemiee-konsulat, wydrukowany i podpisany formularz wizowy;
 2. Kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Zdjęcie musi być:
  1. czytelne, wykonane na białym tle i wydrukowane na wysokiej jakości papierze,
  2. nieprzekraczający 6 miesięcy,
  3. wykonane od przodu, wyraźnie ukazujące oczy i twarz po obu stronach, od czubka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia. Do fotografowania należy zdjąć kask.
 3. Paszport wydany w ciągu ostatnich 10 lat, ważny co najmniej 3 miesiące od przewidywanej daty powrotu, z co najmniej 2 wolnymi stronami na wizy.
 4. Kopia strony paszportowej z danymi osobowymi i zdjęciem.
 5. OOsoba ubiegająca się o wizę krajową osobiście przedstawia dokument potwierdzający posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego, o którym mowa w art. 25 sek. 1 pkt 2 lit. i/lub dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podróżne ubezpieczenie medyczne na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 30 000 euro musi być ważne przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium RP, pokrywać wszelkie wydatki mogące powstać podczas pobytu na tym terytorium w związku z potrzebą w przypadku powrotu z podróży z przyczyn medycznych, konieczności pilnej pomocy, nagłego leczenia szpitalnego lub śmierci, w której ubezpieczyciel zobowiązuje się ponieść koszty udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio podmiotowi je udzielającemu, za okazaniem wystawionej faktury przez ten podmiot.Więcej informacji:https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wizy--> w zakładce: Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach, spełniających warunki, o których mowa w art. 25 sek. 1 pkt 2 lit. i pon. 1b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 6. Kopia dokumentu tożsamości potwierdzającego, że legalnie przebywasz w okręgu konsularnym urzędu, w którym ubiegasz się o wizę. Zezwolenie na pobyt określone prawem Republiki Białoruś (w przypadku cudzoziemców przebywających w Republice Białoruś).
 7. Potwierdzenie posiadania środków finansowych w formie ustalonej przez instytucję.
 8. Dokument potwierdzający zakwaterowanie (np. oficjalne zaproszenie lub rezerwacja hotelu).
 9. Dokumenty potwierdzające cel pobytu na terytorium RP.

Ponadto w przypadku drobnych wniosków wizowych należy podać:

- Pisemna i poświadczona zgoda rodziców na przedstawienie wniosku wizowego. Jeżeli jest tylko jeden opiekun, należy to potwierdzić, przedstawiając akt urodzenia, orzeczenie sądu przyznające wyłączną władzę rodzicielską lub akt zgonu drugiego rodzica;

- Paszporty rodziców - oryginał i kopia;

- Oryginał i kopia aktu urodzenia.

Jeżeli dziecko figuruje w paszporcie rodzica lub opiekuna prawnego, należy złożyć osobny wniosek wizowy. Wiza zostanie umieszczona w paszporcie rodzica lub opiekuna prawnego.

Zapamiętać:

- Musisz ubiegać się o wizę w placówce dyplomatycznej, której okręg konsularny obejmuje Twoje stałe miejsce zamieszkania.

- Co do zasady dokumenty, o których mowa powyżej, są wystarczające do wydania decyzji, ale konsul może zażądać dodatkowych dokumentów.

- Konsul ma prawo zaprosić wnioskodawcę do urzędu na rozmowę wizową.

- Wizy typu D umożliwiają pobyt w innych krajach strefy Schengen przez 90 dni w dowolnym okresie 180 dni. Oznacza to, że możesz legalnie przebywać w strefie Schengen tylko wtedy, gdy Twój pobyt w strefie Schengen nie przekroczy 90 dni w ciągu ostatnich 180 dni.

- Wiza typu D może być wydana z maksymalnym okresem ważności jednego roku.

- Pamiętaj, że wiza nie gwarantuje wjazdu do Polski - ostateczną decyzję zawsze podejmuje Straż Graniczna.


UWAGA

Zgodnie z art. 65 sek. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach konsul wydaje postanowienie o odmowie wydania wizy, jeżeli cudzoziemiec nie posiada ważnego ubezpieczenia medycznego lub zdrowotnego, o którym mowa w art. 25 tej ustawy.

Wymagania dotyczące ubezpieczenia medycznego lub zdrowotnego mogą się różnić w zależności od miejsca docelowego i są oznaczone *.

WYKAZ DODATKOWYCH DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ DOSTARCZYĆ OSOBY NIELETNIE

- akt urodzenia;

- notarialna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, który nie podpisał wniosku wizowego na wyjazd małoletniego z Białorusi (oryginał i kopia). Jeżeli w momencie składania wniosku wizowego obecni są oboje rodzice/opiekunowie prawni, na podróż małoletniego nie jest wymagane zezwolenie notarialne. Pobierz formularz zgody rodziców na podróż dziecka w tych przypadkach (do pobrania poniżej);

- jeżeli małoletni podróżuje bez obojga rodziców (np. z grupą szkolną), zgoda obojga rodziców na wyjazd małoletniego z Białorusi sporządzona przez notariusza;

- jeżeli małoletni ma tylko jednego opiekuna, należy przedstawić odpowiedni dokument (orzeczenie sądu o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej, akt zgonu lub inny dokument);

- w przypadku osób niepełnoletnich podróżujących z towarzyszącymi rodzicami wymagana jest kserokopia ważnej wizy rodziców.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE GŁÓWNY CEL OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O WIZĘ KRAJOWĄ

 • Wykonywanie pracy na podstawie „Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom” wpisanego do ewidencji

- oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanemu do ewidencji;

Uwaga:

1. W przypadku wiz pracowniczych obowiązkowe jest wykupienie ubezpieczenia na wszystkie dni pobytu.

2. Wizy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca wydaje lub odmawia konsul właściwy w państwie stałego pobytu cudzoziemca, a w przypadku legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej – konsul mający siedzibę w danym państwie, jeżeli cudzoziemiec uzasadnił złożenie wniosku poza krajem stałego pobytu rezydencja.

3. Na podstawie oświadczenia wiza jest wydawana wyłącznie osobie w nim wskazanej.

 • Wykonywanie pracy sezonowej przez okres nieprzekraczający 9 miesięcy w roku kalendarzowym (o którym mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

- zaświadczenie o wpisie wniosku do rejestru wniosków o pracę sezonową, o którym mowa w art. 88p ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

Uwaga:

1. W przypadku wiz pracowniczych obowiązkowe jest wykupienie ubezpieczenia na wszystkie dni pobytu.

(Video) Migrant Crisis on Poland-Belarus Border Worsens

2. Wizy w celu wykonywania pracy za granicą wydaje lub odmawia jej wydania konsul właściwy w państwie stałego pobytu cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – konsul Państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacja Szwajcarska – konsul z siedzibą w danym państwie, o ile cudzoziemiec uzasadni złożenie wniosku poza krajem stałego zamieszkania.

3. Na podstawie zaświadczenia wiza wydawana jest wyłącznie osobie w nim wskazanej

 • Wykonywanie pracy innej niż określona wartość. 60 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (w tym o zezwoleniach na pracę na terytorium RP)

- oryginał i kopia zezwolenia na pracę w rozumieniu art. 2 sekundy. 1 pkt 43a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, chyba że zezwolenie nie jest wymagane;

Uwaga:

1. W przypadku wiz pracowniczych obowiązkowe jest wykupienie ubezpieczenia na wszystkie dni pobytu.

2. Wizy w celu wykonywania pracy za granicą wydaje lub odmawia jej wydania konsul właściwy w państwie stałego pobytu cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – konsul Państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacja Szwajcarska – konsul z siedzibą w danym państwie, o ile cudzoziemiec uzasadni złożenie wniosku poza krajem stałego zamieszkania.

3. Wiza wydawana jest wyłącznie osobie wskazanej w dokumencie potwierdzającym prawo do pracy.

 • Pełnienie funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub spółki kapitałowej w organizacji

Kopia zaświadczenia o wpisie podmiotu do Krajowego Rejestru Widzów;

Na podstawie wpisu do Rejestru wizy wydawane są na okres 180 dni w okresie 12 miesięcy. Na podstawie wpisu w Rejestrze osoby mogą ubiegać się o wizy dłuższe niż 180 dni wyłącznie na podstawie zezwolenia na pracę.

Zgodnie z wpisem do Rejestru o wizy Schengen mogą ubiegać się wyłącznie małżonkowie i dzieci osoby wpisanej do Rejestru.

 • Wiza uprawniająca do ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub kształcenia w szkole doktorskiej lub kursie przygotowawczym do studiów wyższych („Student”)

Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej z adnotacją „student” w celu uzasadnienia celu podróży przedstawia:

1. Zaświadczenie z jednostki prowadzącej studia o podjęciu studiów lub o kontynuacji studiów.

2. Dowód wniesienia opłaty za studia w przypadku podjęcia lub kontynuowania studiów płatnych.

3. Dokument potwierdzający posiadanie wystarczających środków ekonomicznych na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu do kraju pochodzenia lub zamieszkania lub kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które przyznaje zezwolenie na wjazd i wydatki na studia.

Tylko studenci studiów stacjonarnych lub osoby wyjeżdżające do Polski na kurs przygotowawczy do podjęcia studiów na uczelni mogą otrzymać wizę z dopiskiem „student”.

Konsul ma prawo ocenić, czy znajomość przez cudzoziemca języka, w którym będą odbywane studia, pozwoli mu na odbycie studiów.

Jeżeli do wniosku nie zostały dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku oraz okoliczności uzasadniających ubieganie się o wydanie tej wizy, osoba ubiegająca się o wizę ma prawo do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku . aplikacja.

Wniosek o wydanie wizy można rozpatrzyć w ciągu 60 dni.

Cudzoziemiec zamierzający studiować w Polsce dołącza do wniosku wizowego:

a) zaświadczenie z jednostki studiów o przyjęciu lub kontynuacji studiów,

b) dowód wniesienia opłaty za studia, w przypadku odbywania lub kontynuowania studiów płatnych (informację o opłacie znajdziesz na zaświadczeniu),

c) dokument potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu do kraju pochodzenia lub zamieszkania lub kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udziela zezwolenia na wjazd i pokrycie kosztów studiów,

d) posiadać ubezpieczenie medyczne lub podróżne ubezpieczenie medyczne.

Cudzoziemiec musi zapewnić środki ekonomiczne na pokrycie trzech składników przez cały okres ważności wizy.

Na koszt utrzymania (AD punkt c) w Polsce składają się:

1. Stała i jednorazowa kwota zapewniająca możliwość powrotu cudzoziemca do kraju pochodzenia, w wysokości:

200 zł, jeśli pochodzisz z kraju sąsiadującego z Rzeczpospolitą Polską,

500 zł, jeśli pochodzisz z państwa członkowskiego Unii Europejskiej niesąsiadującego z Rzeczpospolitą Polską lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,

2500 zł w przypadku przyjazdu z innego kraju.

2. Fundusze na pokrycie kosztów utrzymania w czasie studiów (np. zaświadczenie o akademiku, umowa najmu mieszkania itp.).

(Video) Visa-free travel to Belarus

3. Kwota 701 zł (lub 528 zł jeśli student nie przebywa w Polsce sam, ale z rodziną) miesięcznie jako kwota gwarantująca, że ​​student nie będzie uprawniony do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej w Polsce.

Dokumentami, które mogą świadczyć o posiadaniu wystarczających środków ekonomicznych są:

1. Czek podróżny;

2. certyfikat limitu karty kredytowej wystawiony przez bank wydający kartę kredytową;

3. zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub kasie mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4. dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;

5. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.

Dopuszczalne jest wystawienie dokumentów wymienionych w punkcie 3 (z wyjątkiem stypendium i czeku podróżnego) innej osobie niż wnioskodawca (nie musi to być rodzina). W takim przypadku należy dołączyć poświadczony notarialnie „list sponsorski”. Np. rodzice lub fundacja gwarantują w liście sponsorskim, że pokryją koszty utrzymania ucznia i jednocześnie dołączają dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich środków finansowych.

Posiadanie środków ekonomicznych wystarczających na pokrycie kosztów utrzymania może być udokumentowane świadectwem pracy oraz wysokością zarobków (§ 3 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium RP).

Zaświadczenie takie może dotyczyć osoby, która wyraziła zgodę na pokrycie kosztów utrzymania studenta w czasie jego pobytu w Polsce (np. rodzic lub rodzice). W takim przypadku wraz z certyfikatem konieczne jest przedstawienie tzw. listu sponsorskiego.

Jeżeli dokumentem potwierdzającym posiadanie przez studenta odpowiednich środków finansowych jest zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów (od studenta lub sponsora) wystarczy przedłożyć zaświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów, jeżeli wysokość miesięcznych dochodów jest wystarczająca na pokrycie rocznych kosztów studiów

 • Wiza na badania naukowe lub rozwój („Naukowiec”)

Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej z wzmianką „naukową” dla uzasadnienia celu podróży przedstawia:

Umowa o przyjęcie cudzoziemca do prowadzenia prac badawczych lub prac rozwojowych naukowych zawarta z jednostką naukową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia lub inna umowa cywilnoprawna. Umowa taka określa:

1. tytuł lub cel badań naukowych lub prac rozwojowych albo ich przedmiot,

2. Zobowiązanie naukowca do udziału w prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych,

3. zobowiązanie jednostki naukowej do zapewnienia naukowcom warunków do realizacji ich zobowiązań,

4. datę rozpoczęcia i zakończenia lub przewidywany czas trwania badań naukowych lub prac rozwojowych,

5. wynagrodzenie naukowca i inne warunki jego pracy,

6. Informacje o planowanych pracach badawczych lub rozwojowych na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

- dokument potwierdzający posiadanie wystarczających środków ekonomicznych na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu do kraju pochodzenia lub zamieszkania lub kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udziela zezwolenia na wjazd, lub przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadanie tych środków.

- pisemne oświadczenie jednostki naukowej, w którym zobowiązuje się do zwrotu kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu za granicę, do zapłaty z budżetu państwa w terminie 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy przyjęcia cudzoziemca, jeżeli przyczyną wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu jest jego nielegalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli do wniosku nie zostały dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku oraz okoliczności uzasadniających ubieganie się o wydanie tej wizy, osoba ubiegająca się o wizę ma prawo do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku . aplikacja. Wniosek o wydanie wizy można rozpatrzyć w ciągu 60 dni.

 • Wiza stażowa („stażysta”)

Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej z adnotacją „praktykant” w celu uzasadnienia celu podróży przedstawia:

1. Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych w ciągu 2 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku lub dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych poza Unią Europejską.

2. Dokument potwierdzający pobyt na terytorium RP.

3. Dokument potwierdzający posiadanie wystarczających środków ekonomicznych na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu do kraju pochodzenia lub zamieszkania lub kosztów tranzytu do kraju trzeciego, który udziela zezwolenia na wjazd, oraz kosztów stażu.

4. Pisemne oświadczenie organizatora stażu, w którym zobowiązuje się on do poniesienia kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem postanowienia o zobowiązaniu do powrotu za granicę.

5. Pisemna umowa z organizatorem praktyki, na podstawie której odbywać się będzie praktyka. Niniejsza umowa określa:

- opis programu praktyki, w tym informacje o celu kształcenia lub elementach kształcenia, przeszkoleniu teoretycznym i praktycznym, stanowisku, na którym odbywana będzie praktyka, języku, w którym odbywana będzie praktyka, poziomie znajomości języka wymaganym do zakończenia stażu, zakresu i rodzaju podejmowanej pracy, zadań, wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, które mają zostać zdobyte w wyniku odbycia stażu.

- Czas trwania stażu.

(Video) Here’s why Poland takes in millions of migrants... just not Muslim ones

- warunki odbywania i monitorowania stażu, w tym określenie miejsca odbywania stażu oraz wyznaczenie opiekuna stażu.

- godziny ćwiczeń

- prawa i obowiązki stron w stosunku do (pokrycia kosztów stażu, niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenia NNW, czasu wolnego i warunków rozwiązania umowy).

- sposób potwierdzenia zdobytej wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego.

- informację, że cudzoziemiec ukończył kurs języka polskiego lub innego języka, w którym odbywa praktykę, albo w nim uczestniczy, na poziomie znajomości języka niezbędnym do odbycia praktyki.

Praktyka musi być adekwatna do kierunku i poziomu ukończonych lub trwających studiów.

Jeżeli do wniosku nie zostały dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku oraz okoliczności uzasadniających ubieganie się o wydanie tej wizy, osoba ubiegająca się o wizę ma prawo do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku . aplikacja. Wniosek o wydanie wizy można rozpatrzyć w ciągu 60 dni.

 • Wiza uprawniająca do udziału w programie wolontariatu europejskiego („Wolontariat”)

Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej z adnotacją „dobrowolne” w celu uzasadnienia celu podróży przedstawia:

1. Dokument potwierdzający pobyt na terytorium RP.

2. Dokument potwierdzający posiadanie wystarczających środków ekonomicznych na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu do kraju pochodzenia lub zamieszkania lub kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli zezwolenia na wjazd.

3. Umowa zawarta z jednostką organizacyjną, na rzecz której cudzoziemiec świadczy usługi jako wolontariusz. Niniejsza umowa określa:

- opis czasu trwania wolontariatu

- czas trwania wolontariatu

- warunki wykonywania i monitorowania wolontariatu

- godziny świadczenia usług

- środki na pokrycie kosztów pobytu i zakwaterowania cudzoziemca oraz minimalną wysokość otrzymywanego przez cudzoziemca zasiłku

- Kwalifikacja cudzoziemca, niezbędna do realizacji świadczeń.

Jeżeli do wniosku nie zostały dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku oraz okoliczności uzasadniających ubieganie się o wydanie tej wizy, osoba ubiegająca się o wizę ma prawo do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku . aplikacja. Wniosek o wydanie wizy można rozpatrzyć w ciągu 60 dni.

*W przypadku ubiegania się o wizę na studia, kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym, obowiązkowe jest wykupienie ubezpieczenia na okres do uzyskania uprawnień wynikających z bierzmowania. państwo.

W przypadku wizyt osób bliskich, Białoruś przebywających w Polsce na podstawie wiz krajowych w celu nauki lub nauki, osoby te muszą wystąpić o wizę Schengen (okres pobytu 90 dni w okresie 180 dni), przedstawiając pismo z władze uczelni potwierdzające wniosek wizowy i inne dokumenty wymagane do uzyskania wizy Schengen fakt studiowania lub studiowania w Polsce.

Po otrzymaniu karty pobytu obywatele Białorusi mogą zapraszać do siebie bliskich krewnych, ubiegając się o wizy Schengen lub wizy krajowe.

 • Korzystanie z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polo

oryginał i kopia Karty Polo;

Jeśli aplikujesz na podstawie Karty Polo, możesz ubiegać się tylko o wizę krajową!

 • Do udziału w „Polska. port handlowy”

Wszystkie informacje na temat programu „Poland.Business Harbor” oraz dokumentów wymaganych do uzyskania wizy w programie dostępne są pod poniższym linkiem:

Polska. Port handlowy.

 • wiza humanitarna

- informacje o wymaganych dokumentach można uzyskać bezpośrednio w urzędach konsularnych w Brześciu, Grodnie lub Mińsku.

Powyższe wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdej osoby ubiegającej się o wizę przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających autentyczność informacji podanych we wniosku wizowym.

Jaką kwotę zapłacisz?

Wizy Narodowe

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uprawnień konsularnych (Revista de Leyes, poz. 1909) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uprawnień konsularnych prawa konsularne (Dz. U. poz. 2084). Opłata podstawowa za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej wynosi:80 EUR.

Uwaga:

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnychod 1 stycznia 2020 r3Obywatele Białorusi ubiegający się o wizę krajową uiszczają opłatę w wysokości 35 EUR.

Z opłaty zwolnione są:

- osoby, które przedstawiły dokumenty potwierdzające konieczność wyjazdu ze względów humanitarnych

- dzieci poniżej 18 roku życia

-osób, które uczestniczą w działalności naukowej, akademickiej, kulturalnej i artystycznej, w tym w programach uniwersyteckich i programach wymiany; -

- Uczniowie, studenci, doktoranci i profesorowie towarzyszący w podróży studyjnej lub szkoleniowej, w tym w kontekście programów wymiany i innych zajęć szkolnych;

-uczestnikom międzynarodowych imprez sportowych i ich towarzyszom w celach zawodowych;

-Uczestnicy oficjalnych programów wymiany organizowanych przez Miasta Partnerskie i inne jednostki miejskie;

- przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego podróżujący na szkolenia, seminaria i konferencje, w tym na programy wymiany;

-uczestnicy oficjalnych programów współpracy transgranicznej między Białorusią a Unią;

- osoby niepełnosprawne oraz, w razie potrzeby, ich towarzysze;

- osoby ubiegające się o wizę na podstawie Karty Polo

- małżonków obywatela polskiego, jego małoletniego zstępnego w linii prostej lub małoletniego zstępnego w linii prostej współmałżonka, jego wstępnego w linii prostej lub wstępnego w linii prostej jego małżonka, jeżeli wstępny lub zstępny pozostaje na utrzymaniu obywatela polskiego lub jego małżonka

Opłata za wizę może się też różnić, jeśli istnieją umowy dwustronne, które inaczej regulują tę kwestię.

W przypadku otrzymania decyzji negatywnej opłatanie podlega zwrotowi

MIEJSCE Uiszczania OPŁATY WIZOWEJ ZA WNIOSEK SKŁADANY DO WYDZIAŁU KONSULARNEGO AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W MIŃSKU

Uwaga:

Opłatę wizową ponosimy tylko za wnioski przesłane bezpośrednio do urzędu konsularnegow euro gotówką.

INFORMUJEMY, ŻE PŁATNOŚCI WIZOWE MOŻNA DOKONAĆ TYLKO W ODDZIAŁACH MTBANK

MIEJSCE Uiszczania OPŁATY WIZOWEJ ZA WNIOSEK SKŁADANY W KONSULACIE GENERALNYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W Brześciu

Opłata konsularna jest uiszczana wyłącznie w placówkach Priorbank w dniu przedstawienia dokumentów, na podstawie polecenia zapłaty wystawionego w Konsulacie oraz kserokopii paszportu.

Adresy oddziałów banku „Priorbank” w obwodzie brzeskim:

Brześć (Brześć), C. Puszkinskaja, 20; B. Szewczenko 6/1; chamar. Katin Bór, 105
Bielojeziorsk, rua Lenina 48
Kobryń, ul. Oktiabrskaja 7
Baranowicze (Baranowicze), rua. Lenina 71
Pińsk, ul. Lenina 7; jest dywizją Irkuck-Pinskaya, 36
piętro, Rua Lenina, 10
Iwanowo (Iwanowo), ul. 17 września,

MIEJSCE Uiszczania OPŁATY WIZOWEJ ZA WNIOSEK SKŁADANY W KONSULACIE GENERALNYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W GRODNIE

Opłata konsularna jest płatna wyłącznie w oddziałach BelvnesheconomBank (BelVEB) w dniu dostarczenia dokumentów, na podstawie polecenia zapłaty wystawionego w Konsulacie oraz kserokopii paszportu.

Adresy oddziałów banku „BelVEB” w obwodzie grodzieńskim:

Grodno, ok. Bolszaja Troicka 51
Godziny otwarcia: od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 19:00, piątek od 9:00 do 18:00

Chumbo, ul. Tabela
godziny otwarcia: od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 19:00, piątek od 9:00 do 17:45

Ostrowiec, ul. Wolodarskogo 59A
Godziny otwarcia: od poniedziałku do czwartku od 10:00 do 18:00, piątek od 9:00 do 17:00

MIEJSCE Uiszczania OPŁATY WIZOWEJ ZA WNIOSEK SKŁADANY W WAC

W przypadku korzystania z usług zewnętrznego usługodawcy opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego pobierana jest w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych w trakcie jego składania. Opłata jest uiszczana w ekwiwalencie białoruskiej waluty (BYN).

Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego jest bezzwrotna, niezależnie od decyzji konsula.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated: 06/26/2023

Views: 5790

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.