Rozdział 3. Zakres właściwości Straży Granicznej – Prawo Straży Granicznej – Straż Graniczna (2023)

Table of Contents
Dz.U. 2022.0.1061 tj. - Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granic Rozdział 3. Zakres uprawnień Straży Granicznej Artykuł 9. Środki podejmowane przez straż graniczną Artykuł 9a. Przekazywanie informacji uzyskanych w trakcie działań operacyjno-rozpoznawczych. Artykuł 9b. Poproś innych o pomoc w działaniach straży granicznej Artykuł 9c. Ochrona form, metod, informacji, przedmiotów i urzędników Artykuł 9 ok. Zabezpieczenie obiektów poprzez zastosowanie systemu monitoringu Artykuł 9d. Przekazywanie informacji o działaniach operacyjno-rozpoznawczych. Artykuł 9 bis. Zezwolenie na opublikowanie wiadomości, która jest informacją niejawną Artykuł 9e. Przesłanki do organizowania kontroli operacyjnej. Artykuł 9f. Działania operacyjne i rozpoznawcze. Artykuł 9g. Zarządzić tajną obserwację produkcji, przemieszczania, przechowywania i dystrybucji przedmiotów przestępczych Art. 10. Uprawnienia komendanta posterunku straży granicznej Artykuł 10a. Przetwarzanie i udostępnianie informacji gromadzonych przez straż graniczną Artykuł 10a. Dostęp do informacji o osobach poszukiwanych Artykuł 10 ust. Pozyskanie danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych przez straż graniczną Artykuł 10a. Kontrola pozyskiwania przez straż graniczną danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych Artykuł 10 ust. Zakres danych telekomunikacyjnych odbieranych przez Straż Graniczną Artykuł 10c. Dostęp do informacji o umowach ubezpieczenia i objętych tajemnicą bankową Artykuł 10d. kontrola przez urzędników Artykuł 10e. Unikaj telekomunikacji na określonym obszarze Artykuł 10f. Wyszukiwanie informacji za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego Art. 11. Uprawnienia funkcjonariuszy publicznych w wykonywaniu obowiązków służbowych Artykuł 11a. wstać Artykuł 11a. kontrola osobista Artykuł 11ab. Kontrola zawartości bagażu i weryfikacja ładunku Artykuł 11 cz. Przepisy dotyczące dokumentowania kontroli ciała, kontroli bagażu i kontroli ładunku artykuł 11 reklamy. kontrola prewencyjna Artykuł 11 ust. Rozmieszczenie oddziałów i pododdziałów sił zbrojnych Artykuł 11c. Wykorzystanie oddziałów i pododdziałów sił zbrojnych w formie samokierowanych działań zaradczych Artykuł 11 quinquies. Wykorzystanie żandarmerii wojskowej do wsparcia ochrony granic Art. 12. Powierzanie przedsiębiorców prowadzących działalność na własny rachunek do wykonywania zadań specjalistycznych Art. 13. Korzystanie przez funkcjonariuszy ze środków transportu publicznego Artykuł 14. Uprawnienia dowódców statków Straży Granicznej Art. 15. Zakres uprawnień w stosunku do statków pływających po morzu terytorialnym Art. 16. Wszczęcie monitoringu statku Sztuka. 17. Pogoń za łodzią Artykuł 18 Zatrzymanie statku Art. 19. Współpraca straży granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Artykuł 19a. Rozporządzenie w sprawie technicznych środków bezpieczeństwa Artykuł 20 Artykuł 21. Odszkodowanie w przypadku śmierci lub obrażeń osób współpracujących przy działaniach Videos

Stan prawny w:24.03.2023

Dz.U. 2022.0.1061 tj. - Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granic

Ustawa o ochronie granic

Rozdział 3. Zakres uprawnień Straży Granicznej

Rozdział 3. Zakres uprawnień Straży Granicznej

Artykuł 9. Środki podejmowane przez straż graniczną

1.

W celu wykrywania, zapobiegania i ujawniania przestępstw karnych i skarbowych, a także wykroczeń administracyjnych i wykroczeń skarbowych zgodnie z art.dopóki1 Obowiązki straży granicznejust.2 pkt 4 i indopóki1 Obowiązki straży granicznej2a, straż graniczna jest odpowiedzialna za służbę graniczną, operacje graniczne, czynności operacyjno-rozpoznawcze i regulacyjne, a także postępowanie wyjaśniające zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego oraz czynności sądowe, a także ściganie. Ministerstwa Spraw Publicznych i innych właściwych organów państwowych, gdy tylko obowiązek ten zostanie uregulowany w odrębnych przepisach.

1a.

W celu realizacji zadań prawnych Straż Graniczna może wykorzystywać informacje o osobie, w tym dane osobowe, uzyskane od uprawnionych organów, służb i instytucji państwowych w toku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej oraz przetwarzać je w rozumieniu przepisów prawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), bez wiedzy i zgody zainteresowanego.

1b.

Administrator danych zgodnie z ust. 1a jest zobowiązany do podania danych, z zastrzeżeniem § 12 ust. Podanie tych danych jest chronione ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

1c.

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1b, uwzględniając niezbędne dane uprawnionego funkcjonariusza oraz możliwość nadawania uprawnień innym funkcjonariuszom w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Komendant Oddziału Straży Granicznej.

1 litr

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres, warunki i sposób przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie uzyskanych w toku prowadzenia czynności operacyjnych i rozpoznania lub kontroli operacyjnej przez organy, uprawnione służby i instytucje. informacje niezbędne do wykonywania ustawowych zadań Straży Granicznej, cel, organizację przekazywania informacji oraz formę jej dokumentacji.

1e.

Straż Graniczna może wykorzystywać informacje kryminalne zgromadzone w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do wykonywania jej zadań zgodnych z prawem.

1 f.

Dla zapewnienia skuteczności kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania pracy cudzoziemcom, Straż Graniczna może, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 423 z późn. zm.), na podstawie danych zgromadzonych przez ZUS na koncie ubezpieczonego i rachunku składki na cudzoziemcach zarejestrowanych w systemie ubezpieczeń społecznych oraz płatnikach powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom.

2.

(wstać)

3.

(wstać)

4.

(wstać)

5.

Wykonując swoje obowiązki służbowe, urzędnicy mają obowiązek szanować godność ludzką oraz prawa i wolności obywatelskie i człowieka.

6.

Wypełnij zadania zgodnie z art.dopóki1 Obowiązki straży granicznej, sek. 2. Funkcjonariusze Straży Granicznej mogą być wyznaczeni do pełnienia funkcji odpowiadających funkcjonariuszom granicznym. Funkcję głównego pełnomocnika granicznego pełni komendant główny straży granicznej.

7.

Komendant Główny Straży Granicznej określa:

1)

Metody i sposoby wykonywania zadań Straży Granicznej, w zakresie nieuregulowanym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy, w tym zadań wykonywanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie nieuregulowanym inne przepisy wydane na podstawie ustawy, przepisów prawa oraz przepisów prawa Unii Europejskiej;

2)

sposób dostawy w zakresie, w jakim nie regulują tego inne przepisy wydane na podstawie Ustawy, w tym sposób dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim nie regulują tego inne przepisy wydane na podstawie ustawy podstawa prawna podstawa prawna i przepisy prawa Unii Europejskiej;

3)

szczegółowy tryb wydawania zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz, przez komendantów placówek straży granicznej;

4)

szczegółowy sposób wykonywania zadań wymienionych w pkt 1 przez właściwe organy państwowe;

5)

sposób zbierania i przetwarzania informacji w zakresie ochrony granic państwowych, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i zwalczania nielegalnej imigracji;

6)

rodzaj zarządzania mieniem administrowanym przez straż graniczną;

6a)

zakres i szczegółowe zasady szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

7)

kryteria zdrowotne i operacyjne doboru psów i koni do zadań straży granicznej, jak szkolić przewodników psów przewodników i kandydatów na przewodników psów przewodników oraz dżokejów i kandydatów na dżokejów, a także psy przewodników i konie przewodników, jak przekazywać psy przewodników i koni służbowych między jednostkami Straży Granicznej, jak prowadzić ewidencję psów służbowych i koni służbowych oraz jak współpracować między jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej w toku nadzorowania sposobu opieki nad psami służbowymi i końmi służbowymi.

8)

(wstać)

Porównaj: 1

Artykuł 9a. Przekazywanie informacji uzyskanych w trakcie działań operacyjno-rozpoznawczych.

1.

Przekazanie informacji o osobie uzyskanych w toku prowadzenia działalności wywiadowczej i operacyjnej oraz w sposób, o którym mowa w artdopóki9 działalność straży granicznej, sek. 1a, jest dopuszczalne wyłącznie na wniosek sądu lub Ministerstwa Spraw Publicznych oraz Szefa Państwowego Centrum Informacji Kryminalnych; informacje te mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów egzekwowania prawa.

2.

Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli ustawa nakłada obowiązek lub dopuszcza udzielanie takich informacji określonemu organowi albo obowiązek taki wynika z umów międzyrządowych lub porozumień oraz
nawet w przypadkach, gdy ukrywanie takich informacji naraziłoby życie lub zdrowie innych osób.

Porównaj: 1

Artykuł 9b. Poproś innych o pomoc w działaniach straży granicznej

1.

Przy wykonywaniu swoich funkcji Straż Graniczna może korzystać z pomocy osób innych niż jej funkcjonariusze. Zabrania się ujawniania danych osoby udzielającej Straży Granicznej pomocy w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych.

2.

Podanie danych osoby, o której mowa w ust. 1, może nastąpić tylko w przypadkach i w trybie przewidzianych w ustdopóki9da Zezwolenie na publikację wiadomości stanowiącej informację niejawną.

3.

Dane o osobie wymienionej w ust. 1 pkt 1 mogą być również udostępnione na żądanie prokuratora lub sądu, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa publicznoprawnego w związku z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz w w przypadku ujawnienia przez tę osobę faktu pełnienia funkcji funkcjonariusza Straży Granicznej w zakresie działań operacyjno-wywiadowczych – rozpoznawczych – udzielania pomocy; dane te będą dostępne we wskazanej formiedopóki9da Zezwolenie na publikację wiadomości stanowiącej informację niejawną.

4.

Rekompensata za utrzymanie zgodnie z ust. 1 może być przyznana osobom innym niż narządy.

4a.

Koszty czynności operacyjno-rozpoznawczych Straży Granicznej oraz wynagrodzenia osób wg numeru 1 w zakresie, w jakim podlegają one ochronie wg numeru 1dopóki9c Ochrona form, metod, informacji, przedmiotów i urzędnikówUstęp 1 może nie mieć zastosowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych i rachunkowości i musi być pokrywany z utworzonego w tym celu funduszu zakładowego.

4b.

Przepis ust. 4a dotyczy kosztów związanych z czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi Straży Granicznej, które pokrywane są ze środków udostępnionych przez państwa członkowskie i organy Unii Europejskiej, inne państwa oraz organizacje międzynarodowe, na podstawie odrębnych przepisów. .

4c.

Majątek ruchomy pozyskany z funduszu operacyjnego, który jest zbędny do wykorzystania w działaniach operacyjno-rozpoznawczych, może być wykorzystany do innych działań straży granicznej.

5.

Minister Spraw Wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób tworzenia i zarządzania funduszem operacyjnym oraz organy za niego odpowiedzialne.

6.

(wstać)

Porównaj: 1

Artykuł 9c. Ochrona form, metod, informacji, przedmiotów i urzędników

1.

W związku z realizacją zadań określonych wdopóki1 Obowiązki straży granicznejArt. 2. Straż Graniczna zapewnia ochronę form i sposobów wykonywania zadań, informacji oraz mienia własnego i danych identyfikacyjnych funkcjonariuszy.

2.

Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariusze mogą posługiwać się dokumentami urzędowymi w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach urzędowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1660 i 1997 oraz z 2022 r. poz. 350 i 655) lub innymi dokumentami będącymi niemożliwe, ustalenie danych identyfikacyjnych funkcjonariusza straży granicznej oraz środków wykorzystywanych przy wykonywaniu zadań służbowych.

2a.

Organy administracji państwowej i organy samorządu terytorialnego są obowiązane do udzielania Straży Granicznej niezbędnej pomocy w zakresie swoich uprawnień do wydawania i przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2.

2b.

Podczas prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariusze mogą posługiwać się środkami identyfikacji elektronicznej, które zawierają dane inne niż dane identyfikacyjne funkcjonariusza.

2c.

Nie popełnia przestępstwa:

1)

kto zleca lub kieruje tworzenie dokumentów lub wydawanie elektronicznych środków identyfikacji zgodnie z ust. 2 i 2b;

2)

który tworzy dokumenty, o których mowa w ust. 1, lub wydaje elektroniczny środek identyfikacji. 2 i 2b;

3)

przy tworzeniu dokumentów lub wydawaniu elektronicznych środków identyfikacji w rozumieniu ust. 2 i 2b;

4)

urzędnik, jeżeli dokumenty lub elektroniczne środki identyfikacji, o których mowa w ust. 2 i 2b, są wykorzystywane przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych;

5)

który wydaje urzędnikowi środek identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w pkt 1.2b, lub umożliwia uwierzytelnienie za pomocą tego środka identyfikacji elektronicznej w swoim systemie identyfikacji elektronicznej.

3.

Minister Spraw Wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, formę wydawania dokumentów, o których mowa w ust. 2, sposób ich używania i przechowywania, uwzględniając charakter dokumentów i cel, w jakim są wydawane, organy i osoby odpowiedzialne za ich wydawanie, posługiwanie się i przechowywanie, okres, na jaki dokumenty są wydawane, czynności gwarantujące ich ochronę oraz sposób ich przechowywania i ewidencji.

Porównaj: 1

Artykuł 9 ok. Zabezpieczenie obiektów poprzez zastosowanie systemu monitoringu

1.

Ochrona granic w celu ochrony obiektów zgodnie z art.dopóki9c Ochrona form, metod, informacji, przedmiotów i urzędników1 może wprowadzić nadzór nad terenem użytkowanych obiektów lub terenem przyległym do obiektów w postaci środków technicznych i instalacji elektronicznego systemu kontroli bezpieczeństwa obiektu, który umożliwia utrwalanie obrazu, o ile a także środki organizacyjne i techniczne służące identyfikacji i kontroli osób przebywających w wykorzystywanych obiektach, w tym karty identyfikacyjne z wizerunkiem twarzy, oraz systemy teleinformatyczne przetwarzające informacje zawarte w kartach identyfikacyjnych, w tym dane osób, które zostały wydane.

2.

System nadzoru, o którym mowa w ust. 1, dotyczy tylko miejsc i pomieszczeń, w których konieczne jest zastosowanie czynności określonych w ust. 1, z wyłączeniem miejsc przeznaczonych do celów sanitarno-higienicznych.

3.

Zarejestrowany wizerunek będzie przetwarzany wyłącznie do celów, dla których został zebrany i przechowywany maksymalnie przez okres 1 roku. Dane osobowe, w tym wizerunki twarzy, służące do identyfikacji i kontroli osób przebywających w wykorzystywanych obiektach nie będą przechowywane dłużej, niż jest to niezbędne do realizacji tego celu.

4.

Jeżeli zarejestrowany wizerunek stanowi dowód w postępowaniu lub uzyskano informacje mogące stanowić dowód w postępowaniu, termin, o którym mowa w ust. 1, wygasa. 3 przedłuża się do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Artykuł 9d. Przekazywanie informacji o działaniach operacyjno-rozpoznawczych.

1.

Informacji o prowadzonych działaniach operacyjno-rozpoznawczych oraz środkach i sposobach ich realizacji udzielać można:

1)

jeżeli w związku z wykonywaniem tych czynności zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa ściganego na podstawie prawa publicznego;

2)

w związku ze współpracą z innymi organami, służbami lub organami państwowymi uprawnionymi do prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych, w tym także w związku ze współpracą z organami i służbami innych państw w trybie i zakresie określonym w umowach i konwencjach międzynarodowych.

2.

Przekazanie informacji o osobie uzyskanych w trakcie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz w sposób określony w artdopóki9 działalność straży granicznejsek. 1a, może się zdarzyć:

1)

na żądanie sądu lub prokuratora, a informacje te mogą być wykorzystane wyłącznie do celów ścigania;

2)

gdy akt określonego organu nakłada obowiązek lub umożliwia udzielenie tych informacji albo obowiązek ten wynika z konwencji lub konwencji międzynarodowych, a także w przypadkach, gdy zatajenie tych informacji zagraża życiu lub zdrowiu innych osób

3.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach można udzielić informacji o szczegółowych formach, zasadach i organizacji działań dyspozycyjnych i rozpoznawczych.

4.

1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3, informacja jest przekazywana w określony sposóbdopóki9da Zezwolenie na publikację wiadomości stanowiącej informację niejawną.

Porównaj: 1

Artykuł 9 bis. Zezwolenie na opublikowanie wiadomości, która jest informacją niejawną

1.

Komendant Główny Straży Granicznej może upoważnić:

1)

byłych i obecnych funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 5,

2)

osoby przydzielone do Straży Granicznej w ramach zadań realizowanych w okresie oddelegowania,

3)

Osoby udzielające pomocy funkcjonariuszom Straży Granicznej w prowadzeniu działań operacyjno-rozpoznawczych.
- przekazać wiadomość stanowiącą informację niejawną do uprawnionego organu.

2.

Homologacja zgodnie z ust. 1 nie dotyczydopóki9d Przekazywanie informacji o działaniach operacyjno-rozpoznawczych.ust.1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 idopóki9e Warunki wstępne zlecenia kontroli operacyjnej,dopóki9f Działania operacyjne i rozpoznawcze.,dopóki9g Zarządzić tajną obserwację produkcji, transportu, przechowywania i handlu artykułami przestępczymiIdopóki10b Pozyskanie danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych przez straż graniczną, z wyjątkiem dokumentów i materiałów, które sąd rejonowy lub prokurator Biura Lustracyjnego lub Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uzna za niezbędne w związku z wykonywaniem swoich funkcji ustalonych w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach Urzędu Bezpieczeństwa Państwa z lat 1944-1990 i treści tych dokumentów (BOE z 2021 r., art. 1633) oraz w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Biuletyn Ustaw z 2021 r. poz. 177 i z 2022 r. poz. 375).

3.

W przypadku odmowy przekazania wiadomości stanowiącej informację niejawną o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, pomimo wezwań Prokuratury lub Sądu, która została donoszona lub zadenuncjowana w związku z toczącym się postępowaniem karnym o przestępstwo przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodnie wojenne został oskarżony o zbrodnię zagrażającą życiu ludzkiemu albo zbrodnię przeciwko życiu i zdrowiu, jeżeli skutkował śmiercią osoby – Komendant Główny Straży Granicznej, na wniosek urzędu ds. prokuratora lub sądu, przedstawia właściwemu ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych żądane dokumenty i materiały oraz wyjaśnienia. Jeżeli właściwy minister właściwy do spraw wewnętrznych uzna, że ​​rozpatrzenie wniosku przez prokuraturę lub sąd jest zasadne, Komendant Główny Straży Granicznej jest obowiązany udostępnić żądane informacje.

4.

Jeżeli minister właściwy do spraw wewnętrznych odmówi zezwolenia na przekazanie informacji niejawnych, stosuje się przepisy art.dopóki0 _ 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach kontroli Ministra Spraw Wewnętrznych.

5.

W przypadku Komendanta Głównego Straży Granicznej komendant BSWSG i jego zastępcy oraz w zakresie, w jakim to implikujedopóki11j 1 Z 1-3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach inwigilacji ministrów właściwych do spraw wewnętrznych, funkcjonariuszy BSWSG, zezwolenie na podstawie ust. 1 wydaje minister właściwy do spraw wewnętrznych. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 9e. Przesłanki do organizowania kontroli operacyjnej.

1.

Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych Straży Granicznej w celu zapobiegania, wykrywania i identyfikacji sprawców oraz gromadzenia i utrwalania dowodów umyślnych przestępstw z oskarżenia publicznego:

1)

określone wdopóki163 przynieść niebezpieczne zdarzenie§ 1,dopóki164 niesie ze sobą ryzyko katastrofy§ 1,dopóki165 stworzyć ogólne zagrożenie§ 1,dopóki166 Piractwo§ 1 i 2,dopóki167 Przewożenie na pokładzie niebezpiecznego urządzenia lub substancji,dopóki168 ,dopóki171 Produkcja lub handel niebezpiecznymi substancjami, materiałami i sprzętem,dopóki172 utrudnianie akcji ratowniczej,dopóki173 powodując katastrofę komunikacyjną§ 1,dopóki258 Udział w zorganizowanej grupie lub organizacji przestępczej,dopóki264 nielegalne przekroczenie granicy RP§ 2 i 3,dopóki270a Sfałszuj fakturę i używaj jej jako prawdziwej§ 1 i 2,dopóki271a Błędne dane na fakturze.§ 1 i 2,dopóki277a Sfałszowanie weksla lub użycie sfałszowanego weksla na kwotę reprezentującą majątek o dużej wartości§ 1dopóki299 pranie pieniędzy§ 1 StGB,

2)

na podstawie art. 270-276 kk w zakresie wiarygodności dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, pobytu na terytorium RP lub dokumentów niezbędnych do ich wydania,

3)

skarb wgdopóki134 inne organy uprawnione do prowadzenia dochodzeniaArt. 1 pkt 1 Kodeksu skarbowego, jeżeli wartość przedmiotu przestępstwa lub wyczerpania praw publicznych przekracza pięćdziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów szczególnych,

4)

określone wdopóki183 Naruszenie przepisów dotyczących gospodarki odpadami.§§ 2, 4 i 5,dopóki184 niewłaściwe obchodzenie się z materiałami promieniowania jonizującego§ 1 i 2,dopóki263 Produkcja, handel lub posiadanie broni palnej lub amunicji bez pozwolenia§ 1 i 2,dopóki278 robot§ 1,dopóki291 odbiór intencjonalny§ 1dopóki306 Odejmowanie, fałszowanie lub zmiana tablic rejestracyjnychKodeks karny,dopóki55 Odpowiedzialność karna za nielegalny przywóz, wywóz, transport lub nabycie lub wewnątrzwspólnotową dostawę narkotyków lub substancjiIdopóki56 odpowiedzialności karnej za sprzedaż środków odurzających lub substancji niezgodnie z przepisami prawaustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zwalczaniu narkomanii (Revista de Leyes z 2020 r. poz. 2050, z 2021 r. poz. 2469 oraz z 2022 r. poz. 763 i 764), a takżedopóki44 przepis karnyIdopóki46a przepis karnyustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134),dopóki109 nielegalny wywóz zabytku za granicęDział 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954), art. 11-13 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (Dz. U. z 2019 r., art. 994),dopóki53 Odpowiedzialność karna za nieuprawniony wywóz materiałów archiwalnych za granicę lub za niedotrzymanie warunków zezwolenia§ 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o archiwach państwowych i zasobie archiwalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 164),dopóki34a przepis karnyust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Biuletyn Ustaw z 2022 r., art. 385) orazdopóki29a przepis karny§ 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. Prawo o bibliotekach (Przegląd Ustaw z 2019 r., art. 1479), jeżeli przestępstwa te są związane z przekazywaniem przez granicę państwową przedmiotów o charakterze przestępczym,

5)

określone wdopóki464 przepis karnyustawa Prawo imigracyjne z dnia 12 grudnia 2013 r.,

6)

określone wdopóki228 ,dopóki229 łapówkarstwoIdopóki231 Nadużycie urzędu przez funkcjonariusza publicznegoKodeksu karnego, popełnione przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej przy wykonywaniu obowiązków służbowych, a także przez funkcjonariuszy i pracowników Policji i Wojewódzkiej Służby Bezpieczeństwa lub przez strażaków Wojewódzkiej Straży Pożarnej w przypadku, o którym mowa w art. ustęp 1dopóki1 Obowiązki straży granicznejPakiet 2 Świat. 4a,

6a)

określone wdopóki229 łapówkarstwoKodeksu karnego, popełnione przez osoby inne niż funkcjonariusze lub pracownicy Straży Granicznej w związku z wykonywaniem przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej obowiązków służbowych,

6b)

określone wdopóki264a Zezwolić na nielegalny pobyt na terytorium RPkodeks karny idopóki10 Zatrudnianie cudzoziemców przebywających nielegalnie na terytorium RP na specjalnych warunkach stosowaniaustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach rekrutacji cudzoziemców przebywających nielegalnie na terytorium RP,

6c)

określone wdopóki189a handel ludźmiKodeks karny i wdopóki8 ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny,

7)

ścigany karnie na podstawie umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie określonej w polskim Kodeksie karnym,

8)

określone wdopóki232 wpływać na postępowanie sądu,dopóki233 fałszywe zeznania§§ 1, 1a, 4 i 6,dopóki234 fałszywe oskarżenie,dopóki235 tworzyć fałszywe dowody,dopóki236 Ukrywanie dowodów niewinności podejrzanego§ 1dopóki239 Przyczepność§ 1 Kodeksu karnego, jeżeli dotyczą przestępstw wymienionych w pkt 1-7,

9)

o których mowa w pkt 1-8 lub o których mowadopóki45 Utrata korzyści ekonomicznej lub jej ekwiwalentuartykuł 2 Kodeksu karnego lubdopóki33 konfiskata majątkuArt. 2 Ordynacji Skarbowej – za ujawnienie mienia zagrożonego przepadkiem mienia w związku z tymi przestępstwami
– jeżeli inne środki okazały się bezskuteczne lub będą bezskuteczne, sąd na pisemny wniosek Naczelnego Komendanta Straży Granicznej lub Komendanta BSWSG po pisemnej zgodzie Prokuratora Generalnego albo na pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej Oddział Straży Granicznej, po uprzednim pisemnym upoważnieniu właściwego Prokuratora, zarządzi przeprowadzenie kontroli w drodze postanowienia.

1a.

Wniosek zgodnie z ust. 1 należy złożyć wraz z dokumentami uzasadniającymi konieczność zastosowania kontroli operacyjnej.

2.

Prokurator rejonowy właściwy dla komendanta głównego wydaje pisemną zgodę komendanta oddziału Straży Granicznej, o której mowa w ust.

3.

Decyzję zgodnie z ust. 1 wydaje sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę wzywającego organu ochrony granicy.

4.

W pilnych przypadkach, w których mogłoby to spowodować utratę informacji lub zniszczenie lub zniszczenie dowodów przestępstwa:

1)

Naczelny Komendant Straży Granicznej lub Komendant BSWSG, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego,

2)

komendant oddziału Straży Granicznej po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora zgodnie z ust. 2,
Zorganizuj kontrolę operacyjną i jednocześnie zwróć się do właściwego miejscowo sądu rejonowego o wydanie decyzji w tej sprawie. Jeżeli sąd nie wyrazi zgody w terminie 5 dni od dnia wydania zarządzenia kontroli operacyjnej, organ zarządzający wstrzymuje kontrolę operacyjną i sporządza protokół nakazujący zniszczenie materiałów zebranych na wniosek.

5.

(wstać)

6.

W przypadku zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub oskarżonej wniosek organu kontroli granicznej o wydanie zarządzenia kontroli operacyjnej musi zawierać informację o toczącym się przeciwko tej osobie postępowaniu.

7.

Kontrola operacyjna prowadzona jest w sposób niejawny i polega na:

1)

odbierania i utrwalania treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych, w tym sieci telekomunikacyjnych;

2)

Uzyskiwać i rejestrować obrazy lub dźwięki osób z pomieszczeń, środków transportu lub miejsc innych niż publiczne;

3)

pozyskiwania i utrwalania treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;

4)

Pozyskiwanie i utrwalanie danych zawartych na informatycznych nośnikach danych, terminalach telekomunikacyjnych, systemach informatycznych i teleinformatycznych;

5)

Uzyskaj dostęp i kontroluj zawartość transmisji.

7a.

Kontrola operacyjna nie obejmuje czynności, o których mowa w ust. 7 pkt 2, polegających na pozyskiwaniu i rejestrowaniu obrazu w określonych przestrzeniachdopóki11 Uprawnienia urzędników przy wykonywaniu ich funkcji służbowychŚwiat 1 Punkt 7a.

7b.

Prowadzenie czynności zgodnie z § 7a nie wymaga zgody sądu.

8.

Wniosek organu ochrony granicy zgodnie z ust. 1 o zarządzenie przez sąd kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności:

1)

numer sprawy i kryptonim;

2)

opis przestępstwa wraz z jego definicją prawną;

3)

Okoliczności uzasadniające zastosowanie kontroli operacyjnych, w tym udowodnioną nieskuteczność lub bezużyteczność innych środków;

4)

dane osób lub inne dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację podmiotu lub przedmiotu, wobec których stosowana jest kontrola operacyjna, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej stosowania;

(Video) Krzysztof Tuduj o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej

5)

Cel, czas i rodzaj kontroli operacyjnej zgodnie z ust. 7.

9.

Kontrolę eksploatacyjną zleca się na okres maksymalnie 3 miesięcy. Na pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, komendanta BSWSG lub komendanta oddziału Straży Granicznej sąd rejonowy może, po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora zgodnie z ust. uchylenia decyzji o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej na okres nieprzekraczający kolejnych 3 miesięcy, jeżeli przyczyny zarządzenia tej kontroli nie ustały.

10

W uzasadnionych przypadkach, jeżeli w trakcie stosowania kontroli operacyjnej powstaną nowe okoliczności mające znaczenie dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo dla ustalenia sprawcy i zebrania materiału dowodowego, sąd rejonowy, na pisemny wniosek komendanta, komendant Straży Granicznej, komendant BSWSG lub komendant oddziału Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratury zgodnie z ust. 1, może wydawać kolejne decyzje nawet po upływie terminów określonych w ust. 9 w celu przedłużenia kontroli operacyjnej na kolejne okresy, których łączny czas trwania nie przekracza 12 miesięcy.

10 A.

Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant BSWSG lub Komendant Straży Granicznej mogą upoważnić swojego zastępcę do rozpatrywania wniosków zgodnie z ust. 1, 4, 9 i 10 lub kierowania operacjami zgodnie z art. .

10b.

1, 4, 9 i 10 Komendant BSWSG przesyła do Wewnętrznego Inspektora Nadzoru ds. BSWSG.

11

4, 9 i 10, inc.

12

Wnioski, o których mowa w ust. 1, 4, 9 i 10 będą rozpoznawane przez sąd rejonowy tylko na jednym posiedzeniu, przy czym czynności sądowe związane z rozpatrywaniem tych wniosków będą wykonywane na warunkach właściwych dla przekazywania, przechowywania i wymiany informacji niejawnych. przekazywana jest informacja, oraz z właściwym zastosowaniem przepisów wydanych na jej podstawiedopóki181 Wykluczenie z otwarcia przesłuchania§ 2 StPO. W rozprawie sądowej mogą uczestniczyć wyłącznie prokurator i przedstawiciel organu ochrony granicy wnioskujący o wydanie zarządzenia kontroli operacyjnej.

13

Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na swój koszt spełnienia wymagań technicznych i organizacyjnych umożliwiających Straży Granicznej przeprowadzanie kontroli operacyjnej.

13a.

Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną, będący mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Biuletyn Ustaw z 2021 r. art. 162 i 2105 oraz z 2022 r. art. 24) to warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające funkcjonariuszom straży granicznej przeprowadzanie kontroli rozmieszczenia zgodnie z istniejącą infrastrukturą.

14

Kontrola operacyjna musi zostać zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn Twojego zamówienia, nie później jednak niż po upływie okresu, na jaki została wprowadzona.

15.

1, jest obowiązany zawiadomić właściwego prokuratora o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na żądanie także o przebiegu tej kontroli.

szesnaście.

W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego, Komendant Główny Straży Granicznej, komendant BSWSG lub komendant oddziału Straży Granicznej prokuratury Urząd w rozumieniu ust. 1 przedstawia wszystkie materiały, które zebrałeś podczas stosowania kontroli operacyjnej. To samo dotyczy tych materiałów w postępowaniu sądowym.dopóki393 Dokumenty do odczytania na rozprawie§ 1 zdanie 1 StPO.

16a.

(wstać)

16b.

(wstać)

16c.

(wstać)

16d.

(wstać)

16e.

(wstać)

16 ż.

W przypadku gdy materiały, o których mowa w ust. 16:

1)

zawierać informacje wgdopóki178 Kodeksu postępowania karnego Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant BSWSG lub Komendant Straży Granicznej nakaże jej niezwłoczne, uprawnione i udokumentowane zniszczenie;

2)

może zawierać informacje określone wdopóki178a Idopóki180 § 3 StPO z wyłączeniem informacji o ww. przestępstwachdopóki240 1 Kodeksu karnego lub informacji niejawnych związanych z wykonywaniem zawodu lub funkcji, których dotyczydopóki180 Zgodnie z § 2 StPO komendant główny straży granicznej, komendant BSWSG lub komendant korpusu straży granicznej musi udostępnić te dokumenty prokuratorowi.

16 gr.

W przypadku, o którym mowa w podrozdziale. 16f pkt 2, prokurator przekazuje materiały niezwłocznie po ich otrzymaniu sądowi, który zarządził kontrolę operacyjną, albo jemu w trybie przewidzianym w § 4, wraz z wnioskiem o:

1)

Wskazanie, które z prezentowanych materiałów zawierają informacje, o których mowa w ust. 16f pkt 2;

2)

zezwolenie na wykorzystanie w postępowaniu karnym materiałów zawierających informacje ujawniające tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art.dopóki180 Przesłuchanie osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej§ 2 StPO nie objęte zakazamidopóki178a Przesłuchanie mediatora w charakterze świadkaIdopóki180 Przesłuchanie osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej§ 3 StPO z wyłączeniem informacji o ww. przestępstwachdopóki240 karalne niezłożenie zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego§ 1 StGB.

4 str. M.

Niezwłocznie po złożeniu wniosku prokuratora sąd wyda postanowienie zezwalające na wykorzystanie danych, o których mowa w § 16g pkt 2, jeżeli jest to niezbędne dla wymiaru sprawiedliwości, a okoliczności nie można ustalić na podstawie innych dowodów, oraz nakazuje również niezwłoczne zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest bezzasadne.

16 lat

Prokuratorowi przysługuje zażalenie na postanowienie sądu o zezwoleniu na wykorzystanie danych, o których mowa w § 16g pkt 2. Do zawiadomienia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

16 lat

Straż Graniczna jest obowiązana zastosować się do sądowego nakazu zniszczenia, o którym mowa w ust. 16h, oraz do niezwłocznego, uprawnionego i zarejestrowanego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne. Organ ochrony granicy niezwłocznie zawiadamia prokuraturę zgodnie z § 16g o zniszczeniu tych materiałów.

17

Materiały zebrane podczas tej kontroli nie mogą być udostępniane osobie, wobec której przeprowadzono kontrolę operacyjną. Przepis nie narusza prawdopókikod 321 postępowania karnego.

17a.

Sąd Rejonowy, Prokuratura Generalna, Prokuratura Rejonowa i Agencja Straży Granicznej prowadzą ewidencję decyzji kontrolnych rozmieszczenia, pisemnych zgód, wniosków i zarządzeń. Ewidencja prowadzona jest w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

18

Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji rejestracyjnej organ ochrony granicy, który wystąpił o weryfikację operacyjną, niszczy zebrane w toku weryfikacji operacyjnej materiały, które nie zawierają znamion wszczęcia postępowania karnego lub nie mają związku z toczącym się postępowaniem karnym.

18a.

Organ kontroli granicznej jest obowiązany zawiadomić prokuraturę zgodnie z ust. 1 o wydaniu i wykonaniu nakazu zniszczenia towarów, o których mowa w § 18.

19

Spośród orzeczeń sądowych, do których się odnoszą:

1)

1, 4, 9 i 10 – odwołanie przysługuje organowi Straży Granicznej, który wystąpił o wydanie decyzji;

2)

Art. 4 i 16c – może żądać właściwy prokurator zgodnie z ust. 1.
Do protokołu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

20

Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, Ministrem Łączności oraz Ministrem Informatyki określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania i przetwarzania oraz niszczenia materiałów uzyskanych w trakcie stosowania tej kontroli, mając na uwadze konieczność zachowania poufności prowadzonych czynności i otrzymanych materiałów, a także wzorów stosowanych formularzy i zapisów.

Porównaj: 1 Przypisy: 14

Artykuł 9f. Działania operacyjne i rozpoznawcze.

1.

W sprawach karnych:

1)

określone wdopóki228 Idopóki229 Kodeksu karnego, popełnione przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, a także przez funkcjonariuszy i pracowników Policji i Służby Bezpieczeństwa Państwa lub przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej w przedmiotowej sprawie Wchodzićdopóki1 Obowiązki straży granicznejPakiet 2 Świat. 4a,

1a)

określone wdopóki229 Kodeksu karnego, których popełniają osoby inne niż funkcjonariusze lub pracownicy Straży Granicznej, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy i pracowników Policji i Ochrony Bezpieczeństwa Państwa lub Straży Pożarnej Państwowej Straży Pożarnej we wspomnianej sprawiedopóki1 Obowiązki straży granicznejPakiet 2 Świat. 4a,

2)

określone wdopóki163 przynieść niebezpieczne zdarzenie§ 1,dopóki164 niesie ze sobą ryzyko katastrofy§ 1,dopóki165 stworzyć ogólne zagrożenie§ 1,dopóki166 Piractwo§ 1 i 2,dopóki167 Przewożenie na pokładzie niebezpiecznego urządzenia lub substancji,dopóki168 przygotowanie do zbrodni,dopóki171 Produkcja lub handel niebezpiecznymi substancjami, materiałami i sprzętem,dopóki172 utrudnianie akcji ratowniczej,dopóki173 powodując katastrofę komunikacyjną§ 1,dopóki258 Udział w zorganizowanej grupie lub organizacji przestępczej,dopóki264 nielegalne przekroczenie granicy RP§ 2 i 3,dopóki270a Sfałszuj fakturę i używaj jej jako prawdziwej§ 1 i 2,dopóki271a Błędne dane na fakturze.§ 1 i 2 orazdopóki277a Sfałszowanie weksla lub użycie sfałszowanego weksla na kwotę reprezentującą majątek o dużej wartości§ 1 StGB,

2a)

określone wdopóki264a Zezwolić na nielegalny pobyt na terytorium RPkodeks karny idopóki10 Zatrudnianie cudzoziemców przebywających nielegalnie na terytorium RP na specjalnych warunkach stosowaniaustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach rekrutacji cudzoziemców przebywających nielegalnie na terytorium RP,

2b)

określone wdopóki189a handel ludźmiKodeks karny i wdopóki8 ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny,

2c)

zgodnie z art. 270-276 Kodeksu karnego o wiarygodności dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do wydawania niezbędnych do tego dokumentów,

3)

określone wdopóki86 Naruszenie cła
,dopóki87 oszustwa celneIdopókiKod 91 były przestępca,

4)

w związku z przewozem przez granicę państwową wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy oraz wyrobów wymienionych w przepisach o broni i amunicji, o materiałach wybuchowych podlegających ograniczeniom i prekursorach materiałów wybuchowych oraz o zwalczaniu narkomanii agenci,

5)

ścigany na mocy prawa międzynarodowego
- Czynności operacyjno-rozpoznawcze mające na celu weryfikację wcześniej uzyskanych wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenie sprawców i uzyskanie dowodów popełnienia przestępstwa mogą polegać na potajemnym kupnie, sprzedaży lub nabyciu przedmiotów powstałych w wyniku przestępstwa, przedawnienia lub wytworzenia, posiadanie, przewóz lub którymi handel jest zabroniony, a także przyjęcie lub przyznanie korzyści ekonomicznej.

2.

Czynności dochodzeniowo-operacyjne, o których mowa w ust. 1, mogą również polegać na składaniu oferty kupna, sprzedaży lub objęcia w posiadanie przedmiotów przestępstwa podlegających przepadkowi lub których wytwarzanie, posiadanie, przewóz lub obrót są zabronione, a także przyjmowanie lub przyznanie korzyści pieniężnej.

3.

Komendant Główny Straży Granicznej w sprawach o przestępstwa z ust. 1 pkt 1-2 w stosunku do organów i pracowników BSWSG oraz w sprawach o przestępstwa z ust. 1 pkt 2a, 2b, 2c i 3-5 komendant BSWSG w przypadkach 1 nr 1-2 oraz komendant oddziału ochrony granicy w sprawach o przestępstwa zgodnie z ust.1 pkt 2-5 mogą czasowo wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora rejonowego właściwego ze względu na siedzibę organu ochrony granicy, który prowadzi te czynności i którego na bieżąco informuje o wynikach. Ministerstwo może w każdej chwili nakazać zaprzestanie przestępstwa.

3a.

Przed wydaniem pisemnej zgody prokurator obowiązany jest zapoznać się z dokumentami potwierdzającymi wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2.

4.

Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, zarządza się maksymalnie na okres 3 miesięcy. Komendant Główny Straży Granicznej, komendant BSWSG lub komendant oddziału Straży Granicznej może, za pisemną zgodą prokuratora właściwego zgodnie z ust. kolejne 3 miesiące, jeśli powody, dla których złożyłeś wniosek, przestały mieć zastosowanie. Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio.

4a.

W uzasadnionych przypadkach, jeżeli w trakcie stosowania ust. 1 powstaną nowe okoliczności, które są istotne dla zweryfikowania uzyskanych wcześniej rzetelnych wiadomości o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, Naczelny Komendant Straży Granicznej w sprawach o przestępstwa 1, komendanta BSWSG w sprawach o przestępstwa z ust 1 pkt 1 i 1a oraz komendanta korpusu straży granicznej w sprawach o przestępstwa z ust 1 pkt ° kontynuacji działalności przez określony czas, nawet po upływie terminów określonych w ust. 4.

5.

Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być wykorzystywane środki techniczne do odbioru i utrwalania treści informacyjnych, w tym obrazu lub dźwięku.

5a.

Komendant BSWSG informuje Wewnętrznego Inspektora Nadzoru o zarządzeniach, pisemnych zgodach i wnioskach zgodnie z ust. 3, 4 i 4a w sprawach BSWSG.

6.

W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego, Naczelny Komendant Straży Granicznej, Komendant BSWSG lub Komendant Korpusu Straży Granicznej składa do Prokuratora Okręgowego właściwego w zgodnie z ust. 3, wszystkie materiały zebrane podczas czynności, o których mowa w ust. 1 i 2. To samo dotyczy tych materiałów w postępowaniu sądowym.dopóki393 Dokumenty do odczytania na rozprawie§ 1 zdanie 1 StPO.

6a.

Materiały zebrane podczas wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, niezawierające dowodów istotnych dla postępowania karnego lub toczącego się postępowania karnego, podlegają niezwłocznemu przeszukaniu i zarządzeniu zniszczeniu. Zniszczenie materiału zleci organ Straży Granicznej, który wystąpił o wydanie polecenia.

6b.

Organ kontroli granicznej jest obowiązany zawiadomić właściwą prokuraturę zgodnie z ust. 3 o wydaniu i wykonaniu nakazu zniszczenia towarów, o których mowa w ust. 6a.

7.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonywania i dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia uzyskanych materiałów. , uwzględniając potrzebę, zapewnienia poufności przeprowadzonych czynności i uzyskanych materiałów, a także wzorów stosowanych formularzy i protokołów.

Porównaj: 1 Przypisy: 6

Artykuł 9g. Zarządzić tajną obserwację produkcji, przemieszczania, przechowywania i dystrybucji przedmiotów przestępczych

1.

Podczas prowadzenia działań rozmieszczania i rozpoznania do wpisu dokumentudopóki9e Warunki wstępne zlecenia kontroli operacyjnej1 lub w celu ustalenia tożsamości osób biorących udział w tych przestępstwach lub zajęcia przedmiotu przestępstwa, Komendant Główny Straży Granicznej, komendant BSWSG lub dowódca korpusu Straży Granicznej może zarządzić tajemnicy w celu monitorowania wytwarzania, transportu, przechowywania i obrotu Przedmiotami przestępstwa, o ile nie zagrażają one życiu lub zdrowiu ludzkiemu.

2.

O wyznaczeniu, o którym mowa w ust. 1, należy niezwłocznie zawiadomić właściwą prokuraturę w siedzibie organu zgłaszającego, która w każdej chwili może nakazać zaprzestanie stosowania środka.

2a.

Komendant BSWSG ma obowiązek poinformować inspektora nadzoru wewnętrznego o zarządzeniach zgodnie z ust. 1 oraz informację o poleceniu wstrzymania czynności zgodnie z ust. 2 w sprawach BSWSG.

3.

Ministerstwo Publiczności, zgodnie z ust. 2, posiada informacje z ust. 1 o wynikach przeprowadzonych działań.

4.

Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane środki techniczne do pozyskiwania i utrwalania treści informacyjnych, w tym obrazu lub dźwięku.

5.

Zgodnie z rozporządzeniem na podstawie ust. 1 organy i instytucje, a także przedsiębiorcy są zobowiązani do umożliwienia dalszego przewozu przesyłek zawierających elementy przestępstwa w stanie nienaruszonym lub po ich usunięciu lub wymianie w całości lub w części.

6.

W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego, Komendant Główny Straży Granicznej, komendant BSWSG lub dowódca korpusu straży prokuratorowi, zgodnie z ust. 2, wszystkie materiały uzyskane w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1. W postępowaniu sądowym do tych materiałów stosuje się odpowiednio:dopóki393 Dokumenty do odczytania na rozprawie§ 1 zdanie 1 StPO.

7.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności, o których mowa w ust. otrzymano. , a także próbki formularzy i używanych zapisów.

Porównaj: 1 Przypisy: 2

Art. 10. Uprawnienia komendanta posterunku straży granicznej

1.

Komendant placówki straży granicznej koordynuje działania organów, służb i instytucji działających na przejściach granicznych w określonym zakresiedopóki9 działalność straży granicznejpo prostu. 1.

2.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i uniknięcia zagrożeń w ruchu lotniczym komendant placówki straży granicznej w uzasadnionych przypadkach zwraca się do zarządzającego lotniskiem o niezwłoczne uniemożliwienie wykonywania pracy lub czynności powierzonych osobom pełniącym funkcje związane z kontrolą bezpieczeństwa na lotniskach.

3.

W przypadku powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo umyślne wobec osoby, o której mowa w ust. środków odurzających lub innych substancji lub substancji o podobnym działaniu, należy niezwłocznie przesłać tę wiadomość do właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji w przypadku skreślenia tej osoby z wykazu kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanego personelu ochrony technicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 838 i z 2021 r. poz. 469).

4.

Komendant wojewódzki Policji zawiadamia komendanta oddziału Straży Granicznej o usunięciu osoby, wobec której dowódca oddziału Straży Granicznej wydał decyzję, o której mowa w ust. 3.

5.

Komendant Główny Straży Granicznej niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli poweźmie wiadomość o istnieniu przesłanek, o których mowa w ust.dopóki22 Przyczyny cofnięcia lub zmiany zakresu koncesjiustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

Porównaj: 1

Artykuł 10a. Przetwarzanie i udostępnianie informacji gromadzonych przez straż graniczną

1.

W celu realizacji zadań prawnych Straż Graniczna ma prawo przetwarzać i wymieniać informacje, w tym dane osobowe, z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej i innych państw, a także z organizacjami międzynarodowymi, w tym z Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej - Interpolu.

2.

Straż Graniczna przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia zadań prawnych lub wykonywania uprawnień w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw karnych, skarbowych oraz wykroczeń administracyjnych i wykroczeń skarbowych, w tym dane osobowe w rozumieniu art.dopóki14 poufne przetwarzanie danychW ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości dane o kodzie genetycznym zawierają wyłącznie informacje o niekodującej części DNA.

3.

Dane osobowe wgdopóki14 poufne przetwarzanie danychSekcja 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw nie będzie zbierana, jeżeli nie mają one użyteczności detektywistycznej, dowodowej lub identyfikacyjnej.

4.

Straż Graniczna przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia zadań prawnych lub wykonywania uprawnień w związku z realizacją postępowań administracyjnych, realizacją kontroli granicznej, realizacją czynności administracyjnych i regulacyjnych oraz innych kontroli lub czynności, do których straż graniczna są związani na podstawie czynności, do których są uprawnieni, w tym mają prawo do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ustdopóki9 Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowychIdopóki10 Przetwarzanie danych osobowych w związku z wyrokami skazującymi i przestępstwamiRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchyla dyrektywę 95/46 /WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s. 1 zm.), zwane dalej „Rozporządzeniem (UE) 2016/679”, z wyjątkiem danych dotyczących kod.

5.

W przypadku podejrzanych Straż Graniczna w rozumieniu ust.dopóki11 Uprawnienia urzędników przy wykonywaniu ich funkcji służbowychsek. 1 pkt 5c lit. b, pobierz:

1)

wymazy z jamy ustnej oraz imiona, imiona lub przezwiska, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, narodowość i płeć rodziców tych osób;

2)

Odciski linii papilarnych i dłoni oraz imiona, nazwiska lub pseudonimy, imiona i nazwiska rodziców tych osób, data i miejsce urodzenia, imię i nazwisko oraz cechy identyfikacyjne DNI, adres, numer PESEL, narodowość i płeć, imię i nazwisko oraz numer akt , miejsce i powód pobrania, zdjęcia daktyloskopijne, rodzaj wpisu, datę wpisu.

6.

Przetwarzanie danych osobowych przez Straż Graniczną dotdopóki1 zasięgu prawaPkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości odbywa się na podstawie przepisów prawa, prawa Unii Europejskiej oraz postanowień umów międzynarodowych.

7.

Straż Graniczna działając na podstawie informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych przez Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnej – Interpol może żądać dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia takich działań. Wymiana informacji uzupełniających odbywa się za pośrednictwem komórki organicznej Komendy Głównej Policji, która odpowiada za realizację funkcji Krajowego Biura Interpolu.

8.

Straż Graniczna w zakresie swojej właściwości przetwarza informacje, w tym dane osobowe, pochodzące z ewidencji prowadzonej przez inne służby, instytucje i agencje państwowe. Służby, instytucje i organy państwowe są zobowiązane do nieodpłatnego przekazywania informacji, w tym danych osobowych, Straży Granicznej. W szczególności Straż Graniczna ma prawo do otrzymywania informacji, w tym danych osobowych:

1)

gromadzone w prowadzonych przez nich aktach lub rejestrach;

2)

uzyskane przez te służby lub organy w wyniku prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej.

9.

Osoby, o których mowa w ust. 8, mogą wyrazić pisemną zgodę na przekazanie danych zgromadzonych w zbiorach danych jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej w drodze przekazu zdalnego, bez konieczności składania pisemnego wniosku w formie papierowej lub elektronicznej, jeżeli jednostki te łącznie spełniają następujące warunki:

1)

posiadać urządzenia umożliwiające rejestrowanie w systemie kto, kiedy, w jakim celu i jakie dane zostały zebrane;

2)

posiadać techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zapobiegające niewłaściwemu wykorzystaniu danych;

3)

jest to uzasadnione specyfiką lub skalą realizowanych zadań lub działalności.

10

Przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, przez Straż Graniczną może mieć charakter niejawny bez zgody i wiedzy osoby, której dotyczy, oraz przy użyciu środków technicznych.

11

Komendant Główny Straży Granicznej jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Straż Graniczną w celu realizacji zadań prawnych.

12

Komendant Główny Straży Granicznej może przetwarzać dane osobowe zgodnie z ust. 11, komendantów oddziałów Straży Granicznej, komendanta BSWSG, komendantów ośrodków szkoleniowych Straży Granicznej, komendantów ośrodków Straży Granicznej oraz kierowników jednostek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

13

Komendant Główny Straży Granicznej może wykorzystywać funkcje, o których mowa w ust. 12, do wydawania i cofania w jego imieniu upoważnień do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ust. 11, podległych im pracowników oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej.

14

Wyłączenia wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych nie wpływają na prawo osoby do żądania informacji o sobie w postaci wniosku o zaświadczenie, jeżeli osoba ta wykaże prawnie uzasadniony interes w doprowadzeniu do potwierdzenia przez organ określonych faktów lub sytuacji prawnej. .

15.

Straż Graniczna udostępnia właściwym organom informacje określone w ustdopóki1 Obowiązki straży granicznej2 Inc. dane osoby, pojazdu, dokument do weryfikacji oraz podpis osoby upoważnionej.

szesnaście.

Przepisu ust. 15 nie stosuje się do przekazywania informacji, w tym danych osobowych, organom, które zwrócą się o ich przekazanie w związku z wykonywaniem przez te organy czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzeniem postępowania wyjaśniającego.

17

Ujawnienie wskazanych informacjidopóki1 Obowiązki straży granicznejSekcja 2 pkt 9 zawierająca dane osobowe może być również przekazywana na odległość bez pisemnego wniosku, jeżeli do zadań i uprawnień organów, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie odrębne przepisydopóki1 Obowiązki straży granicznejArt. 2 pkt 9 przewiduje taką możliwość, organy spełniają warunki określone w tym rozporządzeniu, a Naczelny Komendant Straży Granicznej dopuszcza taką formę udostępniania informacji, w tym danych osobowych, w formie pisemnej lub elektronicznej.

18

Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania wymazów z jamy ustnej, odcisków linii papilarnych oraz podpisywania fotografii osób podejrzanych lub podejrzanych o popełnienie przestępstw publicznie oskarżonych, osób o nieznanej tożsamości lub osób usiłujących ukrywania swojej tożsamości, warunków przechowywania, wykorzystania oraz sposobu ich przekazywania innym organom upoważnionym odrębnymi przepisami, a także stosowanych wzorów dokumentów, z uwzględnieniem przypadków i sposobów pobierania odcisków linii papilarnych, przeprowadzania wywiadu daktyloskopijnego oraz fotografowania oznaczeń, a także kierując się potrzebą ochrony tych danych przed dostępem osób nieupoważnionych.

Porównaj: 1

Artykuł 10a. Dostęp do informacji o osobach poszukiwanych

1.

Wykonując czynności zgodnie z art.dopóki9 działalność straży granicznejOddział 1, Straż Graniczna ma bezpośredni dostęp do informacji o osobach poszukiwanych na podstawie ust. 1 na polecenie właściwych organów państwowychdopóki20 Gromadzenie, przetwarzanie i ujawnianie informacji przez policję2a pkt 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. art. 1882, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. art. 655).

2.

Straż Graniczna zawiadamia Policję o odnalezieniu osoby poszukiwanej i może zwrócić się do Policji o przekazanie dodatkowych informacji lub dokumentów, o ile pozwoli to na wykonanie czynności zleconych przez właściwe organy państwowe.

3.

Na żądanie Straży Granicznej Policja udzieli dodatkowych informacji lub dokumentów w zakresie wymaganym przez Straż Graniczną.

4.

Dostęp bezpośredni, o którym mowa w ust. 1, uzyskuje się za pomocą systemów teleinformatycznych.

5.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych wyda rozporządzenie, w jaki sposób straż graniczna będzie informować policję o odnalezieniu osoby poszukiwanej w rozumieniu ustawy.dopóki20 Gromadzenie, przetwarzanie i ujawnianie informacji przez policję2 nr 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji i sposobie udzielania przez Policję informacji o ważności czynności zleconych przez właściwe organy państwowe oraz innych uzupełniających informacji lub dokumentów, mając na uwadze sprawność i skuteczność wykonywania działalności, a także informacje i dokumenty niezbędne do zagwarantowania kompletności i przejrzystości.

Artykuł 10 ust. Pozyskanie danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych przez straż graniczną

1.

W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw i wykroczeń skarbowych Straż Graniczna może otrzymywać dane, które nie odpowiadają treści przekazu telekomunikacyjnego, przesyłki pocztowej lub przekazu w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną, określonych w:

1)

dopóki180c Dane podlegają wymogom dotyczącym przechowywania i przechowywania.Idopóki180d obowiązek zapewnienia warunków dostępu i rejestracji przetwarzanych danychustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (BOE z 2021 r. poz. 576 oraz z 2022 r. poz. 501), zwana dalej „Danymi Telekomunikacyjnymi”,

2)

dopóki82 Obowiązki operatora w ramach gwarancji wykonania zadań przez uprawnione organy§ 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Kodeks pocztowy (Dz. U. z 2020 r., art. 1041 i 2320), zwanej dalej „Danymi Pocztowymi”,

3)

dopóki18 zakres danych osobowych przetwarzanych przez usługodawcęUst. 1-5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., art. 344), zwanych dalej „Danymi Internetowymi”.
– oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą.

2.

Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, operator pocztowy lub usługodawca oferujący usługi drogą elektroniczną udostępnia dane, o których mowa w ust. 1:

1)

funkcjonariusz wskazany na pisemny wniosek Naczelnego Komendanta Straży Granicznej, Komendanta BSWSG lub Komendanta Oddziału Straży Granicznej lub osoba przez nich upoważniona;

2)

(Video) Wada wzroku a służba w Policji?

na ustny wniosek urzędnika posiadającego pisemne upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1;

3)

za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pracownikowi posiadającemu pisemne upoważnienie osób wskazanych w pkt 1.

3.

W przypadku, o którym mowa w podrozdziale. 2 pkt 3, przekazanie danych, o którym mowa w ust. 1, odbywa się bez udziału pracowników przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego, operatora pocztowego lub usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną albo przy ich wymaganym udziale, jeżeli taka możliwość istnieje między Naczelnym Wodzem Straży Granicznej i tego podmiotu.

4.

Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane przez sieć telekomunikacyjną, jeżeli:

1)

Wykorzystywane sieci telekomunikacyjne oferują:
a) możliwości określenia osoby otrzymującej dane, ich rodzaju oraz czasu zbierania,
b) zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające dostęp do danych osobom nieupoważnionym;

2)

jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem funkcji jednostek organizacyjnych Straży Granicznej lub prowadzonej przez nie działalności.

5.

Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant BSWSG oraz Komendant Korpusu Straży Granicznej prowadzą ewidencję wniosków o udostępnienie danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych, w których znajdują się informacje identyfikujące jednostkę organizacyjną Straży Granicznej. opiekuna oraz osoby odpowiedzialne za jego odbiór, charakter, cel odbioru i czas odbioru. Ewidencja prowadzona jest w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

6.

Komendant Główny Straży Granicznej, komendant BSWSG lub dowódca korpusu straży granicznej przekazuje dane zgodnie z ust. 1, które mają znaczenie dla postępowania karnego, lokalnej lub de facto właściwej prokuraturze. . O zakresie i rodzaju wykorzystania przekazywanych danych decyduje prokuratura.

7.

Dane, o których mowa w ust. 1, które nie mają znaczenia dla procesu karnego, podlegają natychmiastowemu, uprawnionemu i udokumentowanemu zniszczeniu.

8.

Dane, o których mowa w ust. 1, będą również pobierane i udostępniane organom policji państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw, organom Unii Europejskiej odpowiedzialnym za zapobieganie i zwalczanie przestępczości oraz Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol pod adresem ich żądanie, o ile służy to wykryciu przestępstw i ściganiu ich sprawców lub ratowaniu życia i zdrowia ludzi.

Porównaj: 1

Artykuł 10a. Kontrola pozyskiwania przez straż graniczną danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych

1.

Sąd rejonowy właściwy dla siedziby przekazującego organu ochrony granicy sprawuje kontrolę nad pozyskiwaniem przez funkcjonariuszy Straży Granicznej danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych.

2.

Z zastrzeżeniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, wzywający organ Straży Granicznej składa sądowi rejonowemu półroczne sprawozdanie na podstawie ust. 1, dotyczące:

1)

ilość danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych zebranych w okresie sprawozdawczym oraz charakter tych danych;

2)

kwalifikacji prawnej czynności, w związku z którymi zażądano danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych.

3.

W ramach kontroli zgodnie z ust. 1 sąd rejonowy może zapoznać się z dokumentami uzasadniającymi przekazanie Straży Granicznej danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych.

4.

Sąd rejonowy zawiadamia straż graniczną o wyniku kontroli w terminie 30 dni od jej zakończenia.

5.

Kontrola, o której mowa w ust. 1, nie podlega zbieraniu danych na podstawiedopóki10bb Zakres danych telekomunikacyjnych gromadzonych przez straż granicznąpo prostu. 1.

Artykuł 10 ust. Zakres danych telekomunikacyjnych odbieranych przez Straż Graniczną

1.

W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw i przestępstw skarbowych Straż Graniczna może otrzymać następujące dane:

1)

z wykazu, o którym mowa w ustdopóki179 Obowiązki firmy telekomunikacyjnejArt. 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,

2)

wymieniony w tym samymdopóki161 zakres danych przetwarzanych przez dostawcę usług telekomunikacyjnychUstawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,

3)

w przypadku użytkownika niebędącego osobą fizyczną numer zakończenia sieci oraz siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności, firmę albo firmę i formę organizacyjną tego użytkownika,

4)

w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej także podaną użytkownikowi nazwę miasta i ulicy, na której znajduje się zakończenie sieci
– oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą.

2.

Przekazywanie i przetwarzanie danych, o których mowa w punkcie 1.1 regulaminudopóki10b Pozyskanie danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych przez straż granicznąstosuje się ust. 2-8.

Artykuł 10c. Dostęp do informacji o umowach ubezpieczenia i objętych tajemnicą bankową

1.

Jeżeli jest to niezbędne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom określonym w art.dopóki9e Warunki wstępne zlecenia kontroli operacyjnej1 lub ustalenia sprawców i zebrania materiału dowodowego, Straż Graniczna może wykorzystywać informacje o umowach ubezpieczenia, w szczególności dane przetwarzane przez zakłady ubezpieczeń, w tym osoby, które zawarły umowę ubezpieczenia, a także informacje przetwarzane przez banki stanowiące tajemnicę bankową oraz informacje o umowach depozytowych, umowach rachunku pieniężnego, umowach ubezpieczenia lub innych umowach związanych z obrotem instrumentami finansowymi, w szczególności dane przetwarzane przez uprawnione organy osób, które zawarły takie umowy.

2.

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

1)

Spółdzielnie oszczędnościowo-kredytowe;

2)

Spółki działające na podstawie ustawy Prawo o giełdach towarowych z dnia 26 października 2000 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 170;

3)

spółki zajmujące się działalnością ubezpieczeniową;

4)

fundusze wspólnego inwestowania i alternatywne firmy inwestycyjne;

5)

Spółki prowadzące działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r., art. 328, 355, 680, 1505, 1595 i 2140).

3.

Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, a także informacje związane z przekazywaniem takich informacji i danych podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępnione wyłącznie funkcjonariuszom prowadzącym indywidualne sprawy oraz ich przełożonym upoważnionym monitorowanie działań rozmieszczenia i rozpoznania prowadzonych w sprawie. Pliki z tymi informacjami i danymi są również udostępniane sądom i prokuratorom tylko wtedy, gdy służą do ścigania karnego.

4.

Informacje i dane zgodnie z ust. 1 udostępnia wzywającemu organowi ochrony granicy sąd rejonowy właściwy dla siedziby na podstawie pisemnego wniosku komendanta głównego ochrony granicy, komendanta BSWSG lub dowódca sił ochrony granicy.

5.

Żądanie zgodnie z ust. 4 musi zawierać:

1)

numer sprawy i kryptonim, jeśli dotyczy;

2)

opis przestępstwa wraz z jego definicją prawną;

3)

Okoliczności uzasadniające przekazanie informacji i danych;

4)

wskazanie podmiotu, którego dotyczą informacje i dane;

5)

organ odpowiedzialny za udostępnianie informacji i danych;

6)

Rodzaj i zakres informacji i danych.

6.

Po rozpatrzeniu wniosku sąd wyraża zgodę na przekazanie informacji i danych organowi wskazanemu w postanowieniu, wskazując rodzaj, zakres oraz organ zobowiązany do ich wydania, albo odmawia przekazania informacji i danych. Przepisdopóki9e Warunki wstępne zlecenia kontroli operacyjnej, sek. 12 stosuje się odpowiednio.

7.

Od decyzji sądu, o której mowa w ust. 6, organ straży granicznej występujący o wydanie decyzji przysługuje zażalenie. Do protokołu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

8.

Jeżeli sąd wyrazi zgodę na udzielenie informacji, organ kontroli granicznej na zlecenie sądu musi pisemnie poinformować organ, że jest zobowiązany do udzielenia informacji o rodzaju i zakresie informacji i danych, które mają być udostępnione. informacje i dane powinny być dostępne oraz dane, których dotyczą, oraz osoba upoważniona do ich otrzymania. Do pisemnej informacji należy dołączyć orzeczenie sądu.

9.

W ciągu 120 dni od przekazania informacji i danych, o których mowa w ust. 1, Straż Graniczna, z zastrzeżeniem § 1 ust. 10 i 11, zawiadamia urząd, o którym mowa w ust. 1.5 pkt 4, o orzeczeniu sądu wyrażającym zgodę na udostępnienie informacji i danych.

10

Sąd, który wydał postanowienie o udostępnieniu informacji i danych przekazanych na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub, w związku ze sprawami prowadzonymi przez BSWSG, na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej BSWSG, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może, w drodze postanowienia, odroczyć na czas określony możliwość dalszego przedłużenia obowiązku, o którym mowa w § 9, jeżeli zostanie udowodnione, że informacje w ust. 5 pkt 4 może mieć wpływ na wyniki prowadzonych działań rozmieszczeniowych i rozpoznawczych. Przepisdopóki9e Warunki wstępne zlecenia kontroli operacyjnejArtykuł 12 stosuje się odpowiednio.

11

Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 9 lub 10, wszczęto czynności przygotowawcze, o których mowa w ust. Polecenia wydane przez Straż Graniczną.

12

Jeżeli informacje i dane, o których mowa w ust. 1, nie uzasadniają wszczęcia dochodzenia, organ wnioskujący o wydanie decyzji informuje o tym na piśmie organ, który przekazał informacje i dane.

13

Materiały zebrane w trybie, o którym mowa w ust. 1-10, które nie zawierają informacji potwierdzających zajście przestępstwa, podlegają niezwłocznemu, protokołowanemu i uprawnionemu zniszczeniu. Zniszczenie materiału zarządza organ straży granicznej, który wystąpił o udostępnienie informacji i danych.

14

Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone naruszeniem przepisów art. 12 ust. 3 na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Porównaj: 1

Artykuł 10d. kontrola przez urzędników

1.

Straż graniczna przeprowadza kontrolę zgodnie z art.dopóki1 Obowiązki straży granicznej2 pkt 13a, w celu ustalenia aktualnego stanu przestrzegania zasad legalności działalności wykonywanej przez cudzoziemców, wykonywania przez cudzoziemców działalności gospodarczej oraz zatrudniania cudzoziemców do pracy.

2.

Kontrolę przeprowadzają funkcjonariusze Straży Granicznej pracujący w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej na podstawie upoważnienia kontrolnego wydanego przez właściwego komendanta, zwanego dalej „upoważnieniem”. Pełnomocnictwo przedstawia się przed rozpoczęciem kontroli.

3.

Pełnomocnictwo zawiera podstawę prawną, nazwę organu kontrolnego, datę i miejsce wystawienia, imię i nazwisko funkcjonariusza straży granicznej uprawnionego do przeprowadzenia kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej, imię i nazwisko oraz adres osobę kontrolowanego, zakres kontroli, planowany termin rozpoczęcia i zakończenia Kontroli, podpis upoważniającego wskazujący stanowisko lub funkcję oraz pouczenie o prawach i obowiązkach Kontrolowanego.

4.

Jeżeli istnieje podejrzenie, że przepisy ust. 1 nie są przestrzegane, a rzeczywiste okoliczności uzasadniają natychmiastową kontrolę, kontroli dokonuje się przy użyciu urzędowych dokumentów tożsamości. Pełnomocnictwo musi zostać doręczone osobie uprawnionej najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia kontroli. W przypadku kontroli osoba kontrolowana jest zobowiązana do podania adresu dostawy na podstawie urzędowego identyfikatora. W przypadku braku takiego adresu lub gdy podany adres okaże się błędny, przedstawione do wglądu do akt pełnomocnictwo uważa się za doręczone.

5.

Kontrolą mogą zostać objęci pracodawcy, przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników oraz inne instytucje, a także osoby fizyczne w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów ust.

6.

Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego i innych miejscach pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej, a także w miejscu przechowywania wszelkich dokumentów związanych z zatrudnieniem, powierzeniem pracy lub prowadzeniem działalności gospodarczej.

7.

Podczas kontroli funkcjonariusze mogą korzystać z pomieszczeń pracy osoby kontrolowanej. Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia czynności kontrolnych, mogą one być przeprowadzone również w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej.

8.

Kontrolowany, osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, pracownik kontrolowanego oraz osoba współpracująca z kontrolowanym są obowiązani ułatwić przeprowadzenie kontroli i uczestniczyć w kontroli stanowiska pracy.

9.

Kontrolowany jest obowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie wszelkich oświadczeń dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczenia dokumentów, w tym żądanych przez kontrolujących, umożliwienia im sporządzenia kopii oraz poinformowania funkcjonariuszy o warunkach pracy, w tym m.in. w miarę możliwości zapewnić wydzielone pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów.

10

Osoby uprawnione do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, pracownicy kontrolowanego, osoby współpracujące z kontrolowanym oraz inne osoby zastępujące kontrolowanego są obowiązane do udzielania informacji w sprawie kontrolowanego do środka wynikające z wykonywanych czynności lub zadań.

11

Kontroler lub osoba przez niego upoważniona jest obowiązana poświadczyć zgodność dostarczonych kontrolerowi odpisów i wypisów oraz kserokopii dokumentów.

12

Kontrolowany w rozumieniu ust. 10 może składać kontrolującym ustne lub pisemne oświadczenia w przedmiocie kontroli, które załącza się do protokołu kontroli.

13

Jeżeli w trakcie kontroli zajdą okoliczności wymagające specjalistycznej wiedzy, zwłaszcza w przypadku dokumentów potwierdzających legalność pracy zagranicznej, może zostać powołany biegły.

14

Po przeprowadzeniu kontroli funkcjonariusz pisze:

1)

w przypadku stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości - protokół kontroli;

2)

w przypadku niewykrycia nieprawidłowości – notatka.

15.

W szczególności protokół kontroli musi zawierać:

1)

stopień, imię i nazwisko urzędnika oraz numer jego legitymacji służbowej;

2)

datę i miejsce sporządzenia protokołu kontroli;

3)

data i godzina rozpoczęcia i zakończenia egzaminu;

4)

miejsce inspekcji;

5)

Dane podmiotu kontrolowanego, w tym nazwa (firma) lub imię i nazwisko, adres (siedziba) oraz numer REGON, KRS lub PIN;

6)

opis okoliczności uzasadniających przeprowadzenie kontroli;

7)

Opis badanych dokumentów i zezwoleń, w tym ich numer, okres ważności oraz organ, który wydał dokument lub zezwolenie;

8)

wynik kontroli;

9)

Podpis urzędnika sporządzającego sprawozdanie z badań;

10)

Podpis gościa lub notatka wyjaśniająca przyczyny jego nieobecności.

szesnaście.

W szczególności memorandum musi zawierać:

1)

datę i miejsce sporządzenia notatki;

2)

Dane podmiotu kontrolowanego, w tym nazwa (firma) lub imię i nazwisko, adres (siedziba) oraz numer REGON, KRS lub PIN;

3)

wynik kontroli;

4)

Podpis funkcjonariusza, który sporządził notatkę.

17

Kontrolowanemu przysługuje prawo do zakwestionowania ustaleń zawartych w protokole przed podpisaniem protokołu z kontroli. Zastrzeżenia należy zgłaszać pisemnie w ciągu 7 dni od daty złożenia raportu.

18

Odmowa podpisania przez Kontrolowanego protokołu kontroli nie stanowi przeszkody w jego podpisaniu przez Kontrolującego i pozostawieniu kopii protokołu Kontrolowanemu.

19

Jeżeli w oględzinach uczestniczy tłumacz, protokół z oględzin lub notatka muszą zawierać imię i nazwisko oraz podpis tłumacza.

20

(wstać)

21

(wstać)

22

W zakresie przeprowadzania kontroli zgodnie z ust. 1 współpracuje z organami administracji publicznej, w szczególności z Policją, Państwową Inspekcją Pracy, Krajową Administracją Skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz związkami zawodowymi i związkami pracodawców.

23

Organ Straży Granicznej przeprowadzający kontrolę zawiadamia właściwe organy o podejrzeniu naruszenia prawa, w szczególności:

1)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w przypadku naruszenia przepisów o ubezpieczeniach społecznych i składkach na Fundusz Pracy;

2)

Państwowa Inspekcja Pracy – za naruszenia przepisów prawa pracy;

3)

Skarb Państwa – w przypadku naruszenia przepisów podatkowych lub celnych;

4)

(wstać)

5)

Policja lub MSWiA – w przypadku podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.

23a.

Komendant Główny Straży Granicznej jest obowiązany przesłać ministrowi właściwemu do spraw pracy oraz ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, nie później niż do dnia 30 kwietnia następnego roku, zestawienie wyników kontroli, o których mowa w ust. ust. 1 w sprawie powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnego prawa pobytu, z uwzględnieniem liczby kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim oraz odsetka agencji powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w prawie do każdego z wymienionych sektorówdopóki4 Zadania ministrów właściwych ds. pracy i zabezpieczenia społecznegoArt. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

24

Z wyjątkiem przypadków uregulowanych w niniejszym dziale, zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

25

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb wykonywania dokumentów, o których mowa w ust. 1, oraz wzorów, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawności kontroli i odpowiednią dokumentację przeprowadzonych czynności kontrolnych.

Porównaj: 1

Artykuł 10e. Unikaj telekomunikacji na określonym obszarze

1.

Wypełnij zadania zgodnie z art.dopóki1 Obowiązki straży granicznej2 pkt 1, 2, 4-5d i 10, Komendant Główny Straży Granicznej, komendant BSWSG lub komendant oddziału Straży Granicznej może nakazać korzystanie z urządzeń utrudniających ruch telekomunikacyjny w określonym np. czas potrzebny straży granicznej do wykonywania swoich czynności, z uwzględnieniem konieczności minimalizowania skutków braku możliwości korzystania z usług telekomunikacyjnych.

2.

W przypadku wykorzystania danych, o których mowa w ust. 1, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant BSWSG lub Komendant Straży Granicznej jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Porównaj: 1

Artykuł 10f. Wyszukiwanie informacji za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego

Do realizacji zadań z zakresu nadzoru ruchu drogowego wgdopóki129 Uprawnienia policjanta i niektórych organów kontroli ruchu drogowego4a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Przegląd Ustaw z 2021 r., art. 450, z późn. zm.), Straż Graniczna może zasięgać informacji za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego na warunkach określonych w art. Działać.

Art. 11. Uprawnienia funkcjonariuszy publicznych w wykonywaniu obowiązków służbowych

1.

Urzędnicy pełniący funkcje, o których mowadopóki1 Obowiązki straży granicznejust. 2, masz prawo:

1)

wdrożenie kontroli granicznych;

2)

Przeprowadzanie odpraw osobistych i kontroli zawartości bagażu, kontroli ładunków w portach i na dworcach kolejowych oraz w środkach transportu lotniczego, lądowego, kolejowego i wodnego:
a) jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
b) znalezienia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących posłużyć do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
c) znajdowania przedmiotów, których użycie może prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
d) ustalania miejsca posiadania przedmiotów, których posiadanie jest zabronione, a także przedmiotów podlegających przepadkowi, na potrzeby postępowania prowadzonego w celu wykonywania czynności, o których mowa w lit.dopóki1 Obowiązki straży granicznejust.2 pkt 1-5b, 7 lub 10-14,
e) gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa innych osób, w tym funkcjonariuszy pełniących funkcje służbowe lub osób, wobec których pełni się funkcje służbowe, w przypadku przekazania lub osadzenia tych osób w strzeżonym ośrodku albo w zakładzie karnym dla cudzoziemców albo tam przebywają
f) jeżeli zachowanie osób, o których mowa w lit. e, wskazuje, że mogą one stanowić dla siebie zagrożenie lub z dostępnych informacji wynika, że ​​osoby te już próbowały się okaleczyć,
g) gdy jest to konieczne do utrzymania porządku na terenie strzeżonym lub w zagranicznym więzieniu.

2a)

przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa na przejściach granicznych, lotniskach oraz środkach transportu lotniczego, lądowego, kolejowego i wodnego – w celu wykluczenia możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia karnego, w szczególności skierowanego przeciwko nienaruszalności granicy państwowej lub bezpieczeństwu w ruchu międzynarodowym ;

2b)

rozmieścić personel ochrony na pokładzie statku powietrznego i podjąć niezbędne środki, w tym bezpośrednie użycie siły i broni palnej, w celu unieszkodliwienia każdej osoby, która stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu, zdrowia lub życia pasażerów lub członków załogi;

3)

wydawanie wiz i innych zezwoleń na przekraczanie granic państwowych na podstawie odrębnych przepisów;

4)

w celu uwierzytelnienia lub innego ustalenia tożsamości osoby;

5)

(Video) Audiobook "Nowy alfabet mafii" - Rozdział 12.

zatrzymywania osób w sposób iw przypadkach przewidzianych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;

5a)

zatrzymanie osób, które w oczywisty sposób stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia;

5aa)

Zatrzymanie osób pozbawionych wolności, które:
a) uciekł z aresztu śledczego, aresztu śledczego, komisariatu policji lub zakładu karnego dla cudzoziemców,
b) zbiegł w czasie konwoju lub akcji,
c) opuścił zakład karny lub zakład karny za zgodą właściwego organu i nie powrócił do niego w wyznaczonym terminie, korzystając z zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego lub zakładu karnego albo okresu pozbawienia wolności;

5b)

dostawa:
a) Osoby zgodnie z nr 5 do właściwego organu Straży Granicznej, sądu lub prokuratury,
b) Cudzoziemcy, wobec których toczy się postępowanie na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o ochronie cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osadzeni w strzeżonym ośrodku lub areszcie śledczym ośrodek dla cudzoziemców mieści się przy organie kontroli granicznej, sądzie, prokuraturze, jednostce organizacyjnej Policji, starostach, naczelnikach urzędu imigracyjnego, przedstawicielstwach dyplomatycznych, konsulatach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub placówkach medycznych,
c) Cudzoziemcy:
– że otrzymałeś postanowienie o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które podlega wykonaniudopóki329 Wykonanie postanowienia zobowiązującego cudzoziemca do powrotuustawa Prawo imigracyjne z dnia 12 grudnia 2013 r.,
– osobom, którym odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art.dopóki463 wwieźć do granicy lub portu kraju cudzoziemca opuszczającego Rzeczpospolitą PolskąArt. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
– wobec którego został wydany nakaz wydalenia podlegający wykonaniudopóki71 nakaz opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykonanie nakazu wydaleniaart. 2 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe, pobycie i wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. 2021, art. 1697),
- podlegające przeniesieniu w rozumieniu artdopóki37 Transfer od cudzoziemca do odpowiedzialnego państwa członkowskiegoArt. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o ochronie cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wdopóki393b Transfer od cudzoziemca do odpowiedzialnego państwa członkowskiegoArt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
– do granicy państwa lub do portu lotniczego lub morskiego państwa, do którego cudzoziemiec jest przewożony;

5c)

Pobieranie odcisków palców lub wymazu z błony śluzowej policzka:
a) w trybie i w przypadkach określonych przepisami Kodeksu postępowania karnego,
b) zidentyfikować osoby o nieznanej tożsamości oraz osoby, które próbują ukryć swoją tożsamość, gdy nie jest możliwe ich zidentyfikowanie w inny sposób;

5d)

pobieranie odcisków palców cudzoziemców w trybie iw przypadkach określonych w odrębnych przepisach;

5e)

robić zdjęcia osobom w celu weryfikacji ich tożsamości, identyfikować osoby o nieznanej tożsamości oraz osoby próbujące ukryć swoją tożsamość;

6)

przeszukania osób, rzeczy, pomieszczeń i środków transportu w trybie iw przypadkach przewidzianych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;

6a)

nakładania mandatów w postaci mandatów za przekroczenie prędkości za wykroczenia;

7)

obserwowania i rejestrowania zdarzeń na ulicy iw innych miejscach publicznych z wykorzystaniem technicznych środków rejestracji obrazu i dźwięku;

7a)

Stosować środki techniczne do monitorowania i rejestrowania obrazu na terenie strzeżonych ośrodków, w areszcie dla cudzoziemców lub w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz w innych obiektach i obszarach wykorzystywanych przez Straż Graniczną w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym tam osobom. pamiętaj, aby zatrzymać ludzi;

7b)

Obserwacja i nagrywanie za pomocą technicznych środków obrazu lub dźwięku w miejscach innych niż publiczne podczas interwencji;

8)

zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności kontroli ruchu drogowego w trybie iw przypadkach przewidzianych przez ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

9)

zabezpieczanie i repatriacja szkodliwych substancji jądrowych i radioaktywnych, substancji chemicznych i biologicznych oraz odpadów z granicy państwowej do załadowcy;

10)

przebywanie i poruszanie się po terenie bez uzyskania zgody jego właścicieli lub użytkowników oraz przekraczanie pól uprawnych w bezpośrednim pościgu, nawet z pomocą psa przewodnika, gdy nie ma możliwości korzystania z dróg;

11)

zwrócić się o niezbędną pomoc do instytucji państwowych, agencji rządowych i samorządowych, a także do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wyżej wymienione instytucje, władze i organy są zobowiązane w ramach swojej działalności do udzielania tej pomocy w ramach obowiązujących przepisów prawa;

12)

zwrócić się o niezbędną pomoc do innych podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych, a także zwrócić się o pilną pomoc do osób znajdujących się w sytuacjach nadzwyczajnych w ramach obowiązujących przepisów prawa;

13)

Przeprowadzenie kontroli prewencyjnej:
a) osób w celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie lub zdrowie osób lub mienie oraz w celu ochrony przed niedozwolonymi czynami zagrażającymi ich życiu lub w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub towarzyszących, kwaterowanych lub umieszczanych tam dla zdrowia lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
b) Osoby, które wchodzą lub przebywają w obszarze objętym zakazemdopóki27a Ustęp 1 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie transportu morskiego i portów morskich (BOE z 2022 r. art. 2257 i z 2023 r. art. 261).

14)

wydawanie ludziom poleceń, aby zachowywali się w określony sposób w granicach niezbędnych do wykonywania czynności przewidzianych w pkt 1-2b, 4-6, 7, 7a, 9, 10 lub 13 albo w granicach ograniczenia, które stanowią Zabezpieczenie przed zatarciem linii papilarnych, są wymagane w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia lub uniknięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia, gdy jest to niezbędne do sprawnego i zgodnego z prawem wykonania tych czynności lub w celu zapobieżenia pozostawieniu śladów przestępstwo lub przestępstwo.

1a.

Pozbawienie wolności może zostać zastosowane tylko wtedy, gdy inne środki okazały się bezużyteczne lub nieskuteczne.

1b.

Środki, o których mowa w ust. 1, muszą być przeprowadzane w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu naruszać dobra osobiste osoby, przeciwko której są skierowane.

1c.

Osoba, której zgodnie z 1 pkt 5a przysługują uprawnienia przewidziane w Kodeksie postępowania karnego dla osoby zatrzymanej.

1 litr

Wykonując czynności przewidziane w art.dopóki1 Obowiązki straży granicznejSekcja 2 pkt 13a, Straż Graniczna ma prawo:

1)

poruszają się swobodnie na terenie kontrolowanej spółki bez konieczności identyfikacji i są zwolnione z obowiązku rozebrania się do naga;

2)

sprawdzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem, podwykonawstwem lub prowadzeniem działalności gospodarczej oraz sporządzanie ich kopii;

3)

Ustal tożsamość osób obecnych na punkcie kontrolnym;

4)

Przesłuchania osób podejrzanych o naruszenie przepisów art.dopóki10d kontrola przez urzędników;

5)

żądać wyjaśnień od osób obecnych w miejscu kontroli;

6)

Dokumentowanie czynności kontrolnych za pomocą środków audiowizualnych;

7)

z pomocą ekspertów i specjalistów;

8)

przeprowadzać inspekcje stanowisk pracy, w szczególności w celu ustalenia liczby stanowisk pracy.

1e.

Wypełnij zadania zgodnie z art.dopóki1 Obowiązki straży granicznejDrugi numer 1, 2, 2a lit. a-c, pkt 4, 5-5b, 5d oraz 12 i 13 Straż Graniczna może używać psów służbowych lub koni służbowych.

2.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, formę i tryb wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 4-5c i 5e oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także organy uprawnione do kierowania konwojami oraz szczegółowe warunki konwojów korzystających ze środków transportu, uwzględniające niezbędne środki ostrożności przy wykonywaniu uprawnień, a także ich skuteczność. środków podjętych przez straż graniczną oraz poszanowanie praw osób, wobec których takie środki są podejmowane.

2a.

Sposób wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1:
a) pkt 5-5aa, w terminie 7 dni od dnia zakończenia czynności,
b) pkt 7 i 7b, w terminie 7 dni od dnia, w którym spółka dowiedziała się o podjętych wobec niej środkach
– Skargę można złożyć do właściwego Ministerstwa Publicznego miejsca, w którym miały miejsce działania. Do zgłoszenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego.

2b.

Materiały zebrane w trakcie czynności na podstawie ust. 1 Z 7 i 7b, które nie zawierają przesłanek do wszczęcia postępowania karnego, przechowuje się przez okres 2 miesięcy po zakończeniu czynności, a następnie niezwłocznie niszczy przez komisję postępowania zgodnie z art. protokół. Zniszczenie materiału zarządza Straż Graniczna, która monitoruje działania.

2c.

Czynności przewidziane w ust. 1 pkt 7a nie mogą być wykonywane w miejscach służących do celów sanitarno-higienicznych oraz w pomieszczeniach dla cudzoziemców.

2d.

Utrwalenia obrazów zebrane na podstawie ust. 1 pkt 7a, które nie zawierają dowodów mogących prowadzić do wszczęcia postępowania karnego, postępowania w sprawie drobnych roszczeń lub postępowań dyscyplinarnych lub mogących posłużyć w postępowaniu przygotowawczym lub dowodów mających znaczenie dla toczącego się charakteru takich występków, będą być przechowywane przez okres 30 dni od daty rejestracji, a następnie zniszczone.

2e.

Użyte w ust. 1 pkt 7b określenie „interwencja” oznacza udział jednego lub kilku funkcjonariuszy Straży Granicznej w zdarzeniu mogącym naruszyć przepisy prawa oraz podjęcie działań w celu ustalenia charakteru, charakteru i okoliczności zdarzenia oraz środków zmierzających do przywrócić naruszoną zasadę praworządności.

2f.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 7b, funkcjonariusz Straży Granicznej jest obowiązany w miarę możliwości ostrzec osobę, przeciwko której działa, o utrwaleniu obrazu lub dźwięku.

3.

Osoba zatrzymana musi niezwłocznie przejść badania lekarskie lub udzielić pierwszej pomocy, jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba.

4.

Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonywania badań, o których mowa w pkt 3. Dokumentacja prowadzona w tych przypadkach oraz w przypadkach uzasadniających potrzebę wykonania badań podstawowych . opieka nad zatrzymanym

5.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki pomieszczeń dla osób zatrzymanych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej oraz zasady przebywania w tych pomieszczeniach. Rozporządzenie musi regulować wyposażenie pomieszczeń dla osób zatrzymanych, organy kontrolujące te pomieszczenia, zakres dokumentacji oraz szczegółowe prawa i obowiązki osadzonych.

5a.

Minister Spraw Wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki, sposób wykonywania czynności, o których mowa w ust. 7 i 7b ust. 1, a także tryb jej dokumentowania oraz organy do tego kierujące, uwzględniając adekwatności sposobu wykonywania czynności do charakteru pracy urzędników.

5b.

Minister Spraw Wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przechowywania i niszczenia zapisów obrazu, o których mowa w ust. 1 pkt 7a, oraz udostępniania ich uprawnionym organom, uwzględniając konieczność odpowiedniego zabezpieczenia utrwalonego obrazu przed utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnienie.

6.

(wstać)

7.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia:

1)

szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz potwierdzania w dokumentach podróży przekroczenia granicy państwowej,

2)

Przedstawienie dokumentów potwierdzających wjazd lub wyjazd oraz przechowanie dokumentu w kontroli granicznej,

3)

Wzór stempla potwierdzającego datę i miejsce przekroczenia granicy
– uwzględniając możliwość ograniczenia lub cofnięcia kontroli granicznej i jej przeprowadzania poza kolejnością, niektóre kategorie osób przekraczających granicę oraz okoliczności przekraczania granicy, możliwość użycia środków technicznych i psa przewodnika nawet podczas tej kontroli B. Konieczność dokumentowania prowadzonych czynności, w tym dostosowania wzorów dokumentów i pieczęci do aktualnych przepisów Unii Europejskiej.

7a.

Minister Spraw Wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, formy kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej na obszarze terytorialnym przejścia granicznego oraz w międzynarodowych środkach transportu, uwzględniając konieczność koordynacji działań ochrony granicy z innymi organami i instytucjami działających na przejściach granicznych oraz wymagania dotyczące kontroli bezpieczeństwa na lotniczych przejściach granicznych i w transporcie lotniczym.

7b.

Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Transportu określi warunki, jakie muszą spełniać funkcjonariusze wchodzący w skład personelu ochrony na pokładzie statku powietrznego, sposób świadczenia usługi na pokładzie statku powietrznego oraz wyposażenia ochronnego Funkcjonariusze wchodzący w skład personelu ochrony na pokładzie statku powietrznego, personel ochrony, mając na uwadze konieczność zapobieżenia bezprawnej ingerencji podczas lotu oraz zagwarantowania bezpieczeństwa osób znajdujących się na pokładzie statku powietrznego.

8.

Za szkody wyrządzone przez ust. 1 nr 10 dochodzić roszczeń odszkodowawczych zgodnie z przepisami prawa cywilnego.

9.

(wstać)

Porównaj: 1 Przypisy: 1

Artykuł 11a. wstać

Porównaj: 1

Artykuł 11a. kontrola osobista

1.

Kontrola tożsamości polega na sprawdzeniu:

1)

zawartość odzieży i obuwia osoby poddawanej kontroli, zwanej dalej „osobą kontrolowaną” oraz przedmioty znajdujące się na jej ciele, bez widocznej powierzchni ciała zakrytej odzieżą;

2)

zawartości odzieży i obuwia kontrolowanego oraz przedmiotów znajdujących się na jego ciele, odsłonięcia powierzchni ciała zakrytej ubraniem w celu iw zakresie niezbędnym do podniesienia broni lub przedmiotówdopóki11 Uprawnienia urzędników przy wykonywaniu ich funkcji służbowychust. 1 pkt 2 lit. b-d, jeżeli ich posiadanie zostało ujawnione przez kontrolowanego podczas kontroli zgodnie z pkt 1, a czynności określone w pkt 1 nie wystarczają do ich odebrania;

3)

usta, nos, uszy i włosy osoby kontrolowanej;

4)

miejsc intymnych kontrolowanego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2.

Funkcjonariusz przeprowadza kontrolę osobistą w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu zostały naruszone dobra osobiste osoby sprawdzanej oraz w zakresie niezbędnym w danych okolicznościach do osiągnięcia celu kontroli.

3.

Podczas badania zgodnie z § 1 pkt 2 i 4 osoba kontrolowana musi być częściowo ubrana. Funkcjonariusz najpierw dokonuje oględzin jednego elementu ubioru i przed oględzinami kolejnego umożliwia kontrolowanemu założenie ubioru już sprawdzonego.

4.

Kontrole zgodnie z ust. 1 pkt 1 lub 2 mogą być przeprowadzane wzrokowo, ręcznie lub przy użyciu psa przewodnika lub środków technicznych niezbędnych do wykrycia substancji i urządzeń, których posiadanie jest zabronione, w szczególności broni, materiałów wybuchowych, środków odurzających, substancji psychotropowych. i ich surowców oraz weryfikacja, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 - wzrokowo lub ręcznie.

5.

Kontrolowany jest obowiązany upoważnić kadrę kierowniczą do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1.

6.

Kontroli tożsamości dokonuje funkcjonariusz tej samej płci co osoba odprawiana w miejscu niedostępnym dla osób trzecich w czasie kontroli.

7.

Jeżeli oględziny ciała muszą być przeprowadzone niezwłocznie, w szczególności ze względu na okoliczności mogące zagrozić życiu, zdrowiu lub mieniu osób, może tego dokonać agent innej płci niż zarejestrowana, nawet w miejscu, w którym może to jest możliwe, nie spełnia wymogu ust. 6, w sposób w jak najmniejszym stopniu naruszający dobra osobiste kontrolowanego.

8.

Podczas sprawdzania tożsamości może być obecna osoba upoważniona przez osobę dokonującą czynności, a jeżeli nie utrudnia to w istotny sposób lub nie utrudnia sprawdzenia tożsamości, przy sprawdzaniu może być obecna także osoba wyznaczona przez osobę kontrolowaną.

9.

Oficer kontroli osobistej:

1)

wskazuje stopień, imię i nazwisko w taki sposób, aby dane te mogły zostać zapisane, jeżeli wcześniej nie wykonywałeś tych czynności;

2)

podaje podstawę prawną i przyczynę podjęcia działania;

3)

identyfikuje osobę kontrolowaną i inne osoby, jeśli uczestniczą w czynnościach;

4)

może żądać od osoby kontrolowanej dobrowolnego wydania broni lub przedmiotów, o których mowadopóki11 Uprawnienia urzędników przy wykonywaniu ich funkcji służbowychpo prostu. 1 zestaw 2 liter b – d;

5)

Możesz o to poprosić:
a) osoba badana opróżniała lub posiadała torebki, inną odzież, przedmioty na ciele osoby badanej,
b) zdjęcia odzieży, butów lub bielizny kontrolowanego,
c) osoba kontrolowana przyjmuje odpowiednią postawę pozwalającą na kontrolę miejsc intymnych;

6)

odbiera kontrolowanemu broń lub przedmioty, o których mowadopóki11 Uprawnienia urzędników przy wykonywaniu ich funkcji służbowychpo prostu. 1 zestaw 2 liter b – d;

7)

sprawdza, czy informacje o osobie kontrolowanej, przedmiotach lub dokumentach będących w jej posiadaniu są przetwarzane w zbiorach prowadzonych przez Straż Graniczną lub w krajowych i międzynarodowych systemach informatycznych będących w dyspozycji Straży Granicznej, w których informacje, w tym dane osobowe, o osobach podejrzanych są przetwarzane Popełnianie przestępstw to ściganie przestępstw, osób zaginionych lub poszukiwanych w związku z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego lub w którym przetwarza się lub gubi informacje o skradzionych dokumentach lub przedmiotach w celu ich odnalezienia.

10

Po zakończeniu weryfikacji ciała:

1)

odnotowuje przeprowadzenie kontroli osobistej w dokumentacji urzędowej, wskazując datę, miejsce, godzinę i przyczynę jej przeprowadzenia, zakres przeprowadzonych czynności oraz dane kontrolowanego i osób biorących w nim udział, jeżeli dotyczą one przedmiotów podczas kontroladopóki11 Uprawnienia urzędników przy wykonywaniu ich funkcji służbowychpo prostu. 1 zestaw 2 liter b – d;

2)

tworzy protokół kontroli osobistej – jeżeli podczas kontroli osobistej dane określone w art.dopóki11 Uprawnienia urzędników przy wykonywaniu ich funkcji służbowychpo prostu. 1 opakowanie 2 litry b-d.

11

Funkcjonariusz informuje kontrolowanego o prawie odwołania zgodnie z paragrafem 13 oraz o możliwości zażądania protokołu badania osobistego. Agent sporządza protokół kontroli osobistej, jeżeli kontrolowany zgłosił takie żądanie bezpośrednio po kontroli.

12

Sprawozdanie z badania osobowego zawiera w szczególności:

1)

Określenie czynności, podstawę prawną jej podjęcia, miejsce i dane osoby kontrolowanej oraz osób w niej uczestniczących, w tym imię, nazwisko, numer PESEL lub datę urodzenia, a także rodzaj i identyfikatory dokumentu, na podstawie którego że tożsamość osoby została ustalona;

2)

data i godzina rozpoczęcia i zakończenia czynności;

3)

Dane funkcjonariusza sprawdzającego, w tym stopień, imię i nazwisko oraz nazwę jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której pełni służbę;

4)

przebieg oględzin, oświadczenia i wnioski kontrolowanego oraz osób w nim uczestniczących;

5)

wykaz przedmiotów znalezionych i odzyskanych oraz, w stosownych przypadkach, ich opis;

6)

pouczyć kontrolowanego o jego prawach;

7)

w stosownych przypadkach opis innych okoliczności związanych z przebiegiem egzaminu.

13

Kontrolowanemu przysługuje prawo odwołania się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności w terminie 7 dni po przeprowadzeniu kontroli w celu sprawdzenia legalności, legalności i prawidłowości jego wykonywania. Do protokołu stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 50 Kodeksu postępowania karnego.

14

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej, nielegalnej lub nieprawidłowej kontroli patrolowej sąd zawiadamia prokuratora oraz kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej kierującej jednostką, w której funkcjonariusz dokonujący kontroli pełni służbę. .

15.

Jeżeli życie, zdrowie lub mienie jest zagrożone z mocy przepisów art. 1, agent jest obowiązany niezwłocznie przedsięwziąć środki zabezpieczające w ramach dostępnych środków.

szesnaście.

Zażalenie zgodnie z ust. 13 należy złożyć w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej właściwej dla miejsca kontroli zwłok. Jednostka organizacyjna, o której mowa w zdaniu 1, niezwłocznie przekazuje powództwo do sądu rejonowego.

Artykuł 11ab. Kontrola zawartości bagażu i weryfikacja ładunku

1.

Kontrola zawartości bagażu lub weryfikacja ładunku w portach i na stacjach kolejowych oraz w transporcie lotniczym, lądowym, kolejowym i wodnym polega na:

1)

oględziny zawartości bagażu lub ładunku;

2)

ręczna weryfikacja elementów konstrukcyjnych bagażu oraz elementów w nim zawartych;

3)

ręczna weryfikacja obciążeń;

4)

odprawić bagaż lub ładunek za pomocą psa przewodnika;

5)

Odprawić bagaż lub ładunek z psem przewodnikiem lub specjalne urządzenia i sprzęt, w szczególności przeznaczone do wykrywania przedmiotów, których posiadanie jest zabronione, materiałów wybuchowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz ich prekursorów.

2.

Pełnomocnik wykonuje czynności określone w ust. 1.1 w zakresie niezbędnym w danych okolicznościach.

3.

Przedstawiciel wykonuje czynności określone w pkt 1.1 w obecności osoby przewożącej bagaż lub ładunek lub przedstawiciela przewoźnika, spedytora lub odbiorcy.

4.

W przypadku braku bezpośredniej obecności osób, o których mowa w ust. 3, funkcjonariusz może dokonać oględzin zawartości bagażu lub sprawdzić ładunek, jeżeli z dostępnych informacji wynika, że ​​opóźnienie mogło spowodować zagrożenie życia, zdrowia lub mienia. , lub jeżeli zachodzi uzasadniona obawa zniszczenia lub utraty przedmiotów stanowiących dowód lub mogących podlegać przepadkowi w postępowaniu karnym.

5.

W związku z wykonywaniem uprawnień, o których mowa w ust. 1, masz prawo żądać dostępu do przewożonego bagażu lub ładunku, w tym otwarcia bagażnika i udostępnienia bagażnika w mediach do wglądu, usunięcia bagażu lub przewożonego ładunku oraz otwierania i pokazywania jego zawartości.

6.

Osoby w rozumieniu ust. 3 są obowiązane do udostępnienia funkcjonariuszowi bagażu lub ładunku do kontroli lub kontroli, w tym wykonywania funkcji określonych w ust. 5.

7.

Agent wykonujący czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

1)

wskazuje stopień, imię i nazwisko w taki sposób, aby dane te mogły zostać zapisane, jeżeli wcześniej nie wykonywałeś tych czynności;

2)

podaje podstawę prawną i przyczynę podjęcia działania;

3)

Identyfikuje osoby biorące udział w zajęciach;

4)

może wymagać, o którym mowa w ust. 3, artdopóki11 Uprawnienia urzędników przy wykonywaniu ich funkcji służbowychpo prostu. 1 zestaw 2 liter b – d;

5)

wynika z ust. 3, artykułów w rozumieniu artdopóki11 Uprawnienia urzędników przy wykonywaniu ich funkcji służbowychpo prostu. 1 opakowanie 2 litry b-d.

8.

Kontrola urzędowo zaplombowanych ładunków odbywa się w obecności funkcjonariusza Służby Celno-Akcyzowej.

9.

W miarę możliwości należy sprawdzić zawartość bagażu lub ładunku w taki sposób, aby nie uległa uszkodzeniu.

10

(Video) Wykład generała od push-backów na Uniwersytecie w Białymstoku

Po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 1, funkcjonariusz przyznaje osobom, o których mowa w ust. 3, prawo do wniesienia skargi zgodnie z ust. 12 oraz prawo żądania sporządzenia sprawozdania z wykonanej czynności.

11

Urzędnik sporządza protokół, jeżeli osoby, o których mowa w ust. 3, zgłosiły taki wniosek niezwłocznie po wykonaniu czynności oraz jeżeli w toku czynnościdopóki11 Uprawnienia urzędników przy wykonywaniu ich funkcji służbowychust.1 pkt 2 lit.b-d. Przepis stosuje się odpowiednio do sporządzenia protokołu.dopóki11 kontrolować osobistepo prostu. 12

12

Właściciel bagażu lub ładunku albo przedstawiciel przewoźnika, spedytora lub odbiorcy, w obecności którego wykonywane są czynności, o których mowa w ust. dni od daty jej wykonania, w celu sprawdzenia legalności, legalności i prawidłowości jej wykonania. Do protokołu stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 50 Kodeksu postępowania karnego.

13

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej, nielegalnej lub nieprawidłowej kontroli patrolowej sąd zawiadamia prokuratora oraz kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej kierującej jednostką, w której funkcjonariusz dokonujący kontroli pełni służbę. .

14

Zażalenie zgodnie z ust. 12 należy złożyć w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej właściwej dla miejsca kontroli zwłok. Jednostka organizacyjna, o której mowa w zdaniu 1, niezwłocznie przekazuje skargę do sądu rejonowego.

Artykuł 11 cz. Przepisy dotyczące dokumentowania kontroli ciała, kontroli bagażu i kontroli ładunku

Minister właściwy do spraw wewnętrznych ustala wzory protokołów zgodnie z art.dopóki11 kontrolować osobistePakiet 10 Świat. 2 jadopóki11 ab Weryfikacja zawartości bagażu i weryfikacja ładunkuArt. 10, uwzględniając potrzebę informacji o czasie, miejscu i przyczynie przeprowadzenia kontroli osobistej lub zawartości bagażu lub kontroli ładunku, dane osobowe osoby, w stosunku do której czynności zostały przeprowadzone, a także informacje niezbędne do ustalenia przebiegu i wyniku tych czynności.

artykuł 11 reklamy. kontrola prewencyjna

1.

Kontrola prewencyjna wgdopóki11 Uprawnienia urzędników przy wykonywaniu ich funkcji służbowychArtykuł 1 nr 13 polega na ręcznym skontrolowaniu osoby, zawartości jej odzieży oraz przedmiotów, które noszą lub posiadają, w szczególności za pomocą środków technicznych niezbędnych do wykrycia substancji i urządzeń niebezpiecznych lub których posiadanie jest zabronione. materiałów wybuchowych, środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów, kontroli biochemicznej lub użycia psa przewodnika, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do osiągnięcia celu prowadzonej w danych okolicznościach działalności, a w mniejszym stopniu jest naruszane ewentualnie dobra osobiste osoby zainteresowanej, przeciwko której prowadzone są działania.

2.

Kontrola prewencyjna wgdopóki11 Uprawnienia urzędników przy wykonywaniu ich funkcji służbowychust.1 pkt 13 może również polegać na:

1)

poproś osobę o zdjęcie ubrania i butów;

2)

zdejmij ubranie i buty, jeśli prośba nr 1 nie zostanie spełniona;

3)

Oględziny ciała osoby oraz zdjętej odzieży i obuwia, w tym przy użyciu środków wymienionych w ust. 1.

3.

Czynności, o których mowa w ust. 2, muszą być wykonywane w taki sposób, aby osoba mogła pozostawić część odzieży na ciele, a po sprawdzeniu zdjętej odzieży założyć ją przed zdjęciem pozostałej części odzieży niesprawdzonej oraz w warunkach, które szanować gwarancję prywatności.

4.

Do kontroli zapobiegawczej wgdopóki11 Uprawnienia urzędników przy wykonywaniu ich funkcji służbowychArt. 1 pkt 13 rozporządzeniadopóki11 kontrolować osobiste§§ 6, 7 i 15 stosuje się odpowiednio.

5.

W przypadku, gdy w toku kontroli prewencyjnej wgdopóki11 Uprawnienia urzędników przy wykonywaniu ich funkcji służbowychart. 1 pkt 13, artykuły w rozumieniu art.dopóki11 Uprawnienia urzędników przy wykonywaniu ich funkcji służbowych§ 1 pkt 2 lit. b-d, czek ten jest traktowany jako czek imienny i przepisy stosuje się odpowiedniodopóki11 kontrolować osobiste.

Artykuł 11 ust. Rozmieszczenie oddziałów i pododdziałów sił zbrojnych

1.

W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego w rejonie obowiązywania przejścia granicznego oraz w strefie przygranicznej, w szczególności:

1)

zbliżający się zamach na nienaruszalność granicy państwowej lub jej stosowanie,

2)

powoduje bezpośrednie zagrożenie publiczne dla życia, zdrowia lub wolności obywateli,

3)

bezpośrednie zagrożenie atakiem na przedmioty lub sprzęt używany przez funkcjonariuszy straży granicznej,

4)

Zagrożenie przestępstwem terrorystycznym lub jego popełnieniem w stosunku do obiektów lub urządzeń wymienionych w pkt 3 lub mogących stwarzać zagrożenie dla życia ludzkiego
– Jeżeli rozmieszczenie Sił Straży Granicznej okaże się niewystarczające lub stan zagrożenia to uzasadnia, oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych RP, zwane dalej „oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych”, mogą zostać wysłane do wsparcia Strażnik graniczny.

2.

Rozmieszczenie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych w przypadkach, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydawanej na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

3.

W pilnych przypadkach decyzja o udzieleniu pomocy, o której mowa w ust. 1, zostanie podjęta przez Ministra Obrony Narodowej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, określający zakres i formę pomocy administracyjnej i zostanie przekazana Prezydentowi Republiki. Polski i premiera bezzwłocznie.

4.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej bez zbędnej zwłoki wydaje decyzję zatwierdzającą lub uchylającą decyzję, o której mowa w ust. 3.

5.

Żołnierze oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych wysłanych do wsparcia ochrony granic mają, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania ich zadań, w § 12 ust.dopóki11 Uprawnienia urzędników przy wykonywaniu ich funkcji służbowych1 nr 2, 4-5a, 5b lit. aib, pkt 6, 7, 7a i 10 orazdopóki23 Wymogi dotyczące użycia i stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Prawa te są wykonywane na warunkach iw trybie ustalonym dla straży granicznej.

6.

Rozmieszczenie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych w przypadkach, o których mowa w ust. 1, musi być adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego w rejonie zastosowania przejścia granicznego i na granicy obszar. .

7.

Stopień zagrożenia określa organ koordynujący działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych na podstawie prawdopodobnego rozwoju sytuacji, w tym zagrożenia popełnieniem przestępstwa o charakterze terrorystycznym, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji dostępności środków siły i zasoby dostępne dla straży granicznej.

8.

Organem koordynującym działalność Straży Granicznej oraz oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych jest:

1)

dowódcy oddziału Straży Granicznej odpowiedzialnego za miejsce rozmieszczenia Straży Granicznej oraz oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych;

2)

Komendant Główny Straży Granicznej – w działaniach Straży Granicznej oraz oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych wykraczających poza terenowy obszar odpowiedzialności dowódcy oddziału Straży Granicznej.

9.

Dowódcy zgodnie z ust. 8 koordynują działania Straży Granicznej oraz oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych w porozumieniu z dowódcą operacyjnym Sił Zbrojnych.

10

Oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych rozmieszczone w celu wsparcia ochrony granic pozostają w systemie dowodzenia Sił Zbrojnych RP.

11

Rada Ministrów określa w drodze rozporządzeń, które organy organizują współpracę oraz w jaki sposób:

1)

organizacja współpracy Straży Granicznej z jednostkami i pododdziałami Sił Zbrojnych,

2)

koordynacja działań straży granicznej oraz oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych,

3)

Wymiana informacji i wsparcie logistyczne działań straży granicznej realizowanych przy pomocy oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych
– w jaskini w Abs. 1.

12

W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 11, Rada Ministrów uwzględnia:

1)

utrzymania ciągłości dowodzenia, w tym między jednostkami i pododdziałami sił zbrojnych;

2)

Ochrona wymienianych informacji i zakres wsparcia logistycznego.

Artykuł 11c. Wykorzystanie oddziałów i pododdziałów sił zbrojnych w formie samokierowanych działań zaradczych

1.

W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicznego na obszarze przejścia granicznego i w strefie przygranicznej, jeżeli Straż Graniczna nie może skutecznie przeciwdziałać zagrożeniu lub przestępstwu albo uzasadnia to charakter zagrożenia, oddziały i pododdziały sił zbrojnych w postaci samodzielnie realizowanych środków zaradczych.

2.

Rozmieszczenie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydawanej na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

3.

W przypadkach niecierpiących zwłoki decyzję o rozmieszczeniu oddziałów i pododdziałów wojska, o których mowa w ust. 1, podejmuje Minister Obrony Narodowej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, określając charakter zagrożenia i formy słuszną obronę i niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej zakomunikowane Polsce i Premierowi.

4.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej bez zbędnej zwłoki wydaje decyzję zatwierdzającą lub uchylającą decyzję, o której mowa w ust. 3.

5.

W przypadku, o którym mowa w podrozdziale. 1 stosuje się odpowiednio do działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnychdopóki11 Prawa i obowiązki BundeswehryArt. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Revista de Leyes poz. 655).

Artykuł 11 quinquies. Wykorzystanie żandarmerii wojskowej do wsparcia ochrony granic

1.

W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego na obszarze terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie przygranicznej, gdy siły Straży Granicznej są niewystarczające lub mogą być niewystarczające do wykonywania swoich obowiązków na obszarze ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub jeżeli uzasadnia to stopień zagrożenia, Prezes Rady Ministrów może na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, zarządzić użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do wsparcia ochrony granic.

2.

W przypadku, o którym mowa w podrozdziale. 1. Żołnierzom Żandarmerii Wojskowej przysługują uprawnienia funkcjonariuszy straży granicznej, o których mowa w ust. 1, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich obowiązków.dopóki11 Uprawnienia urzędników przy wykonywaniu ich funkcji służbowych1 nr 2, 4-5a, 5b lit. aib, pkt 6-8 i 10 orazdopóki23 Wymogi dotyczące użycia i stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Prawa te są wykonywane na warunkach iw trybie ustalonym dla straży granicznej.

Art. 12. Powierzanie przedsiębiorców prowadzących działalność na własny rachunek do wykonywania zadań specjalistycznych

1.

Komendant Główny Straży Granicznej może, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zlecić niezależnym wykonawcom wykonanie specjalistycznych zadań uzupełniających ustawowe zadania Straży Granicznej.

2.

Na wniosek osób fizycznych lub prawnych organy ochrony granic mogą wyrazić zgodę na wykonywanie czynności zleconych podwykonawcom w zamian za wynagrodzenie przez podległych im urzędników w dziedzinie istniejącej wiedzy specjalistycznej.

Porównaj: 1

Art. 13. Korzystanie przez funkcjonariuszy ze środków transportu publicznego

Podczas wykonywania zadań służbowych związanych z ochroną granicy państwowej funkcjonariusze w strefie przygranicznej mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej.

Porównaj: 1

Artykuł 14. Uprawnienia dowódców statków Straży Granicznej

1.

Jeżeli jest to konieczne ze względu na obronę państwa lub nienaruszalność granicy państwowej, dowódcy statków straży granicznej na wodach wewnętrznych i morzach terytorialnych mają prawo:

1)

Wezwij łódź, aby zredukowała przepływ, zatrzymaj się, aby sprawdzić i postępuj zgodnie z wyświetloną historią przepływu.

2)

zatrzymać statek, sprawdzić dokumenty statku i ładunku, zidentyfikować załogę statku i pasażerów na pokładzie, dokonać oględzin ładunku i przeszukać pomieszczenia statku oraz zatrzymać każdą osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa;

3)

zmusić statek do zawinięcia do określonego portu, jeśli kapitan nie zastosuje się do podanych instrukcji.

2.

Dowódcy statków straży granicznej mają prawo, o którym mowa w ust. 1, nawet jeżeli statek znajduje się na wodach wewnętrznych lub morzach terytorialnych:

1)

wchodzenia na pokład lub wysiadania osób z naruszeniem obowiązujących przepisów;

2)

załadunku lub rozładunku towarów poza określonymi lokalizacjami;

3)

opuszcza port bez kontroli granicznej;

4)

nawiązuje kontakty z wybrzeżem w celach przestępczych;

5)

łowić lub eksploatować w inny sposób wody i dna morskie z naruszeniem obowiązujących przepisów;

6)

jest terytorium zamkniętego lub niebezpiecznego obszaru żeglugi lub rybołówstwa;

7)

Zakotwicz poza wyznaczonym miejscem;

8)

narusza przepisy bezpieczeństwa żeglugi i transportu;

9)

narusza przepisy higieniczne lub środowiskowe.

3.

Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują także przy wykonywaniu zadań związanych z ochroną praw Rzeczypospolitej Polskiej w jej wyłącznej strefie ekonomicznej, których status i zakres określają odrębne przepisy oraz umowy międzynarodowe.

4.

Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, mają również prawo pływania na statkach przepływających przez strefę przyległą, gdy wykonują zadania mające na celu zapobieganie naruszeniom przepisów, o których mowa w ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.dopóki1 Obowiązki straży granicznejBoca 2 pack 4 lit.ad.

Porównaj: 1

Art. 15. Zakres uprawnień w stosunku do statków pływających po morzu terytorialnym

uprawnienia określone wdopóki14 Uprawnienia dowódców statków Straży Granicznej, sek. 1 wydaje się również dowódcom pojazdów straży granicznej w stosunku do statków pływających po morzu terytorialnym, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa na pokładzie lub w związku z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. , podczas podróży przez to morze, jeżeli:

1)

skutki przestępstwa rozciągają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

przestępstwo zakłóca spokój lub porządek publiczny na morzu terytorialnym;

3)

należy zwalczać nielegalny obrót środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi;

4)

Kapitan statku, przedstawiciel dyplomatyczny lub urzędnik konsularny państwa bandery statku zwraca się o pomoc do odpowiednich władz polskich.

Porównaj: 1

Art. 16. Wszczęcie monitoringu statku

1.

Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że statek na wodach wewnętrznych lub morzach terytorialnych naruszył przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pomimo wezwania do zatrzymania lub po zatrzymaniu próbuje uciec, dowódca statku Statek straży granicznej zatrzyma statek, ścigaj go.

1a.

Pościg może zostać wszczęty, gdy statek znajduje się na wodach śródlądowych, wodach przybrzeżnych lub obszarach przyległych.

2.

Jeżeli obcy statek naruszył polskie przepisy obowiązujące w wyłącznej strefie ekonomicznej, ściganie może zostać wszczęte nawet wtedy, gdy statek znajduje się w tej strefie.

3.

Pościg na morzu prowadzony jest przez łodzie patroli granicznych oraz samoloty, które pełnią funkcje ochrony granicy państwowej.

Porównaj: 1

Sztuka. 17. Pogoń za łodzią

1.

Przed rozpoczęciem pościgu należy dać sygnał wizualny i dźwiękowy z odległości wystarczającej do odebrania sygnału i nakazania statkowi zatrzymania się.

2.

Aby zatrzymać statki, statki Straży Granicznej używają sygnałów Międzynarodowego Kodu Sygnałowego, jednocześnie wystrzeliwując dwa zielone naboje sygnałowe i zapalając w nocy dwa zielone światła rozpoznawcze na maszcie, aby przyciągnąć uwagę statku. leżące na statkach chroniących granicę państwową. Sygnał zatrzymania statku używany przez samoloty to dwa zielone pociski sygnałowe wystrzelone do przodu z dziobu statku.

3.

Pościg rozpoczęty na polskich wodach wewnętrznych lub na polskich morzach terytorialnych może być kontynuowany poza morzem terytorialnym, a pościg rozpoczęty na polskiej strefie przyległej lub w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej może być kontynuowany poza granicami tych stref, o ile nie został przerwany . Ciągłość pościgu musi być utrzymana albo przez statki, albo we współpracy między tymi statkami i samolotami.

4.

Statek powietrzny żądający zatrzymania statku będzie ścigał statek do czasu przybycia patrolu granicznego, który przejmie pościg.

5.

W stosunku do jednostek pływających zatrzymanych w trakcie pościgu dowódca jednostki straży granicznej postępuje zgodnie z przepisami artdopóki14 Uprawnienia dowódców statków Straży Granicznej.

6.

W każdym przypadku zatrzymania statku zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony w dwóch egzemplarzach w języku polskim i angielskim, z których jeden zostanie doręczony kapitanowi statku. Kapitan statku może odnotować swoje zastrzeżenia i uwagi w dowolnym języku w protokole lub w odrębnym piśmie.

7.

Prawo do pozwania wygasa, gdy ścigany pojazd wjedzie na wody terytorialne obcego państwa.

Porównaj: 1

Artykuł 18 Zatrzymanie statku

1.

Jeżeli pomimo wezwania statek nie zatrzymuje się i podejmuje próbę ucieczki, dowódca statku ochrony granicy ma prawo podjąć skuteczne działania w celu jego zatrzymania, w rozumieniu art.dopóki25 Warunki otwarcia ognia na statku.

2.

Użycie broni pokładowej przez statki Straży Granicznej przeciwko ściganemu statkowi powinno być stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach i w ostateczności, gdy inne środki są niewystarczające do zatrzymania statku lub zmuszenia go do posłuszeństwa, ale nie powinno mieć na celu zatopienia go

Porównaj: 1

Art. 19. Współpraca straży granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną

1.

Ilekroć w przepisach prawa występuje pojęcie „statek”, należy przez to rozumieć urządzenie pływające w rozumieniu Kodeksu morskiego.

2.

Postępowanie w sytuacjach określonych wdopóki14 Uprawnienia dowódców statków Straży Granicznej–18 dla okrętów wojennych określają odrębne przepisy.

2a.

Straż Graniczna współpracuje z Siłami Powietrznymi w ochronie granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP.

2b.

Współpraca zgodnie z ust. 2a polega na:

1)

Utrzymywać stałą komunikację i przekazywać informacje przez podmioty współpracujące na temat:
a) wykrywanie statków powietrznych – pilotów i UAV, w szczególności: samolotów, śmigłowców, szybowców, lotni, balonów, sond lecących na wysokości do 500 m nad granicą państwa,
b) zaobserwowane awarie statku powietrznego i sygnały o niebezpieczeństwie,
c) Przewidywane loty statków powietrznych na niskich wysokościach w obszarze przygranicznym;

2)

Pomoc statkom powietrznym w sytuacjach awaryjnych w strefie przygranicznej.

2c.

Straż Graniczna współpracuje z Marynarką Wojenną w celu ochrony granicy państwowej na morzu.

2d.

Współpraca, o której mowa w ust. 2c, polega na utrzymywaniu stałej łączności i przekazywaniu informacji pomiędzy współpracującymi jednostkami w zakresie:

1)

ujawnione przestępstwa przeciwko integralności granicy państwowej;

2)

wykrywanie statków zagrażających pokojowi, porządkowi publicznemu lub bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej;

3)

wykrywać okręty wojenne i zagraniczne samoloty wojskowe na polskich obszarach morskich;

4)

Wykrywanie w zakresie technicznej i wizualnej obserwacji niewykrytych obiektów naziemnych i statków powietrznych;

5)

obserwowane awarie statków i samolotów oraz sygnały o niebezpieczeństwie;

6)

zanieczyszczenia powierzchni obserwowane na polskich obszarach morskich lub na terenach im zagrażających;

7)

Eksploatacja polskich obszarów morskich i łamanie przepisów tych obszarów przez statki;

8)

zaplanowane ćwiczenia na morzu.

3.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady współpracy Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych RP w zakresie ochrony granic państwowych, uwzględniając uwzględnić zakres współpracy oraz wymagania organizacyjne i organy koordynujące.

Porównaj: 1

Artykuł 19a. Rozporządzenie w sprawie technicznych środków bezpieczeństwa

1.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określa, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące technicznego i nietechnicznego bezpieczeństwa żeglugi statków straży granicznej. W szczególności rozporządzenie powinno określać wymagania dotyczące budowy stałych instalacji i urządzeń na statkach oraz wyposażenia w środki ratunkowe.

2.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych może, w drodze rozporządzenia, uznać za obowiązujące przepisy techniczne wydane przez Polskie Towarzystwo Klasyfikacyjne w zakresie budowy statków i wyposażenia statków straży granicznej.

Porównaj: 1

Artykuł 20

Przepisy prawa nie naruszają uprawnień okrętów wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.

Porównaj: 1

Artykuł 21. Odszkodowanie w przypadku śmierci lub obrażeń osób współpracujących przy działaniach

Jeżeli w trakcie rozmieszczenia lub w związku z rozmieszczeniem przez Straż Graniczną pomoc endopóki9b Poproś innych o pomoc w działaniach straży granicznej, sek. 1. Osoby te straciły życie albo doznały uszczerbku na zdrowiu lub mieniu, odszkodowanie należy się na zasadach i w trybie określonych rozporządzeniami ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Porównaj: 1

(Video) SQL Day 2019 | Case study: Wdrożenie mech. klasy Transactional Analytics w Straży Granicznej

Czytaj więcej (rozdział 4. odwołany)

Videos

1. CUDZOZIEMCY W KONTROLACH PIP, SG, US I ZUS
(C&C Chakowski & Ciszek)
2. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - FAKTY I MITY
(C&C Chakowski & Ciszek)
3. Granica – między nadzieją a rozpaczą / dr Hanna Machińska
(Wszechnica FWW)
4. wtwj 20:15 - 11.03.2023
(wtwj)
5. wtwj 20:15 - 10.03.2023
(wtwj)
6. LIII Sesja Rady Miejskiej w Słubicach
(Gmina Słubice Urząd Miejski w Słubicach)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated: 04/26/2023

Views: 5772

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.