rekrutacja do służby (2023)

Straż Graniczna prowadzi postępowania w ramach postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Straży Granicznej

W 2023 r. terminy wjazdu do służby granicznej ustalono na jeden miesiąc:

luty, czerwiec, październik.

Egzaminy w drugim etapie procesu kwalifikacyjnego

w stosunku do wnioskodawców ubiegających się o służbę w Straży Granicznej odbędzie się:

18-20 kwietnia 2023 r. – Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

29-31 sierpnia 2023 r. - Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

Rekrutacja do służby Straży Granicznej prowadzona jest w następujących jednostkach:

Grenzschutzeinheit Bieszczady en Przemyśl

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

Oddział Morski Straży Granicznej w Gdańsku

Nadbużański-Grenzschutzeinheit en Chełm

Nadodrzański-Grenzschutzeinheit en Krosno Odrzańskie

Oddział Straży Granicznej Wisły w Warszawie

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Oddział Śląskiej Straży Granicznej w Raciborzu

Oddział Straży Granicznej Warmii i Mazur w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

(Video) Problemy z rekrutacją w Służbie Więziennej

Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Ośrodek szkolenia specjalistów straży granicznej w Lubaniu

Komenda Straży Granicznej

PoDecyzją Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 kwietnia 2013 r. nabór w Komendzie Głównej Straży Granicznej został zawieszony. Jednocześnie informujemy, że Komendant Główny Straży Granicznej podjął decyzję o wznowieniu naboru do służby przygotowawczej wyłącznie w Komendzie Głównej Straży Granicznej:

 • w dniu 15 lutego 2017 r. w Wydziale Lotniczym Urzędu Ochrony Granic Lotniczych,
 • od 26 lutego 2021 r. w wydziale międzynarodowym biura spraw międzynarodowych Prezydium Straży Granicznej,
 • od 06.10.2022 na terenie oddziału granicznego w placówce granicznej komendy ochrony granicy,
 • od 28 czerwca 2022 r. w biurze imigracyjnym Komendy Głównej Ochrony Granic,
 • od 9 stycznia 2023 r. w Biurze Ochrony Danych Komendy Głównej Straży Granicznej.

SCENARIUSZ W Kwaterze Głównej STRAŻY GRANICZNEJ

Informujemy, że Komendant Główny Straży Granicznej zezwolił na nabór do służby przygotowawczej w Komendzie Głównej Straży Granicznej wyłącznie dla Biura Lotniczego Straży Granicznej, Biura Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej, Oddziału Granicznego Komendy Głównej Straży i Służby Imigracyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej.
Akceptowane są dokumenty kandydatatylko po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 22 513 5420, 22 513 5522 (poniedziałki, wtorki i czwartki od 10:00 do 14:00) lub mailowo:bkisz.kg@strazgraniczna.pl

Ze względu na ukierunkowanie wyposażenia stanowisk specjalistycznych w obszarze: BG lotnictwo, kandydaci międzynarodowi i przygraniczni, spełnione są następujące wymagania:


I. Wymogi prawne zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 31 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granic (Ustawy prasowe z 2022 r., artykuły 1061 i 1115).

Usługę ochrony granicy może wykonywać jedna osoba:
• posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie,
• o nienagannej reputacji,
• nie są skazani za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe,
• w pełni korzystać z praw publicznych,
• posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie handlowe,
• sprawność fizyczna i umysłowa,
• Chęć poddania się specjalnej dyscyplinie,
• Zagwarantować zachowanie tajemnicy zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie informacji niejawnych,
• mieć stały stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet i absolwentów wyższych uczelni),
• kto pomyślnie przejdzie proces kwalifikacyjny.

II.- Wymagania stawiane kandydatom do służby w Biurze Ochrony Danych Komendy Głównej Straży Granicznej:

Obowiązkowe wymagania:

 • Doświadczenie w realizacji zadań ochrony systemów i mienia.

Wymagania opcjonalne:

 • Zdolność do pracy zespołowej;
 • sprężystość i odporność na stres;
 • dobra organizacja pracy, systematyczność, precyzja, rzetelność, poczucie odpowiedzialności, komunikatywność;
 • pełna dyspozycyjność.

Ponadto kandydat może przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań fakultatywnych oraz inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności, dorobek zawodowy lub naukowy oraz rekomendacje.

3. Wymagania kwalifikacyjne i autoryzacyjne dla wyspecjalizowanych urzędów w zakresie lotnictwa straży granicznej w trzech obszarach:

zakres 1

1) Pilot śmigłowca:

obowiązkowy:

• licencję pilota śmigłowcowego zawodowego CPL(H) lub licencję pilota śmigłowcowego zawodowego ATPL(H),
• Posiadać ważne orzeczenie lekarskie I klasy zgodnie z przepisami Part-MED;

(Video) Rekrutacja do dobrowolnej służby wojskowej 19.05.2022

opcjonalny:

• uprawnienia na typ śmigłowca (TR) z napędem turbinowym,
• Dowód znajomości języka co najmniej „English/Level 4/”, wpisany na licencji,
• Uprawnienia do wykonywania lotów według wskazań przyrządów (IR) na śmigłowcu,
• Całkowity nalot co najmniej 300 godzin.

2) Samolot:

obowiązkowy:

• ważną licencję pilota zawodowego CPL(A) lub licencję pilota zawodowego ATPL(A),
• zdać egzamin teoretyczny na licencję pilota lotniczego ATPL(A), - w przypadku pilota posiadającego licencję CPL(A),
• Dowód znajomości języka co najmniej „English/Level 4/”, wpisany na licencji,
• Posiadać ważne orzeczenie lekarskie I klasy zgodnie z przepisami Part-MED;

opcjonalny:

• uprawnienie na typ (TR) na samolot z załogą jednoosobową sklasyfikowany jako samolot o wysokich osiągach lub uprawnienie na typ (TR) na samolot z załogą wieloosobową;
• Uprawnienia na samoloty wielosilnikowe tłokowe MEP(L),
• Uprawnienia do wykonywania lotów według wskazań przyrządów na jednosilnikowym lub wielosilnikowym statku powietrznym IR (SE/ME},
• Całkowity nalot co najmniej 300 godzin.

Do złożonego wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów wykazujących spełnienie obowiązkowych wymagań Zakresu 1 w zakresie posiadanych kwalifikacji i uprawnień.

osiągnąć 2

1) Mechanik śmigłowca:

Wymagany jest jeden z następujących dokumentów lub zaświadczeń:

• Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z częścią 66, kategoria B 1.3.

opcjonalny:

• Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z Part 66, kategoria B 1.4,
• licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z częścią 66, kategoria A.3,
• Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z Part 66, kategoria A.4,
• potwierdzona praktyka w organizacji Part 145 lub Part 21 lub Part M/F w zakresie obsługi technicznej śmigłowców przez co najmniej 1 rok,

opcjonalny:

• wykształcenie techniczne – lotnicze (średnie lub wyższe),
• Ucz się angielskiego na poziomie komunikatywnym.

2) Mechanik lotniczy:

obowiązkowy:

• Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z częścią 66, kategoria B 1.1.

opcjonalny:

(Video) Zostań funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej na Dolnym Śląsku ! Trwa nabór

• Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z Part 66, kategoria B 1.2,
• licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z częścią 66, kategoria A.1,
• licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z częścią 66, kategoria A.2,
• Potwierdzona praktyka w organizacji Part 145 lub Part 21 lub Part M/F w zakresie obsługi technicznej statków powietrznych przez co najmniej 1 rok,

opcjonalny:

• wykształcenie techniczne – lotnicze (średnie lub wyższe),
• Ucz się angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Do składanego wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązkowego wymogu, o którym mowa w Zakresie 2, dotyczącego posiadanych kwalifikacji i uprawnień.

obszar 3

Specjalista ds. ciągłej zdatności do lotu:

obowiązkowy:

• Potwierdzona praktyka w organizacji Part-M (CAMO) lub Part-145 lub Part-21 lub Part-M/F w zakresie ciągłej zdatności do lotu lub obsługi technicznej statku powietrznego przez co najmniej 6 miesięcy (osoby fizyczne mogą być zwolnione z tej praktyki, posiadające wiedzę techniczną i lotniczą ). szkolenie),
• Znajomość przepisów PART-M (CAMO) i PART 145.

opcjonalny:

• Wykształcenie w zakresie inżynierii lotniczej (poziom średni lub wyższy),
• Przyswojenie języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
• Dobra obsługa komputera: znajomość pakietu MS Office.

2) Specjalista ds. dokumentacji technicznej.

obowiązkowy:

• potwierdzona praktyka w Part-M (CAMO) lub Part-145 lub Part-21 lub Part-M/F w zakresie pracy z dokumentacją techniczną lub obsługi technicznej statku powietrznego przez co najmniej 6 miesięcy (osoby z przeszkoleniem technicznym i lotniczym),
• Znajomość przepisów Part-M (CAMO) i Part-145.

opcjonalny:

• Wykształcenie techniczne - lotnicze (średnie lub wyższe)
• Przyswojenie języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
• Dobra obsługa komputera: znajomość pakietu MS Office.

Do złożonego wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów wykazujących spełnienie obowiązkowego wymagania Zakresu 3 związanego z obsługą techniczną statku powietrznego lub praktyką zarządzania ciągłą zdatnością do lotu lub wykonanych prac dokumentacji technicznej. Przykładowymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych wymagań mogą być: świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy o utrzymaniu zdatności do lotu lub pracy z dokumentacją techniczną, licencja mechanika, indywidualne książeczki mechanika, zaświadczenia i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia lotniczego oraz modułowego szkolenia lotniczego.
Znajomość przepisów PART M i 145 będzie weryfikowana podczas rozmowy wstępnej.

IV. Wymagania na stanowiska wBiuro Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej:

Obowiązkowy:

(Video) Agencja Wywiadu - Rekrutacja

• Dyplom uniwersytecki po ukończeniu jednego z następujących kierunków:
a) filologia angielska,
b) filologia rosyjska,
c) filologia ukraińska,
d) germanistyka,
e) Kontakty międzynarodowe z potwierdzoną znajomością języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

opcjonalny:

a) Znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
b) Umiejętność poprawnego i precyzyjnego wyrażania myśli w mowie i piśmie.
c) Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.
d) umiejętności retoryczne i prezentacyjne.
e) Umiejętność pracy w grupie.
f) Skoncentruj się na osiąganiu celów.
g) systematyczność, dokładność, dyspozycyjność, punktualność, odpowiedzialność.
h) Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1052/2013 i (UE) 2016 /1624.

Ponadto kandydat może przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań fakultatywnych oraz inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności, dorobek zawodowy lub naukowy oraz rekomendacje.

rekrutacja do służby (1)

V. Wymagania na stanowiska w oddziale granicznym komendy straży granicznej:

obowiązkowy:

• I lub II stopień studiów wyższych na kierunku geodezja i kartografia uzyskany po ukończeniu kierunku studiów,

opcjonalny:

• doświadczenie zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,

• Znajomość oprogramowania CAD (np. MicroStation), oprogramowania GIS (np. ArcGIS, QGIS) oraz obliczeń geodezyjnych (np. Geonet, WinKalk),
• Znajomość pakietu MS Office (zaawansowana znajomość programu Excel).
• doświadczenie w obróbce cyfrowych zdjęć fotogrametrycznych,
• znajomość języka kraju sąsiedniego RP na poziomie komunikatywnym,
• Zdolność do pracy zespołowej,
• sprężystość i odporność na stres,
• umiejętność poprawnego wyrażania myśli w mowie i piśmie,
• dobra organizacja pracy, systematyczność, precyzja, rzetelność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, poczucie odpowiedzialności,
• koncentracja na osiąganiu celów,
• Całkowita dyspozycyjność i przygotowanie do różnych podróży służbowych (krajowych i międzynarodowych).

PIŁA. Wymagania dla urzędów we władzach imigracyjnych Komendy Głównej Ochrony Granic:

Obowiązkowe wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z tytułem magistra prawa lub administracji (lub wyższym tytułem magistra uzupełnionym studiami podyplomowymi w powyższym zakresie),
 • Doświadczenie zawodowe (co najmniej 1 rok) w administracji publicznej,

opcjonalne wymagania:

 • Biegła znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Uczestnictwo w kursach/szkoleniach z zakresu prawa administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo imigracyjne z dnia 12 grudnia 2001 r.,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o ochronie cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe, pobycie i wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i ich bliskich,
 • Znajomość aktów prawnych UE z zakresu polityki migracyjnej i azylowej, w szczególności: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. ustanawiającego kodeks Unii dotyczący przekraczania granic osób oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/2008 115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych zasad i procedur w państwach członkowskich dotyczących powrotu obywateli państw trzecich o nieuregulowanym statusie pobytu.

________________________________________

UWAGA!

(Video) TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO SŁUŻBY W POLICJI (TSF) KRAKÓW 2019. OŚRODEK SZKOLENIA BIKART.

• Po zaakceptowaniu przez wnioskodawcę kompletnej i prawidłowo wypełnionej oferty służby w ochronie granic, szczegółowo sprawdzane są dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i uprawnień w ww. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Straży Granicznej -do-sl/procedura kwalifikacyjna/1900, kwalifikacja I-etapowa -prozedur.html ) .
• W przypadku braku kwalifikacji lub uprawnień wymaganych w wyżej wymienionych dziedzinach procedura personalna zostanie przerwana.
• Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 1 ww. rozporządzenia nadzorca prowadzący postępowanie może w każdym czasie odmówić doręczenia osobie ubiegającej się o postępowanie lub odstąpić od postępowania, jeżeli prowadzenie postępowania nie jest uzasadnione przez straż graniczną. oficjalne potrzeby.

Warunkiem uznania kandydata spełniającego warunki określone w ustawie o Straży Granicznej do służby w naszym szkoleniu oraz wykazania chęci i przydatności do tej służby jest łączne spełnienie następujących warunków:
• uzyskać pozytywną ocenę pierwszego etapu postępowania;
• Uzyskanie co najmniej 12 punktów w II etapie postępowania;
• Uzyskanie zaświadczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanej przez izbę lekarską;
• Stwierdzenie, że kandydat gwarantuje zachowanie tajemnicy zgodnie z wymogami przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Wróć

Videos

1. 5 powodów przez które oblejesz rekrutację do POLICJI
(Sierżant Bagieta)
2. Służba Więzienna? Nigdy w życiu - Co POLICJANCI myślą o SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ
(Sierżant Bagieta)
3. Nabór na funkcjonariuszy celno-skarbowych
(Radio Maryja)
4. Służby specjalne - twarda jak „Białko” - scena z odc. 2
(serialetvp)
5. POLICJA - etapy postępowania rekrutacyjnego
(Śląska Policja)
6. Jak to jest być STRAŻNIKIEM WIĘZIENNYM. Kulisy pracy za murami więzienia
(naTemat.pl)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated: 07/31/2023

Views: 5756

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.