rekrutacja do służby (2023)

Straż Graniczna prowadzi obecnie postępowania w ramach postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Straży Granicznej

W 2023 r. terminy przyjęcia do służby granicznej ustalono na jeden miesiąc:

luty, czerwiec, październik.

Egzaminy w drugim etapie procesu kwalifikacyjnego

w odniesieniu do osób ubiegających się o świadczenie usług w Straży Granicznej odbędzie się:

18-20 kwietnia 2023 r. – Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

29-31 sierpnia 2023 r. - Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

Rekrutacja do służby w Straży Granicznej odbywa się w następujących jednostkach:

Grenzschutzeinheit Bieszczady em Przemyśl

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

Oddział Morski Straży Granicznej w Gdańsku

Nadbużański-Grenzschutzeinheit em Chełm

Nadodrzański-Grenzschutzeinheit em Krosno Odrzańskie

Oddział Straży Granicznej Wisły w Warszawie

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Śląski oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

(Video) Problemy z rekrutacją w Służbie Więziennej

Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Ośrodek Szkolenia Specjalistów Straży Granicznej w Lubaniu

Komenda Straży Granicznej

PoZgodnie z decyzją Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 kwietnia 2013 r. nabór w Komendzie Głównej Straży Granicznej został zawieszony. Jednocześnie informujemy, że Komendant Główny Straży Granicznej podjął decyzję o wznowieniu naboru do służby przygotowawczej wyłącznie w Komendzie Głównej Straży Granicznej:

 • z dnia 15 lutego 2017 r. w Wydziale Lotniczym Urzędu Ochrony Granic,
 • od 26 lutego 2021 r. w wydziale międzynarodowym biura do spraw międzynarodowych Prezydium Straży Granicznej,
 • od 06.10.2022 w rejonie oddziału granicznego w oddziale granicznym komendy ochrony granicy,
 • od 28 czerwca 2022 r. w biurze imigracyjnym Komendy Głównej Ochrony Granic,
 • od 9 stycznia 2023 r. w Biurze Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

DZIAŁALNOŚĆ W SIEDZIBIE STRAŻY GRANICZNEJ

Informujemy, że Komendant Główny Straży Granicznej zezwolił na nabór do służby przygotowawczej w Komendzie Głównej Straży Granicznej wyłącznie dla Biura Lotniczego Straży Granicznej, Biura Spraw Zagranicznych KGG, Placówki Straży Granicznej Komendy Głównej i Służby Migracyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej.
Akceptowane są dokumenty kandydatatylko po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 22 513 5420, 22 513 5522 (poniedziałki, wtorki i czwartki od 10:00 do 14:00) lub mailowo:bkisz.kg@strazgraniczna.pl

W związku z wytycznymi dotyczącymi zatrudniania kandydatów na stanowiska specjalistyczne w obszarze: BG lotniczy, międzynarodowy i graniczny, spełnione są następujące wymagania:


I. Wymogi prawne wynikające z art. 6 ust. 1 Karty 31 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granic (Dz. U. z 2022 r., art. 1061 i 1115).

Usługę w ochronie granicy może wykonywać jedna osoba:
• posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie,
• o nienagannej reputacji,
• nie była skazana za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe,
• w pełni korzystać z praw publicznych,
• posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie handlowe,
• sprawność fizyczna i umysłowa,
• chętny do poddania się specjalnej dyscyplinie,
• Zapewnienie poufności zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie informacji niejawnych,
• mieć stały stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet i absolwentów szkół wyższych),
• kto pomyślnie przejdzie proces kwalifikacyjny.

II. Wymagania dla kandydatów do służby w Biurze Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej:

Obowiązkowe wymagania:

 • Doświadczenie w wykonywaniu zadań związanych z ochroną systemu i mienia.

Wymagania opcjonalne:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • sprężystość i odporność na stres;
 • dobra organizacja pracy, systematyczność, dokładność, rzetelność, poczucie odpowiedzialności, komunikatywność;
 • pełna dyspozycyjność.

Ponadto kandydat może przedstawić dowody spełnienia wymagań fakultatywnych oraz inne dowody, w tym dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe lub naukowe oraz rekomendacje.

III. Wymagania kwalifikacyjne i autoryzacyjne dla specjalistycznych biur lotniczych Straży Granicznej w trzech obszarach:

Zakres 1

1) Pilot śmigłowca:

obowiązkowy:

• Licencja pilota śmigłowcowego Gültige CPL(H) lub licencja pilota śmigłowcowego ATPL(H),
• Posiadać ważne orzeczenie lekarskie I klasy zgodnie z przepisami Part-MED;

(Video) Rekrutacja do dobrowolnej służby wojskowej 19.05.2022

opcjonalny:

• uprawnienia na typ śmigłowca (TR) z napędem turbinowym,
• Dowód znajomości języka co najmniej „angielski/poziom 4/”, umieszczony w licencji,
• Uprawnienia do wykonywania lotów według wskazań przyrządów (IR) na śmigłowcu,
• Całkowity nalot co najmniej 300 godzin.

2) Samolot:

obowiązkowy:

• ważną licencję pilota zawodowego CPL(A) lub licencję pilota zawodowego ATPL(A),
• zdał egzamin teoretyczny do licencji pilota lotniczego ATPL(A), - w przypadku licencji pilota CPL(A),
• Dowód znajomości języka co najmniej „angielski/poziom 4/”, umieszczony w licencji,
• Posiadać ważne orzeczenie lekarskie I klasy zgodnie z przepisami Part-MED;

opcjonalny:

• uprawnienie na typ (TR) na samolot z załogą jednoosobową sklasyfikowany jako samolot o wysokich osiągach lub uprawnienie na typ (TR) na samolot z załogą wieloosobową;
• Klasyfikacja dla wielosilnikowych samolotów tłokowych MEP(L),
• Uprawnienia do wykonywania lotów według wskazań przyrządów na jednosilnikowym lub wielosilnikowym statku powietrznym IR (SE/ME},
• Całkowity nalot co najmniej 300 godzin.

Do złożonego wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów wykazujących spełnienie obowiązkowych wymagań Zakresu 1 w zakresie posiadanych kwalifikacji i uprawnień.

Zakres 2

1) Mechanik śmigłowca:

Wymagany jest jeden z następujących dokumentów lub zaświadczeń:

• Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z częścią 66, kategoria B 1.3.

opcjonalny:

• Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z Part-66, kategoria B 1.4,
• Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z Part-66, kategoria A.3,
• Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z Part-66, kategoria A.4,
• potwierdzona praktyka w organizacji Part 145 lub Part 21 lub Part M/F w zakresie obsługi technicznej śmigłowców przez co najmniej 1 rok,

opcjonalny:

• wykształcenie techniczne - lotnicze (licealne lub wyższe),
• Ucz się angielskiego na poziomie komunikatywnym.

2) Mechanik lotniczy:

obowiązkowy:

• Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z częścią 66, kategoria B 1.1.

opcjonalny:

(Video) Agencja Wywiadu - Rekrutacja

• Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z Part-66, kategoria B 1.2,
• Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z Part-66, kategoria A.1,
• Licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z Part-66, kategoria A.2,
• Potwierdzona praktyka w organizacji Part 145 lub Part 21 lub Part M/F w zakresie obsługi technicznej statków powietrznych przez co najmniej 1 rok,

opcjonalny:

• wykształcenie techniczne - lotnicze (licealne lub wyższe),
• Ucz się angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Do składanego wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązku, o którym mowa w Zakresie 2, dotyczącego posiadanych kwalifikacji i prerogatyw.

obszar 3

Specjalista ds. ciągłej zdatności do lotu:

obowiązkowy:

• Sprawdzona praktyka w organizacji Part-M (CAMO) lub Part-145 lub Part-21 lub Part-M/F w zakresie ciągłej zdatności do lotu lub obsługi technicznej statku powietrznego przez okres co najmniej 6 miesięcy (osoby mogą być zwolnione z tej praktyki ze względu na problemy i szkolenie lotnicze),
• Znajomość przepisów PART-M (CAMO) i PART 145.

opcjonalny:

• Wykształcenie w zakresie inżynierii lotniczej (licealne lub wyższe),
• Przyswojenie języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
• Dobra obsługa komputera - znajomość pakietu MS Office.

2) Specjalista ds. dokumentacji technicznej.

obowiązkowy:

• potwierdzona praktyka w Part-M (CAMO) lub Part-145 lub Part-21 lub Part-M/F w zakresie pracy z dokumentacją techniczną lub obsługi technicznej statku powietrznego przez co najmniej 6 miesięcy (osoby z przeszkoleniem technicznym i lotniczym),
• Znajomość przepisów Part-M (CAMO) i Part-145.

opcjonalny:

• Wykształcenie techniczne - lotnicze (licealne lub wyższe)
• Przyswojenie języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
• Dobra obsługa komputera - znajomość pakietu MS Office.

Do złożonego wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów wykazujących spełnienie obowiązkowego wymagania Zakresu 3 związanego z obsługą techniczną statku powietrznego lub praktyką zarządzania bieżącą zdatnością do lotu lub wykonaną dokumentacją techniczną. Przykładowymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie ww. lotnictwo.
Znajomość przepisów PART-M i Part-145 zostanie zweryfikowana podczas rozmowy wstępnej.

IV. Wymagania na stanowiska wBiuro Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej:

Obowiązkowy:

(Video) TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO SŁUŻBY W POLICJI (TSF) KRAKÓW 2019. OŚRODEK SZKOLENIA BIKART.

• Dyplom uniwersytecki po ukończeniu jednego z następujących kursów:
a) filologia angielska,
b) filologia rosyjska,
c) filologia ukraińska,
d) germanistyka,
e) Relacje międzynarodowe z udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

opcjonalny:

a) Znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
b) Umiejętność poprawnego i dokładnego wyrażania myśli w mowie i piśmie.
c) Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.
d) umiejętności retoryczne i prezentacyjne.
e) Umiejętność pracy w grupie.
f) Skoncentruj się na osiąganiu celów.
g) systematyczność, dokładność, dyspozycyjność, punktualność, odpowiedzialność.
h) Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1052/2013 i (UE) nr 2016/1624.

Ponadto kandydat może przedstawić dowody spełnienia wymagań fakultatywnych oraz inne dowody, w tym dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe lub naukowe oraz rekomendacje.

rekrutacja do służby (1)

V. Wymagania wstępne dla stanowisk w Komendzie Głównej Straży Granicznej Placówka Graniczna:

obowiązkowy:

• Dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie geodezji i kartografii uzyskany po ukończeniu kierunku studiów,

opcjonalny:

• doświadczenie zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,

• Znajomość oprogramowania CAD (np. MicroStation), oprogramowania GIS (np. ArcGIS, QGIS) oraz obliczeń geodezyjnych (np. Geonet, WinKalk),
• Znajomość pakietu MS Office (zaawansowana znajomość programu Excel).
• doświadczenie w obróbce cyfrowych zdjęć fotogrametrycznych,
• znajomość języka kraju sąsiedniego RP na poziomie komunikatywnym,
• umiejętność pracy w zespole,
• sprężystość i odporność na stres,
• umiejętność poprawnego wyrażania myśli w mowie i piśmie,
• dobra organizacja pracy, systematyczność, dyscyplina, rzetelność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, poczucie odpowiedzialności,
• koncentracja na osiąganiu celów,
• Całkowita dyspozycyjność i gotowość do najróżniejszych podróży służbowych (krajowych i międzynarodowych).

PIŁA. Wymagania dla urzędów w organach imigracyjnych Komendy Głównej Ochrony Granic:

Obowiązkowe wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z tytułem magistra prawa lub administracji (lub wyższe magisterskie uzupełnione studiami podyplomowymi w powyższym zakresie),
 • Doświadczenie zawodowe (co najmniej 1 rok) w administracji publicznej,

opcjonalne wymagania:

 • Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Uczestnictwo w kursach/szkoleniach z zakresu prawa administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2001 r.,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o ochronie cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe, pobycie i wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin,
 • Znajomość aktów prawnych UE z zakresu polityki migracyjnej i azylowej, w szczególności: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu przekraczania granic przez osoby oraz Dyrektywy 2008 /2008 Parlamentu Europejskiego i Rady 115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych zasad i procedur w państwach członkowskich dotyczących powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich.

________________________________________

UWAGA!

(Video) Nabór na funkcjonariuszy celno-skarbowych

• Po zaakceptowaniu przez wnioskodawcę kompletnej i prawidłowo wypełnionej oferty usługi ochrony granicy, szczegółowo sprawdzane są dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i uprawnień w ww. obszarach (wniosek należy złożyć w całości zgodnie z § art. 8 § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby Straży Granicznej -do-sl/procedura kwalifikacyjna/1900, I-etap kwalifikacyjny - prozedur.html).
• W przypadku braku kwalifikacji lub uprawnień wymaganych w w/w obszarach postępowanie personalne zostanie wstrzymane.
• Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. zarządzenia nadzorca prowadzący postępowanie może w każdym czasie odmówić doręczenia osobie ubiegającej się o postępowanie lub odstąpić od postępowania, jeżeli przeprowadzenie postępowania nie jest uzasadnione względami urzędnik potrzebuje straży granicznej.

Warunkiem uznania kandydata spełniającego warunki określone w ustawie o Straży Granicznej do pełnienia służby w naszym szkoleniu oraz wykazania chęci i przydatności do tej służby jest łączne spełnienie następujących warunków:
• uzyskanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
• Uzyskanie co najmniej 12 punktów w drugim etapie postępowania;
• Uzyskanie zaświadczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanej przez izbę lekarską;
• Stwierdzenie, że kandydat gwarantuje zachowanie poufności zgodnie z wymogami przepisów o ochronie informacji niejawnych.

wracać

Videos

1. 5 powodów przez które oblejesz rekrutację do POLICJI
(Sierżant Bagieta)
2. POLICJA - etapy postępowania rekrutacyjnego
(Śląska Policja)
3. Służba Więzienna? Nigdy w życiu - Co POLICJANCI myślą o SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ
(Sierżant Bagieta)
4. Zostań funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej na Dolnym Śląsku ! Trwa nabór
(IAS IWK)
5. Służby specjalne - twarda jak „Białko” - scena z odc. 2
(serialetvp)
6. Rekrutacja do policyjnych specjalsów - Diabeł z BOA
(Świat Oczami Mundurowych )
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated: 06/03/2023

Views: 5750

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.