PRZYGOTOWANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W WYDZIALE KARPACKIM SG (2023)

PRZYGOTOWANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W WYDZIALE KARPACKIM SG

Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej mają możliwość zalogowania się do modułu „Rekrutacja Straży Granicznej”, ustalenia terminu składania dokumentów oraz śledzenia na bieżąco przebiegu procesu kwalifikacyjnego.

Poniżej link do modułu:

https://strazgraniczna.pl/pra/aplikuj-do-sluzby-w-sg/3,Nabor-do-sluzby.html

OGŁOSZENIE
o istniejącej potrzebie w zakresie wstępowania do służby w straży granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej prowadzi stały proces przyjmowania wniosków od osób ubiegających się o pracę w Straży Granicznej na stanowiska w posterunkach Straży Granicznej w Kielcach, Krakowie – Balicach, Krakowie, Tarnowie i Zakopanem.

Wymagania dla kandydatów określone ustawą z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granic (Dz. U. z 2022 r., art. 1061 ze zm.).

Usługę ochrony granicy może wykonywać jedna osoba:

- posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie;

- o nienagannej reputacji;

- nie była skazana za przestępstwo ciężkie lub przestępstwo skarbowe;

- korzystać z pełni praw publicznych;

- mieć co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w podporządkowaniu zbrojnym

konkretna dyscyplina zawodowa, której chcesz się poddać;

- Gwarantujemy zachowanie tajemnicy zgodnie z wymogami przepisów o ochronie informacji niejawnych.

1. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego i wymagane dokumenty.

Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów do służby Straży Granicznej przeprowadzane jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby Straży Granicznej (Dz. 23, art. 175 ze zm.).

Procedura ma dwa etapy:

Pierwszy etap procedury.zaczynać z:

  • fiestypisemna prośbaKandydat do przyjęcia do służby w Straży Granicznej wraz z:

1. wypełniony kwestionariusz osobowy (Kwestionariusz należy wydrukować z obu stron i wypełnić ręcznie, drukowanymi literami, zgodnie z instrukcją na pierwszej stronie.;

2. dwie aktualne kolorowe fotografie w formacie wymaganym dla dowodu osobistego;

3. Kserokopia (Gotowe do wyświetlenia oryginały):

a) dokument tożsamości,

b) książeczkę służby, jeżeli kandydat został powołany do służby wojskowej, aw przypadku żołnierzy zawodowych - legitymację służbową żołnierzy zawodowych oraz aktualne zaświadczenie wojskowej komisji lekarskiej o kwalifikowaniu do zawodowej służby wojskowej.

c) referencje dotyczące pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub świadczenia usług, pod warunkiem, że wnioskodawca miał wcześniej stosunek pracy lub służby,

d) Zaświadczenie o niekaralności z państwowego rejestru karnego, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy po złożeniu wniosku o przyjęcie do służby – w przypadku osób posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji niejawnych,

e) dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym kwalifikacje zawodowe,

f) odpis skróconego aktu urodzenia wnioskodawcy,

g) w stosownych przypadkach odpis skróconego aktu małżeństwa wnioskodawcy,

h) Paszport, jeśli kandydat go posiada.

Kandydat może również przedłożyć dokumentację potwierdzającą dodatkowe umiejętności, dorobek zawodowy lub naukowy oraz rekomendacje.

Pierwszy etap procedury.Składa się:

1) weryfikacja i weryfikacja kompletności przedłożonych przez kandydata dokumentów oraz na ich podstawie wstępna ocena spełniania przez kandydata wymagań określonych przepisami prawa;

2) rozmowę wstępną, podczas której można ocenić umiejętność prezentowania się, poprawność formułowania myśli, umiejętność nawiązywania kontaktów, poziom znajomości języka i zainteresowań, zakres kwalifikacji zawodowych oraz wiedzę kandydata, w w szczególności ochrona granic i motywacja do podjęcia służby;

3) weryfikację prawdziwości danych zawartych w ankiecie osobowej w protokołach, ewidencjach i aktach;

4) przeprowadzić badanie psychologiczne w celu ustalenia dyspozycji intelektualnych i osobistych kandydata;

Pierwszy etap postępowania kończy się oceną wnioskodawcy i przedstawieniem protokołu o dopuszczeniu go do drugiego etapu postępowania.

Drugi etap procedury.Składa się:

1) Egzaminy pisemne z:

a) test wiedzy ogólnej;

b) test z języka obcego;

2) sprawdzian sprawności fizycznej;

3) rozmowa kwalifikacyjna.

Warunkiem uznania, że ​​wnioskodawca spełnia określone prawem wymagania dla służby ochrony granicy oraz udowodnienia zdolności i przydatności do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

1) uzyskać pozytywną ocenę pierwszego etapu postępowania;

2) uzyskanie co najmniej 12 punktów w drugim etapie postępowania;

3) uzyskania pozytywnej oceny wyników badania psychofizjologicznego;

4) uzyskanie zaświadczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej, wydanego przez osobę, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy;

5) stwierdzić, że kandydat daje gwarancję zachowania poufności zgodnie z wymogami ustawy o ochronie informacji niejawnych;

2. Gdzie uzyskam szczegółowe informacje na temat procedury oraz niezbędnych ankiet lub kwestionariuszy:

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego osób ubiegających się o służbę w Straży Granicznej oraz kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o służbę w Straży Granicznej znajdują się na stronie internetowejwww.strazgraniczna.plUmieraćhttp://bip.karpacki.strazgraniczna.plw zakładce „Rekrutacja do służby w straży granicznej”. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem 018-415-32-32 lub 502039533 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.

Zainteresowanych proszę o telefon 018-415-32-60 lub018-415-32-69od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 10:00 w celu umówienia się na złożenie pisemnego wnioskuo Wstęp do służby wraz z niezbędnymi dokumentami.

Wniosek o przyjęcie do służby należy złożyć osobiście w komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przy ulicy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 w Nowym Sączu. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do służby w placówce Straży Granicznej II kategorii w Krakowie przy ul. Nad Drwiną 10, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

3. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby w 2023 r– 71

- 16 stycznia 2023 - do 3 osób,

- 6 lutego 2023 - do 22 osób,

- 15 lutego 2023 - do 6 osób,

- 5 czerwca 2023 - do 20 osób.

- 2 października 2023 - do 20 osób.

Ponadto Karpacki Oddział Straży Granicznej prowadzi stałą procedurę przyjmowania zgłoszeń od kandydatów ubiegających się o służbę w Straży Granicznej na stanowiska w Zespole Reprezentacyjnym Straży Granicznej. Poszukujemy muzyków - instrumentalistów w następujących dyscyplinach:

1. flet

2. trąbka

3. Saksofon

4. perkusja

5. Róg

6. Prezent

7. Sajonia

8. tuba

9. Kontrabas/bas elektryczny

Informacje o wymaganiach stawianych kandydatom, przebiegu procesu kwalifikacyjnego oraz wymaganych dokumentach znajdują się powyżej.

W związku z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii ogłoszonym w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Karpackim Oddziale Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, w celu przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, podejmowane są działania na rzecz bezpiecznego rozwoju procesu kwalifikacyjnego I stopnia kandydatów do służby w Straży Granicznej, którego celem jest w szczególności utrzymanie prawidłowego systemu ochrony zdrowia.

W związku z tym od 15 czerwca 2020 r. zostaną wprowadzone następujące zasady:

  • Przyjęcie pisemnego wniosku wnioskodawcy o przyjęcie do Straży Granicznej:

- kandydat składa dokumenty w uzgodnionym terminie podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem HR (w celu umówienia się na złożenie pisemnej aplikacji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 018-415-32-60 lub 018-415-32-69 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00),

- pomieszczenie przeznaczone do przyjmowania pisemnego wniosku kandydata o przyjęcie do służby w Straży Granicznej jest wyposażone w wentylację i środki do dezynfekcji rąk,

- po wejściu na salę kandydat zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk,

- kandydat i przedstawiciel komórki kadrowej są zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic podczas odprawy,

- kandydat musi przynieść własne przybory do pisania (czarny lub niebieski długopis),

- odległość między kandydatem a przedstawicielem komórki kadrowej wynosi co najmniej dwa metry,

- pulpit przedstawiciela HR wyposażony jest w stałą ochronę przed wirusami,

- Przedłożone dokumenty zostaną poddane kwarantannie przez 48 godzin przed rejestracją.

  • Przeprowadzenie wstępnej konsultacji:

- kandydatowi wyznaczany jest indywidualny termin rozmowy wstępnej,

- Rozmowa wstępna odbędzie się w pomieszczeniu o powierzchni ponad 100 m22,

- sala wyposażona jest w płyn do dezynfekcji rąk,

- po wejściu na salę kandydat zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk,

- podczas rozmowy wstępnej kandydat oraz członkowie zespołu rozmowy wstępnej zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic,

- odległość między uczestnikami rozmowy wynosi co najmniej 2 metry,

- Pulpit sekretarza zespołu wyposażony jest w stałą ochronę antywirusową.

  • Przeprowadzanie badania psychologicznego:

- psycholog przeprowadza nie więcej niż dwa badania dziennie,

- pracownia psychologiczna wyposażona jest w płyny do dezynfekcji rąk,

- po wejściu do laboratorium psychologicznego kandydat ma obowiązek zdezynfekować ręce,

- po dezynfekcji rąk należy założyć rękawiczki ochronne (jednorazowe),

- Podczas egzaminu kandydat i psycholog muszą mieć na sobie maseczki ochronne lub przyłbice.

- przed każdym egzaminem kandydat zobowiązany jest do wyposażenia się we własne przybory piśmiennicze (czarny lub niebieski długopis),

- Odległość między psychologiem a kandydatem wynosi co najmniej 2 metry.

  • Symulowany test sprawności:

- kandydat do badania sprawności fizycznej jest ubrany w strój sportowy,

- kandydatowi obowiązuje zakaz korzystania z szatni,

- siłownia wyposażona jest w płyny do dezynfekcji rąk,

- po wejściu na siłownię kandydat zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk,

- podczas badania sprawności fizycznej egzaminator musi mieć na sobie maseczkę ochronną lub przyłbicę,

- Sprzęt sportowy będzie dezynfekowany po badaniu sprawności fizycznej.

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń będzie skutkowało odmową kontynuowania działalności.

Ponadto kandydat wjeżdżający na teren Karpackiego Oddziału Straży Granicznej jest zobowiązany do poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz wypełnienia ankiety dotyczącej jego aktualnego stanu zdrowia oraz ewentualnych kontaktów z osobami, które zaraziły się Covid-19 lub przebywają na kwarantannie.

Kandydat nie zostanie wpuszczony na teren Komendy Karpackiej Straży Granicznej, jeżeli:

- wykazują objawy zakażenia SARS-CoV-2,

- miał kontakt z osobami chorymi na COVID-19 lub przebywającymi na kwarantannie,

- nie będą wyposażone w maseczkę ani przyłbicę ochronną.

pliki do pobrania

  • Tabele standardów umiejętności kandydatów 20-10-2016 08:08 (pdf 192.09 KB)
  • Przykład zastosowania 12.01.2023 11:52 (pdf 32,42 KB)
  • Kwestionariusz osobowy kandydata do służby granicznej 24.02.2023 11:28 (pdf 502.44 KB)
  • Przykład kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o służbę w Straży Granicznej 24.02.2023 11:28 (pdf 713.09 KB)
  • Osobiste pytanie bezpieczeństwa 02.03.2023 11:51 (doc 1.12 MB)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated: 07/12/2023

Views: 5754

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.