Paszport dla osoby dorosłej - Polska w Hiszpanii - Portal Gov.pl (2023)

Gdzie rozstrzygniesz sprawę?

O paszport można ubiegać się w każdym urzędzie konsularnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (z wyjątkiem konsulatów honorowych).

Kora!Odbierasz nowy paszportw tym samym urzędzie, w którym składasz wniosek.

Potrzebujesz osobiście dostarczyć dokumenty?

O paszport należy wystąpić osobiście.

Jak chcesz zarezerwować wizytę?

Umów się na wizytę, aby poprosić o paszport przez systeme-konsulat.

Zobacz więcej na:Jak umówić się na wizytę w konsulacie?

Jakie dokumenty musisz przedstawić?

Ważny! Nie musisz już wypełniać formularza ręcznie.
Złożysz wniosek o wydanie paszportu przez konsula RPw formie elektronicznej podczas wizyty paszportowej. Urzędnik konsularny wypełni wniosek za pomocą formularza elektronicznego, a wnioskodawca potwierdzi prawdziwość danych poprzez złożenie podpisu na specjalnym urządzeniu do tego celu (Wzór Podpisu).

Przesyłasz:

 • Pełnokolorowe, aktualne zdjęcie biometryczne– zanim pójdziesz do fotografa, dowiedz się na tej stronie,jak powinien wyglądać obraz. Zdjęcie nie może być zrobione wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku paszportowego (nie przynoś zdjęcia, które masz na dowodzie osobistym sprzed kilku lat!). Możesz pobrać podręcznik fotografa w języku hiszpańskimczy.Załączenie zdjęcia do wniosku jest obowiązkowe. Nie ma możliwości późniejszej wymiany lub wysłania zdjęcia. Jeśli zdjęcie nie jest dołączone do zamówienia lub nie spełnia wymagań, to wtedyorgan paszportowy informuje wnioskodawcę, że wniosek nie został przyjęty.
 • Ważny dokument paszportowy lub dowód osobisty (jeśli został wydany) potwierdzający polską tożsamość i obywatelstwo
 • Dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi lub zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu (np. legitymacja studencka, legitymacja polskiego emeryta itp.).

Uwaga!W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby, której zostanie wydany paszport, jej obywatelstwa lub innych informacji niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie paszportu, konsul może zażądać niezbędnych dodatkowych dokumentów, m.in. przykładDecyzja wojewody potwierdzająca obywatelstwo polskie.

Jaką kwotę zapłacisz?

Opłata za wydanie paszportu wynosi 110,00 EUR.

Opłaty pobierane są w kasie urzędu przy składaniu wniosku.

Akceptowane metody płatności:zdolny do(tylko siedziba RP w Barcelonie oraz dyżury w Palmie i Walencji),pieniądze.

(Video) ROSJANIE STARANOWALI POLSKĄ GRANICĘ

Więcej informacji o pobieraniu opłat w konsulacie znajdziesz na:opłaty konsularne

Z obniżonej opłaty za wydanie paszportu skorzystasz, jeśli:

 • jesteś studentem w wieku od 18 do 26 lat;
 • jesteś emerytem lub rencistą w rozumieniu art. 4 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i wcześniejszych emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, będąca na utrzymaniu wyłącznie małżonka, rencisty w ww. znaczeniu. przepisy prawne;
 • jesteś osobąniepełnosprawni - uprawnieni tylko na podstawie artprzepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i pozostajesz wyłącznie na utrzymaniu współmałżonka, który jest osobą niepełnosprawną w powyższym rozumieniu. przepisy prawne;
 • mieszkasz w domu pomocy społecznej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej lub korzystasz z pomocy społecznej w formie świadczeń stałych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • otrzymuje specjalne świadczenie pomocy, świadczenie pomocy lub świadczenie pomocy przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacaniu świadczeń pomocy;
 • jesteś kombatantem lub inną osobą, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i powojennych;
 • jesteś osobą posiadającą status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej politycznie nadany na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych politycznie;
 • jesteś osobą, co do której Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub poszanowania politycznych praw człowieka w Polsce decyzjami wydanymi na podstawie art. 117 sek. 4, w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i wcześniejszych emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • jest członkiem Wojskowej Służby Terytorialnej;
 • jesteś rannym weteranem w rozumieniu ustawy o kombatantach operacji zamorskich z dnia 19 sierpnia 2011 r.;
 • jesteś strażakiem i ratownikiem ochotniczej straży pożarnej oraz osobą, która pobierała świadczenia ratownicze na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych;
 • jesteś ochotnikiem pełniącym służbę w jednostkach uprawnionych do prowadzenia ratownictwa górskiego;
 • jesteś członkiem rodziny wielodzietnej zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o kartach dużej rodziny z kartami dużej rodziny.

Kora!Jeśli zamierzasz skorzystać ze zwolnienia z opłat konsularnych – przy składaniu wniosku okaż dokument potwierdzający Twoje prawo do korzystania z franczyzy.

Nie płacisz za wydanie paszportu, jeśli:

 • w dniu złożenia wniosku masz ukończone 70 lat;
 • przebywasz w domu pomocy społecznej lub ośrodku recepcyjnym, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem lub operacją;
 • otrzymujesz stałe świadczenie socjalne, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem lub operacją;
 • Twój paszport ma wadę techniczną;
 • złożyłeś wniosek paszportowy przed upływem terminu ważności dotychczasowego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności (np. imię, nazwisko, data, miejsce urodzenia, płeć lub numer PESEL);
 • posiadasz prawomocne orzeczenie sądu o uchyleniu decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego

Obierać!Jeśli chcesz skorzystać ze zwolnienia z opłaty konsularnej - przynieś dokumenty potwierdzające, że spełniasz jeden z powyższych warunków.

NIE zapłacisz mniejjeśli ubiegasz się o nowy paszport przed upływem terminu ważności paszportu, jeżeli:

 • Twoje dane wpisane w paszporcie uległy zmianie, np. imię (imiona), nazwisko (a więc istnieje obowiązek zmiany paszportu) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego lub Twój wygląd zmienił się w sposób utrudniający ustalenie Twoja tożsamość;
 • w paszporcie nie ma już miejsca na dodatkowe wizy lub stemple potwierdzające przekroczenie granicy.
Jaka jest data zakończenia?

Składając wniosek, urzędnik konsularny poinformuje o przewidywanym terminie odbioru paszportu. Paszporty są produkowane w Polsce i dostarczane do konsulatu na początku każdego miesiąca. Zwykle można je odebrać w ciągu 3-7 tygodni od złożenia wniosku.

Otrzymasz również pisemne potwierdzenie złożenia wniosku. Znajdziesz w nim numer swojego wniosku paszportowego – który przyda się, jeśli będziesz chciał śledzić postępy swojego wniosku online.

Upewnij się, że paszport jest gotowy.

Jeśli pilnie potrzebujesz dokumentu tożsamości, np. z powodu konieczności wyjazdu w pośpiechu – złóż dodatkowy wniosek o wydanie paszportu tymczasowego w oczekiwaniu na wydanie paszportu biometrycznego. Otrzymasz go szybciej niż paszport biometryczny.

korajeśli planujesz podróż do innego kraju na podstawie paszportu tymczasowego, powinieneś sprawdzić obowiązujące przepisy określające zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium tego kraju. Upewnij się, że będziesz mógł przekroczyć granicę na podstawie paszportu tymczasowego i jaki jest wymagany okres ważności (przy wjeździe i wyjeździe).

Jak zamierzasz odebrać paszport?

Paszport odbierasz osobiście w urzędzie, w którym złożyłeś wniosek.

(Video) URODZINY MATYLDY - POLSKI FILM OBYCZAJOWY HD, WYSTĘPUJĄ: JOLANTA BOHDAL, ZBIGNIEW ZAPASIEWICZ,

W dniu odbioru nowego dokumentu należy przynieść do konsulatu dotychczasowy paszport (lub paszport tymczasowy) – ważny dokument paszportowy zostanie unieważniony, z wyjątkiem stron zawierających ważne wizy i zwrócony.

Kora!W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dostępu do konsulatu,konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego. Omów to podczas ubiegania się o paszport. Koszty wysyłki musisz pokryć we własnym zakresie. Konsul wysyła paszport pod wskazany adres za pośrednictwem poczty lub przewoźnika, w miarę możliwości, z zachowaniem bezpieczeństwa dokumentu.

Wydział Konsularny i Diaspory RP w Ambasadzie RP w Madryciewysyła paszporty wnioskodawcom w Hiszpanii za pośrednictwem firmy kurierskiej.Koszty przesyłki płacisz po otrzymaniu paszportu.

Inne niestandardowe opcje wysyłki (np. dostarczenie paszportu wybraną przez Państwa firmą kurierską na Państwa koszt, wysyłka poza granice Hiszpanii) należy omówić przy składaniu wniosku paszportowego.

Konsulat Generalny RP w Barceloniewysyła paszporty wnioskodawcom w Hiszpanii (z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków,tylko poza Katalonią) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru elektronicznego. Termin dostarczenia paszportu przez pocztę hiszpańską to zazwyczaj od kilku do kilkunastu dni.Koszty wysyłki można opłacić, składając wniosek paszportowy(dodatkowa opłata wynosi:6,00 euro)lub dostarcz do konsulatu opłaconą z góry kopertę: Premium Prepaid Certified Letter. Inne niestandardowe opcje wysyłki (np. dostawa paszportu kurierem na Twój koszt, wysyłka poza granice Hiszpanii) powinny być omówione przy składaniu wniosku paszportowego.

Zapamiętać! Konsul nie prześle Ci nowego paszportu, jeśli aktualny paszport jest nadal ważny.Anulowanie dotychczasowego lub tymczasowego paszportu musi nastąpić przed wysłaniem przez konsula nowego paszportu. Jeśli wiesz, że Twój paszport jest gotowy do odbioru w konsulacie - prześlij konsulowi swój aktualny paszport (lub paszport tymczasowy) w celu anulowania. Konsul zwraca unieważniony dokument i przesyła go wraz z nowym paszportem.

Ważny!Obywatel, który otrzymał dokument paszportowy pocztą,musisz sam aktywować przepustkępoprzez dedykowany serwis elektroniczny. Do aktywacji obywatel musi posiadać: dostęp do Internetu, numer nowego paszportu oraz numer wniosku (numer ten widnieje na potwierdzeniu złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego).

Potwierdź odbiór dokumentu paszportowego dostarczonego pocztą

Jeśli podczas potwierdzania odbioru paszportu na stronie internetowej otrzymasz wiadomość, że odbiór został już potwierdzony, oznacza to, że konsul dokonał już aktywacji Twojego paszportu na podstawie potwierdzenia odbioru drogą pocztową.W tej sytuacji nie musisz już sam go aktywować.

Pamiętaj, że konsul nie wydaje paszportu obywatelowi przebywającemu w Polsce.

(Video) PRACE DLA NIEPEŁNOLETNICH

Nie ma również możliwości przesłania paszportu wydanego przez krajowy organ paszportowy (wojewodę) osobie przebywającej za granicą.

Jak możesz narzekać?

Jeżeli konsul wyda decyzję o odmowie wydania paszportu, możesz odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem konsula do Ministra Spraw Wewnętrznych.

Konsul odmawia wydania paszportu na wniosek:

 • sąd prowadzący postępowanie karne lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie małoletniego lub sąd prowadzący postępowanie cywilne przeciwko osobie ubiegającej się o paszport,
 • organ prowadzący postępowanie przygotowawcze, organ wykonawczy w postępowaniu karnym, w tym o przestępstwa skarbowe, przeciwko osobie ubiegającej się o paszport

W tych dwóch przypadkach nie można odwołać się od odmowy wydania paszportu przez konsula.

Konsul odmawia również wydania dokumentu paszportowego, jeżeli:

 • na podstawie przedłożonych dokumentów i dostępnych zapisów organ paszportowy nie potwierdził zawartych we wniosku o wydanie dokumentu paszportowego informacji o osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego;
 • na podstawie przedłożonych dokumentów i dostępnych zapisów organ paszportowy nie potwierdził obywatelstwa osoby ubiegającej się o paszport;
 • wnioskodawca nie uiścił wymaganej opłaty za paszport lub paszport tymczasowy.
Często zadawane pytania

Czy mogę ubiegać się o paszport, jeśli mój paszport jest ważny jeszcze kilka lat?

Wniosek o nowy paszport możesz złożyć w dowolnym urzędzie paszportowym (konsulacie lub biurze paszportowym w Polsce) w dowolnym momencie. Pamiętaj, że opłaty nie zmniejszają:

 • zmiany danych osobowych lub wyglądu zewnętrznego posiadacza paszportu,
 • brak miejsca w paszporcie na wizy i stemple kontroli granicznej.

Moje dane osobowe uległy zmianie - czy muszę ubiegać się o paszport zastępczy?

Musisz wymienić paszport w przypadku zmiany lub konieczności poprawienia danych takich jak: nazwisko, imię/imiona, data i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL. W tym wypadkunależy natychmiast wystąpić o paszport zastępczy.

Ważny!Po 120 dniach od daty zmiany danych paszportowych w rejestrze PESEL, Twój dotychczasowy paszport automatycznie traci ważność.​​​​

W moim paszporcie nie ma już miejsca na wizy i stemple kontroli granicznej, ale paszport straci ważność dopiero za kilka lat. Czy ten paszport należy wymienić?

Nie ma takiego obowiązku. Jeśli jednak w paszporcie nie ma miejsca na wizy lub stemple przekraczania granicy, a planujesz podróż do innych krajów, będziesz musiał złożyć wniosek o nowy paszport.

(Video) Почему европейцы такие отсталые? Украинцы в шоке

Rozważ złożenie wniosku o nowy paszport, nawet jeśli nie planujesz podróżować w najbliższej przyszłości, aby uniknąć problemów i komplikacji w przypadku konieczności wyjazdu, ale pamiętaj, że w tej sytuacji zapłacisz pełną opłatę paszportową.

Czy mogę ubiegać się o paszport, jeśli zgubiłem dowód osobisty, a mam nowy 10-letni paszport do odbioru w Polsce?

O paszport tymczasowy możesz wystąpić w konsulacie, czekając na odbiór paszportu w innym urzędzie (w Polsce lub w innym konsulacie). Pamiętaj, aby mieć przy sobie paszport tymczasowy wydany przez konsula, gdy udasz się do odpowiedniego urzędu po nowy paszport.

Zgubiłem mój paszport. Co powinienem zrobić?

W przypadku utraty paszportu należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy – za granicą organem paszportowym jest konsul.

Przedstawienie w konsulacie zawiadomienia o utracie paszportu oznacza, że ​​dokument traci ważność w dniu zawiadomienia konsula.

Nie musisz osobiście zgłaszać utraty paszportu w konsulacie Jeżeli posiadasz wiarygodny profil, zaświadczenie kwalifikowane lub e-dowód, możesz zgłosić utratę lub uszkodzenie dokumentu paszportowego pisemnie na formularzu zarejestrowanym w systemie elektronicznym sformatować lub użyćserwis elektroniczny w portalu gov.pl.

Ponadto możliwe jest również zgłoszenie utraty dokumentu paszportowego w formie pisemnej zarejestrowanej na papierze z podpisem notarialnym.

Kora!W przypadku znalezienia paszportu, którego utratę zgłosiłeś w konsulacie, musisz niezwłocznie zwrócić ten dokument organowi paszportowemu (za granicą – konsulowi).

Czy można wysłać gotowy paszport z innego konsulatu lub z innego kraju?

Nie, możesz odebrać paszport w urzędzie, w którym złożyłeś wniosek.

Jak mogę otrzymać paszport, jeśli urodziłem się za granicą, nigdy nie miałem polskiego paszportu ani dowodu osobistego, nigdy nie mieszkałem w Polsce, ale jedno z moich rodziców miało kiedyś polski paszport?

(Video) Podróżowanie w czasie COVID'a z Polski do UK oraz z UK do Polski - testy, kwarantanna, formy, itp.

W takich przypadkach zasadniczo konieczne jest nadrobienie zaległościpotwierdzenie obywatelstwa polskiego. Po uzyskaniu decyzji wojewody o posiadaniu obywatelstwa polskiego należy złożyć wniosektranskrypcja zagranicznego aktu urodzeniaUEakt ślubu. Otrzymasz w ten sposób odpis polskiego aktu urodzenia oraz odpis polskiego aktu małżeństwa.

Dokumentami wymaganymi w tej sytuacji do ubiegania się o paszport są: fotografia, odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia, odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie potwierdzające obywatelstwo polskie. Pokaż również ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

FAQs

Jak wyrobić paszport w Hiszpanii? ›

Gdzie załatwisz sprawę? Wniosek o wydanie paszportu możesz złożyć w dowolnym urzędzie konsularnym RP (za wyjątkiem konsulatów honorowych). Pamiętaj! Nowy paszport odbierzesz w tym samym urzędzie, w którym składasz wniosek.

Czy można złożyć wniosek o paszport przez internet? ›

Wniosek paszportowy składasz osobiście. Nie zrobisz tego online.

Jak złożyć wniosek o paszport Online 2023? ›

Jak złożyć wniosek o paszport online 2023:

profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczną albo aplikację mObywatel; w zakładce "Co musisz przygotować" znajduje się wykaz dokumentów, które należy załączyć do elektronicznego wniosku; na koniec trzeba złożyć elektroniczny podpis i czekać na odpowiedź urzędu.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia paszportu? ›

Ważny dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy wnioskodawcy, o ile został wydany. Ważny dokument paszportowy osoby małoletniej lub ważny dowód osobisty, o ile został wydany. w imieniu osoby małoletniej - w przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora.

Czy do Hiszpanii Polacy muszą mieć paszport? ›

Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Królestwa Hiszpanii do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru).

Jak można szybko wyrobić paszport? ›

Maksymalny termin ważności to rok. "Szybki paszport tymczasowy dostaniemy od ręki. Cały proces wyrobienia dokumentu zajmie około 10-15 minut, łącznie ze zrobieniem zdjęcia na miejscu.

Czy można samemu wydrukować wniosek o paszport? ›

Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego możesz pobrać w punkcie paszportowym lub w konsulacie, jeśli przebywasz za granicą. Osoby, które wyrabiają ten dokument za granicą, wniosek mogą ściągnąć również ze strony konsulatu oraz wydrukować samodzielnie jedną kolorową fotografię paszportową.

Jak złożyć wniosek o paszport za granicą? ›

Wniosek o wydanie paszportu możesz złożyć w dowolnym urzędzie konsularnym RP. Pamiętaj, że nowy paszport odbierzesz w tym samym urzędzie, w którym składasz wniosek. Czy musisz składać dokumenty osobiście? Wniosek o wydanie paszportu musisz złożyć osobiście.

Kiedy będzie można złożyć wniosek o paszport przez internet? ›

Nowa usługa paszportowa online na portalu gov.pl już od 31 marca 2023 r. umożliwi składanie wniosków o dokument paszportowy dla dziecka do lat 12. Usługa online pozwoli złożyć wniosek o dokument paszportowy dla dzieci do 12 roku życia bez potrzeby umawiania wizyty w konsulacie.

Co potrzebne do wyrobienia paszportu 2023? ›

Musisz wypełnić wniosek o wydanie dokumentu, mieć jedno kolorowe zdjęcie, dowód opłaty za dokument, ważny paszport lub dowód osobisty (jeśli dziecko ma je wyrobione), dokument potwierdzający możliwość skorzystania z ulgi (np. legitymację szkolną).

Ile kosztuje wyrobienie paszportu dla osoby dorosłej? ›

140 zł - opłata podstawowa. 70 zł - opłata ulgowa (po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi lub ważnej Karty Dużej Rodziny), 35 zł - opłata ulgowa dla osób do 25 roku życia, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, 280 zł - opłata za wydanie drugiego paszportu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Ile trzeba czekać na paszport 2023 rok? ›

Ile czeka się na paszport w 2023 roku? W przypadku złożenia standardowego wniosku na dokument możemy czekać do ok. 30 dni. Starając się o wyrobienie dokumentu w trybie przyspieszonym, okres oczekiwania jest o połowę krótszy i wynosi ok.

Czy potrzebny jest akt małżeństwa do wyrobienia paszportu? ›

Osoba ubiegająca się o wydanie nowego dokumentu paszportowego na skutek zmiany nazwiska (zawarcie związku małżeńskiego) jest zobowiązana do okazania odpisu zupełnego polskiego aktu małżeństwa wobec konieczności obliczenia właściwej opłaty paszportowej w przypadku, gdy wymiana następuje przed upływem terminu dotychczas ...

Kto ma zniżki na wyrobienie paszportu? ›

Ulga 75 proc.: dzieci do 13 roku życia - 15 zł, dzieci od 13 do 18 roku życia – 35 zł, młodzież od 18 do 25 roku życia, ucząca się w szkole lub szkole wyższej - 35 zł, dzieci od 13 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - 35 zł.

Czy do wyrobienia nowego paszportu potrzebny jest stary? ›

W chwili składania wniosku o nowy paszport musi Pan okazać posiadany, a zdać go (do anulowania) przy odbiorze nowego dokumentu.

Jak długo można mieszkać w Hiszpanii? ›

Maksymalna długość pobytu turystycznego w Hiszpanii wynosi 90 dni.

Jakie dokumenty potrzebne są do wyjazdu do Hiszpanii? ›

Polscy obywatele mogą wjeżdżać do Królestwa Hiszpanii i przebywać w nim bez wiz do 90 dni, niezależnie od celu pobytu. Istnieje obowiązek meldunkowy, ale nie jest on restrykcyjnie przestrzegany. Pobyt turystów zgłaszają na policji służby hotelowe.

Jak długo musi być ważny paszport przed wyjazdem do Hiszpanii? ›

Jak wylecieć na Wakacje z paszportem czy z dowodem osobistym

Jeżeli planujesz wyjechać do krajów nie należących do Unii Europejskiej potrzebny jest Ci paszport. Paszport musi być ważny od 3 do 6 miesięcy od daty powrotu do Polski, w zależności, gdzie zamierzasz spędzić swoje wymarzone wakacje.

Jak długo czekaliście na paszport? ›

Bywa i tak, że średni czas oczekiwania na nowy paszport to dwa tygodnie. Wszystko zależy od okresu, w którym został złożony wniosek. Im bliżej wakacji, tym dłużej można czekać. Jest to porównywalne z tym, ile się czeka na dowód osobisty.

Ile zdjęć do wniosku o paszport? ›

Wielkość zdjęcia do paszportu

Zdjęcie do paszportu powinno mieć wymiary 3,5 cm x 4,5 cm, czyli 35 mm x 45 mm. Do wniosku składanego w biurze paszportowym lub delegaturze należy dołączyć 1 (jedną) sztukę kolorowej fotografii paszportowej.

Co szybciej się wyrobić dowód czy paszport? ›

Czas jaki musi minąć od momentu złożenia wniosku do odbioru dokumentu to około 30 dni. Choć w wyjątkowych sytuacjach ten termin może się nieco wydłużyć, zazwyczaj paszport otrzymamy o wiele wcześniej.

Czy trzeba wypełnić papierowy wniosek o paszport? ›

Według nowych zasad obywatel wnioskujący o wydanie paszportu nie musi już wypełniać papierowego wniosku ręcznie. Zrobi to za niego, prowadzając dane bezpośrednio do systemu, urzędnik. Wnioskodawca musi jedynie potwierdzić dane podpisem na specjalnym urządzeniu do pobierania podpisu.

Na jakie konto wpłacić opłatę za paszport? ›

67 1010 1212 0053 4022 3100 0000

We wszystkich biurach paszportowych w województwie śląskim za dokument paszportowy można zapłacić kartą płatniczą.

Czy wniosek o paszport wypełnia się na miejscu? ›

Wniosek o wydanie paszportu należy złożyć w dowolnym punkcie paszportowym. Nie musi to być punkt przynależny do danego miejsca zamieszkania czy zameldowania.

Jak przedłużyć paszport przez internet? ›

Natomiast jak wyrobić paszport online? Obecnie nie ma takiej możliwości, natomiast od 30 września 2022 r. będziesz mógł złożyć elektronicznie wniosek o wydanie paszportu biometrycznego lub tymczasowego dla dziecka poniżej 12. roku życia.

Jak wygląda wniosek o wydanie paszportu? ›

Wniosek o paszport to druk o niestandardowych wymiarach (około połowa kartki A4 przeciętej w poprzek, dokładnie 297×139 mm) zadrukowany tekstem i polami do wypełnienia z obu stron. Wniosek o paszport zawiera 23 sekcje do wypełnienia (w każdej z nich trzeba zaznaczyć lub wypełnić słownie odpowiednie pola).

Czy przy skladaniu wniosku o paszport musi być oboje rodzice? ›

jeśli drugi rodzic nie składa zgody samodzielnie w urzędzie lub poprzez usługę Wyraź zgodę na paszport – zgodę drugiego rodzica z notarialnym poświadczeniem podpisu. Nie musisz mieć zgody drugiego rodzica w momencie składania wniosku. Drugi rodzic może wyrazić ją później – już po złożeniu wniosku.

Ile kosztuje wymiana paszportu po utracie ważności? ›

70 zł — uczniowie od 13. roku życia i studenci, 140 zł — dorośli.

Ile czasu czeka się na paszport w konsulacie? ›

14 dni. Nawet ponad miesiąc mogą na paszport czekać osoby, które złożyły wniosek w polskim konsulacie poza granicami kraju oraz te, których sytuacja wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Jak długo czeka się na paszport? ›

Do 30 dni od złożenia wniosku. Jeśli składasz wniosek za granicą (w polskim konsulacie) może to potrwać dłużej. Urzędnik poda ci dokładny termin realizacji.

Videos

1. Przepisy dotyczące wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce - specustawa i ochrona czasowa.
(Krajowa Izba Radców Prawnych)
2. Emilia została uznana za zmarłą. Mama jest pewna, że córka żyje | MORDERSTWO (NIE)DOSKONAŁE #96
(naTemat.pl)
3. Gotowi, Chętni i Zdolni | POLSKI LEKTOR | Darmowy Film | Cały Film | Dramat
(Bjgtjme - Darmowe Filmy)
4. MISTRZOSTWA ŚWIATA 2022: SKARB TETRYKÓW | Tetrycy Forte
(Goal pl )
5. SIATKÓWKA KOBIET EURO 2005 FINAŁ POLSKA vs WŁOCHY
(1990 Sports VHS)
6. REPREZENTACJA POLSKI - CZY TO MA SENS? | Tetrycy #30
(Goal pl )

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated: 27/07/2023

Views: 5872

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.