INFOR.PL - Portal nowoczesnych księgowych, przedsiębiorców, kadr - podatki, księgowość, kadry, prawo pracy, sektor publiczny - kalkulatory, wskaźniki, ujednolicone akty prawne, ankiety (2023)

Załącznik nr 1 [Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo Celne]

Załącznik do Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP
z dnia 15 lipca 2020 r. (art. 1382)

LEJ

19 marca 2004

ustawodawstwo celne1)

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

dopóki 1.Ustawa reguluje, w zakresie, w jakim uzupełnia przepisy prawa UE:

1) zasady wwozu towarów na obszar celny Unii Europejskiej, zwanej dalej „Unią”, oraz wywozu towarów z tego obszaru,

2) Zasady gospodarowania towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną,

3) sposób przekazywania informacji na potrzeby ewidencji i statystyki przepływu towarów z państwami członkowskimi Unii

- oraz związane z tym prawa i obowiązki osób fizycznych, jak również uprawnienia i obowiązki organów celnych.

dopóki 2.Wprowadzenie lub wyprowadzenie towarów poza obszar celny Unii z mocy prawa stwarza obowiązki i prawa przewidziane w przepisach celnych, chyba że przepisy prawa, w tym ratyfikowane umowy międzynarodowe, stanowią inaczej.

dopóki 3.Prawo stosuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że umowa międzynarodowa stanowi inaczej.

dopóki 4.Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) terytorium kraju – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) terytorium państwa trzeciego – terytorium państwa nienależącego do Unii;

3) Unijny Kodeks Celny – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1, w zmodyfikowanej wersji)2));

4) Rozporządzenie Wykonawcze – Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. zawierające przepisy dotyczące stosowania niektórych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego Unijny Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015 r., str. 558, z późn. zm.).3));

4a) Rozporządzenie delegowane – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w zakresie zasad stosowania niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.).4));

5) Rozporządzenie w sprawie utworzenia wspólnego systemu wyłączania praw – Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólny system wyłączania praw (Dz. Urz. UE L 324 10 grudnia 2009, strona 23).

dopóki 5.(1) Przepisy art. 134 ust. 1 i art. 267 ust. 1 unijnego kodeksu celnego stosuje się odpowiednio do przepływu towarów między suwerennym terytorium kraju a resztą obszaru celnego Unii, których handel jest zabroniony lub zabronionych na podstawie przepisów krajowych, unijnych lub ograniczeń wynikających z traktatów międzynarodowych, a także przewozu towarów, których nabycie wewnątrzwspólnotowe lub dostawa wewnątrzwspólnotowa podlega opodatkowaniu akcyzą.

(2) W przypadku uzasadnionego podejrzenia lub wykrycia naruszenia przepisów mających zastosowanie do towarów, o których mowa w ust. 1, organ celny, w sprawach nienależących do jego właściwości, niezwłocznie informuje o tym właściwe organy nadzoru i kontroli, które podejmie odpowiednie kroki. W uzasadnionych przypadkach organy celne mogą w takim przypadku zatrzymać towary i niezwłocznie wydać je tym organom.

dopóki 6.(wstać)

dopóki 7.(wstać)

Sztuka. 8vo.(wstać)

Sztuka. 8a.1. Minister Finansów Publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:

1) Wnioski, do których mają zastosowanie alternatywne wymogi dotyczące danych w stosunku do wymogów określonych w załączniku A do rozporządzenia delegowanego oraz alternatywne wymogi dotyczące danych zawarte w takich wnioskach;

2) Wnioski, dla których obowiązują wymogi dotyczące danych zgodnie z załącznikiem nr 12 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w zakresie przepisy przejściowe niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego na okres, w którym odpowiednie systemy teleinformatyczne nie działają jeszcze oraz zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz.Urz. UE L 69 z 15.03.2016, s. 1 ), zamiast wymogów dotyczących danych zgodnie z załącznikiem A do rozporządzenia delegowanego;

3) zgłoszenia inne niż określone w pkt 1 i 2, dla których unijne przepisy prawa celnego nie nakładają szczególnych wymagań co do danych zawartych w tych wnioskach oraz takie wymagania;

4) wymagania dotyczące danych dla deklaracji czasowego składowania, deklaracji odbioru i deklaracji powrotnego wywozu;

5) Dokumenty dołączone do wniosków, oświadczeń i zawiadomień, o których mowa w pkt 1-4.

2. Przy wydawaniu rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględnione zostanie ujednolicenie i ułatwienie procedur celnych.

dopóki 9.Okres przechowywania dokumentów i informacji, o których mowa w art. 51 ust. 1 unijnego kodeksu celnego, wynosi pięć lat.

dopóki 101. Na wniosek eksportera lub nadawcy towarów świadectwa pochodzenia towarów wywożonych z terytorium kraju wystawiają organy celne, chyba że ratyfikowane konwencje międzynarodowe stanowią inaczej.

(2) Świadectwa potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie towarów zgodnie z tytułem II rozdział 2 sekcja 1 unijnego kodeksu celnego dla towarów wywożonych z terytorium kraju mogą być również wydawane przez inne upoważnione organy na mocy art. samodzielne akty prawne.

3. Minister Finansów Publicznych określa, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania dotyczące ubiegania się o świadectwo o niepreferencyjnym pochodzeniu towarów oraz o wydanie tego świadectwa,

2) wzór świadectwa o niepreferencyjnym pochodzeniu towarów i wniosek o jego wydanie,

3) Sposób i tryb wystawiania przez organy celne świadectwa o niepreferencyjnym pochodzeniu towarów

- biorąc pod uwagę zagwarantowanie integralności informacji niezbędnych do wykazania niepreferencyjnego pochodzenia towarów oraz ułatwienia procedur celnych.

Sztuka. 10 A1. Elektroniczna wymiana informacji z organami celnymi, w szczególności zgłoszeń lub powiadomień, odbywa się za pośrednictwem platformy usług elektronicznych służb skarbowych i celnych, zwanej dalej „PUESC”.

2. Wymiana informacji, o której mowa w ust. 1, wymaga uprzedniej rejestracji w PUESC oraz przedstawienia organowi celnemu dokumentu potwierdzającego zakres zezwolenia na korzystanie z usług oferowanych w PUESC.

2a. Odpis dokumentu, o którym mowa w ust. 2, może być poświadczony samodzielnie przez adwokata, radcę prawnego i księgowego.Odpis takiego dokumentu może być również poświadczony przez upoważnionego przedstawiciela pracodawcy, posiadającego uprawnienia do korzystania ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy lub zezwolenie na stosowanie uproszczeń w rozumieniu przepisów prawa celnego, jeżeli zezwolenie to wynika z treści udzielonego dla tej osoby upoważnienia organów celnych. W razie wątpliwości organ celny może zażądać przedstawienia oryginału dokumentu, o którym mowa w ust. 2.

2B. Jeżeli kopia dokumentu zgodnie z ust. 2 została sporządzona w formie dokumentu elektronicznego, uwierzytelnia się ją przez złożenie podpisu zgodnie z ust. 10b ust. 1. Kopię dokumentu sporządza się w formatach danych określonych w ust. na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów pełniących funkcje publiczne (Revista de Leyes de 2020, art. 346, 568 i 695).

3. Pisma mogą być doręczane przez PUESC za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sztuka. 10b.1. Dokumenty elektroniczne przekazywane organom celnym muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym zaświadczeniem celnym, w przeciwnym razie możliwe będzie potwierdzenie pochodzenia i integralności dane przesyłane drogą elektroniczną, jeżeli wynika to z przepisów wydanych na podstawie art. 3b §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)5)) minister właściwy do spraw finansów publicznych zezwolił na podpisywanie niektórych dokumentów w ten sposób.

2. Decyzje i inne dokumenty wydawane przez organ celny w postaci elektronicznej podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

dopóki 11Do ustalenia wartości celnej stosuje się aktualne kursy średnie ogłaszane przez Narodowy Bank Polski.

dopóki 12(wstać)

dopóki 13(wstać)

Arte. 13a.Minister Finansów Publicznych może ustanowić, w drodze rozporządzenia, procedury szczególne, o których mowa w art. 210 lit. b-d Unijnego Kodeksu Celnego, w przypadku przeniesienia praw i obowiązków wnioskującego o reżim na terytorium warunki lub sposoby takiego przekazania oraz wzór dokumentu, który ma być wykorzystany do takiego przekazania w celu zapewnienia skutecznego dozoru celnego.

sztuka. 13b.1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym, może, w drodze rozporządzenia, upoważnić inne organy administracji państwowej do wykonywania niektórych funkcji organów celnych, określając zakres ich uprawnień. które mają wykonywać zadania postrzegane przez organy celne.

2. Przy wykonywaniu funkcji, o których mowa w ust. 1, organom administracji państwowej przysługują prawa i obowiązki organów celnych.

Odcinek 2

Wprowadzenie towarów na obszar celny Unii i uregulowanie sytuacji towarów

dopóki 14Towary mogą być wprowadzane lub wprowadzane na obszar celny Unii przez przejścia graniczne otwarte dla określonego ruchu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

dopóki 151. (odwołany)

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, może, w drodze rozporządzenia, wyznaczyć trasy przewozowe do odpowiednich miejsc, o których mowa w art. 135 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego jako trasy dla towarów opuszczających obszar celny Unii zgodnie z art. 267 ust. 1 unijnego kodeksu celnego i wskazać, co następuje:

1) formy przemieszczania towarów i przemieszczania towarów tymi trasami;

2) przypadki i warunki, jakie muszą być spełnione, aby przewóz towarów oraz ich wjazd i wyjazd odbywał się poza ustalonymi trasami.

3. Wydając rozporządzenie zgodnie z ust. 2, należy mieć na uwadze przepisy dotyczące przejazdów, ruchu transgranicznego, pocztowego lub o małym znaczeniu gospodarczym, a także konieczność zabezpieczenia towarów przed usunięciem spod dozoru odprawa celna.

Sztuka. szesnaście(wstać)

dopóki 17Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, urzędy celno-skarbowe i podległe im urzędy celne, w których wykonywane są czynności przewidziane w przepisach celnych, w zależności od rodzaju towaru lub procedur celnych, którym towar może podlegać. Rozporządzenie powinno przewidywać możliwość dozoru i kontroli celnej.

Arte. 17a.1. Organ celny może udzielić zezwolenia na stosowanie procedury TIR osobie zamieszkałej na terytorium kraju, która jest zdolna do wykonywania regularnych przewozów międzynarodowych.

2. Organ celny może wyrazić zgodę na uproszczenie polegające na objęciu towaru procedurą TIR, co oznacza, że ​​nadawca posiadający zezwolenie w procedurze TIR może sam otworzyć procedurę tranzytową TIR, bez przedstawiania towaru i karnetu TIR organu celnego w urząd wyjścia. Zezwolenie określa szczegółowe zastosowanie tego uproszczenia.

3. Uproszczenia, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się w przypadku otwarcia procedury tranzytu TIR poza terytorium kraju. Uproszczenie dotyczy jedynie wyrobienia karnetu TIR w pierwszym urzędzie celnym wyprowadzenia z terytorium kraju.

4. Warunki art. 191 Rozporządzenia delegowanego stosuje się odpowiednio do dopuszczenia zgodnie z ust. 2. Do oceny spełniania kryteriów, o których mowa w ust. art. 39 lit. a), b) id) unijnego kodeksu celnego.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, dane wymagane we wnioskach o wydanie zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz dokumentach dołączanych do tych wniosków, a także szczegóły korzystania z uproszczenia, o którym mowa w ust. o których mowa w ust. 2, w celu ułatwienia procedur celnych i zapewnienia skutecznego dozoru celnego.

dopóki 18(wstać)

dopóki 191. Minister właściwy do spraw finansów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie musi spełniać zgłoszenie celne, w tym dokonywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dokumenty, które mogą być użyte jako zgłoszenie celne oraz dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego. W szczególności rozporządzenie musi określać rodzaje i wzory dokumentów, które mogą być wykorzystane jako zgłoszenie celne, sposób prezentacji zgłoszeń celnych sporządzanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz wymagania dotyczące dokumentów dołączanych do zgłoszenia celnego. Rozporządzenie powinno przewidywać różne sposoby przedstawiania zgłoszenia celnego.

2. Minister Finansów Publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, podstawy przewozu poczty wprowadzanej i opuszczanej na obszarze celnym Unii oraz formę przedstawiania i zgłoszeń celnych w poczcie dokonywanych przez operatora wyznaczonego, uwzględnienie specyfiki ruchu pocztowego, ułatwienie procedur celnych oraz zapewnienie skutecznego dozoru celnego.

3. Minister Finansów Publicznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Spraw Wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb wjazdu i wyjazdu z obszaru celnego Unii oraz lokalizacji okrętów wojennych . i okrętów wojennych podlegających procedurom celnym oraz reeksportowi wojskowych statków powietrznych, a także wyposażenia i wyposażenia jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, mając na uwadze prawidłowy przebieg ruchu towarów i ułatwienia procedur celnych.

dopóki 20Zgłoszenie celne lub zgłoszenie do powrotnego wywozu towarów niehandlowych wprowadzanych na obszar celny Unii lub opuszczających obszar celny Unii i przedstawiane przez podróżnych należy przedstawić najpóźniej podczas kontroli celnej organu celnego.

dopóki 21(1) Organ celny odmawia przyjęcia zgłoszenia celnego w formie papierowej lub elektronicznej, podając przyczyny, jeżeli

1) zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych określonych w przepisach prawa celnego, które wskazują formularze do dokonania takiego zgłoszenia, wymagane dane oraz dokumenty do niego dołączone;

2) nie są spełnione warunki objęcia towaru wnioskowaną procedurą celną;

3) towar nie może zostać objęty wnioskowaną procedurą celną ze względu na obowiązujące zakazy lub ograniczenia.

(2) Ustęp 1 stosuje się odpowiednio do zgłoszenia powrotnego wywozu.

dopóki 21(wstać)

dopóki 22(wstać)

dopóki 231. Zgłaszający oblicza i deklaruje kwotę należności celnych przywozowych lub wywozowych w zgłoszeniu celnym.

2. (odwołany)

3. (odwołany)

4. (odwołany)

5. (odwołany)

dopóki 241. Towar zwolniony przez organy celne należy odebrać w ciągu 30 dni od dnia jego zwolnienia.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony na wniosek zainteresowanego.

dopóki 25(wstać)

dopóki 261. Wolne Strefy mogą być tworzone na wniosek:

1) Ułatwienia międzynarodowego tranzytu towarów, zwłaszcza w portach morskich, lotniczych, portach rzecznych lub miejscach przylegających do przejść granicznych;

2) Promocja eksportu i tworzenie nowych miejsc pracy.

2. Wolne obszary celne zostaną utworzone w miejscach niezamieszkałych, które umożliwią skuteczną kontrolę celną towarów wwożonych i opuszczanych w wolnym obszarze celnym.

3. Zarządcą wolnego obszaru celnego może być osoba, która spełnia następujące warunki:

1) znajdujące się na obszarze celnym Unii;

2) posiada prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego gruntu, na którym ma być utworzony wolny obszar celny;

3) zapewnia prawidłowe wykonanie czynności prowadzonych w wolnym obszarze celnym;

4) wykaże, że utworzenie wolnego obszaru celnego jest ekonomicznie uzasadnione.

(Video) Why is South India more Developed than North India? | Dhruv Rathee

3 Wolny obszar celny może zostać utworzony, jeżeli organy celne mogą sprawować dozór celny bez konieczności uciekania się do środków administracyjnych nieproporcjonalnych do potrzeb gospodarczych.

3b. Minister Finansów Publicznych odrzuca w drodze decyzji utworzenie wolnego obszaru celnego, jeżeli nie są spełnione warunki jego utworzenia.

4. Wjazd do wolnego obszaru celnego i przewóz w jego obrębie odbywa się zgodnie z zasadami i warunkami uzgodnionymi z organem celnym.

5. Wolny obszar celny zostaje zniesiony z urzędu lub na wniosek zarządcy.

6. Wolny obszar celny zostanie zniesiony z urzędu, jeżeli:

1) wymagają tego zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zarządzający poważnie naruszył przepisy podatkowe lub celne;

3) w okresie 24 miesięcy od dnia jego ustanowienia na terenie wolnego obszaru celnego nie była prowadzona żadna działalność gospodarcza.

7. (odwołany)

dopóki 271. Minister Finansów Publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o ustanowienie, zmianę terytorium lub zniesienie wolnego obszaru celnego oraz dokumenty, które muszą mu towarzyszyć, uwzględniając zakres informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki ustanawia i znosi, w drodze rozporządzenia, strefy wolnocłowe, wyznacza ich obszar oraz powołuje zarządcę, uwzględniając spełnienie wymagań, o których mowa w art. 26 ust. 1. -3a.

dopóki 28(wstać)

sztuka. 28a.(1) Każda osoba, która zamierza prowadzić działalność przemysłową, handlową lub usługową w wolnym obszarze celnym, jest zobowiązana do złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 244 ust. 2 unijnego kodeksu celnego, organowi celnemu właściwemu ze względu na lokalizację wolnego obszaru celnego .

2. Zgłoszenie musi zawierać w szczególności:

1) identyfikację osoby, która zamierza działać w wolnym obszarze celnym;

2) numer identyfikacyjny EORI.

3. W przypadku czynności wymagających zezwolenia lub zezwolenia do zgłoszenia należy dołączyć kopię zezwolenia lub koncesji.

4. O zmianie danych wskazanych w zgłoszeniu lub w załączonych dokumentach należy powiadomić organ celny właściwy ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia jego wystąpienia.

dopóki 29(wstać)

dopóki 301. W celu zastosowania środków, o których mowa w art. 198 unijnego kodeksu celnego, organ celny może zatrzymać towary.

2. Konfiskatę mienia można przeprowadzić bez uszczerbku dla praw osób trzecich iz pierwszeństwem przed wszelkimi obciążeniami i przywilejami.

3. Towary są konfiskowane na mocy nakazu.

4. (odwołany)

5. Do konfiskaty mienia, o ile nie jest to uregulowane ustawą, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji konfiskaty ruchomości.

dopóki 311. Jeżeli umowy międzyrządowe lub przepisy szczególne zabraniają posiadania, dystrybucji lub obrotu towarami albo uzależniają posiadanie, dystrybucję lub handel od spełnienia określonych warunków, a warunki te nie są spełnione, organ celny może uregulować stan towarów, może :

1) wyprowadzenia towarów z obszaru celnego Unii albo niedopuszczenia do opuszczenia tego obszaru,

2) dokonać konfiskaty mienia i wystąpić z wnioskiem o rozstrzygnięcie o jego konfiskacie na rzecz Skarbu Państwa,

3) zgodę na wysyłkę towaru do Skarbu Państwa zgodnie z art. 199 Unijnego Kodeksu Celnego

- o ile umowy międzynarodowe lub odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

2. O konfiskacie mienia Skarbu Państwa sąd orzeka na wniosek organu celnego, stosując przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Brak możliwości ustalenia osoby, na której ciąży obowiązek wynikający z przepisów prawa celnego, nie stoi na przeszkodzie złożeniu wniosku o konfiskatę towaru i wydaniu decyzji o konfiskacie.

3. Przepis ust. 2 stosuje się także wtedy, gdy umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne przewidują konfiskatę towarów.

4. Wyroby tytoniowe i leki, których konfiskata została orzeczona lub które są przedmiotem oświadczenia o zrzeczeniu się na rzecz Skarbu Państwa, zostaną zniszczone.

5. Napoje alkoholowe i kosmetyki, których konfiskatę orzeczono lub orzeczono na rzecz Skarbu Państwa, podlegają całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu, jeżeli sprzedaż tych towarów jest niemożliwa, poważnie utrudniona lub nieuzasadniona albo jeżeli towary te nie odpowiadają warunki dopuszczenia do obrotu, które określają odrębne przepisy.

6. (odwołany)

7. Jeżeli zajęte dobra kultury są dobrami kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 maja 2017 r. przy zwrocie narodowych dóbr kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 1591) organ celny przekazuje je do magazynu instytucji kultury określony przez wojewódzkiego kuratora zabytków.

8. Kosztów, o których mowa w art. 198 ust. 3 Unijnego Kodeksu Celnego, w szczególności kosztów zniszczenia lub innego sposobu przeprowadzenia towarów oraz kosztów związanych z ich magazynowaniem, nie pobiera się, jeżeli łączna kwota koszty te nie przekraczają równowartości 10 zł nie przekraczają euro.

dopóki 321. W celu uregulowania sytuacji towarów nieobjętych zakazami lub ograniczeniami organ celny może zająć towary i zażądać od Skarbu Państwa ich konfiskaty, chyba że przepisy celne stanowią inaczej.

2. (odwołany)

3. W przypadku ust. 1 stosuje się przepisy art. 31 ust. 2 i 7.

4. (odwołany)

5. Kosztów, o których mowa w art. 198 ust. 3 Unijnego Kodeksu Celnego, w szczególności kosztów zniszczenia towarów lub ich odzyskania oraz kosztów związanych z ich magazynowaniem, nie pobiera się, jeżeli łączna kwota tych kosztów nie przekracza równowartości nie przekracza 10 euro.

dopóki 331. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do przeniesienia własności majątku stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z art. 250 Ordynacji Egzekucyjnej.

2. Przepisy działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (BOE z 2019 r., art. 1438, z późn. zm.)6)) odnoszące się do dłużnika mają zastosowanie do dłużnika lub każdej innej osoby będącej właścicielem nieruchomości.

3. Jeżeli dłużnik jest nieznany, zostanie to zaznaczone w dokumentach sprzedaży.

4. (odwołany)

5. (odwołany)

6. Jeżeli sprzedaż towaru odbywa się pod warunkiem objęcia towaru określoną procedurą celną lub powrotnego wywozu, obowiązki wynikające z przepisów celnych powstają w momencie wydania towaru kupującemu.

dopóki 34(wstać)

dopóki 351. Są czasowo składowane w składzie celno-skarbowym:

1) Towary nieunijne, zanim towary zostaną objęte procedurą celną lub status towarów zostanie uregulowany w inny sposób, lub towary unijne, które nie zostały poddane odprawie wywozowej, gdy towary są wprowadzane na obszar celny Unii lub z tego obszaru celnego lub opuszczają ten obszar celny opodatkowanie składowiska tymczasowego jest niemożliwe lub utrudnione;

2) towary zajęte w celu zastosowania środków, o których mowa w art. 198 unijnego kodeksu celnego;

3) inne mienie, w przypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach.

2. Towar przyjęty do zatrzymania może być wydany przez organ celny innej osobie w celu zatrzymania pod dozorem celnym.

3. Towary niebezpieczne, niezdrowe lub niebezpieczne dla środowiska lub towary szybko psujące się nie podlegają składowaniu magazynowemu.

4. Minister Finansów Publicznych określa, w drodze rozporządzenia:

1) warunki przyjmowania towaru do składowania i wydawania towaru ze składu,

2) przypadki odmowy przez organ celny przyjęcia towaru do składowania,

3) Warunki przechowywania towarów w magazynie

- Szczególne uwzględnienie rodzaju towaru i uproszczenie procedur przy przyjmowaniu towaru do depozytu.

Arte. 35a.Pozwolenia, o których mowa w art. 185 unijnego kodeksu celnego, udzielane są przedsiębiorcom, którzy we własnym imieniu i we własnym imieniu składają zgłoszenia celne.

Arte. 35b.Osoba, o której mowa w art. 175 Rozporządzenia Delegowanego, przedstawiająca Likwidację Ostateczną, jest zobowiązana do zamieszczenia następującej klauzuli: „Rozumiem, że w przypadku nieuiszczenia w terminie całości lub części kwoty należnej z tytułu Likwidacji Ostatecznej Likwidacja ostatecznej likwidacji stanowi podstawę do wydania tytułu egzekucyjnego.” Klauzula ta zastępuje pouczenie, że podstawą do wystawienia tytułu egzekucyjnego jest ostateczna likwidacja.

Rozdział 3

ulgi podatkowe

dopóki 36Zwolnienie z należności celnych przywozowych lub należności celnych wywozowych następuje na wniosek zgłaszającego.

dopóki 371. Paliwa, smary i inne materiały eksploatacyjne niezbędne do eksploatacji środków transportu, inne niż wymienione w art. 107 ust. 1 lit. a) rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system bezcłowy, przewożone tymi środkami transportu transportu do celów napędowych, są zwolnione z należności celnych przywozowych lub z obsługi sprzętu, w który są wyposażone.

2. Towary, o których mowa w ust. 1, nie mogą być używane w innym środku transportu niż ten, w którym zostały umieszczone, ani wyjmowane ze środka transportu, chyba że jest to niezbędne do ich naprawy i nie może być być odpłatnie lub przekazane nieodpłatnie przez osobę zwolnioną.

3. Niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 2, powoduje powstanie długu celnego. Kwota długu celnego opiera się na charakterze i wartości celnej towarów w momencie naruszenia warunku oraz stawkach celnych obowiązujących w tym czasie. Jeżeli nie można ustalić momentu, w którym warunek został naruszony, stosuje się odpowiednio przepisy art. 85 Unijnego Kodeksu Celnego.

dopóki 381. Żywność i przedmioty znajdujące się na pokładzie przywożone środkami transportu innymi niż wymienione w art. 107 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego systemu zwolnień z należności celnych, używane w celach handlowych i przeznaczone do spożycia lub załodze lub pasażerom tych środków transportu podczas podróży lub podróży, gdy wspomniana usługa jest normalna.

2. W przypadku sprzedaży podróżnym towarów, o których mowa w ust. 1, opakowanie towarów musi być oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację poza środkiem transportu.

3. Zwolnień, o których mowa w § 1, nie stosuje się do alkoholu i napojów alkoholowych objętych pozycją 2208 taryfy celnej oraz do tytoniu i wyrobów tytoniowych przewożonych w wagonach restauracyjnych pojazdów kolejowych.

dopóki 39(wstać)

dopóki 40(wstać)

dopóki 41Na zasadzie wzajemności i pod warunkiem, że przez okres 3 lat od daty dopuszczenia do swobodnego obrotu towary nie będą sprzedawane osobom innym niż wymienione w niniejszym artykule zgodnie z postanowieniami Konwencji Wiedeńskiej o Sprawach Dyplomatycznych . Stosunki zawarte w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Gesezblatt von 1965, poz. 232), Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych, sporządzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. (Dz. U. z 1982 r., poz. 98) oraz Konwencja o Misje Specjalne, otwarte do podpisu w Nowym Jorku 16 grudnia 1969 r. (Dz. U. z 1985 r., poz. 245), są towarami przeznaczonymi do użytku:

1) dokumenty urzędowe zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz organizacji międzynarodowych mających siedzibę lub biura w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Legitymacje szefów misji dyplomatycznych za granicą, osób należących do personelu dyplomatycznego tych przedstawicielstw i misji specjalnych, osób należących do personelu organizacji międzynarodowych oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ogólnie uznanych praw, traktatów lub zwyczajów międzynarodowych. , jak również członków rodziny mieszkających z nimi w domu;

3) osobistych zagranicznych urzędników konsularnych i żyjących członków ich rodzin;

4) dane osobowe osób niebędących immunitetami należących do zagranicznego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych, konsulatów i misji specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej.

dopóki 42Towary importowane na podstawie Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, zawartej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r., są zwolnione z należności celnych przywozowych. (Dz. U. z 2000 r. poz. 257 oraz z 2008 r. poz. 1052).

dopóki 43Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i szkolenia, ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz instytucji i organizacji uprawnionych do ubiegający się o zwolnienie są uprawnieni do należności celnych przywozowych zgodnie z art. 43 lit. b) rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system bezcłowy, z uwzględnieniem charakteru działalności tych jednostek i organizacji.

dopóki 44Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz prywatnych instytucji prowadzących działalność dydaktyczną lub badawczą, które są uprawnione do zwolnienia z należności celnych przywozowych na podstawie art. 44 ust. 2 lit. b) rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system bezcłowy, z uwzględnieniem charakteru działalności tych podmiotów.

dopóki 45Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz uprawnionych podmiotów prywatnych prowadzących działalność dydaktyczną lub badawczą, o których mowa w art. 2 pkt b) rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień podatkowych, korzystają ze zwolnienia podatkowego z tytułu importu towarów, uwzględniając charakter działalności tych organizacji.

dopóki 46Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zakładów i laboratoriów uprawnionych do zwolnienia z należności celnych przywozowych na podstawie art. 55 lit. a) , a) rozporządzenia wprowadzającego wspólnotowy reżim zwolnień podatkowych, uwzględniając charakter działalności prowadzonej przez te organizacje i laboratoria.

dopóki 47Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz szpitali i innych zakładów opieki zdrowotnej oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do zwolnienia z należności celnych przywozowych pod warunkiem w art. 57 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ustanowienia wspólnotowego systemu zwolnień z ceł. W wykazie mogą znaleźć się wyłącznie jednostki, które gwarantują zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie towaru wolne od należności celnych przywozowych.

dopóki 48Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz organów odpowiedzialnych za kontrolę jakości surowców wykorzystywanych do wytwarzania leków, że zgodnie z art. 59 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system bezcłowy są oni uprawnieni do zwolnienia z należności celnych przywozowych. Na listę mogą zostać wpisane tylko instytucje, które stosują substancje certyfikowane przez Światową Organizację Zdrowia do kontroli jakości surowców do produkcji leków i które gwarantują zgodne z przeznaczeniem użycie towaru zwolnione z należności celnych przywozowych.

dopóki 49Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, ministrem gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki odmienne od przewidzianych w art. 61 ust. 1 rozporządzenia . ustanawiającą wspólnotowy reżim obniżek taryf celnych, z uwzględnieniem art. oraz charakter działalności prowadzonej przez te instytucje i organy.

dopóki 50Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, ministrem gospodarki i ministrem finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki, które należy odróżnić od warunków, o których mowa w art. 67 ust. B). ) oraz art. 68 ust. 1 lit. b) 1 lit. b) rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system ułatwień taryfowych, uwzględniając charakter i charakter działalności tych instytucji i organizacji.

Rozdział 4

dług celny

dopóki 51.(wstać)

dopóki 521. Gwarantem upoważnionym przez organy celne zgodnie z art. 94 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego jest osoba wpisana na listę gwarantów uprawnionych do składania gwarancji dla kwot wynikających z długów celnych, zwaną dalej „listą”.

2. Osoba, która:

1) znajdujące się na obszarze celnym Unii;

2) prowadzi działalność gospodarczą na terytorium kraju:

a) Banki lub

b) ubezpieczenie;

3) jest uprawniony do wystawiania gwarancji;

4) gwarantuje prawidłowe wykonanie obowiązków przed organami celnymi.

3. Wykaz prowadzi i wpisów dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

(Video) The Impact of COVID-19 on PPPs

4. Wpisu na listę dokonuje się na wniosek zainteresowanego, złożony do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, po uzyskaniu od Komisji Inspekcji Finansowej następujących informacji:

1) Potwierdzenie, że dana osoba spełnia:

a) wymagania zgodnie z § 2 ust. 1-3,

b) ustawowe wymogi kapitałowe;

2) o postępowaniu toczącym się przed Komisją Nadzoru Finansowego przeciwko tej osobie.

5. W przypadku instytucji kredytowej, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 , 321 i 1086) a zakładem ubezpieczeń prowadzi ją zgodnie z przepisami rozdziału 8 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r., art. 895 i 1180), Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje informacji, o których mowa w ust. 4, bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu informacji od właściwego organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

6. Lista będzie składała się z dwóch części, w których należy wpisać:

1) Część I - Banki i instytucje kredytowe;

2) Część II - Zakłady Ubezpieczeń.

7. Wpis na listę zawiera imię i nazwisko osoby oraz adres jej siedziby.

8. O wpisie, odmowie wpisu i skreśleniu z wykazu decyduje minister właściwy do spraw finansów publicznych. Decyzje przekazywane są Komisji Nadzoru Finansowego.

9. Inspekcja Finansowa jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wszelkich zmianach:

1) w odniesieniu do informacji, o których mowa w pkt 4;

2) Dane zgodnie z § 7.

10. Z listy zostanie skreślona osoba, która:

1) nie spełnia wymagań określonych w § 2;

2) nie wywiązuje się z obowiązków wobec organów celnych;

3) złożył wniosek o skreślenie;

4) rozwiązany.

11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych publikuje i aktualizuje w celach informacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykaz oraz informacje o poręczycielach akredytowanym w wyżej wymienionym Związku. w art. 94 ust. 1 unijnego kodeksu celnego.

dopóki 53Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaj zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej,

2) dokumenty stanowiące równowartość kaucji pieniężnej o wartości płatniczej możliwej do przyjęcia przez organy celne,

3) sposób, w jaki organ celny potwierdza złożenie zabezpieczenia

- w szczególności uwzględniając jednolitość procedury w tym zakresie oraz uwzględniając potrzeby ekonomiczne pracodawców.

dopóki 54Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia:

1) określić formy zabezpieczenia, o których mowa w art. 92 ust. 1 lit. c) Unijnego Kodeksu Celnego oraz przypadki i warunki korzystania z tych form zabezpieczenia,

2) zgodnie z art. 151 ust. 7 Rozporządzenia Wykonawczego zezwolić na podjęcie zobowiązania gwaranta w innej formie niż określona w załącznikach nr 32-01, 32-02 i 32-03 Rozporządzenia Wykonawczego oraz wskazać w ten sposób

- uwzględniając gwarancję skuteczności poboru należności.

dopóki 55W przypadku przewidzianym w art. 88 ust. 1 i 2 Rozporządzenia delegowanego organy celne odstąpią od zgłoszenia długu celnego.

dopóki 56W przypadku, o którym mowa w art. 103 ust. 2 unijnego kodeksu celnego, dłużnika nie powiadamia się o kwocie należnej po upływie pięciu lat od powstania długu celnego.

dopóki 571. Terminem zapłaty należności jest:

1) w przypadku wpłaty gotówkowej - dzień zapłaty należności kasjerowi urzędu skarbowego albo kasjerowi urzędu obsługującego ten urząd albo na rachunek właściwego urzędu skarbowego w banku, na urząd pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, w spółdzielczej spółdzielczej spółdzielczej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w agencji płatniczej, w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego;

2) w obrocie bezgotówkowym - datę obciążenia rachunku bankowego dłużnika lub rachunku dłużnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo rachunku płatniczego dłużnika w instytucji płatniczej lub instytucji pieniężnej na podstawie polecenia przelewu albo wypłaty za pomocą innego instrument płatniczy niebędący poleceniem przelewu, zwany dalej „innym instrumentem płatniczym”.

2. W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego dłużnika w banku lub instytucji kredytowej albo z rachunku płatniczego dłużnika w unijnej instytucji płatniczej w rozumieniu art. 2 ust. 32 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o płatnościach (Dz. U. z 2020 r., art. 794) lub unijną instytucję pieniądza elektronicznego nieposiadającą siedziby lub oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, datą zapłaty należności jest data złożenia oświadczenia dłużnika. wezwania do zapłaty, jeżeli wpłacona kwota wpłynie na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w terminie wskazanym w art. 54 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. W przypadku przekroczenia tego terminu za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu na rachunek bankowy urzędu skarbowego.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności i po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, może określić, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wpłaty gotówkowej i polecenia przelewu na rachunek bankowy urzędu skarbowego, biorąc pod uwagę tożsamość płatnika oraz tytuł wpłaty.

dopóki 571. Zlecenia płatnicze do urzędów skarbowych mogą być również przekazywane drogą elektroniczną przy użyciu oprogramowania udostępnianego przez bank lub innego dostawcę usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. za pośrednictwem autoryzowanych serwisów płatniczych do przyjmowania zleceń płatniczych lub w inny sposób uzgodniony z bankiem lub inny dostawca usług płatniczych, który przyjmuje zamówienie.

2. Zlecenie płatnicze, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać dane identyfikujące wpłacającego oraz tytuł wpłaty, przy czym niedoręczenie lub błędne podanie tych informacji stanowi podstawę do odmowy realizacji zlecenia. lub przelew.

3. Wpłaty do urzędu skarbowego są rozliczane za pośrednictwem elektronicznego systemu rozliczeń międzybankowych w Krajowej Izbie Rozliczeniowej lub za pośrednictwem międzybranżowego systemu rozliczeń elektronicznych Narodowego Banku Polskiego.

Arte. 57b.1. W przypadku, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2, dłużnik poniesie wydatki i prowizje związane z uiszczeniem należności przy użyciu innego instrumentu płatniczego.

2. Zamiast zapłaty innym instrumentem płatniczym, organ podatkowy jest obowiązany dołączyć informację o poborze i wysokości opłat i prowizji za płatności tym instrumentem. Przed uregulowaniem należności innym instrumentem płatniczym dłużnik jest informowany o pobraniu oraz wysokości opłat i prowizji za zapłatę tym instrumentem.

3. Zapłata należności przy użyciu innego środka płatniczego jest możliwa, jeżeli urząd skarbowy dysponuje odpowiednim mechanizmem autoryzacji operacji płatniczych.

dopóki 58Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, równowartość wyrażonej w euro kwoty, powyżej której kredyty będą rozliczane bezgotówkowo. Regulacja musi uwzględniać bezpieczeństwo transakcji pieniężnych.

dopóki 59Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) moment, w którym w przypadku, o którym mowa w art. 110 lit. a) unijnego kodeksu celnego, można złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na odroczenie należności celnych,

2) termin, od którego można żądać odroczenia płatności należności celnych w przypadkach, o których mowa w art. 110 lit. b) lub c) Unijnego Kodeksu Celnego,

3) termin zapłaty należności celnych w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 3 lub 4 unijnego kodeksu celnego

- uwzględniając jednolitość procedur celnych i ułatwienie formalności celnych.

dopóki 60(wstać)

dopóki 611. Jeżeli zabezpieczenie nie zostało ustanowione lub kwota ustanowionego zabezpieczenia nie pokrywa kwoty wynikającej z długu celnego, zastosowanie mają przepisy rozdziału 3 działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z wyjątkiem jeżeli przepisy prawa celnego nie stanowią inaczej.

2. Zabezpieczenia można również dokonać:

1) przed zaksięgowaniem należności;

2) w ramach procedury celnej lub kontroli celnej, przed wydaniem decyzji o wysokości należności wynikających z długu celnego.

3. Zabezpieczenie następuje w drodze uchwały. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ celny określi przybliżoną wysokość cła w decyzji o zabezpieczeniu na podstawie danych stanowiących podstawę ustalenia wysokości tej kwoty.

4. (odwołany)

5. (odwołany)

dopóki 62(wstać)

dopóki 631. Decyzja o udzieleniu gwarancji zgodnie z art. 61 traci ważność po upływie 10 dni od dnia poinformowania dłużnika o wysokości udzielonego kredytu.

2. (odwołany)

Arte. 63a.1. W przypadku uchylenia decyzji o ustaleniu kwoty należności wynikającej z długu celnego i przekazania sprawy do rozpoznania właściwemu organowi celnemu, cło uiszczone na podstawie decyzji o ustaleniu zostanie to wykorzystane jako zabezpieczenie kwoty wynikającej z długu celnego następnego dnia po doręczeniu decyzji o unieważnieniu przez agencję celną lub po dostarczeniu agencji celnej odpisu decyzji sądu administracyjnego o unieważnieniu lub utrwaleniu uchylić tę decyzję wraz z oświadczeniem o jego mocy prawnej.

2. W przypadku wydania nowej uchwały określającej wysokość należności w tej sprawie, wówczas:

1) różnica między zabezpieczeniem zostaje zwolniona zgodnie z § 1 a kwotą wynikającą z nowej decyzji jako nadwyżka zabezpieczenia;

2) pozostała część gwarancji zostanie zaliczona na poczet akredytyw wynikających z nowej decyzji.

dopóki 64(wstać)

Sztuka. Sześćdziesiąt pięć1. Termin, o którym mowa w art. 108 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego, wynosi dziesięć dni.

2. Kwota należności celnych niezapłaconych w terminie zostanie objęta ustanowioną gwarancją.

3. Do ustalenia oprocentowania kredytu na podstawie art. 112 Unijnego Kodeksu Celnego oraz oprocentowania za zwłokę na podstawie art. 114 Unijnego Kodeksu Celnego stosuje się stopę referencyjną ustalaną na podstawie przepisów Narodowego Banku Polskiego.

4. (odwołany)

5. (odwołany)

6. (odwołany)

6a. (wstać)

6b. (wstać)

6c.7)53 § 3 i 55 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. stosuje się odpowiednio do odsetek za zwłokę w rozumieniu art. 114 Unijnego Kodeksu Celnego. Wniosek wydany na podstawie art. stosuje się mutatis mutandis.

6d.8)Jeżeli dokonana płatność nie obejmuje kwoty celnej powiększonej o odsetki za zwłokę, płatność ta zostanie zrekompensowana w pierwszej kolejności kwotą celną.

7. Należności można dochodzić w ciągu 5 lat od daty dokonania rezerwacji.

8. Bieg przedawnienia zgodnie z § 7 przerywa zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym powiadomiono dłużnika. Po przerwaniu biegu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu zakończenia postępowania egzekucyjnego.

9. Późniejsze wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie powoduje przerwania przedawnienia.

10. Bieg przedawnienia zgodnie z § 7 ulega zawieszeniu:

1) wszczęciu postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o przestępstwo skarbowe zgłoszone dłużnikowi;

2) Złożyć skargę do Sądu Administracyjnego.

11. Bieg przedawnienia rozpoczyna się następnego dnia:

1) prawomocne zakończenie postępowania karnego albo postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe albo o wykroczenie skarbowe;

2) Doręczenie organowi celnemu prawomocnego wyroku sądu administracyjnego.

Sztuka. 65a.1. W przypadku doręczenia przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, zwanego dalej „Operatorem”, przesyłek zawierających towary podlegające należnościom celnym przywozowym, przewoźnik obowiązany jest uiścić te należności przed przekazaniem przesyłki odbiorcy.

2. Przedsiębiorca jest obowiązany przekazać pobrane należności celne przywozowe w terminie 10 dni od dnia doręczenia przesyłki odbiorcy na rachunek urzędu skarbowego wskazany zgodnie z § 70 ust. 5.

3. Najpóźniej następnego dnia roboczego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, przedsiębiorca jest obowiązany przedstawić w urzędzie celno-skarbowym, w którym przesyłka została przedstawiona, dowód uiszczenia należności celnych przywozowych wraz z wykazem właściwych organów celnych numery dokumentów przewozowych, datę wystawienia przez odbiorcę oraz kwotę należności celnych przywozowych.

4. Jeżeli należności celne przywozowe nie zostaną pobrane od odbiorcy, przewoźnik obowiązany jest uiścić te należności w terminie 10 dni od dnia wydania przesyłki odbiorcy.

5. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2 i 4, zobowiązuje handlowca do zapłaty odsetek zgodnie z art. 114 Unijnego Kodeksu Celnego.

6. (odwołany)

7. (odwołany)

8. Organ celny określa, w drodze postanowienia:

1) kwotę należności celnych przywozowych wynikającą z dokumentów celnych towarzyszących przesyłce, które nie zostały przedstawione lub opłacone przez przedsiębiorcę w terminie, o którym mowa w pkt 2 lub 4;

2) równowartość kwoty wpłaconej przez Rzeczpospolitą Polską za zaliczkę na przekazanie środków własnych do budżetu Unii w związku z niedotrzymaniem przez operatora terminów:

a) zwrócić organowi celnemu wypełnione i podpisane przez odbiorcę papierowe karty celne,

b) dostarczyć organom celnym dowód uiszczenia należności celnych przywozowych wraz z wykazem numerów dokumentów celnych, datą pobrania należności od odbiorcy oraz kwotą.

9. Operator zobowiązany jest do zapłaty równowartości kwoty określonej w § 8 ust. 2 pomniejszonej o odsetki określone w § 5.

10. W przypadku wydania przez organ celny decyzji o zwrocie albo całkowitym lub częściowym umorzeniu należności celnych przywozowych wynikających z dokumentów celnych na podstawie przepisów Unijnego Kodeksu Celnego:

1) kwoty te zostaną zwrócone operatorowi, jeżeli operator je zapłacił w sytuacji, o której mowa w ust. 4;

(Video) Dunsfold village Surrey | Scenes of this quintessential English rural village 2016

2) Umorzenie tych roszczeń dotyczy również operatora.

Arte. 65b.W przypadku przyjęcia przez pracodawcę przesyłek z towarami przeznaczonymi do wywozu poza obszar celny Unii, za które nadawca jest obowiązany uiścić należności celne wywozowe, stosuje się przepisy art. , licząc od dnia, od którego nadawca wypełnił i podpisał odpowiedni dokument celny.

sztuka. 65 w.Organ celny zawiadamia dłużnika o zawieszeniu biegu przedawnienia należności w przypadku art. 65 ust. 10 pkt 1 najpóźniej po upływie terminu przedawnienia przewidzianego w art. 65 ust. 7. przedawnienia po upływie okresu zawieszenia.

dopóki 661. Odpowiedzialność za dług celny i odsetki przewidzianą w art. 114 Unijnego Kodeksu Celnego reguluje art. 29 lub rozdział III rozdziały 14 i 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

2. W zakresie wykonywania zobowiązań pieniężnych lub niepieniężnych wynikających z przepisów celnych stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, chyba że przepisy celne stanowią inaczej.

dopóki 671. (odwołany)

2. (odwołany)

3. (odwołany)

4. Zwrotu cła antydumpingowego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zgodnie z art. 11 ust. 8 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed importem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dziennik Urzędowy UE L 343 z 22.12.2009, s. 51, zm.).9)) organ celny zapłaci odsetki, jeżeli decyzja Komisji Europejskiej nie zostanie wykonana w terminie, o którym mowa w art. 11 ust. 8 zdanie ostatnie niniejszego rozporządzenia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, odsetki naliczane będą w wysokości i na zasadach obowiązujących przy wypłacie odsetek od zwróconych praw.

Sztuka. 67a.Art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. stosuje się odpowiednio do zaokrąglania podstaw obliczania należności celnych przywozowych i wywozowych, kwot tych należności oraz odsetek. - Kod podatkowy.

dopóki 68Kwota kredytu do zwrotu może zostać zaliczona na poczet bieżących lub oczekujących zobowiązań dłużnika przed organami celnymi.

Uprzejmy. 68a.(wstać)

Rozdział 4a

Eksport zgodnie z art. 140 ust. 2 rozporządzenia delegowanego

Arte. 68b.1. W przypadku, o którym mowa w art. 140 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego, urząd celny, o którym mowa w art. 221 ust. .

2. Warunkiem wydania zaświadczenia będzie przedstawienie przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających dostarczenie wywożonego towaru do miejsca przeznaczenia i odebranie go przez odbiorcę wskazanego w dokumentach przewozowych oraz fakturze.

Rozdział 5

Organy celne i ich właściwość

dopóki 691. Organ celny zgodnie ze swoją właściwością:

1) naczelnik urzędu celno-skarbowego - jako organ pierwszej instancji;

2) Dyrektor Izby Administracji Skarbowej - taki jak:

a) biuro skarg na decyzje naczelnika urzędu celno-skarbowego,

b) uprawnienia pierwszej instancji w sprawach przewidzianych w przepisach celnych i przepisach szczególnych,

c) organ odwoławczy od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez ten organ, chyba że przepisy stanowią inaczej;

3) Szef Krajowej Administracji Skarbowej – jako organ odwoławczy od decyzji, o których mowa w art. 70 ust. 2;

4) minister właściwy do spraw finansów publicznych – jako organ odwoławczy od decyzji tego organu w pierwszej instancji.

2. Wyższe stanowiska są instancjami odwoławczymi.

dopóki 701. Szef Izby Administracji Skarbowej jest właściwy w sprawach dotyczących:

1) Art. 38 ust. 1, art. 89 ust. 5, art. 110, art. 112 ust. 1, art. 166 ust. 2, art. 179 ust. 1, art. 182 ust. 1) - w zakresie zezwoleń na rejestrację w wolnych obszarach celnych art. 230, art. 233 ust. 4, art. 243 (obszar celny) i art. 244 ust. 2-4 unijnego kodeksu celnego;

2) art. 115 – z wyjątkiem wskazania lub uznania miejsca wyłącznego przedstawienia towarów organom celnym, art. 120 ust. 1 i art. 128 rozporządzenia delegowanego;

3) art.17a ust.2 i art.96 ust.1 pkt4-6.

2. Dyrektorzy izb administracji skarbowej wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych są obowiązani:

1) Pozwolenia na stosowanie procedury TIR;

2) Wiążące Oznaczenia Taryfowe i Wiążące Oznaczenia Pochodzenia;

3) prowadzenia wykazu agentów celnych oraz wydawania decyzji o wpisie osoby na listę agentów celnych, skreśleniu osoby z listy agentów celnych oraz zawieszeniu wykonywania czynności agenta celnego;

4) wydawanie uchwał w sprawie ochrony praw własności intelektualnej.

3. Minister Finansów Publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, dyrektora lub dyrektorów izb administracji skarbowej kierujących sprawami, o których mowa w art. Izby Administracji Skarbowej, mając na uwadze potrzeby sprawnego wykonywania funkcji oraz spójności procedur.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może powołać, w drodze rozporządzenia, jednego lub kilku dyrektorów izb administracji skarbowej do spraw innych niż określone w ust. 2. W rozporządzeniu należy określić zakres spraw, które posiadacz może załatwiać powoływanych przez Izbę Administracji Skarbowej, mając na uwadze potrzeby sprawnego wykonywania funkcji oraz spójności procedur.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zadania urzędu skarbowego lub urzędów skarbowych, na rachunek bankowy, na który wpłacane są kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych oraz z rachunku bankowego, wpłacane są refundacje przywozowe lub wywozowe, uwzględniając potrzeby w celu sprawnego dochodzenia i zwrotu tych roszczeń do gwarancji.

dopóki 71Minister Finansów Publicznych określi, w drodze rozporządzenia, właściwość terytorialną organów celnych, uwzględniając w szczególności zakres funkcji tych organów oraz rodzaje procedur celnych, które mogą mieć wpływ na towary. Regulacja musi uwzględniać możliwość nadzoru i kontroli celnej oraz potrzeby ekonomiczne przedsiębiorców.

dopóki 72W przypadku sporów dotyczących właściwości miejscowej i rzeczowej zastosowanie mają postanowienia artykułów 19 i 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Kodeks podatkowy stosuje się odpowiednio.

Rozdział 6

Procedury celne

dopóki 731. Przepisy Art. 12, Art. 138a § 4, Art. 141-143, Art. 168, Art. 170 oraz Dział IV rozdziałów 2, 5, 6, 9, 10, 11 – z wyłączeniem Art. 200 i Rozdziałów 21-23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, a także przepisy ust. 140 §1, 162 §1-3, 163 §2, 169 §1 i 1a, 210 §1 pkt 1-6 i 8 stosuje się odpowiednio do środków ochrony prawnej, a §2, art.220, art.221, art.222 , art.223, art.226-229, art.232, art.233 §1 i 2, art.234 i art.234a tej ustawy.

2. Środki w sprawach celnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z wyjątkiem decyzji wydanych na podstawie art.163 §2, art.179 §2, art.228 §1, art. . 262 § 5, Art. 263 § 1, Art. 268 § 3 i Art. 270a tej ustawy:

1) decyzje nie są rozpatrywane w rozumieniu przepisów prawa celnego;

2) Od decyzji przysługuje tylko odwołanie.

3. Do wydawania zaświadczeń stosuje się odpowiednio przepisy działu VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z zastrzeżeniem, że odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej przez wnioskodawcę treści następuje w drodze postanowienia w rozumieniu przepisów prawa celnego.

Arte. 73a.(wstać)

Arte. 73b.Organem odpowiedzialnym za wstrzymanie wykonania uchwały jest:

1) organowi celnemu, który wydał decyzję – do czasu przekazania skargi wraz z aktami sprawy właściwemu organowi skargowemu;

2) Organ Apelacyjny: po otrzymaniu odwołania wraz z aktami sprawy.

Sztuka. 73c.Dla celów stosowania prawa celnego za osobę uważa się również firmę.

dopóki 74W zakresie praw i obowiązków następców prawnych oraz osób przetwarzanych stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 14 działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

dopóki 75(wstać)

dopóki 76Czynności dokonywane przez przedstawiciela celnego na podstawie upoważnienia wywierają bezpośredni wpływ na osobę, która go wyznaczyła.

dopóki 77Przedstawiciel celny może wydać dodatkowe licencje na określone czynności za zgodą osoby, która je wydała.

dopóki 78(wstać)

dopóki 79Agent celny to osoba wpisana na listę agentów celnych.

dopóki 801. Osoba fizyczna zostaje wpisana na listę agentów celnych, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) posiadać kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej przedsiębiorców;

3) nie była skazana za naruszenie wiarygodności dokumentów, majątku, transakcji, pieniędzy i papierów wartościowych albo za przestępstwo skarbowe;

4) żądania wpisu na listę agentów celnych.

2. Warunek określony w ust.1 pkt 2 uważa się za spełniony, jeżeli wnioskodawca:

1) wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia, prawo lub technika posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie lub

2) Ponadto co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych

3) uchwałę w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Europejskiego Unii (Dz. U. 2020 poz. 220).

3. Doświadczenie w sprawach celnych uważa się za okres wykonywania czynności zawodowych przed organem celnym przewidzianym w przepisach Prawa Celnego lub za okres specjalistycznego szkolenia w szkołach policealnych przygotowujących do wykonywania tych czynności, jeżeli nie została zakończona nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o rejestrację.

4. Zawieszenie czynności agenta celnego w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, może nastąpić na czas trwania postępowania przeciwko agentowi celnemu.

5. Agent celny jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący wykaz agentów celnych w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tej okoliczności o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 3.

6. Z wykazu agentów celnych skreśla się osobę w:

1) gdy przestałeś spełniać którykolwiek z warunków określonych w ust. 1;

2) jego śmierć.

7. Minister Finansów Publicznych udostępni w celach informacyjnych wykaz agentów celnych na arkuszu informacji publicznej na stronie internetowej Ministra Finansów Publicznych.

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia wykazu agentów celnych oraz tryb wpisu do wykazu i dokumentów dołączanych do wniosku o wpis, w celu zapewnienia sprawnego przebiegu procedury wpisu. mundur.

dopóki 81(wstać)

dopóki 821. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie osoby, na której ciąży obowiązek wynikający z przepisów prawa celnego, organ celny może podjąć wszelkie niezbędne środki w celu uregulowania stanu towaru, w tym przeprowadzić postępowanie i wydać postanowienie. stosunek do nich na nieznanym.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, orzeczenie zapada bez wyznaczenia strony.

dopóki 83Pisma, w tym zawiadomienia, kierowane do osób, których miejsce zamieszkania lub zamieszkania jest nieznane, oraz zawiadomienia, o których mowa w art. 82, będą wywieszane przez okres 14 dni w siedzibie organu celnego przeprowadzającego postępowanie. Po upływie tego terminu pisma i zawiadomienia uważa się za doręczone.

dopóki 841. Osoba, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Niemczech lub w innym państwie członkowskim Unii, jest obowiązana, jeżeli nie wyznaczyła przedstawiciela celnego, do wyznaczenia agenta do spraw awizacji w kraju. Ustanowienie pełnomocnika jest skuteczne także w postępowaniu, o którym mowa w art. 31 ust. 2.

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli pisma są doręczane osobie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1 art. 83 stosuje się odpowiednio.

3. (odwołany)

dopóki 85(wstać)

dopóki 861. Organ celny może przyjąć jako dowód w postępowaniu dokumenty wydane przez organy celne państwa obcego lub inne uprawnione organy państwa obcego.

2. Organ celny może żądać od strony postępowania:

1) tłumaczenie urzędowe na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym;

2) Przedstawienie zagranicznych dokumentów zalegalizowanych przez właściwe polskie władze działające w kraju lub przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne.

dopóki 87(wstać)

dopóki 88Przeprowadzenie postępowania karnego skarbowego, postępowania karnego skarbowego lub postępowania karnego nie stoi na przeszkodzie zastosowaniu postępowania celnego.

dopóki 891. Jeżeli ustawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stosunków prawnych za pomocą zaświadczenia, organ celny na wniosek strony dopuszcza zgłoszenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenie.

2. Przed przyjęciem zgłoszenia organ celny ostrzega stronę o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zgłoszenia.

dopóki 90Organ celny może pogrupować odrębne sprawy w toku do celów wspólnego uznania lub likwidacji, jeżeli dotyczą one tej samej osoby i są ze sobą powiązane.

sztuka. 90a.(wstać)

Arte. 90b.W skardze na decyzję organu celnego należy również podać osobę, od której pochodzi, jej adres (adres lub miejsce zwykłego pobytu, siedziby lub siedziby) albo adres do doręczeń w kraju, numer EORI, jeśli taki istnieje , a w przypadku nierezydentów numer i serię paszportu lub innego dokumentu tożsamości albo inne numery identyfikacyjne, o ile nie posiadają numeru EORI.

Arte. 90c.Jeżeli wniosek o przywrócenie do pracy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, organ rozpatrujący skargi wydaje indywidualne zawiadomienie, w którym stwierdza, że ​​wniosek o przywrócenie do pracy nie został rozpatrzony, a termin składania odwołań upłynął.

Sztuka. 90 dniPrzed wydaniem decyzji Organ Apelacyjny daje osobie siedem dni na rozpatrzenie zebranych dowodów; okres ten może zostać skrócony za zgodą osoby.

dopóki 901. Rozstrzygnięcie sprawy w trybie reklamacyjnym musi nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania reklamacji przez organ reklamacyjny.

2. Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach celnych na dokonanie określonych czynności oraz opóźnień powstałych z winy składającego reklamację lub z przyczyn niezależnych od organu.

dopóki 91Badania lub analizy towarów mogą być przeprowadzane przez laboratoria celne lub inne laboratoria akredytowane zgodnie z odrębnymi normami, a także przez organy, o których mowa w art. 20, 2018. . - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Revista de Leyes de 2020, art. 85, 374, 695, 875 i 1086) lub inne podmioty, które dysponują niezbędnymi metodami i sprzętem do określonego rodzaju badań lub analiz.

dopóki 921. Opłaty zostaną naliczone za wykonanie badania lub analizy produktu, jeżeli:

1) badanie lub analiza jest przeprowadzana na wniosek osoby;

2) Rozpatrzenie wniosku o udzielenie Obowiązkowej Informacji Taryfowej lub Obowiązkowej Informacji o Pochodzeniu Towarów wymaga rozpatrzenia lub analizy.

3) (anulowany)

4) (anulowany)

2. Osoba jest obowiązana, na żądanie organu celnego, wpłacić zaliczkę w określonej kwocie na pokrycie praw do badań lub analiz, o których mowa w ust. 1.

2a. Brak wpłaty zaliczki we wskazanym terminie:

1) wniosek osoby uważa się za wycofany – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) organ celny odmawia uwzględnienia wniosku albo wydaje decyzję o odmowie udzielenia wiążącej informacji - w przypadku ust. 1 pkt 2.

3. Wysokość opłat musi odpowiadać rzeczywistemu nakładowi przeprowadzonych badań lub analiz.

4. Minister Finansów Publicznych może, w drodze rozporządzenia, ustalić stawki ryczałtowe za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne. Przy ustalaniu stawek honorariów należy wziąć pod uwagę charakter badań lub analiz do wykonania, stopień ich skomplikowania oraz nakład pracy.

dopóki 931. Stawki stanowiące dochody obciążające budżet państwa odpowiadają:

1) składowanie towarów w składzie lub w magazynie przejściowego składowania prowadzonym przez organ celny;

2) na wniosek zainteresowanego, wykonywania czynności przewidzianych przepisami prawa celnego w miejscu innym niż urząd celno-skarbowy lub poza godzinami pracy urzędu celno-skarbowego.

1a. W przypadku składowania towarów zajętych na podstawie art. 30 ust. 1 w składzie urzędu celno-akcyzowego łączna opłata za przechowanie nie może być niższa niż równowartość 10 euro lub wyższa od wartości celnej towarów.

2. Minister Finansów Publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawki i sposób ich obliczania dla:

1) przechowanie towarów w składzie, w tym składzie, o którym mowa w ust. 1a, oraz w magazynie przejściowego składowania prowadzonym przez organ celny, z uwzględnieniem wartości celnej tych towarów albo wartości rynkowej tych towarów lub towarów podobnych;

2) Czynności przewidziane w przepisach celnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając ich charakter.

artykuł 93a.(1) Organ celny ustala w drodze notyfikacji kwoty należności celnych zgodnie z artykułami 92 i 93.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie mogła zostać wydana po upływie 3 lat od zakończenia czynności podlegających opodatkowaniu.

3. O ile nie uregulowano w ust. 1 i 2, do poboru i poboru należności celnych stosuje się odpowiednio przepisy prawa celnego dotyczące poboru i poboru należności celnych przywozowych.

artykuł 93b.1. Opłaty zostaną zwrócone lub zniesione, jeśli w momencie ich uiszczania lub naliczania zostaną one uznane za nieuzasadnione.

2. Opłaty nie podlegają zwrotowi ani uchyleniu, jeżeli fakty będące podstawą uiszczenia lub ustalenia nieuzasadnionych opłat powstały na skutek umyślnego działania osoby odpowiedzialnej.

3. Zwrot opłat następuje albo zwrot następuje po złożeniu wniosku w ciągu roku od doręczenia decyzji zgodnie z art. 93a ust.

4. Organ celny podejmuje decyzję o zwrocie lub zwolnieniu z opłat w całości lub w części w drodze obwieszczenia.

5. O ile nie zostało to uregulowane w ust. 3 i 4, do zwrotu lub zwolnienia z należności celnych stosuje się odpowiednio przepisy prawa celnego o zwrocie lub zwolnieniu z należności celnych przywozowych.

dopóki 94(wstać)

dopóki 95Zezwolenia wydawane na podstawie przepisów prawa celnego nie podlegają opłacie skarbowej ani innym opłatom publicznoprawnym.

Arte. 95a.(wstać)

Arte. 95b.1. Dane zawarte w zgłoszeniu celnym oraz innych dokumentach przedstawionych przez zgłaszającego objęte są tajemnicą celną.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do danych zawartych w:

1) akta postępowania celnego i akta postępowania karnego skarbowego lub akta postępowania karnego skarbowego;

2) dokumenty księgowe organu celnego;

3) Informacje uzyskane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego z banków i źródeł innych niż wymienione w ust.

3. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej oraz członkowie organu służby cywilnej zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych państwowej administracji finansowej, którzy w wykonywaniu swoich obowiązków służbowych mieli dostęp do niejawnych informacji celnych, są obowiązani do sekret.

4. Osoby wymienione w ust. 3 są obowiązane do złożenia na piśmie następującego zobowiązania:

"Ślubuję dochować tajemnicy celnej. Oświadczam, że znam przepisy karne mające zastosowanie do ujawnienia tej tajemnicy."

5. Tajemnicą celną objęte są również inne osoby, którym ujawniono informacje objęte tajemnicą celną, chyba że przepisy prawa zezwalają na ich ujawnienie.

6. Przepisu art. 5 nie stosuje się do osób, które złożyły informacje objęte tajemnicą celną.

7. O ile nie uregulowano w ust.1-6, stosuje się przepisy Art. 294 § 3, Art. 295, Art. 296-297a i Art. 299-299b oraz Art. 294 ust.3, Art. 295, Art. 296 -297a i artykuły 299-299b. - Kod podatkowy jest odpowiednio stosowany.

8. Naruszenie tajemnicy celnej będzie ścigane jako naruszenie tajemnicy skarbowej.

9. Przepisów o tajemnicy celnej nie stosuje się do informacji chronionych przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Rozdział 7

Zasady postępowania z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną

dopóki 961. W zakresie przewidzianym przez organy celne obsługa towarów w rozumieniu wspólnej polityki rolnej obejmuje czynności związane z przywozem i wywozem towarów na obszar celny Unii oraz:

1) Weryfikacja i likwidacja licencji importowych lub eksportowych oraz certyfikatów własności intelektualnej zgodnie z art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1488/2001 z dnia 19 lipca 2001 r., z zastosowaniem przepisów Rozporządzenia Rady ( WE) nr 3448/93 w celu objęcia pewnych ilości niektórych produktów podstawowych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską procedurą uszlachetniania czynnego bez uprzedniego badania warunków ekonomicznych (Dziennik Urzędowy UE L 196 z 20.7 .2001, s. 9, zm., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, wydanie specjalne w jęz. polskim, rozdział 3, t. 33, strona 126, zm.);

2) Otrzymywać, przeglądać i potwierdzać wnioski o zwrot kosztów;

3) pobieranie i analiza laboratoryjna próbek;

4) wydawanie zezwoleń na prowadzenie magazynów żywności;

5) wydawanie pozwoleń na projektowany proces;

6) rozpoznawanie punktów spedycyjnych na potrzeby wysyłki towarów eksportowych z prośbą o zwrot;

7) prowadzenia czynności obserwacyjnych i kontroli celnej w miejscach składowania lub przetwarzania zwracanych towarów przed ich wywozem;

8) inne działania wynikające z przepisów wspólnotowych dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej.

(2) Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przywozu i wywozu towarów poza obszar celny Unii oraz wykonywania czynności kontroli celnej.

3. Czynności związane z obrotem towarami wspólnej polityki rolnej są wykonywane w zakresie przewidzianym przez organy celne we współpracy z właściwą agencją płatniczą określoną w odrębnych przepisach.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych, może określić, w drodze rozporządzenia, formę współpracy organów celnych z agencją płatniczą w wykonywaniu zadań wynikających z przepisów UE o wspólnej polityki rolnej uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej realizacji tych zadań.

5. Minister Finansów Publicznych w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Rolnej może określić, w drodze rozporządzenia, dokumenty stosowane przy przewozie towarów w ramach wspólnej polityki rolnej oraz szczegóły i tryb obrotu tymi towarami, w w zakresie, w jakim organy celne tak postanowią, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego dozoru i kontroli celnej, a także realizację zadań wynikających z rozporządzeń wspólnotowych dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej.Rozporządzenie musi określać wzory oraz szczegółowy sposób stosowania dokumentów, szczegółowe warunki i tryb wydawania zezwoleń na prowadzenie magazynów żywności oraz stosowania proponowanego trybu, a także szczegółowe warunki i tryb rozpoznawania wykorzystywanych miejsc. do ładowania są dozwolone.

Rozdział 8

Ewidencja i statystyki dotyczące przepływu towarów z państwami członkowskimi UE

dopóki 97Terminy użyte w tym rozdziale oznaczają:

1) zgłoszenie INTRASTAT - przekazywanie organom celnym w formie elektronicznej informacji specjalnie przygotowanych na potrzeby ewidencji i statystyki przepływu towarów z państwami członkowskimi Unii;

2) Dłużnik – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która bierze udział w obrocie towarowym z państwami członkowskimi Unii i jest zobowiązana do udzielania informacji dla celów ewidencji i statystyki obrotu w towarach z państwami członkowskimi Unii zgodnie z przepisami UE o statystyce obrotu towarami między państwami członkowskimi UE, przepisami o statystyce publicznej oraz przepisami tej ustawy lub jej przedstawicielem podatkowym w rozumieniu przepisów podatkowych o towarach i usługi.

dopóki 981. Podmiot zobowiązany składa deklaracje INTRASTAT w terminach i terminach przewidzianych w przepisach wspólnotowych o statystyce obrotu towarowego między państwami członkowskimi Unii, przepisach o statystyce publicznej oraz przepisach niniejszej ustawy.

2. Minister Finansów Publicznych określa, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób, tryb i terminy składania zgłoszeń INTRASTAT i korekt tych zgłoszeń oraz przypadki, w których przedstawienie zgłoszenia INTRASTAT lub korekta tego zgłoszenia nie jest wymagane,

2) wymagania dotyczące zgłoszenia INTRASTAT oraz prawidłowość tego zgłoszenia,

3) szczegółowy tryb, sposób i terminy monitów oraz szczegółowy tryb wezwań,

4) właściwość miejscowa organów celnych w zakresie zgłoszeń INTRASTAT i ich korekt

- uwzględniając wysokość progów statystycznych ustalanych corocznie w programie badań statystycznych statystyki publicznej, zakres informacji wymaganych od podmiotu obowiązanego oraz możliwości korzystania z systemu teleinformatycznego, a także konieczność zapewnienia skutecznej realizacji obowiązek podania dokładnych informacji dla celów rejestracyjnych i statystycznych dotyczących sprzedaży z państwami członkowskimi Unii.

dopóki 991. Podmiot zobowiązany może dokonywać zgłoszeń INTRASTAT przez pełnomocnika.

2. Przedstawicielem, o którym mowa w ust. 1, może być jedna z osób, o których mowa w art. 5 ust. 4 unijnego kodeksu celnego, w szczególności przedstawiciel celny.

dopóki 100(1) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 98 ust. 1, organ celny przypomina dłużnikowi w formie papierowej lub elektronicznej o konieczności złożenia zgłoszenia INTRASTAT lub poprawienia oświadczenie złożone już nie więcej niż trzy razy.

2. Organ celny, przed wysłaniem ponaglenia o konieczności korekty zgłoszenia INTRASTAT, może wezwać lub udzielić wyjaśnień osobie obowiązanej do korekty zgłoszenia telefonicznie, faksem lub w inny sposób.

dopóki 1011. Dłużnikowi, który pomimo trzech upomnień przewidzianych w art. 100 ust. 1 za okres rozliczeniowy:

1) nie została złożona deklaracja INTRASTAT lub

2) nie dokonał korekty wcześniej złożonego zgłoszenia INTRASTAT

- Organ celny może nałożyć grzywnę w wysokości 3000 zł.

(2) Organ celny nakłada karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, w drodze decyzji.

3. Termin do zapłaty kary pieniężnej wynosi 14 dni od dnia wydania postanowienia.

4. Karę wnosi się gotówką w kasie urzędu skarbowego lub przelewem na rachunek bankowy urzędu skarbowego wskazany w art. 70 ust. 5.

5. Kara pieniężna stanowi dochód dla budżetu państwa.

6. § 65 ust. 7-11 stosuje się odpowiednio do ścigania kary grzywny.

dopóki 102Przepisy artykułu 12 rozdziału III stosuje się odpowiednio do spraw ewidencji i statystyki wymiany towarowej z państwami członkowskimi Związku, chyba że jest to uregulowane we wspólnotowych przepisach o statystyce wymiany towarowej z państwami członkowskimi . Zjednoczonych, przepisów o statystyce publicznej oraz przepisów niniejszej ustawy nr 14 oraz działów IV i VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Rozdział 9

ostateczny przepis

dopóki 103Ustawa wchodzi w życie w terminie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 19 marca 2004 r. - Przepisy wprowadzające do ustawy - prawo celne (Revista de Leyes art. 623 a od 2005 r. art. 214)10).

1)Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawnych Unii Europejskiej zawarte w niniejszej ustawie - w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - odnoszą się do ogłoszenia tych aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

2)Zmiana wspomnianego rozporządzenia została ogłoszona w czasopiśmie Device EU L 287, 29.10.2013, str. 90.

3)Zmiana w/w rozporządzenia została ogłoszona w czasopiśmie Device EU L 87 z dnia 02.04.2016 r., str. 35.

4)Zmiany w/w rozporządzenia zostały ogłoszone w Journal Device EU L 69 z 15.03.2016, str. 1, Journal Device EU L 87 z 02.04.2016, str. 35 oraz Journal Device EU L 111 z 04/27/ 2016, str. 1.

5)Zmiany w znowelizowanym tekście ww. 2200, a od 2020 art. 285, 568, 695, 1065, 1086 i

6)Zmiany tekstu jednolitego ww. ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Ustaw: od 2019 r. art. 1495, 1501, 1553, 1579, 1798, 1901 i 2070, a od 2020 r. art. 288.

7)Zmieniony art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (art. BOE 2070), która weszła w życie 30 lipca 2020 r.; weszła w życie 1 stycznia 2020 r.

8)Dodane przez art. 8 ust. 2 ustawy, o której mowa w przypisie 7; weszła w życie 1 stycznia 2020 r.

9)Zmiany ww. rozporządzenia zostały ogłoszone w Dzienniku Urz. UE L 7, 01.12.2010, str. 22, Urz. 2012, s. 1, Magazyn Device EU L 18 z 21.01.2014, s. 1 i magazyn urządzeń UE L 44 z dnia 19 lutego 2016 r., s. 20.

10)Ustawa weszła w życie 1 maja 2004 r. zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Przepisy wprowadzające – Prawo celne.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated: 07/26/2023

Views: 5758

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.