INFOR.PL - portal dla nowoczesnych księgowych, przedsiębiorców, kadr - podatki, księgowość, kadry, prawo pracy, sektor publiczny - kalkulatory, indeksy, ujednolicone akty prawne, ankiety (2023)

Załącznik nr 1. [Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o cłach]

Załącznik do Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP
z dnia 16 września 2021 r. (art. 1856)

DZIAŁAĆ

19 marca 2004

Odprawa celna1)

Rozdział 1

Przepis ogólny

bis 1.Ustawa reguluje, w zakresie, w jakim uzupełnia przepisy prawa UE:

1) zasady przywozu towarów na obszar celny Unii Europejskiej, zwanej dalej „Unią”, oraz wywozu towarów z tego obszaru,

2) Zasady postępowania z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną,

3) sposób udzielania informacji w celu prowadzenia ewidencji i statystyk dotyczących przepływu towarów z państwami członkowskimi Unii

- oraz związane z tym prawa i obowiązki osób, jak również uprawnienia i obowiązki organów celnych.

bis 2.Wprowadzenie lub wyprowadzenie towarów z obszaru celnego Unii prowadzi do powstania obowiązków i praw przewidzianych w prawie celnym, chyba że przepisy prawa, w tym ratyfikowane umowy międzynarodowe, stanowią inaczej.

bis 3.Prawo stosuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że umowa międzynarodowa stanowi inaczej.

do 4.Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) terytorium kraju – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) terytorium państwa trzeciego - terytorium państwa nienależącego do Unii;

3) Unijny Kodeks Celny – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1, z późn. zm.)2));

4) Rozporządzenie Wykonawcze – Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania niektórych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego Unijny Urząd Celny Kodeks (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, s. 558, z późn. zm.3));

4a) Rozporządzenie delegowane – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów wykonawczych do niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego ( Dziennik Urzędowy UE L 343 z 29.12.2015, s. 1, z późn.4));

5) Rozporządzenie ustanawiające wspólnotowy system bezcłowy – Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. Ustanowienie wspólnotowego systemu bezcłowego (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, s. 23 ).

do 5.(1) Przepisy art. 134 ust. 1 i art. 267 ust. 1 unijnego kodeksu celnego stosuje się odpowiednio do przepływu towarów między suwerennym terytorium kraju a resztą obszaru celnego Unii, których obrót jest zakazanych lub zabronionych na podstawie przepisów krajowych, unijnych lub ograniczeń umów międzynarodowych, a także przemieszczania towarów, których nabycie wewnątrzwspólnotowe lub dostawa wewnątrzwspólnotowa podlega opodatkowaniu akcyzą.

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia lub wykrycia naruszenia przepisów mających zastosowanie do towarów, o których mowa w ust. 1, organ celny, w sprawach nienależących do jego właściwości, niezwłocznie zawiadamia właściwe organy dochodzenia i kontroli, które podejmie odpowiednie kroki. W uzasadnionych przypadkach organy celne mogą również w tym przypadku zatrzymać towar i niezwłocznie przekazać go tym organom.

do 6.(wycofać)

do 7.(wycofać)

do 8.(wycofać)

Sztuka. 8a.1. Minister Finansów Publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:

1) Wnioski, do których mają zastosowanie alternatywne wymogi w zakresie danych w stosunku do tych określonych w załączniku A do rozporządzenia delegowanego oraz alternatywne wymogi w zakresie danych zawarte w tych wnioskach;

2) Wnioski, dla których zastosowanie mają wymogi dotyczące danych zgodnie z załącznikiem nr 12 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r., które uzupełnia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w zakresie do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy odpowiednie systemy teleinformatyczne nie działają jeszcze, oraz zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz.U. L 69 z 15.3.2016, s. 1) , zastępując wymogi dotyczące danych określone w załączniku A do rozporządzenia delegowanego;

3) wniosków innych niż określone w pkt 1 i 2, dla których unijne przepisy celne nie nakładają szczególnych wymagań na dane zawarte w tych wnioskach, a także takie wymagania;

4) wymagania dotyczące danych do zgłoszenia do czasowego składowania, zgłoszenia przybycia i zgłoszenia powrotnego wywozu;

5) Dokumenty dołączone do wniosków, oświadczeń i zawiadomień, o których mowa w pkt 1-4.

2. Przyjmując rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się standaryzację i uproszczenie formalności celnych.

do 9.Okres przechowywania dokumentów i informacji zgodnie z art. 51 ust. 1 unijnego kodeksu celnego wynosi 5 lat.

do 10.1. Na wniosek eksportera lub nadawcy towarów organy celne wystawiają świadectwa pochodzenia dla towarów wywożonych z terytorium kraju, chyba że ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

2. Świadectwa potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie towarów zgodnie z tytułem II rozdział 2 dział 1 unijnego kodeksu celnego dla towarów wywożonych z terytorium kraju mogą być również wystawiane przez inne organy upoważnione na podstawie własnych aktów prawnych.

3. Minister Finansów Publicznych, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania dotyczące ubiegania się o świadectwo o niepreferencyjnym pochodzeniu towarów oraz tego świadectwa,

2) wzór świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru oraz wniosek o jego wydanie,

3) Formularz i tryb wydawania przez organy celne świadectwa o niepreferencyjnym pochodzeniu towarów

- zapewnienie integralności informacji potrzebnych do udowodnienia niepreferencyjnego pochodzenia towarów oraz ułatwienie formalności celnych.

Sztuka. 10 A1. Elektroniczna wymiana informacji z organami celnymi w postaci zgłoszeń lub powiadomień odbywa się za pośrednictwem platformy usług elektronicznych administracji skarbowej i celnej, zwanej dalej „PUESC”.

2. Wymiana informacji, o której mowa w ust. 1, wymaga uprzedniej rejestracji w PUESC oraz przedłożenia organowi celnemu dokumentu potwierdzającego zakres uprawnień do korzystania z usług oferowanych przez PUESC.

2. Adwokat, radca prawny i doradca podatkowy mogą samodzielnie poświadczyć odpis dokumentu, o którym mowa w ust. 2, tej osobie. W razie wątpliwości organ celny może zażądać przedłożenia oryginału dokumentu, o którym mowa w ust. 2.

2 B. Jeżeli kopia dokumentu, o którym mowa w ust. 2, została sporządzona w formie dokumentu elektronicznego, jej uwierzytelnienie następuje przez złożenie podpisu, o którym mowa w art. 10-b ust. 1. Kopię dokumentu sporządza się w formatach danych określonych przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie automatyzacji czynności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2021 poz. 670, 952, 1005 i 1641).

3. Korespondencja może być kierowana drogą elektroniczną przez PUESC.

Sztuka. 10b.1. Dokumenty elektroniczne przekazywane organom celnym muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem złożonym w dobrej wierze, podpisem osobistym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego albo pochodzenie i integralność danych przekazywanych w postaci elektronicznej mogą być inaczej potwierdzone, jeżeli przepisy wydane na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. zezwalają na podpisywanie niektórych dokumentów w ten sposób.

2. Decyzje i inne dokumenty wydawane przez organ celny w postaci elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem autentycznym, podpisem osobistym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

3.5)Dokumenty w formie elektronicznej, z wyjątkiem decyzji, mogą być opatrzone zaawansowaną pieczęcią elektroniczną organu celnego. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania.

do 11Do ustalenia wartości celnej stosuje się aktualne średnie kursy walut Narodowego Banku Polskiego.

do 12.(wycofać)

do 13.(wycofać)

Sztuka. 13a.Minister Finansów Publicznych może ustanowić reżimy szczególne, o których mowa w art. 210 lit. b)-d Unijnego Kodeksu Celnego, w przypadku przeniesienia praw i obowiązków korzystającego z reżimu w drodze dekretu na terytorium kraju, szczegółowe warunki lub sposób takiej wysyłki oraz wzór dokumentu, który ma być stosowany przy takiej przesyłce w celu zapewnienia skutecznego dozoru celnego.

Sztuka. 13b.1. Minister Finansów Publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego, może, w drodze ustawy, upoważnić inne organy administracji publicznej do wykonywania niektórych zadań organów celnych, określając zakres umocowania tych organów oraz miejsca wykonywania czynności obowiązki organów celnych.

2. Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1, organom administracji publicznej przysługują prawa i obowiązki organów celnych.

Rozdział 2

Importuj towary na obszar celny Unii i reguluj status towarów

do 14.O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, towary mogą być wwożone lub wprowadzane na obszar celny Unii przez przejścia graniczne otwarte dla określonego ruchu.

do 151. (uchylony)

2. Minister Finansów Publicznych w porozumieniu z Ministrem Transportu może wyznaczyć, w drodze zarządzenia, trasy przewozu do odpowiednich miejsc, o których mowa w art. 135 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego, trasy wyprowadzania towarów z terytorium Unii zgodnie z art. 267 ust. 1 unijnego kodeksu celnego i wskazać, co następuje:

1) sposób przemieszczania i przemieszczania towarów tymi trasami;

2) Przypadki i warunki, które muszą być spełnione przy przewozie towarów oraz ich wjeździe i wyjeździe poza wyznaczonymi trasami.

3. Gdy polecenie jest wydawane zgodnie z ust. 2, przepisy o ruchu drogowym, obrocie zagranicznym, obrocie pocztowym lub obrocie o małym znaczeniu gospodarczym oraz konieczności zabezpieczenia towarów przed usunięciem spod dozoru celnego. Konto.

do 16(wycofać)

do 17Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznacza urzędy celno-skarbowe oraz podległe im urzędy celne, w których wykonywane są czynności przewidziane w przepisach prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub reżimów celnych, którym towary mogą podlegać . Rozporządzenie musi przewidywać możliwość kontroli celnej.

Sztuka. 17a.1. Organ celny może udzielić zezwolenia na korzystanie z procedury TIR osobie, która ma miejsce zamieszkania w kraju i jest zdolna do wykonywania regularnych przewozów międzynarodowych.

2. Organy celne mogą zezwolić na uproszczenie w zakresie objęcia towarów procedurą TIR, co oznacza, że ​​nadawca posiadający zezwolenie w procedurze TIR może samodzielnie otworzyć procedurę tranzytową TIR bez konieczności przedstawiania towaru i karnetu TIR organom celnym w przedstawiony urzędowi celnemu wyjścia. Zezwolenie określa szczegółowe zastosowanie tego uproszczenia.

3. Uproszczenia, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się w przypadku otwarcia procedury tranzytu TIR poza terytorium kraju. Uproszczenie dotyczy tylko wystawienia karnetu TIR w pierwszym urzędzie celnym wyjścia na terytorium kraju.

4. Warunki określone w art. 191 rozporządzenia delegowanego stosuje się zgodnie z upoważnieniem, o którym mowa w ust. 2. Do oceny zgodności z kryteriami, o których mowa w ust. 2, zastosowanie mają przepisy art. 24, 25 i 27 rozporządzenia wykonawczego art. 39 lit. a), b) i d) unijnego kodeksu celnego.

5. Minister Finansów Publicznych jest obowiązany podać, w drodze zarządzenia, dane wymagane we wnioskach o wydanie zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2. Uproszczenia, o których mowa w ust. 2, mające na celu ułatwienie formalności celnych i zapewnienie skutecznego dozoru celnego.

do 18(wycofać)

do 191. Minister Finansów Publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie celne, w tym dokonane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, dokumenty mogące służyć jako zgłoszenie celne oraz dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego deklaracja. W szczególności rozporządzenie musi określać rodzaje i wzory dokumentów, które mogą służyć jako zgłoszenie celne, formę składania zgłoszeń celnych sporządzonych za pomocą systemu TIC oraz wymagania dotyczące dokumentów dołączanych do zgłoszenia celnego. Rozporządzenie musi przewidywać różne formy dokonania zgłoszenia celnego.

2. Minister Finansów Publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, dokumenty, na podstawie których będzie dokonywany przewóz przesyłek pocztowych przy wjeździe i wyjeździe z obszaru celnego Unii, a także formę składania towarów oraz deklaracji celnych w obrocie pocztowym, które będą przeprowadzane przez operatora wyznaczonego, z uwzględnieniem specyfiki obrotu pocztowego, ułatwienia formalności celnych i zapewnienia skutecznego dozoru celnego.

3. Minister Finansów Publicznych, po wysłuchaniu Ministra Obrony Narodowej i Ministra Administracji Wewnętrznej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb wprowadzania i wyprowadzania z obszaru celnego Unii oraz umieszczania okrętów wojennych i okrętów wojennych okrętów wojennych objętych reżimem celnym oraz reeksportu wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i wyposażenia jednostek wojskowych i organicznych jednostek służb podległych Ministrowi Administracji Wewnętrznej lub nadzorowanych przez tego ministra, w celu prawidłowego wykonywania obrotu towarów i ułatwienie formalności celnych.

do 20Zgłoszenie celne wystawione przez podróżnych lub zgłoszenie do powrotnego wywozu towarów niehandlowych wprowadzanych na obszar celny Unii lub opuszczających obszar celny Unii należy przedstawić najpóźniej podczas kontroli celnej przeprowadzanej przez organ celny.

do 211. Organ celny odmawia przyjęcia zgłoszenia celnego w formie papierowej lub elektronicznej, podając przyczyny, jeżeli:

1) zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych przepisów prawa celnego, które określają wzory zgłoszenia, niezbędne dane oraz załączone dokumenty;

2) nie są spełnione warunki poddania towaru żądanemu reżimowi celnemu;

3) Towar nie może zostać przeniesiony do żądanego reżimu celnego ze względu na obowiązujące zakazy lub ograniczenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się zgodnie ze zgłoszeniem do powrotnego wywozu.

do 21(wycofać)

do 22(wycofać)

do 231. Zgłaszający musi obliczyć kwotę należności celnych przywozowych lub wywozowych i zadeklarować ją w zgłoszeniu celnym.

2. (uchylony)

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. (uchylony)

do 241. Towary zwolnione przez organy celne muszą zostać odebrane w ciągu 30 dni od dnia ich zwolnienia.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony na wniosek zainteresowanego.

do 25(wycofać)

do 261. Wolne obszary celne mogą być tworzone na żądanie dla:

1) ułatwienie międzynarodowego tranzytu towarów, w szczególności w portach morskich, portach lotniczych, portach rzecznych lub miejscach przylegających do przejść granicznych;

2) Rozwój eksportu i tworzenie nowych miejsc pracy.

2. Wolne obszary celne zostaną utworzone w miejscach niezamieszkałych, które umożliwią skuteczną kontrolę celną towarów wwożonych i opuszczanych w wolnym obszarze celnym.

3. Kierownikiem wolnej strefy może zostać każdy, kto spełnia następujące warunki:

1) znajdujące się na obszarze celnym Unii;

2) posiada tytuł lub użytkowanie wieczyste nieruchomości, na której ma zostać utworzony wolny obszar celny;

3) gwarantuje należyte wykonanie czynności wykonywanych w wolnym obszarze celnym;

4) pokazuje, że utworzenie wolnego obszaru celnego jest ekonomicznie opłacalne.

3a. Wolny obszar celny może zostać utworzony, jeżeli organy celne mogą prowadzić dozór celny bez konieczności uciekania się do środków administracyjnych nieproporcjonalnych do potrzeb ekonomicznych.

3b. Minister Finansów Publicznych wydał zarządzenie odmawiające utworzenia wolnego obszaru celnego, jeżeli nie są spełnione warunki do jego utworzenia.

4. Wjazd do wolnego obszaru celnego i ruch w nim odbywa się na zasadach i na warunkach uzgodnionych z organem celnym.

5. Wolny obszar celny usuwa się z urzędu lub na wniosek administratora.

(Video) Why is South India more Developed than North India? | Dhruv Rathee

6. Wolny obszar celny zostanie usunięty z urzędu, jeżeli:

1) wymagają tego zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zarządzający rażąco naruszył przepisy podatkowe lub celne;

3) w wolnym obszarze celnym nie prowadzono działalności gospodarczej w ciągu 24 miesięcy od jego ustanowienia.

7. (uchylony)

do 271. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o utworzenie, zmianę terytorium lub zniesienie wolnego obszaru celnego oraz dokumenty, jakie należy dołączyć, uwzględniając zakres informacji wymaganych rozwiązać sprawę.

2. Minister Finansów Publicznych, po zasięgnięciu opinii Ministra Gospodarki, tworzy i znosi, w drodze rozporządzenia, wolne obszary celne, wyznacza ich obszar oraz powołuje zarządcę, uwzględniając spełnienie wymagań, o których mowa w art. 26 ust. 1-3a.

do 28(wycofać)

Sztuka. 28a.1. Każdy, kto zamierza prowadzić działalność przemysłową, handlową lub usługową w wolnym obszarze celnym, jest obowiązany złożyć zgłoszenie, o którym mowa w art. 244 ust. 2 unijnego kodeksu celnego, we właściwym dla miejsca położenia wolnego obszaru celnego organie celnym.

2. Zgłoszenie musi zawierać:

1) identyfikację osoby, która zamierza działać w wolnym obszarze celnym;

2) numer identyfikacyjny EORI.

3. W przypadku czynności wymagających zezwolenia lub koncesji do zgłoszenia należy dołączyć kopię tego zezwolenia lub koncesji.

4. Zmiany danych podanych w zgłoszeniu lub w załączonych dokumentach należy zgłosić właściwemu ze względu na miejsce zgłoszenia organowi celnemu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia.

do 29(wycofać)

do 301. W celu podjęcia środków, o których mowa w art. 198 unijnego kodeksu celnego, organ celny może zatrzymać towary.

2. Konfiskata mienia może zostać przeprowadzona bez uszczerbku dla praw osób trzecich i ma pierwszeństwo przed wszelkimi obciążeniami i przywilejami.

3. Towar zostanie skonfiskowany przy wysyłce.

4. (uchylony)

5. Do konfiskaty mienia, w sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przepadku ruchomości.

do 311. Jeżeli umowy międzyrządowe lub odrębne przepisy zabraniają posiadania, ujawniania lub obrotu towarami albo uzależniają posiadanie, ujawnienie lub obrót towarami od spełnienia określonych wymagań, a wymagania te nie są spełnione, organ celny do załatwienia sprawy towarów Móc:

1) usunięcia towarów z obszaru celnego Unii lub niedopuszczenia do jego opuszczenia,

2) dokonać konfiskaty mienia i wystąpić o orzeczenie przepadku na rzecz Skarbu Państwa,

3) Zgoda na dostarczenie towaru do Skarbu Państwa zgodnie z art. 199 Unijnego Kodeksu Celnego

- o ile umowy międzynarodowe lub odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

2. Sąd orzeka o przepadku towaru ze Skarbu Państwa na wniosek organu celnego, stosując przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Brak możliwości ustalenia, na kim ciąży obowiązek wynikający z przepisów prawa celnego, nie stoi na przeszkodzie wystąpieniu z wnioskiem o zajęcie towarów i ich rozporządzanie.

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się także, jeżeli umowy międzynarodowe lub odrębne przepisy przewidują utratę towaru.

4. Wyroby tytoniowe oraz leki przeterminowane lub których Skarb Państwa uchylił są niszczone.

5. Napoje alkoholowe i kosmetyki, których konfiskatę orzeczono lub orzeczono na rzecz Skarbu Państwa, podlegają całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu, jeżeli sprzedaż tych towarów jest niemożliwa, znacznie utrudniona lub nieuzasadniona albo jeżeli towary te nie nie spełniają warunków określonych w przepisach szczególnych dotyczących dopuszczenia do obrotu.

6. (uchylony)

7. Jeżeli zajęte dobra kultury są dobrami kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o zwrocie narodowych dóbr kultury (Diário de Lei de 2019, poz. 1591), organ celny przekaże je do składu określonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

8. Koszty, o których mowa w art. 198 ust. 3 Unijnego Kodeksu Celnego, to jest koszty zniszczenia towaru lub innego jego urzeczywistnienia oraz koszty związane z ich magazynowaniem, nie są naliczane, jeżeli koszty te stanowią sumę Do nie może przekroczyć równowartości 10 euro.

do 32.1. W celu uregulowania stanu towarów niepodlegających zakazom lub ograniczeniom organ celny może zająć towary i wystąpić do Skarbu Państwa z wnioskiem o ich zajęcie, chyba że przepisy prawa celnego stanowią inaczej.

2. (uchylony)

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 31 ust. 2 i 7.

4. (uchylony)

5. Kosztów, o których mowa w art. 198 ust. 3 unijnego kodeksu celnego, a mianowicie kosztów zniszczenia lub innego sposobu upłynnienia towarów oraz kosztów związanych z ich magazynowaniem, nie pobiera się, jeżeli suma tych kosztów stanowi równowartość nie nie przekracza 10 euro.

do 331. O ile w ustawie nie uregulowano, do sprzedaży towarów zgodnie z art. 250 rozporządzenia wykonawczego stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2. Przepisy działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1427, z późn. zm.)6)) dotyczące dłużnika mają zastosowanie do funkcjonariusza celnego lub każdego innego posiadacza towarów.

3. Jeżeli dłużnik jest nieznany, dokumenty sprzedaży muszą to wskazywać.

4. (uchylony)

5. (uchylony)

6. Jeżeli towar jest sprzedawany pod warunkiem poddania go określonemu reżimowi celnemu lub powrotnemu wywozowi, obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego powstają w momencie wydania towaru kupującemu.

do 34(wycofać)

do 351. W składzie urzędu celno-skarbowego czasowo składowane są:

1) Towary spoza UE, zanim zostaną objęte procedurą celną lub sytuacja towarów zostanie w inny sposób uregulowana, lub towary unijne, które nie podlegają odprawie wywozowej, jeżeli towary są wywożone z obszaru celnego Unii lub na obszar celny Unii lub przedstawiane w tymczasowym przechowywaniu jest niemożliwe lub utrudnione;

2) towary zajęte w celu przeprowadzenia czynności, o których mowa w art. 198 unijnego kodeksu celnego;

3) innych towarów, w przypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych.

2. Towar przyjęty na przechowanie może być przekazany przez organ celny innej osobie na przechowanie pod dozorem celnym.

3. Towary niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub środowiska lub łatwo psujące się nie muszą być składowane.

4. Minister Finansów Publicznych określa, w drodze rozporządzenia:

1) warunki przyjmowania towaru do składowania i wydawania towaru ze składu,

2) przypadki odmowy przez organ celny przyjęcia towaru do składowania,

3) Warunki przechowywania towarów w magazynie

- Uwzględnienie w szczególności rodzaju towaru i uproszczenie formalności przy odbiorze towaru na magazyn.

Sztuka. 35a.Pozwoleń, o których mowa w art. 185 unijnego kodeksu celnego, udziela się przedsiębiorcom, którzy w ich imieniu i na swój rachunek składają zgłoszenia celne.

Sztuka. 35b.Osoba składająca oświadczenie końcowe zgodnie z art. 175 Rozporządzenia Delegowanego jest zobowiązana zamieścić następującą klauzulę: „Rozumiem, że w przypadku nieterminowego uregulowania należności w całości lub w części w ramach likwidacji ostatecznej transakcja ta stanowi podstawę stanowi nadanie tytułu egzekucyjnego.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie, że podstawą do nadania tytułu egzekucyjnego jest umowa przyrzeczona.

Rozdział 3

zwolnienia z cła

do 36Zwolnienie z należności celnych przywozowych lub wywozowych następuje na wniosek zgłaszającego.

do 37.1. Paliwa, smary i inne materiały eksploatacyjne niezbędne do eksploatacji środków transportu, a niewymienione w art. 107 ust. 1 lit. a) rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień z należności celnych celnych i przewożone tymi środkami transportu wykorzystywanymi do ich napęd, są zwolnione z należności celnych przywozowych lub korzystania z urządzeń, w które są wyposażone.

2. Towarów, o których mowa w ust. 1, nie używa się ani nie usuwa ze środka transportu innego niż ten, w którym zostały przemieszczone, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do ich naprawy, i nie można ich przemieszczać za opłatą ani przekazywać nieodpłatnie przez beneficjenta zwolnienia.

3. Niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 2, powoduje powstanie długu celnego. Wysokość długu celnego określana jest na podstawie stanu i wartości celnej towarów w momencie niespełnienia warunku oraz obowiązujących wówczas stawek celnych. Jeżeli nie można ustalić daty niespełnienia warunku, stosuje się odpowiednio przepisy art. 85 Unijnego Kodeksu Celnego.

do 381. Środki spożywcze i zaopatrzenie pokładowe przywożone środkami transportu niewymienionymi w art. 107 ust. 1 lit. transportu w trakcie podróży lub podróży, gdy taka usługa jest zwyczajowa.

2. W przypadku sprzedaży podróżnym towarów, o których mowa w ust. 1, opakowanie towarów musi być oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację poza środkiem transportu.

3. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do alkoholu i napojów alkoholowych wymienionych w pozycji 2208 Taryfy Celnej oraz tytoniu i wyrobów tytoniowych przewożonych w transporcie kolejowym w wagonach restauracyjnych.

do 39(wycofać)

do 40(wycofać)

do 41.Na zasadzie wzajemności i pod warunkiem, że towary nie zostaną zwolnione z należności celnych przywozowych na rzecz osób innych niż określone w niniejszym artykule przez okres 3 lat od daty dopuszczenia do swobodnego obrotu zgodnie z postanowieniami Konwencji wiedeńskiej Kodeks Konwencja o stosunkach dyplomatycznych, sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. 1965, poz. 232), Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych, sporządzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. (Dz. U. 1982, poz. 98) oraz Konwencja o misjach specjalnych, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1969 r. (Jornal das Leis 1985, poz. 245), są towarami przeznaczonymi do użytku:

1) dokumenty urzędowe zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz organizacji międzynarodowych mających siedzibę lub urząd pocztowy w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Legitymacje szefów zagranicznych misji dyplomatycznych, osób należących do personelu dyplomatycznego tych przedstawicielstw i misji specjalnych, osób należących do personelu organizacji międzynarodowych oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustawy, traktatu lub powszechnie uznanych przez organy celne cudzoziemców oraz członkowie ich rodzin, którzy przebywają z nimi w domu;

3) cudzoziemcy osobiści urzędnicy konsularni i przebywający z nimi w kraju członkowie ich rodzin;

4) dane osobowe osób nie korzystających z immunitetu, a należących do zagranicznego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych, konsulatów i misji specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej.

do 42.Towary importowane w zakresie przewidzianym w Konwencji między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, zawartej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r., są zwolnione z należności celnych przywozowych. (Dz. U. z 2000 r. poz. 257 i z 2008 r. poz. 1052).

do 43.Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki w porozumieniu z Ministrem Edukacji i Edukacji, Ministrem Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz Ministrem Finansów Publicznych ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz instytucji i organizacji, które, uwzględniając charakter działalności tych Podmiotów i organizacji mogą korzystać ze zwolnienia z należności celnych przywozowych przewidzianego w art. 43 lit. b) rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system bezcłowy.

do 44Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki, po zasięgnięciu opinii Ministra Edukacji i Edukacji oraz Ministra Finansów Publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów prywatnych, których podstawową działalnością jest działalność dydaktyczna lub badania naukowe i które korzystają ze zwolnienia importowego przewidzianego w art. Art. 44 ust. 2 lit. b) b rozporządzenia w sprawie wspólnotowego systemu bezcłowego, uwzględniając charakter działalności tych organów.

do 45Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki, po zasięgnięciu opinii Ministra Rolnictwa i Ministra Finansów Publicznych, ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów prywatnych prowadzących działalność dydaktyczną lub badawczą i uprawnionych do zwolnienia od podatku w imporcie towarów, o których mowa w art. Art. 53 ust. 2 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego systemu bezcłowego, z uwzględnieniem charakteru działalności tych podmiotów.

do 46.Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Ministrem Finansów Publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zakładów i laboratoriów, które mogą korzystać ze zwolnienia z należności celnych przywozowych na podstawie art. 55 lit. a). .a rozporządzenia w sprawie wspólnotowego systemu bezcłowego, uwzględniając charakter działalności prowadzonej przez te organy i laboratoria.

do 47.Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Ministrem Finansów Publicznych ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz szpitali i innych zakładów opieki zdrowotnej oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do zwolnienia z należności celnych przywozowych na podstawie art. 57 ust. dekret o wprowadzeniu wspólnotowego systemu bezcłowego. Na liście mogą znaleźć się tylko podmioty, które gwarantują bezcłowe przywozowe miejsce przeznaczenia towarów.

do 48Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Gospodarki i Ministrem Finansów Publicznych ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz instytucji odpowiedzialnych za kontrolę jakości surowców używanych do wytwarzania produktów leczniczych, z prawem do zwolnienia z importu ceł na mocy art. 59 rozporządzenia w sprawie wprowadzenia wspólnotowego systemu zwolnień z ceł. Na listę mogą zostać wpisane tylko instytucje, które stosują substancje certyfikowane przez Światową Organizację Zdrowia do kontroli jakości surowców do wytwarzania produktów leczniczych oraz zapewnienia zgodnego z przeznaczeniem importu towarów zwolnionych z cła.

do 49Minister Ubezpieczeń Społecznych w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, Ministrem Gospodarki oraz Ministrem Finansów Publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki stosowania przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowe cło Program bezpłatny, uwzględniający charakter i charakter działalności prowadzonej przez te instytucje i organizacje.

do 50Minister Ubezpieczeń Społecznych w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, Ministrem Gospodarki oraz Ministrem Finansów Publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki stosowania przepisów, o których mowa w art. 67 ust. 1 lit. b) rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień, uwzględniając charakter i charakter działalności prowadzonej przez te instytucje i organizacje.

Rozdział 4

dług celny

do 51.(wycofać)

do 52.1. Gwarantem zatwierdzonym przez organy celne zgodnie z art. 94 ust. 1 unijnego kodeksu celnego jest osoba wpisana na listę gwarantów uprawnionych do składania zabezpieczenia kwot wynikających z długów celnych, zwaną dalej „listą ".

2. Osoba, która:

1) znajdujące się na obszarze celnym Unii;

2) prowadzi działalność gospodarczą na terytorium kraju:

a) Banki lub

b) ubezpieczenie;

3) jest uprawniony do wystawiania gwarancji;

4) daje rękojmię należytego wykonania obowiązków wobec organów celnych.

3.7)Wykaz jest prowadzony i stosownych wpisów dokonuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

4. Wpisu na listę dokonuje się na wniosek zainteresowanego złożony do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej po uzyskaniu od Komisji Inspekcji Finansowej następujących informacji:8)

1) Potwierdzenie, że dana osoba odpowiada:

a) wymagania zgodnie z § 2 ust. 1-3,

b) ustawowe wymogi kapitałowe;

2) o toczącym się postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego przeciwko tej osobie.

5. W przypadku instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.9)) a ubezpieczycielem działającym na podstawie przepisów rozdziału 8 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130), Komisja Nadzoru Finansowego musi przekazać informacje, o których mowa w ust. 4, bez nieuzasadnionej zwłoki po otrzymaniu informacji od właściwego organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

6. Wykaz składa się z dwóch części, które muszą zawierać:

1) Część I - Banki i instytucje kredytowe;

2) Część II - Zakłady ubezpieczeń.

(Video) Joint Legislative Public Hearing on Executive Budget Proposal: Health/Medicaid - 01/29/20

7. Wpis na listę zawiera imię i nazwisko osoby oraz adres jej siedziby.

8.10)Wpis na listę i jej zmiana są decyzjami szefa KAS. Osoba zainteresowana oraz Komisja Nadzoru Finansowego zostaną poinformowane o wpisie na listę i jej modyfikacji.

8a.11)Jeżeli zainteresowany nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 2, Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje decyzję o odmowie wpisu do wykazu. Decyzja zostanie przekazana Komisji Nadzoru Finansowego.

9.12)Inspekcja Finansowa jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o:

1) gwarant nie spełnia wymogów określonych w § 2 ust. 1-3 oraz § 4 ust. 1 lit. b;

2) zmiany danych zgodnie z pkt 7;

3) postępowanie przeciwko gwarantowi toczące się przed Komisją Nadzoru Finansowego.

9a.13)Poręczyciel musi niezwłocznie zawiadomić szefa krajowej administracji podatkowej o każdej zmianie swojego nazwiska lub adresu.

10. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje decyzję o wykreśleniu poręczyciela z wykazu, jeżeli poręczyciel:14)

1) nie spełnia wymagań ust. 2;

2) nie wykonuje swoich obowiązków wobec organów celnych;

3)15)zażądano anulowania;

4)15)został zlikwidowany.

10 A.16)Wykreślenie Gwaranta nastąpi z dniem podjęcia decyzji o wykreśleniu. Decyzja zostanie przekazana Komisji Nadzoru Finansowego.

11.17)W celach informacyjnych Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia w arkuszu informacji publicznej na stronie internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykaz oraz informacje o akredytowanych w Unii poręczycielach, o których mowa w ust. 1 art. zaktualizować ten art. 94 unijnego kodeksu celnego.

do 53.Minister Finansów Publicznych określa, w drodze rozporządzenia:

1) sposób ustanowienia zabezpieczenia w postaci kaucji pieniężnej,

2) dokumenty stanowiące równowartość kaucji pieniężnej o wartości płatniczej możliwej do przyjęcia przez organy celne,

3) sposób, w jaki organ celny potwierdza złożenie zabezpieczenia

- uwzględniając w szczególności jednolitość postępowania w tej sprawie, uwzględniając także potrzeby gospodarcze przedsiębiorców.

do 54.Minister Finansów Publicznych może, w drodze rozporządzenia:

1) wskazać formy zabezpieczenia, o których mowa w art. 92 ust. 1 lit. c) Unijnego Kodeksu Celnego oraz przypadki i warunki korzystania z tych form zabezpieczenia,

2) zgodnie z § 7 ust. 151 Rozporządzenia, zezwolić na złożenie przyrzeczenia gwaranta w innej formie niż określona w załącznikach 32-01, 32-02 i 32-03 Rozporządzenia i określić tę formę

- biorąc pod uwagę skuteczność poboru należności.

do 55W przypadku, o którym mowa w Art. 88 ust.1 i 2 Rozporządzenia delegowanego, organy celne odstępują od zgłoszenia długu celnego.

do 56.W przypadku, o którym mowa w art. 103 ust. 2 unijnego kodeksu celnego, dłużnik nie może zostać powiadomiony o należnej kwocie po upływie 5 lat od dnia powstania długu celnego.

do 57.1. Terminem zapłaty należności jest:

1) w przypadku wpłaty gotówkowej - dzień zapłaty należności w kasie urzędu skarbowego albo w kasie osoby prawnej obsługującej ten urząd albo na rachunek właściwego urzędu skarbowego w banku , na poczcie w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, dostawca usług płatniczych, instytucja płatnicza lub instytucja pieniądza elektronicznego;

2) w bezgotówkowych transakcjach płatniczych - dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika lub rachunku dłużnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo rachunku płatniczego dłużnika w instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego w wyniku polecenia przelewu lub zapłaty przez za pomocą instrumentu płatniczego innego niż Polecenie Przelewu, zwanego dalej „innym instrumentem płatniczym”.

2. W przypadku wydania polecenia przelewu rachunku bankowego dłużnika w banku lub instytucji kredytowej albo rachunku płatniczego dłużnika w unijnej instytucji płatniczej w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639 oraz od 2021 r. poz. 355 i 1598) lub unijnej instytucji pieniądza elektronicznego nieposiadającej siedziby lub oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, termin zapłaty należności jest data złożenia przez dłużnika wezwania do zapłaty, jeżeli wpłacona kwota wpłynie na rachunek bankowy urzędu skarbowego w terminie przewidzianym w art. 54 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. W przypadku przekroczenia tego terminu za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego urzędu skarbowego.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw łączności i po wysłuchaniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego, może, w drodze rozporządzenia, ustalić wzór formularza wpłat gotówkowych i przelewów zawiadomień na rachunek bankowy urzędu, uwzględniając tożsamość płatnika i instrumentu płatniczego.

do 571. Zlecenia płatnicze do urzędów skarbowych mogą być również przekazywane w formie elektronicznej z wykorzystaniem oprogramowania dostarczonego przez bank lub innego dostawcę usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r., uzgodnionego z bankiem lub innym dostawcą usług płatniczych przyjmującym zlecenie.

2. Zlecenie płatnicze, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać dane identyfikujące płatnika oraz tytuł wpłaty, co jest powodem odmowy realizacji wypłaty gotówkowej lub polecenia przelewu z powodu braku lub błędnych danych.

3. Wpłaty do urzędu skarbowego są rozliczane za pośrednictwem elektronicznego systemu rozliczeń międzybankowych w Krajowej Organizacji Rozliczeniowej lub za pośrednictwem międzybranżowego systemu rozliczeń elektronicznych Narodowego Banku Polskiego.

Sztuka. 57b.1. W przypadku, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2, dłużnik ponosi opłaty i prowizje wynikające z zapłaty należności przy użyciu innego środka płatniczego.

2. Dokonując płatności innym instrumentem płatniczym, administracja podatkowa jest obowiązana dołączyć informację o poborze i wysokości opłat i prowizji za płatności tym instrumentem. Przed uregulowaniem należności innym środkiem płatniczym dłużnik zostanie poinformowany o obciążeniu oraz wysokości opłat i prowizji za zapłatę tym środkiem płatniczym.

3. Istnieje możliwość zapłaty należności innym środkiem płatniczym, pod warunkiem posiadania przez administrację podatkową odpowiedniego urządzenia do autoryzacji transakcji płatniczych.

do 58Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, równowartość wyrażonej w euro kwoty, powyżej której roszczenia mogą być załatwiane bezgotówkowo. Regulacja musi uwzględniać bezpieczeństwo transakcji płatniczych.

do 59Minister Finansów Publicznych określa, w drodze rozporządzenia:

1) termin, w którym można złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na odroczenie należności celnych w przypadku art. 110 lit. a unijnego kodeksu celnego,

2) moment, od którego w przypadkach, o których mowa w art.110 lit. b) lub c) unijnego kodeksu celnego można skorzystać z odroczenia płatności należności celnych,

3) Data zapłaty należności celnych w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 3 lub 4 unijnego kodeksu celnego

- uwzględniając jednolitość procedur celnych i ułatwienie formalności celnych.

do 60(wycofać)

do 611. Jeżeli nie złożono zabezpieczenia lub wysokość złożonego zabezpieczenia nie pokrywa kwoty wynikającej z długu celnego, stosuje się przepisy rozdziału 3 działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, chyba że przepisy prawa celnego stanowi inaczej inne przed.

2. Zabezpieczenia można również dokonać:

1) przed zaksięgowaniem należności;

2) W ramach procedury celnej lub kontroli celnej przed wydaniem decyzji o wysokości należności celnej wynikającej z długu celnego.

3. Gwarancja jest uzasadniona uchwałą. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ celny w decyzji ustanawiającej cło ustala przybliżoną wysokość cła na podstawie danych dotyczących podstawy ustalenia wysokości tej kwoty.

4. (uchylony)

5. (uchylony)

do 62.(wycofać)

do 63.1. Decyzja o zabezpieczeniu, o której mowa w art. 61, wygasa z upływem 10 dni od dnia zawiadomienia dłużnika o kwocie zaksięgowanej pożyczki.

2. (uchylony)

Sztuka. 63a.1. W przypadku uchylenia decyzji o ustaleniu kwoty należności celnej wynikającej z długu celnego i przekazania akt właściwemu organowi celnemu za odpłatnością, kwota należności celnej uiszczonej na podstawie decyzji o ustaleniu tej kwoty uważa się za zabezpieczenie w wysokości Kwoty wynikającej z długu celnego w dniu następującym po doręczeniu organowi celnemu decyzji o cofnięciu albo po doręczeniu organowi celnemu odpisu decyzji sądu administracyjnego uchylającej albo uchylającej tę decyzję wraz z oświadczeniem o jej mocy prawnej.

2. W przypadku wydania nowego orzeczenia ustalającego wysokość należności w tej sprawie, wówczas:

1) Zwalnia się różnicę między zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1, a kwotą wynikającą z nowej decyzji jako nadwyżka zabezpieczenia;

2) pozostała część zabezpieczenia zostanie zaliczona na poczet wierzytelności z nowej decyzji.

do 64(wycofać)

do 651. Termin, o którym mowa w art. 108 ust. 1 unijnego kodeksu celnego, wynosi 10 dni.

2. Kwota należności nieopłaconych w terminie jest objęta przedłożoną gwarancją.

3. Do ustalenia oprocentowania kredytu zgodnie z art. 112 Unijnego Kodeksu Celnego oraz stopy odsetek za zwłokę zgodnie z art. będzie użyty.

4. (uchylony)

5. (uchylony)

6. (uchylony)

6.. (odwołany)

6b. (wycofać)

6c. Do odsetek za zwłokę na podstawie art. 114 Unijnego Kodeksu Celnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 53 § 3 i art. 55 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. na podstawie art. 58 tej ustawy.

6d. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty należności celnej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłata ta zostanie w pierwszej kolejności potrącona z kwoty należności celnej.

7. Roszczenia można dochodzić w ciągu 5 lat od wystawienia faktury.

8. Bieg przedawnienia, o którym mowa w art. 7, przerywa zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym powiadomiono dłużnika. Po przerwaniu biegu przedawnienia biegnie on na nowo od następnego dnia po zakończeniu postępowania egzekucyjnego.

9. Późniejsze wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie przerywa biegu przedawnienia.

10. Bieg przedawnienia, o którym mowa w art. 7, ulega zawieszeniu:

1) wszczęciu postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o przestępstwo skarbowe zgłoszone dłużnikowi;

2) Złożyć skargę do sądu administracyjnego.

11. Bieg przedawnienia rozpoczyna się w następującym dniu:

1) prawomocne zakończenie postępowania karnego lub karnego skarbowego albo karnego skarbowego;

2) Doręczenie organowi celnemu ostatecznej decyzji sądu administracyjnego.

Sztuka. 65a.(wycofać)18)

Sztuka. 65b.(wycofać)18)

Sztuka. 65 w.Organ celny informuje dłużnika o zawieszeniu biegu przedawnienia należności w przypadku art. 65 ust. 10 ust. 1 najpóźniej z końcem okresu przedawnienia zgodnie z art. 65 ust. okres po wygaśnięciu okresu zawieszenia.

do 66.1. Odpowiedzialność za dług celny i odsetki, o których mowa w art. 114 Unijnego Kodeksu Celnego, regulują odpowiednio art. 29 i rozdział III rozdziały 14 i 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

1a.19)Organem celnym odpowiedzialnym za orzeczenie o odpowiedzialności cywilnej za dług celny i odsetki na podstawie art. 114 unijnego kodeksu celnego jest naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce powstania długu celnego.

2. W ramach wykonywania zobowiązań pieniężnych lub niepieniężnych wynikających z przepisów prawa celnego stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli przepisy prawa celnego nie stanowią inaczej.

do 671. (uchylony)

2. (uchylony)

3. (uchylony)

4. Zwrot cła antydumpingowego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej na podstawie art. 11 ust. 8 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed importem produktów po cenach dumpingowych Ceny od Kraje niebędące członkami Unii Europejskiej (Dz.U. UE L 343 z dnia 22.12.2009 r., s. 51, w aktualnie obowiązującym brzmieniu).20)) organ celny wypłaca odsetki, jeżeli decyzja Komisji Europejskiej nie zostanie wykonana w terminie, o którym mowa w art. 11 ust. 8 zdanie ostatnie niniejszego rozporządzenia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, odsetki nalicza się od kwoty i na zasadach obowiązujących przy wypłacie odsetek od należności celnych zwróconych.

Sztuka. 67a.Art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. stosuje się zgodnie z zaokrągleniem podstaw naliczania należności celnych przywozowych i wywozowych, kwot tych należności oraz odsetek. - Kod podatkowy.

do 68Kwota kredytu podlegająca zwrotowi może zostać potrącona z oczekujących lub bieżących zobowiązań dłużnika wobec organów celnych.

Uprzejmy. 68a.(wycofać)

Rozdział 4a

Eksport zgodnie z art. 140 ust. 2 rozporządzenia delegowanego

Sztuka. 68b.1. W przypadku, o którym mowa w art. 140 ust. 2 rozporządzenia delegowanego, urząd celny, o którym mowa w art. 221 ust.

2. Warunkiem wydania zaświadczenia jest przedłożenie przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających, że wywieziony towar został dostarczony w miejscu przeznaczenia i odebrany przez odbiorcę wskazanego w dokumentach przewozowych oraz na fakturze.

Rozdział 5

Organy celne i ich właściwość

do 691. Organ celny zgodnie ze swoją właściwością:

1) naczelnik urzędu celno-skarbowego - jako organ pierwszej instancji;

2) Dyrektor Izby Administracji Skarbowej - taki jak:

a) kolegium odwoławczego od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego,

b) organ pierwszej instancji w sprawach określonych w przepisach prawa celnego oraz w przepisach odrębnych,

(Video) 📈 The Intelligent Investor by Benjamin Graham AudioBook Full Part 2 of 2

c) decyzji pierwszej instancji apelacyjnej, o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej;

3)21)Szef Krajowej Administracji Skarbowej – m.in np.:

a) organ pierwszej instancji w sprawie wpisu na listę zgodnie z art. 52,

b) organ odwoławczy od decyzji wydanych w przypadkach, o których mowa w ustępie a) iw ustępie 2 artykułu 70;

4) samego Ministra Finansów Publicznych – jako organu odwoławczego od orzeczeń tego organu w pierwszej instancji.

2. Organami wyższej instancji są organy odwoławcze.

do 701. Szef Izby Administracji Skarbowej jest właściwy w sprawach dotyczących:

1) art. 38 ust. 1, art. 89 ust. 5, art. 110, art. 112 ust. 1, art. 166 ust. 2, art. 179 ust. 1, art. . 214 ust. 1 - w ramach zatwierdzania rejestracji w wolnych obszarach celnych art. 230 art. 233 ust.4, art. 243 ust.Obszar celny i art.244 ust.2-4 unijnego kodeksu celnego;

2) art. 115 – z wyjątkiem wskazania lub uznania miejsca jednorazowego przedstawienia towarów organom celnym, art. 120 ust. 1 i art. 128 rozporządzenia delegowanego;

3) art.17a ust.2 i art.96 ust.1 pkt4-6.

2. Naczelnik lub Dyrektorzy izb administracji skarbowej powołani przez Ministra Finansów Publicznych:

1) Uprawnienia do korzystania z procedury TIR;

2) Wiążące Oznaczenia Taryfowe i Wiążące Oznaczenia Pochodzenia;

3)22)prowadzenia wykazu agentów celnych, wpisania osoby na wykaz agentów celnych oraz zawieszenia wykonywania czynności agenta celnego zgodnie z art. 80;

4) wydaje decyzje w sprawie ochrony praw własności intelektualnej.

3. Minister Finansów Publicznych wyznacza, w drodze rozporządzenia, dyrektorów właściwych izb administracji skarbowej do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 2. W rozporządzeniu zostanie określony zakres spraw, o których mowa w ust. 2, do załatwienia, które mogą być załatwiane przez wyznaczonego kierownika izby administracji skarbowej, uwzględniając potrzeby sprawnego wykonywania zadań i jednolitości postępowania.

4. Minister Finansów Publicznych może, w drodze rozporządzenia, powołać dyrektora lub dyrektorów właściwych izb administracji skarbowej do spraw innych niż określone w ust. 2. W rozporządzeniu należy określić zakres ewentualnych spraw do załatwienia przez wyznaczonego szefa Izby Administracji Skarbowej, uwzględniając wymogi sprawnego wykonywania zadań i jednolitości procedur.

5. Minister Finansów Publicznych wskaże, w drodze rozporządzenia, urząd skarbowy lub urzędy skarbowe, na których rachunki bankowe będą wpłacane kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych i z których rachunków będą dokonywane wypłaty refundacji przywozowych lub wywozowych, uwzględniając konieczność sprawnego odbioru i zwrotu tych samych kredytów.

do 71.Minister Finansów Publicznych określi, w drodze rozporządzenia, właściwość miejscową organów celnych, uwzględniając w szczególności zakres zadań wykonywanych przez te organy oraz rodzaje reżimów celnych, którymi mogą być objęte towary. Rozporządzenie powinno uwzględniać możliwość dozoru i kontroli celnej oraz potrzeby gospodarcze przedsiębiorców.

do 72.W przypadku sporów o właściwość miejscową i rzeczową zastosowanie mają przepisy artykułów 19 i 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.

Rozdział 6

procedury celne

do 73.1.23)Robić:

1) w sprawach celnych przepisy art. 12, art. 138-a ust. 4, art. 141-143, art. 168, art. 170 stosuje się odpowiednio, art. 215 ust. 1 oraz rozdziału IV rozdziału 2, 5, 6, 9 i 10., Rozdział 11 - z wyjątkiem art. 200 oraz rozdziały 21-23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

2) Przepisy art. 140 §1, art. 162 §1-3, art. 163 §2, art. 169, art. 208, art. 210 §1 pkt 1-6 i 8 oraz §2 stosuje się odpowiednio do Reklamacji, art. 220, Art. 221, Art. 222, Art. 223, Art. 226-229, Art. 232, Art. 233 § 1 i 2, Art. 234 i Art. 234a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Podatki kod.

2.23)Środki w sprawach celnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z wyjątkiem decyzji, o których mowa w art.163 §2, art.169 §4, art.179 §2, art. .215 §1, art.228 §1, art.262 §5, art. 263 § 1 art. 268 § 3 i art. 270a tej ustawy:

1) nie są uznawane za decyzje w rozumieniu przepisów prawa celnego;

2) odwołanie przysługuje wyłącznie od decyzji.

3. Do wydawania zaświadczeń stosuje się przepisy działu VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja skarbowa, chyba że odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści wnioskowanej przez wnioskodawcę następuje w drodze decyzji w rozumieniu art. prawo celne.

Sztuka. 73a.(wycofać)

Sztuka. 73b.Organem odpowiedzialnym za wstrzymanie wykonania decyzji jest:

1) organowi celnemu, który wydał decyzję – do czasu przekazania skargi i akt właściwemu organowi skargowemu;

2) Organ Apelacyjny – po otrzymaniu odwołania wraz z aktami.

Sztuka. 73c.Za osobę uważa się również spółkę osobową w rozumieniu przepisów prawa celnego.

Sztuka. 73d.24)1. Naczelnik Wydziału Celno-Finansowego wszczyna postępowanie w sprawie należności celnych przywozowych, podatku od towarów i usług, akcyzy, podatku naftowego oraz podatku emisyjnego przy imporcie towarów.

2. W wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 1, wydaje się decyzję.

do 74.W zakresie praw i obowiązków następców prawnych i osób przekształconych stosuje się przepisy rozdziału 14 działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Kodeks podatkowy.

do 75(wycofać)

do 7625)Czynności podejmowane przez przedstawiciela celnego w ramach pełnomocnictwa mają bezpośredni wpływ na osoby, które go wyznaczyły.

do 7725)Przedstawiciel celny może, za zgodą osoby, która go wyznaczyła, przyznać dodatkowe uprawnienia do wykonywania określonych czynności.

Sztuka. 77a.26)W przypadkach, o których mowa w art. 143-A rozporządzenia delegowanego, osobę, która dokonuje zgłoszenia celnego na własny rachunek, ale w imieniu odbiorcy, uważa się za upoważnioną do złożenia zgłoszenia celnego, jeżeli odbiorca ma możliwość złożenia zgłoszenia celnego sam lub wybór innego przedstawiciela organ celny nie wskazał, że zamierza skorzystać z tej możliwości.

do 78(wycofać)

do 791.27)Agent celny to osoba znajdująca się na liście agentów celnych.

2.28)Wpis osoby na listę agentów celnych oraz zmiany na tej liście są decyzjami organu, o którym mowa w art. 70 ust. 2. Zainteresowany otrzyma informację o wpisie osoby na listę agentów celnych i jej zmianie.

do 801. Osoba fizyczna jest wpisana na listę agentów celnych, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) posiadać kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej przedsiębiorstw;

3) nie była skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności czynów, towarów, transakcji, pieniędzy i papierów wartościowych albo przestępstwo skarbowe;

4) złożył wniosek o wpis na listę agentów celnych.

2. Warunek, o którym mowa w art. 1 ust. 2, uważa się za spełniony, jeżeli wnioskodawca:

1) wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia, prawo lub technika posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie lub

2) co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych lub

3) Decyzja w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego, wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dziennik Urzędowy z 2021 r., nr 1646).

3. Za doświadczenie w sferze celnej uważa się okres odbywania praktyki zawodowej przed organem celnym czynności przewidzianych w przepisach prawa celnego lub okres szkolenia specjalistycznego w placówkach szkolnictwa policealnego przygotowującego do wykonywania tych czynności działalności, jeżeli zostały zakończone nie mniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o przyjęcie.

3a.29)Jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1, organ, o którym mowa w art. 70 ust. 2, wydaje decyzję o odmowie wpisu tej osoby na listę agentów celnych.

4. Zawieszenie czynności agenta celnego w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, może nastąpić na czas postępowania przeciwko agentowi celnemu.

5. Agent celny jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący wykaz agentów celnych o ustaniu spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 3, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego faktu.

6. Z wykazu agentów celnych skreśla się osobę:

1) jeżeli przestał spełniać jeden z warunków, o których mowa w ust. 1;

2) jego śmierć.

7.30)Minister Finansów Publicznych udostępnia wykaz agentów celnych do wiadomości publicznej w arkuszu informacji publicznej na swojej stronie internetowej.

8. Minister Finansów Publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia wykazu agentów celnych oraz tryb wpisu na wykaz, a także dokumenty dołączane do wniosku o wpis, w celu zapewnienia sprawnego i jednolita procedura wjazdu.

do 81(wycofać)

do 82.1. Jeżeli nie można ustalić, kto podlega obowiązkom wynikającym z przepisów prawa celnego, organ celny może podjąć wszelkie niezbędne działania w celu uregulowania sytuacji towarów, w tym czynności dochodzeniowe i decyzje dotyczące nieznanej osoby.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, orzeczenie zapada bez wskazania strony.

do 83Pisma kierowane do osób o nieznanym miejscu zamieszkania lub miejsca zamieszkania, w tym zawiadomienia i zawiadomienia w trybie art. 82, są wywieszane przez okres 14 dni w siedzibie organu celnego prowadzącego postępowanie. Po upływie tego terminu pisma i zawiadomienia uważa się za doręczone.

do 84.1. Osoba, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Niemczech lub w innym państwie członkowskim Unii, jeżeli nie wyznaczyła przedstawiciela celnego, jest obowiązana ustanowić przedstawiciela do celów reprezentacji w kraju. Powołanie prokuratora następuje także w wypadkach, o których mowa w art. 31 § 2.

1. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli pisma są doręczane osobie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 83.

3. (uchylony)

do 85(wycofać)

do 86.1. Organy celne mogą przyjąć jako dowód dokumenty sporządzone przez organy celne państwa obcego lub inne uprawnione organy państwa obcego.

2. Organ celny może żądać od strony postępowania:

1) tłumaczenie urzędowe na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym;

2) Złożenie dokumentów zagranicznych zalegalizowanych przez właściwe polskie władze działające w kraju lub polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne.

do 87(wycofać)

do 88Obsługa postępowań w sprawie naruszeń podatkowych, wykroczeń podatkowych lub postępowań karnych nie wyklucza obsługi postępowań w postępowaniach celnych.

do 891. Jeżeli przepisy prawa nie wymagają urzędowego udowodnienia określonych faktów lub stosunków prawnych za pomocą zaświadczenia, organ celny na wniosek strony przyjmuje złożone oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zgłoszenie.

2. Przed przyjęciem zgłoszenia celnego organ celny ostrzega stronę o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zgłoszenia celnego.

do 90Organ celny może łączyć różne toczące się przed nim sprawy w celu ich wspólnego uznania lub rozstrzygnięcia, pod warunkiem że dotyczą one tej samej osoby i są ze sobą powiązane.

Sztuka. 90a.(wycofać)

Sztuka. 90b.Odwołanie od decyzji organu celnego musi również wskazywać osobę, od której pochodzi, jej adres (zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności) albo miejsca zamieszkania do doręczeń w kraju, numer EORI, jeżeli taki posiada, a w przypadku nierezydentów – numer i paszport lub inną serię dokumentów tożsamości albo inny numer identyfikacyjny, chyba że posiadają numer EORI.

Sztuka. 90c.W przypadku nieuwzględnienia wniosku o przedłużenie terminu organ skargowy wydaje indywidualne zawiadomienie o oddaleniu wniosku o przedłużenie terminu i niedotrzymaniu terminu do wniesienia skargi.

Sztuka. 90 dni1.31)Przed podjęciem decyzji Organ Apelacyjny daje osobie siedem dni na ustosunkowanie się do dowodów; okres ten może zostać skrócony za zgodą osoby.

2.32)Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli orzeczenie uwzględniające skargę w całości.

Sztuka. 90.1. Rozstrzygnięcie spornej sprawy musi nastąpić maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania reklamacji przez Biuro Reklamacji.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje terminów przewidzianych w przepisach celnych na wykonanie określonych czynności oraz opóźnień powstałych z winy wnioskodawcy lub z przyczyn niezależnych od organu.

do 91Badania lub analizy towarów mogą być przeprowadzane przez laboratoria celne lub inne laboratoria akredytowane na podstawie odrębnych przepisów, a także przez organy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. . - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., art. 478, 619 i 1630) lub inne organy, które dysponują metodami i sprzętem niezbędnym do określonego rodzaju badań lub analiz.

do 92.1. Opłaty pobiera się za przeprowadzone badania produktów lub analizy produktów, jeżeli:

1) badanie lub analiza jest przeprowadzana na wniosek osoby;

2) Rozpatrzenie wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej lub Wiążącej Informacji o Pochodzeniu Towarów wymaga rozpatrzenia lub analizy.

3) (uchylony)

4) (uchylony)

2. Na żądanie organu celnego zainteresowany jest obowiązany wpłacić zaliczkę we wskazanej wysokości na pokrycie opłat za badania lub analizy, o których mowa w ust. 1.

2. Brak wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie:

1) wniosek osoby uważa się za wycofany - w przypadku ust. 1 pkt 1;

2) Organ celny odrzuca wniosek albo wydaje decyzję o odmowie udzielenia wiążącej informacji – w przypadku ust. 1 pkt 2.

3. Wysokość opłat musi odpowiadać rzeczywistemu nakładowi włożonemu w przeprowadzone badania lub analizy.

4. Minister Finansów Publicznych może, w drodze rozporządzenia, ustalić stawki ryczałtowe za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne. Przy ustalaniu wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę charakter badań lub analiz, które mają być wykonane, stopień ich skomplikowania oraz nakład pracy.

do 93.1. Opłaty stanowiące dochód budżetu państwa pobierają:

1) składowanie towarów w składzie lub składzie czasowym prowadzonym przez organ celny;

2) Na wniosek zainteresowanego, dokonania czynności przewidzianych prawem celnym w miejscu innym niż urząd celno-skarbowy lub poza godzinami pracy urzędu celno-skarbowego.

1. W przypadku składowania towarów przejętych na podstawie art. 30 ust. 1 w składzie Administracji Celno-Akcyzowej łączna opłata za to składowanie nie może być niższa niż równowartość 10 euro i wyższa niż wartość celna towarów dobra.

2. Minister Finansów Publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat i sposób ich obliczania dla:

1) składowania towarów w składzie, w tym składzie, o którym mowa w ust. 1a, oraz w składzie przejściowym prowadzonym przez organ celny, z uwzględnieniem wartości celnej tych towarów albo wartości rynkowej takich samych lub podobnych towarów;

2) Czynności przewidziane w przepisach prawa celnego, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając ich charakter.

sztuka. 93a.1. Wysokość opłat, o których mowa w art. 92 i 93, organ celny ustala w drodze decyzji.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, nie może zostać wydana po upływie trzech lat od dnia zakończenia czynności podlegających opodatkowaniu.

3. O ile w ust. 1 i 2 nic nie uregulowano w zakresie zabezpieczenia i poboru opłat, stosuje się odpowiednio przepisy prawa celnego dotyczące zabezpieczenia i poboru należności celnych przywozowych.

sztuka. 93b.1. Opłaty zostaną zwrócone lub anulowane, jeśli okaże się, że były nieuzasadnione w momencie płatności lub oceny.

2. Opłaty nie podlegają zwrotowi ani uchyleniu, jeżeli fakty, które doprowadziły do ​​uiszczenia lub ustalenia nieuzasadnionych opłat, opierają się na umyślnym działaniu dłużnika.

3. Zwrot opłat następuje po złożeniu wniosku w terminie roku od doręczenia decyzji, o której mowa w art. 93a ust. 1.

4. O zwrocie albo o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z opłaty za przesyłkę decyduje organ celny.

5. O ile nie uregulowano w ust. 3 i 4, do zwrotu lub zwolnienia z należności celnych stosuje się przepisy prawa celnego o zwrocie lub zwolnieniu z należności celnych przywozowych.

do 94.(wycofać)

do 95Zezwolenia celne nie podlegają opłacie skarbowej ani innym opłatom publicznym.

Sztuka. 95a.(wycofać)

Sztuka. 95b.1. Dane zawarte w zgłoszeniu celnym i innych dokumentach złożonych przez zgłaszającego objęte są tajemnicą celną.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do danych zawartych w:

1) Przebiegi i procesy celne w przypadku przekroczenia lub przekroczenia podatku;

2) dokumenty księgowe organu celnego;

3) Informacje otrzymane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub Urząd Celno-Skarbowy z banków i źródeł innych niż wymienione w ust. 1.

3. Funkcjonariusze celno-skarbowi oraz pracownicy publiczni jednostek organicznych krajowej administracji skarbowej, którzy przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych mieli dostęp do informacji stanowiących tajemnicę celną, podlegają tajemnicy celnej.

4. Osoby wymienione w ust. 3 muszą złożyć pisemne zobowiązanie o następującej treści:

"Zobowiązuję się do zachowania tajemnicy celnej. Oświadczam, że są mi znane przepisy prawa karnego dotyczące ujawnienia tej tajemnicy."

5. Tajemnicą celną objęte są również inne osoby, którym ujawniono informacje objęte tajemnicą celną, chyba że przepisy prawa zezwalają na ich ujawnienie.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do osób, które udzieliły informacji objętych tajemnicą celną.

7. O ile nie uregulowano w ust.1-6, stosuje się przepisy Art. 294 § 3, art. 295 art. 296-297a i art. 299-299b i art. - Obowiązuje odpowiednio kod podatkowy.

8. Złamanie tajemnicy celnej jest karalne, naruszenie tajemnicy skarbowej.

9. Przepisów o tajemnicy celnej nie stosuje się do informacji chronionych na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Rozdział 7

Zasady postępowania z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną

do 96.1. W zakresie przewidzianym dla organów celnych obsługa towarów w rozumieniu Wspólnej Polityki Rolnej obejmuje czynności związane z przywozem i wywozem towarów na obszar celny Unii oraz:

1) Weryfikacja i rozliczanie pozwoleń na przywóz lub wywóz oraz świadectw IP zgodnie z art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1488/2001 z dnia 19 lipca 2001r. zawiera przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/ 93 w sprawie objęcia określonych ilości niektórych produktów podstawowych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską systemem uszlachetniania czynnego bez sprawdzania uprzednich warunków ekonomicznych (Dz. Urz. UE L 196 z 20.07.2001, s. 9, z późn. zm., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, polskie wydanie specjalne, rozdział 3, t. 33, s. 126, z późn. zm.);

2) Zaakceptuj, przejrzyj i potwierdź prośby o zwrot pieniędzy;

3) pobieranie i analiza laboratoryjna próbek towarów;

4) wydawanie zezwoleń na prowadzenie magazynów żywności;

5) wydawanie pozwoleń na projektowany proces;

6) Rekonesans punktów wysyłkowych w celu odprawy celnej eksportowanych towarów z wnioskiem o zwrot kosztów;

7) przeprowadzanie czynności kontrolnych i celnych w miejscach składowania lub przetwarzania towarów podlegających restytucji przed ich wywozem;

8) inne działania wynikające z przepisów UE dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej.

(2) Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przywozu i wywozu towarów poza obszar celny Unii oraz wykonywania czynności kontroli celnej.

3. Czynności związane z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną są prowadzone, jeżeli tak postanowią organy celne, we współpracy z właściwą agencją płatniczą określoną w przepisach szczególnych.

4. Minister Finansów Publicznych w porozumieniu z Ministrem Rynków Rolnych może, w drodze rozporządzenia, określić formę współpracy organów celnych z agencją płatniczą w wykonywaniu zadań wynikających z przepisów UE o Wspólnej Polityce Rolnej, uwzględniając pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnej realizacji tych zadań.

5. Minister Finansów Publicznych, po zasięgnięciu opinii Ministra Rynku Rolnego, może określić, w drodze rozporządzenia, dokumenty, jakie należy stosować przy przewozie towarów objętych wspólną polityką rolną, a także tryb i tryb rokowań z tymi towarami, w zakresie, w jakim Sprawa dotyczy organów zapewnianych przez organy celne w celu zapewnienia właściwego dozoru i kontroli celnej oraz wykonywania zadań wynikających z unijnych rozporządzeń dotyczących wspólnej polityki rolnej. Rozporządzenie musi określać wzory i szczegółowe sposoby posługiwania się dokumentami, szczegółowe warunki i tryb wydawania zezwoleń na prowadzenie magazynów żywności i stosowania zamierzonego trybu oraz szczegółowe warunki i tryb uznawania zatwierdzonych miejsc do celów załadunkowych .

Rozdział 8

Ewidencja i statystyki dotyczące przepływu towarów z państwami członkowskimi UE

do 97Terminy użyte w tym rozdziale oznaczają:

1) zgłoszenie INTRASTAT – przekazywanie organom celnym informacji do celów ewidencji i statystyki wymiany towarowej z państwami członkowskimi Unii w specjalnie przygotowanym formacie elektronicznym;

2) Obligariusz – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, uczestnicząca w obrocie towarowym z państwami członkowskimi Unii i zobowiązana do udzielania informacji dla celów ewidencji i statystyki obrotu towarami z państw członkowskich Unii na podstawie przepisów unijnych o statystyce obrotu towarowego między państwami członkowskimi UE, przepisów o statystyce publicznej oraz przepisów tej ustawy lub Twojego przedstawiciela podatkowego w rozumieniu przepisów o podatkach od towarów i usług.

do 981. Osoba zobowiązana składa deklaracje INTRASTAT na warunkach iw terminach określonych w Rozporządzeniach UE o statystyce obrotu towarowego między państwami członkowskimi Unii, Rozporządzeniach o statystyce publicznej oraz przepisach niniejszej ustawy.

2. Minister Finansów Publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób, tryb i terminy składania zgłoszeń INTRASTAT i korekt tych zgłoszeń, a także przypadki, w których nie zachodzi konieczność składania zgłoszenia INTRASTAT lub korekty tego zgłoszenia,

2) wymagania dotyczące zgłoszenia INTRASTAT oraz prawidłowość tego zgłoszenia,

3) szczegółowy sposób, tryb i terminy monitów oraz szczegółowy sposób składania ofert,

4) właściwość miejscową organów celnych w zakresie zgłoszeń INTRASTAT i ich korekt

- uwzględniając wysokość progów statystycznych ustalanych corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i udostępnianych na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, zakres informacji żądanych od dłużnika oraz możliwość korzystania z systemu teleinformatycznego, jak a także konieczność zapewnienia skutecznej realizacji obowiązku przekazywania prawidłowych informacji na potrzeby ewidencji i statystyki obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii.33)

do 991. Osoba zobowiązana może składać deklaracje INTRASTAT przez pełnomocnika.

2. Przedstawicielem, o którym mowa w ust. 1, może być osoba, o której mowa w art. 5 ust. 4 unijnego kodeksu celnego, czyli przedstawiciel celny.

bis 1001. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 98 ust. 1, organ celny przypomina podmiotowi zobowiązanemu, w formie papierowej lub elektronicznej, o konieczności złożenia zgłoszenia INTRASTAT lub zmiany oświadczenie już złożone, nie więcej niż trzy razy.

2. Przed dokonaniem zawiadomienia o konieczności korekty zgłoszenia INTRASTAT organ celny może wezwać osobę odpowiedzialną za dokonanie korekty zgłoszenia lub wyjaśnień telefonicznie, faksem lub w inny sposób.

do 1011. Dla podmiotu zobowiązanego, który pomimo trzech ostrzeżeń na podstawie art. 100 ust. 1 za okres sprawozdawczy:

1) nie złożono deklaracji INTRASTAT lub

2) nie dokonał korekty wcześniej złożonego zgłoszenia INTRASTAT

- Organ celny może nałożyć grzywnę w wysokości 3 tys. zł.

2. Grzywnę, o której mowa w ust. 1, organ celny nakłada w drodze wysyłki.

3. Termin do zapłaty kary pieniężnej wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

4. Karę uiszcza się gotówką w kasie Skarbu Państwa lub przelewem na rachunek bankowy Skarbu Państwa wskazany zgodnie z art. 70 ust. 5.

5. Kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa.

6. Art. 65 ust. 7-11 stosuje się odpowiednio do wymierzenia kary pieniężnej.

do 102.Przepisy art. 12 rozdziału III rozdziału 1 stosuje się odpowiednio do spraw ewidencji i statystyki w związku z przepływem towarów z państwami członkowskimi Unii, o ile nie są one uregulowane przepisami UE w sprawie statystyki przepływu towarów z Państwa członkowskie Unii, przepisy o statystyce publicznej oraz przepisy tej ustawy. 14 oraz pkt IV i VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Rozdział 9

ostateczny przepis

do 103.Ustawa wchodzi w życie w dniu i na warunkach określonych w ustawie z dnia 19 marca 2004 r. - Przepisy wykonawcze do prawa - Prawo celne (Dz.U. poz. 623)34).

1)Informacje zawarte w niniejszej ustawie o ogłaszaniu aktów prawnych Unii Europejskiej - w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - odnoszą się do publikacji tych aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

2)Zmiana tego rozporządzenia została dokonana w UE L 287, 29.10.2013, s. 90.

3)Zmiana tego rozporządzenia została dokonana w Dz. Urz. UE L 87 z dnia 02.04.2016 r., s. 35.

4)Zmiany w tym rozporządzeniu zostały opublikowane w Dz. Urz. UE L 69 z 15.03.2016, s. 1, Dzienniku Urzędowym UE L 87 z 2016.04.02, s. 35 i Dz.U. L 111 z 27.04.2016, s. . 1.

5)Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Diário das Leis, poz. 802), która weszła w życie 1 czerwca 2021 r.

6)Zmiany w tekście jednolitym wspomnianej ustawy zostały ogłoszone w Diário de Lei. od 2020 r. poz. 1492 i 2320 oraz od 2021 r. poz. 11, 41, 802, 1005, 1177 i 1236.

7)Wraz ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w poz. 5.

8)Wprowadzenie do rachunku różniczkowego wraz ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w poz. 5.

9)Zmiany w tekście jednolitym wspomnianej ustawy zostały ogłoszone w Diário de Lei. od 2020 r. poz. 2320 i 2419 oraz od 2021 r. poz. 432, 680, 815, 1177, 1598 i 1626.

10)W brzmieniu art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w poz. 5.

11)Dodany przez art. 1 ust. 2 lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 5.

12)W brzmieniu art. 1 pkt 2 lit. i ustawy, o której mowa w odesłaniu 5.

13)Dodano art. 1 ust. 2 lit. f ustawy, o której mowa w przypisie 5.

14)Wprowadzenie do kalkulacji w brzmieniu art. 1 pkt 2 lit. g tiret pierwsze ustawy, o której mowa w poz. 5.

15)W brzmieniu, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. g) tiret drugie ustawy, o której mowa w odesłaniu 5.

16)Dodano art. 1 ust. 2 lit. h ustawy, o której mowa w przypisie 5.

17)W brzmieniu zgodnym z art. 1 pkt 2 lit. i ustawy, o której mowa w poz. 5.

18)Na mocy art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Diário de Leis, poz. 1163), która weszła w życie 1 lipca 2021 r.

19)Dodany przez art. 1 ust. 3 ustawy, o której mowa w przypisie 5.

20)Zmiany ww. rozporządzenia zostały opublikowane w Dz. Urz. UE L 7 z 01.12.2010, s. 22, Dz. Urz. UE L 237 z 03.09.2012, s. 2. 1, Dziennik Urzędowy UE L 344 z dnia 14 grudnia 2012 r., s. 1, Dziennik Urzędowy UE L 18 z dnia 21 stycznia 2014 r., s. 1. 1 i Dziennik Urzędowy UE L 44 z 19.02.2016, s. 1. 20

21)W treści art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w poz. 5.

22)W treści art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w poz.

23)W brzmieniu art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w poz. 5.

24)Dodany przez art. 1 ust. 7 ustawy, o której mowa w przypisie 5.

25)W treści art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w poz. 5.

26)Dodany przez art. 7 ust. 2 ustawy, o której mowa w przypisie 18.

27)Oznaczenie ust. 1 zgodnie z art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w poz. 5.

28)Dodany przez art. 1 ust. 9 ustawy, o której mowa w przypisie 5.

29)Dodano art. 1 pkt 10 lit. a ustawy, o której mowa w przypisie 5.

30)W brzmieniu zgodnym z art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w poz. 5.

31)Oznaczenie ust. 1 zgodnie z art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w poz. 5.

32)Dodany przez art. 1 ust. 11 ustawy, o której mowa w przypisie 5.

33)Część wspólna ze zmianą wprowadzoną art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w poz. 5.

34)Ustawa weszła w życie 1 maja 2004 r. na podstawie art. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Przepisy prokuraturowe – Prawo celne (Dziennik Urzędowy nr 623).

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated: 06/01/2023

Views: 5768

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.