Epidemia koronawirusa – Zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP oraz szczególne rozwiązania dla cudzoziemców (2023)

 • Heim
 • Cudzoziemiec
 • Epidemia koronawirusa COVID – szczególne zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP

Epidemia koronawirusa COVID – szczególne zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP

Epidemia koronawirusa – zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP oraz szczególne rozwiązania dla cudzoziemców

20.09.2022

/Ważne: Od 19 września 2022 roku zostały wprowadzone ograniczenia wjazdu obywateli Rosji do Polski. Więcej informacji w dalszej części tekstu./

Ta informacja nie jest legalnym źródłem. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby przestrzegane były obowiązujące przepisy prawa. W razie wątpliwości możesz skontaktować się z nami poprzez dedykowaną infolinię
+ 48 22 500 40 00 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15) lub mailowo:zdsc2.kg@strazgraniczna.pllub sam przeczytaj ustawę.

Od 13 czerwca 2020 r. nie będą już prowadzone kontrole graniczne na granicach wewnętrznych z Rzecząpospolitą Polską. Granicę można przekroczyć w dowolnym miejscu, zarówno do Polski, jak iz Polski. Nadal obowiązują ograniczenia na granicach zewnętrznych, w tym ograniczenia wjazdu cudzoziemców do Polski.

Następujące ograniczenia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczą tylko:Przejścia graniczne z Federacją Rosyjską i Republiką Białorusi oraz lotnicze przejścia graniczne dla połączeń lotniczych z Federacją Rosyjską i Republiką Białorusi.

Warunki wjazdu na terytorium Polski

Obecnie granica zewnętrzna w kierunku wjazdu do Polski na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską i Republiką Białorusi, na lotniczych przejściach granicznych w obszarze połączeń lotniczych z Federacją Rosyjską i Republiką Białorusi , a na morzu przejścia graniczne mogą istnieć tylko w sposób określony w § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r.w sprawie zawieszenia lub czasowego ograniczenia ruchu granicznego na niektórych przejściach granicznychKategorie podróżników:

 1. obywatele polscy;
 2. cudzoziemcy będący małżonkami lub dziećmi obywateli polskich albo pozostający pod stałą opieką;
 3. cudzoziemcy posiadający polski dowód osobisty;
 4. Członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie paszportu dyplomatycznego;
 5. Cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP, tj.:
  • Posiadacze karty pobytu wydanej na podstawie:
   1. zezwolenie na pobyt czasowy,
   2. zezwolenie na pobyt bezterminowy,
   3. Zezwolenie na pobyt stały - UE,
   4. zezwolenie na pobyt ze względów humanitarnych,
   5. status uchodźcy,
   6. udzielanie ochrony uzupełniającej,
  • Ludzie z:
   1. zezwolenie na pobyt członka rodziny obywatela UE,
   2. zezwolenie na pobyt stały dla członka rodziny obywatela UE;
 6. Cudzoziemcy posiadający uprawnienia pracownicze na terytorium RP, którzy jednocześnie wykonują/wykonują pracę na terytorium RP lub w trakcie kontroli granicznej muszą przedstawić dokumenty potwierdzające, że ich praca rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy.

Cudzoziemcy należący do tej grupy osób muszą przedstawić dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec ma aktualnie dostęp do krajowego rynku pracy i korzysta z tego dostępu, tj. pracuje w Polsce. W zależności od kategorii cudzoziemca, rodzaje dokumentów to:

 • dla obywateli państw trzecich, którzy potrzebują zezwolenia na pracę- zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, zaświadczenie o wpisie do ewidencji pracy sezonowej, oświadczenie o skierowaniu cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium RP lub zezwolenie należące do kategorii zezwoleń jednolitych, takie jak jako zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;
 • dla cudzoziemców uprawnionych do pracy na takich samych warunkach jak obywatele polscy- są to cudzoziemcy w rozumieniu art. 87 sek. 1 pkt 1 - 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.w sprawie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy(np. obywatele Unii Europejskiej) – np. B. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne potwierdzające terminowość współpracy z firmą;
 • jeżeli cudzoziemcy wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie oddelegowania– muszą to być dokumenty potwierdzające fakt ich umieszczenia na terytorium Polski, ze wskazaniem konkretnego podmiotu, dla którego są przeznaczone;
 • dla cudzoziemców zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę– Dokumenty uzasadniające zwolnienie, w tym umowy potwierdzające wykonanie pracy;
 • dla cudzoziemców pełniących funkcję w zarządzie osoby prawnej– np. wypis z rejestru sądu okręgowego.

Straż Graniczna uznaje zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków o pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w formie dokumentu elektronicznego, drukując ten dokument lub skanując oryginał wydany w formie papierowej.

Możliwość wjazdu cudzoziemców posiadających uprawnienia pracownicze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy również osób, które przekraczają granicę państwową przed – przed godziną rozpoczęcia pracy określoną w dokumencie o wykonywaniu pracy, w związku z koniecznością wywiązać się z obowiązku kwarantanny.

 1. Cudzoziemcy korzystający ze środka transportu w celu przewozu osób lub rzeczy i podróżujący w ramach działalności zawodowej polegającej na przewozie rzeczy lub osób;
 2. Kierowcy wykonujący przewóz drogowy w zakresie międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu art. 4 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r.o ruchu drogowym(Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 i z 2020 r. poz. 875) w tranzycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej innym środkiem transportu niż pojazd używany do transportu drogowego:
  • w przeciwnym razie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych w ruchu drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 Rady i (WE) 2135/98 oraz uchyla rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z dnia 11 kwietnia 2006 r., s. 1, z późn. zm.2)), na suwerennym terytorium kraju zamieszkania,
  • po odpoczynku za granicą zgodnie z przepisem a, o którym mowa w lit. a, oraz po przerwie w wykonywaniu pracy na warunkach określonych w art. 31 sek. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. 2019 poz. 1412);
 3. Uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej udokumentowani przez funkcjonariusza Straży Granicznej studiujący w RP i ich opiekunów prawnych przekraczający granicę z uczniami w celu ułatwienia tej nauki

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, status studenta (słuchacza – gdyż zgodnie z art. 4 ust. 20 ww. ustawy uczeń jest jednocześnie słuchaczem i uczniem) przysługuje osoby zamieszkałe na terytorium RP uczące się w szkołach publicznych lub niepublicznych:

- Szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży (tj. ośmioletnia szkoła podstawowa lub liceum – tj. czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnie liceum zawodowe, I Liceum Ogólnokształcące im. szkoła podstawowa, trzyletnia specjalna szkoła zawodowa),

- Liceum zawodowe i szkoła policealna (tj. dwuletnie liceum zawodowe, szkoła policealna dla osób z wykształceniem średnim lub zawodowym o wymiarze godzinowym nie dłuższym niż 2,5 roku)

(Video) [WEBINAR] - Warszawskie Śniadanie dla Biznesu - Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców

- dla dorosłych (szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące, gdzie funkcjonuje odrębna placówka oświatowa i do której przyjmowani są dorośli).

Ponadto status studenta otrzymują również uczestnicy kursu zawodowego – jest to pozaszkolna forma kształcenia dorosłych. Skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia, które ukończyły szkołę średnią I stopnia lub ośmioletnią szkołę podstawową. Szkolenie na kursie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe odbywa się w oparciu o program nauczania konkretnego zawodu i przygotowuje do egzaminu zawodowego

10. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – umawiające się strony Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także ich małżonkowie i dzieci;

11. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub europejskie zezwolenie na pobyt stały na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonków i dzieci na przejazd przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu;

12. Studentom, uczestnikom studiów podyplomowych, praktyk zawodowych i innych form szkolenia, a także doktorantom odbywającym naukę w Rzeczypospolitej Polskiej po okazaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej dowodu odbycia szkolenia w Rzeczypospolitej Polskiej;

Profesjonalni uczestnicy szkoleńdla słuchaczy szkół wyższych, w których kształcenie zawodowe trwa co najmniej 3 semestry i umożliwia uzyskanie pełnej kwalifikacji na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji (na poziomie 5 pedagogiczna szkoła języków obcych, świadectwo ukończenia szkoły zawodowej);

Uczestnikom innych form kształcenia określonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczy wyłącznie kształcenia w systemie szkolnictwa wyższego, m.in. Studenci studiów niestacjonarnych, w tym studiów online, uczestnicy kursów przygotowawczych do nauki języka polskiego, uniwersyteckie kursy językowe. Termin ten odnosi się wyłącznie do kształcenia w systemie szkolnictwa wyższego.

 1. naukowcom prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Są to specjaliści określonej dziedziny nauki, którzy pracują w charakterze naukowym w uczelni, uczelni lub instytucie naukowym lub badawczym i wykonują pracę badawczą polegającą na prowadzeniu badań nad wybranymi zagadnieniami.
 2. /Wstał/.
 3. osoby przekraczające granicę RP na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji lub wizy w celu wjazdu na terytorium RP jako członek najbliższej rodziny osoby powracającej;
 4. Cudzoziemcy, których wjazd jest związany z udziałem w charakterze zawodnika, członka kadry szkoleniowej, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową uprawiających sporty olimpijskie, paraolimpijskie lub inny sport uznany przez Międzynarodową Federację Sportową Komitet Olimpijski lub zorganizowana przez kontynentalną międzynarodową organizację sportową należącą do tej federacji lub polską federację sportową, a także akredytowani dziennikarze, po uprzednim powiadomieniu Straży Granicznej o fakcie rozegrania zawodów, dacie i rodzaju udziału w odpowiednim miejscu pismo, wystawione przez organizatora zawodów lub poświadczone przez polski związek sportowy odpowiedzialny za dany sport.
 5. Cudzoziemcy przekraczający granicę RP na podstawie wizy wydanej w celu wjazdu ze względów humanitarnych, interesu państwa lub zobowiązań międzynarodowych.
 6. Obywatele Republiki Białoruś;
 7. obywatel Ukrainy;
 8. Rybacy w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Diário de Lei poz. 2197) lub marynarze w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Boletim de Lei de 2020, pkt 1353), zwanej dalej „Prawem pracy na morzu”, w tym marynarzy zatrudnionych w rozumieniu art. 46.º lub art. 108.º Prawa pracy na morzu, a także:

a) Marynarze lub rybacy udający się do portu, w tym środkami transportu innymi niż statki, do pracy na statku lub powracający do miejsca zamieszkania po zakończeniu pracy, w tym środkami transportu innymi niż statki, są statkami , ich zatrudnienie na statku – także w tranzycie przez terytorium RP,

b) osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych na podstawie stosunku pracy innego niż marynarska umowa o pracę;

 1. Cudzoziemcy, którzy otrzymali wizę na udział w programie w Polsce. port gospodarczy".
 2. Cudzoziemcy udający się do Rzeczypospolitej Polskiej w celu zarobkowym, na podstawie pisemnego zaproszenia ze wskazaniem celu zarobkowego, wystawionego przez podmiot wpisany do Rejestru KRS lub Centralnej Ewidencji oraz informacji o działalności gospodarczej, po udokumentowaniu tych okoliczności do urzędnika lub straży granicznej.
 3. Obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonkowie i dzieci,
 4. Osoby przybywające w związku z udziałem w międzynarodowym konkursie lub festiwalu muzycznym organizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez państwową lub gminną instytucję kultury, w charakterze uczestnika, wykonawcy, jury, akredytowanego dziennikarza lub opiekuna uczestnika lub artysty, po odbyciu udokumentować funkcjonariuszowi straży granicznej fakt odbywania się konkursu lub festiwalu, datę i rodzaj udziału w konkursie lub festiwalu pismem od organizatora imprezy,
 5. Uczestnikom projektów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej udziału w konkretnym projekcie,

 6. Uczestnicy projektu:

  a) realizowane w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży wraz z opiekunami prawnymi,

  b) realizowanych i finansowanych w zakresie międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży na podstawie art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), wraz z opiekunami,

  c) w zakresie współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą ze szkołami w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 47 ust. 3 pkt 2 lit. oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – po uprzednim przedstawieniu informacji o planowanym przez MEN wpisie do Straży Granicznej wraz z danymi uczestników oraz w przypadku projektów w lit. b, także ich opiekunów prawnych.

 7. małoletni cudzoziemcy będący dziećmi lub pozostający pod stałą opieką cudzoziemców pod numerem 3, 5 lub 6,

 8. Osoby, których przyjazd jest związany z uczestnictwem w charakterze uczestnika w międzynarodowej konferencji organizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez organ państwowy lub samorządowy i której organizacja stanowi wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy międzynarodowej zawartej przez jedną z Rzeczypospolitej Polskiej Polska, po udokumentowaniu faktu konferencji funkcjonariuszowi Międzynarodowej Konferencji Straży Granicznej, terminie i formie uczestnictwa w piśmie wystawionym przez organizatora imprezy.

  (Video) ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - FAKTY I MITY

Obecnie osoby, które nie spełniają co najmniej jednego z powyższych warunków, nie są uprawnione do wjazdu na terytorium RP.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (głównie ze względów humanitarnych), Komendant Placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może wpuścić cudzoziemców niespełniających warunków wjazdowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca , 2020 .w sprawie zawieszenia lub czasowego ograniczenia ruchu granicznego na niektórych przejściach granicznychwjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzję o zezwoleniu na wjazd podejmuje komendant placówki straży granicznejna kontrolach granicznych,po przeprowadzeniu niezbędnych czynności kontrolno-rozpoznawczych, w szczególności po zapoznaniu się z przedstawionymi przez cudzoziemca dokumentami.

Oznacza to, że cudzoziemiec nie może ubiegać się o takie zezwolenie przed przystąpieniem do kontroli granicznej.

WAŻNY!

19 września 2022 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia „Wjazd”, zgodnie z którą zakaz wjazdu do Polski przysługuje obywatelomFederacji Rosyjskiej.

Obecnie tylko obywatele rosyjscy należący do następujących kategorii osóbzezwolenie na przekraczanie granicy państwowej w celu wjazdu do Polski drogą lądową, kolejową, rzeczną, powietrzną i morską (niezależnie od kraju wjazdu do Polski):

 • 1) cudzoziemcy będący małżonkami lub dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostający na ich stałym utrzymaniu;

  2) cudzoziemcy posiadający polską kartę;

  3) członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie paszportu dyplomatycznego;

  4) cudzoziemcy uprawnieni do stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  5) cudzoziemcy posiadający uprawnienia pracownicze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. H. Cudzoziemcy uprawnieni do pracy na takich samych warunkach jak obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Pracowników Sezonowych, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP z dnia z Polski, to:

  a) pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

  b) przedstawić dokumenty potwierdzające, że prace rozpoczną się natychmiast po przekroczeniu granicy;

  6) cudzoziemcy kierujący środkiem transportu służącym do przewozu osób lub rzeczy, a ich podróż odbywa się w ramach wykonywanej przez nich działalności zawodowej w zakresie przewozu rzeczy lub osób;

  7) Kierowcy, którzy wykonują przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednich przepisówSztuka. 4 paczki 2UE14Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875) podczas przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej innym środkiem transportu niż pojazd używany do transportu drogowego:

  (Video) Webinar „Cudzoziemcy w Polsce – legalność pobytu, zatrudnienia, adaptacja"

  a) aby uzyskać resztę, o której mowarozporządzenie(WE) nr. 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr. 2135/98, uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, s. 1, z późn. zm.), na terytorium kraju zamieszkania,

  b) po wyzdrowieniu za granicą zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w lit. a, oraz po przerwaniu świadczenia pracy na zasadach określonych w pkt.Sztuka. 31 VAT 1ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1412);

  8) uczniów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej po udokumentowaniu kształcenia się w Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonariuszowi Straży Granicznej oraz ich opiekunom prawnym, którzy przekraczają granicę z uczniami w celu ułatwienia tej nauki;

  9) Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na pobyt UE na pobyt stały na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej będących członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).Kontraktprzez Europejski Obszar Gospodarczy, Konfederację Szwajcarską lub Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonków i dzieci w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu;

  10) studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, szkoleń zawodowych i innych form kształcenia oraz doktoranci odbywający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej ich kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej;

  11) naukowcom prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  12) osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji lub wizy w celu wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;

  13)Cudzoziemcy przekraczający granicę RP na podstawie wizy wydanej ze względów humanitarnych, interesu państwa lub zobowiązań międzynarodowych;

  14)z myślą o rybakuSztuka. 2 punkt 9ustawa z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Diário de Lei poz. 2197) lub marynarzach w rozumieniu art.Sztuka. 2 paczki 3ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Diário de 2020, poz. 1353), zwana dalej „Ustawą o pracy na morzu”, obejmująca marynarzy zatrudnionych na zasadach określonych wdopóki 46Umrzećdopóki 108morskiego prawa pracy oraz:

  a) Marynarze lub rybacy udający się do portu, w tym środkami transportu innymi niż statki, do pracy na statku lub powracający do miejsca zamieszkania po zakończeniu pracy, w tym środkami transportu innymi niż statki, są statkami , ich zatrudnienie na statku – także w tranzycie przez terytorium RP,

  b) osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych na podstawie stosunku pracy innego niż marynarska umowa o pracę;

  15)Cudzoziemcy, którzy otrzymali wizę na udział w programie w Polsce. port handlowy;

  16)małoletni cudzoziemcy będący dziećmi lub pozostający pod stałą opieką cudzoziemców pod numerem 2, 4 lub 5;

Tych: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1963.

Specjalne rozwiązania dla obcokrajowców

-Przedłużenie ruchu bezwizowego na podstawie wiz i dokumentów pobytowych wydanych przez inne państwa strefy Schengen

(Video) Jak zatrudnić cudzoziemca. Webinar Rödl & Partner

Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 ro szczególnych rozwiązaniach w związku z zapobieganiem, obroną i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowychwprowadził szereg konkretnych rozwiązań prawnych mających na celu między innymi rozwiązanie problemów związanych z legalnością pobytu cudzoziemców na terytorium RP po ogłoszeniu stanu chorobowego. Rozwiązania te obejmują:

 • prawne przedłużenie okresu ważności zezwoleń na pobyt czasowy wygasających w okresie stanu epidemii lub stanu epidemii – do 30 lat);
 • prawne przedłużenie okresu pobytu i ważności wiz krajowych w przypadkach, gdy ostatni dzień okresu pobytu wynikającego z tych wiz przypadał w stanie epidemii lub sytuacji epidemicznej – do 30. dnia po dacie anulowania ostatniego obowiązującego państwa ( Art. 15zd ust.1 specustawy); Posiadacze wiz krajowych zachowują prawo do przekraczania granicy państwowej i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także przez okres 30 dni po zniesieniu ostatniego stanu zagrożenia.
 • uznanie legalnego pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach przebywania przez nich w dniu pierwszego ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zostało udzielone na tym obszarze na podstawie art. dnia na podstawie zezwoleń na pobyt czasowy, tj.:
  1. w kontekście zwolnienia z wiz podróżnych,
  2. na podstawie wiz Schengen wydanych przez polskie władze,
  3. Wizy Schengen lub wizy długoterminowe wydane przez inne państwa Schengen,
  4. Zezwolenia na pobyt z innych krajów strefy Schengen
  5. wizy długoterminowe lub dokumenty pobytowe wydane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwami strefy Schengen (jeżeli takie wizy lub dokumenty uprawniają do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawodawstwa Unii Europejskiej,

- od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z tych tytułów do końca ustawy specjalnej 30).

Poprzedni przepis (art. 15z1) obowiązuje tylko w stosunku do poprzednich dokumentów, których posiadacze przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ogłoszenia pierwszego stanu zagrożenia epidemicznego z zakażeniem wirusem SARS. wirusa i nie jest równoznaczne z przedłużeniem któregokolwiek z powyższych przypadków. Wizy lub dokumenty lub przedłużenie pobytu dozwolone bez wiz.

Skorzystanie z tej podstawy prawnej pobytu na terytorium nie jest w żaden sposób uzależnione od składania wniosków, wydawania zezwoleń lub dokumentów i nie jest wydawana w tym zakresie żadna decyzja administracyjna. Przedłużenie wizy nie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy o cudzoziemcach.

- Przedłużenie pobytu na podstawie oświadczenia o przeniesieniu pracy, zezwolenia na pracę, karty pobytu i innych

 • prawne przedłużenie okresu ważności zezwoleń na pracę i zezwoleń na pracę sezonową, a także dopuszczalnych okresów pracy na podstawie oświadczeń o przydziale cudzoziemców wpisanych do ewidencji oświadczeń – do 30 dnia po dniu odwołania ostatniego obowiązującego stanu (art. 15zzq ustawy specjalnej);
 • Umożliwienie zmiany warunków pracy cudzoziemców określonych w zezwoleniach na pracę, zezwoleniach na pracę sezonową, oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom zarejestrowanym w ewidencji ludności, zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę, zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji środowiska zawodowego, na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeprowadzki wewnętrznej lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej kierownika, specjalisty lub pracownika/stażysty, w zakresie przeniesienia wewnętrznego przedsiębiorstwa, a także w dokumentach dołączonych do zgłoszenia korzystania z mobilności krótkoterminowej kierownik, specjalista lub pracownik odbywający staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa – jeżeli zmiana wynika z korzystania przez podmiot udzielający; wykonanie powierzonych zadań (lub przez podmiot odbiorcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) do indywidualnych uprawnień w zakresie ochrony miejsc pracy w sytuacji kryzysowej oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, uregulowanych w art. 3, art. 15g ust.8, art. 15x ust. 1 i art. 15zf sek. 1 specustawy (art. 15z5 specustawy);
 • Umożliwić dostęp do pracy sezonowej w rozumieniu art. 88 sek. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2019, poz. 1482, z późn. zm.) dla cudzoziemców, którzy w okresie po 13 kwietnia 2020 r. mieli dostęp do polskiego rynku pracy na podstawie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową, przedłużenia zezwolenia na pracę, przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o skierowaniu cudzoziemca do pracy, wpisanego do ewidencji ludności – w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 30-dniowy okres następujący bezpośrednio po zniesieniu ostatniego warunku;
 • prawne przedłużenie okresu ważności zezwoleń pobytowych, które wygasły w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – do 30 lat); Cudzoziemiec ma prawo posługiwać się posiadanym dokumentem jako ważnym, nawet jeśli upłynął określony w nim okres ważności. Oznacza to, że posiadacze takich dokumentów zachowują prawo do przekraczania granic państwowych.
 • z mocy prawa przedłużenie okresu ważności polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów potwierdzających posiadanie zezwolenia tolerancyjnego zwanego „Duldungserlaubnis” – do 30 dnia od dnia zniesienia ostatniego ważnego statusu (art. 15z6 ust. 3 i (art. 5) ustawy specjalnej);
 • z mocy prawa przedłużenia okresu ważności dokumentów wydanych na czas oznaczony, które zawiodą w okresie stanu epidemii lub stanu epidemii dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – umawiających się stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin mieszkających z nimi lub następujących po nich, d. H. Dokumenty potwierdzające prawo stałego pobytu, karty pobytu dla obywateli UE, członków rodziny oraz karty stałego pobytu dla obywateli UE i członków rodziny – do 30. dnia od dnia unieważnienia ostatniego obowiązującego statusu (art. 15.º z6 nr 1 ustawy specjalnej);
 • z mocy prawa przedłużenie terminów na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia pobytowego, zezwolenia na pobyt, zezwolenia na pobyt stały – UE, przedłużenia wizy lub przedłużenia pobytu bez wizy – do 30. ostatniego państwa właściwego (art. 15z specustawy);
 • ustawowe przedłużenie terminów na opuszczenie terytorium RP w przypadku ich niewykonania w czasie stanu chorobowego lub epidemicznego, wynikające z art. 299 sek. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Diário de Lei de 2020, poz. 35) – do 30 dnia po dniu cofnięcia ostatniego państwa właściwego (art. 15zzza specustawy);
 • ustawowe przedłużenie terminów dobrowolnego powrotu, które nie obowiązują w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zgodnie z decyzjami o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu – do 30 dnia od momentu odwołania ostatniego obowiązującego stanu (art. 15zzzb ustawy specjalnej);
 • prawne przedłużenie okresu ważności tymczasowych dowodów tożsamości cudzoziemca (TZTC), które nie obowiązują w okresie stanu epidemii lub stanu epidemii - do 30 1 specustawy).

Pobyt obywateli UE/EOG/Szwajcarii w czasie epidemii koronawirusa

Obywatele UE/EOG/Szwajcarii oraz członkowie ich rodzin spoza UE/EOG/Szwajcarii mogą przebywać w Polsce przez okres do 3 miesięcy bez spełniania jakichkolwiek wymogów pobytowych poza posiadaniem ważnego dokumentu podróży. Obywatel UE/EOG/Szwajcarii może posiadać inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo. Członkowie Twojej rodziny, którzy nie są obywatelami UE/EOG/Szwajcarii, muszą posiadać wizę na wjazd do Polski, chyba że są zwolnieni z tego wymogu.

Pobyt dłuższy niż 3 miesiące

Obywatel UE/EOG/Szwajcarii ma prawo pobytu powyżej 3 miesięcy, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. Izatrudniony lub samozatrudnionyna terytorium Polski;
 2. mieć wystarczające środki finansowewyżywić siebie i członków swojej rodziny na terenie Polski, tak aby nie być obciążeniem dla pomocy społecznej, orazodpowiednie ubezpieczenie zdrowotne;
 3. studiował lub ukończył szkolenie zawodowew Polsce i posiada wystarczające środki finansowe na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny w Polsce, aby nie być obciążeniem dla pomocy społecznej oraz posiada odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne;
 4. jest żoną obywatela polskiego.

Jeżeli pobyt w Polsce trwa dłużej niż 3 miesiące,Obywatel UE/EOG/Szwajcarii i członek jego rodziny są zobowiązani do zarejestrowania swojego pobytu.Formalności te można załatwić w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego. Wniosek składa się osobiście nie później niż następnego dnia po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Polski.

Należy jednak podkreślić, że prawo pobytu obywateli UE/EOG/Szwajcarii i członków ich rodzin, którym przysługuje prawo do swobodnego przemieszczania się w Polsce, jest przyznawane z mocy prawa, jeżeli spełnione są przesłanki do uzyskania prawa pobytu. Jesteś niezależny od rejestracji pobytu czy uzyskania zezwolenia na pobyt.

Przedłużenie ważności dokumentów wydanych z mocy prawa

Obowiązujące ustawodawstwo przewiduje ustawowe przedłużenie ważności następujących dokumentów wydanych obywatelom państw członkowskich UE/EOG/Szwajcarii oraz mieszkającym z nimi lub dołączającym do nich członkom ich rodzin:

 • Dokumenty potwierdzające prawo do stałego pobytu,
 • karty pobytu członka rodziny obywatela UE,
 • Karty stałego pobytu członków rodzin obywateli Unii Europejskiej.

Podobnie jak w przypadku innych antykryzysowych rozwiązań dotyczących przedłużenia okresu ważności dokumentów z mocy prawa, jeżeli okres ważności któregokolwiek z powyższych dokumentów zbiegnie się z zagrożeniem chorobą lub stanem chorobowym, zostanie on przedłużony do 30 dnia po odwołanie ostatniego terminu (ryzyko choroby lub epidemii). Jednocześnie przedłużenie to nie stwarza automatycznie powodu do wymiany lub wydania nowego dokumentu.

Certyfikaty pobytu wydawane przez obywateli UE jako dokumenty stałe nie są objęte niniejszym rozporządzeniem.

INFOLINIA (warunki wjazdu i pobytu w Polsce)

(Video) Zatrudnianie cudzoziemców-Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem-zapis webinarium

+4822500 43 76(od poniedziałku do piątku od 08:15 do 16:15)

Videos

1. Legalizacja pobytu oraz pracy cudzoziemca w czasie koronawirusa
(Fundacja Ukraina)
2. Nowe prawo! Ukraińcy jak Polacy?
(C&C Chakowski & Ciszek)
3. Tarcza 3.0: Zmiany dotyczące wynagrodzenia pracowników i zatrudniania cudzoziemców
(CEO MAGAZYN POLSKA - TV)
4. Webinarium „Przepisy dotyczące wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce” z dn. 04.03.2022 r.
(Krajowa Izba Radców Prawnych)
5. Bezpłatny WEBINAR 15x15 | Cudzoziemcy a pomoc społeczna | Mazurkiewicz
(Ośrodek Twórczej Interwencji)
6. Przepisy dotyczące wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce - specustawa i ochrona czasowa.
(Krajowa Izba Radców Prawnych)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 05/24/2023

Views: 5752

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.