Contact - Neem contact op met huisarts Zaanstreek Waterland (2023)

Moet ik 112 of Huisartsenpost bellen?

Bel 112 als u met spoed politie, brandweer of ambulance nodig heeft. Een ambulance kan nodig zijn als u denkt dat iemand in gevaar is. Bijvoorbeeld door een ernstig ongeval of andere levensbedreigende situatie.

U belt Huisartsenpost voor dringende klachten die echt niet kunnen wachten tot u weer bij uw huisarts of diens vertegenwoordiger kunt zijn.

Hausarzt Zaanstreek: 075 – 65 33 000
Huisarts Waterland: 0299 ​​​​- 31 32 33

Op deze site kun je zien of je naar een dokter moet >>www.moetiknaardedokter.nl.

Wat zijn de openingstijden van de Huisartsenpost?

Huisartsenpost is geopend van maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot de volgende dag 8.00 uur.

In het weekend (zaterdag en zondag) en feestdagen zijn we de hele dag open.

Hausarzt Zaanstreek: 075 – 65 33 000
Huisarts Waterland: 0299 ​​​​- 31 32 33

Waarom moet ik altijd eerst Huisartsenpost bellen?

Huisartsenpost is er voor dringende klachten die niet kunnen wachten tot u naar uw huisarts of uw vervanger kunt.

We stellen telefonisch allerlei vragen over declaraties. Aan de hand van uw antwoorden kunnen wij de urgentie en hulpbehoefte goed inschatten.

Meestal is een telefonisch consult voldoende.

Soms is het nodig om buiten kantooruren naar de huisartsenpraktijk te gaan. Dan wordt er een afspraak gemaakt.

Soms wordt besloten dat de huisarts langskomt. Het hangt af van de medische situatie.

(Video) GGD Zaanstreek-Waterland

Hausarzt Zaanstreek: 075 – 65 33 000
Huisarts Waterland: 0299 ​​​​- 31 32 33

Kan ik namens iemand anders naar Huisartsenpost bellen?

Ja, dit is mogelijk. Zorg er in dit geval voor dat u dicht bij de patiënt bent. We willen ook de zieke bellen.

Zorg dat u de volgende patiëntgegevens bij de hand hebt:

  • naam en geboortedatum
  • BSN
  • adres en telefoon
  • Gezondheidskaart/ziektekostenverzekering
  • dokters naam
  • Lijst met gebruikte medicijnen
  • medische geschiedenis
  • allergieën
  • Reanimatie/opnameverzoeken etc.

Ik heb een afspraak. Waarom moet ik wachten op Huisartsenpost?

Voor een bezoek aan de Huisartsenpost wordt een afspraak gemaakt.

Soms zijn er patiënten met meer urgente ziekten. We moeten dus de volgorde van afspraken wijzigen.

Een andere afspraak kan ook uitlopen omdat je meer tijd nodig hebt.

Is er een apotheek bij Huisartsenpost?

Huisartsenpost is geen apotheek.

In Zaandam kun je terecht bij de Zaanapotheek.
Het is gelegen aan de Zorgboulevard, vlakbij het Zaans Medisch Centrum. Zie ook:www.zaanapotheek.nl

In Purmerend kunt u 24 uur per dag terecht bij de apotheek.
Deze bevindt zich in de centrale hal van het Dijklander Ziekenhuis. Zie ook:www.24uursapotheekwaterland.nl

Medicijnen worden van uw eigen risico afgetrokken. Voor sommige medicijnen heb je een eigen bijdrage.
Bezoek de website voor meer informatie over franchises en eigen risico'scentrale overheid.

Ik ben van de medicatie af. Kan ik een herhaalrecept krijgen van Huisartsenpost?

Als u geen medicijnen meer gebruikt, vraag dan uw arts om een ​​vervangend recept voor nieuwe medicijnen.

In spoedeisende gevallen kan de huisarts van Huisartsenpost uw medicijnen voorschrijven. Dit wordt een bridgerecept genoemd.

U vult de periode in totdat u voor een herhaalrecept naar uw huisarts kunt.

(Video) Jerusalema Challenge GGD Zaanstreek-Waterland

Kan de dokter naar mij toe komen?

Ja, de arts kan indien nodig naar u toe komen. Of de huisarts naar u toe komt, hangt af van de medische situatie. Dit bespreken we met u als u met Huisartsenpost belt.

Het ontbreken van vervoermiddelen is geen reden voor een huisartsenbezoek.

Tijdens het bezoek ontmoet de huisarts een chauffeur in een speciale huisartsenauto. De chauffeur is opgeleid tot bezoekend assistent en helpt bijvoorbeeld de huisarts bij de aangifte.

  • Contact - Neem contact op met huisarts Zaanstreek Waterland (1)

Wat zijn de contactkosten (telefoon, bezoek, medisch consult) met Huisartsenpost?

Dit is gratis als je een zorgverzekering hebt. De kosten van een telefonisch consult, een bezoek aan de Huisartsenpost of een bezoek vallen onder uw basisverzekering. Dit gebeurt niet op eigen risico.

Soms hebben wij niet de juiste gegevens van uw zorgverzekeraar en krijgt u van ons een nota. Deze nota kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.

Als je geen zorgverzekering hebt, moet je dat wel doenkostenBetaal contant of met een pinpas bij Huisartsenpost.

Let op: Er kunnen kosten (eigen risico en/of eigen risico) van medicijnen zijn.
Ook zijn er extra kosten als u bijvoorbeeld een röntgenfoto of gips nodig heeft. Deze metingen worden uitgevoerd door het ziekenhuis en niet meer door de huisartsendienst.

Bezoek de website voor meer informatie over franchises en eigen risico'scentrale overheid.

Wordt het telefoongesprek met de huisartsenpost opgenomen?

Ja, alle telefoongesprekken worden opgenomen zodat we ervan kunnen leren en onze kwaliteit kunnen verbeteren.
Opnames worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens.

(Video) TACOYO Zaanstreek-Waterland bestaat 25 jaar

Lees hiernaastJouw gegevensmeer over hoe we ermee omgaan.

Wordt mijn huisarts geïnformeerd als ik in contact ben geweest met Huisartsenpost?

Ja, uw eigen huisarts krijgt een bericht met een korte samenvatting.

Dus vroegen we aan de telefoon wie zijn huisarts is.

Staan mijn medische gegevens op Huisartsenpost?

Ja, maar alleen als u daar toestemming voor geeft.

Als u ons belt, vragen we u of u ons hiervoor toestemming geeft. Na uw toestemming mogen wij uw medische gegevens raadplegen bij uw huisarts en uw apotheek.

Gegevensuitwisseling vindt plaats via een bijzonder veilig systeem.

Waarom duurt het soms meer dan een half uur om de telefoon op te nemen bij Huisartsenpost?

Het kan soms erg druk zijn. Het beoordelen van een medische situatie kost tijd.

Een telefoontje naar Huisartsenpost duurt gemiddeld 3 tot 8 minuten.

Soms bellen mensen met vragen die niet echt aan ons zijn. Dit kost onnodig tijd.

Heeft u algemene vragen over het coronavirus of vaccins, bel dan met het RIVM via 0800-1351 of kijk op de website van het RIVM.RIVM.

Werkt mijn eigen huisarts bij Huisartsenpost?

Ja, maar de kans is klein dat u bij uw bezoek aan de Huisartsenpost uw huisarts ziet.

Bij Huisartsenpost werken ruim 140 huisartsen uit de regio Zaanstreek Waterland.

De verschillende diensten zijn verdeeld over huisartsen.

(Video) Bosbrand Schoorl - Brandweer op weg naar schoorl

Wat is het werkterrein van huisartsen Zaanstreek Waterland?

De werkruimte van de huisartsenpraktijk Zaanstreek Waterland is beperkt door postcodes. Het gebied komt vrijwel overeen met het gebied dat huisartsen overdag in hun praktijk bestrijken.

Huisartsenpost Zaanstreek opera nas áreas com os códigos postais 1500 a 1599 e parte da área de código postal 1458. Em geral, isso inclui as áreas de Zaandam Midden, De Banne, Zaandam Noordoost, Zaandam Zuidoost, Assendelft, Krommenie, Wormerland e Oostzaan.

Huisartsenpraktijk Waterland heeft de gebieden met de postcodes 1131, 1132, 1135, 1141, 1145, 1151, 1154, 1156 en 1441 t/m 1488 en een deel van 1546. Wereldwijd betreft dit Edam, Purmerend, Waterland, Graft-de Rijp, Beemster en Volendam.

Woont u niet op de Huisartsenpost-desktop en wilt u toch Huisartsenpost gebruiken, dan wordt u dat welvoorbijgangerGeregistreerd. Indien uw verzekeringsgegevens niet beschikbaar zijn, dient u contant te betalen. Medische zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

De bezoekende auto kan alleen binnen het bovenstaande bereik bezoeken!

Zijn er vacatures bij huisartsen in Zaanstreek Waterland?

Ja! Op dit moment hebben wij meerdere openstaande vacatures. Klik op de link om naar de vacaturetekst te gaan.

Triagista (in opleiding of vaste aanstelling)

Junior Triagist/Medische Student

Verpleegkundige Kortlijn KLV (meerdere uren)

Assistente médico no Huisartsenpost

carrière verandertG

(Video) SNOEKVISSEN IN DE REGIO ZAANSTREEK WATERLAND - VANG EEN SNOEK IN ELKE GEMEENTE VAN NOORD-HOLLAND

Waarom moet ik informeren of de patiënt een tweeling of een andere meerling is?

Wanneer een tweeling of meerling dezelfde voorletters heeft, is het extra belangrijk dat het BSN correct wordt doorgegeven. We registreren alles wat we doen. Dit moet natuurlijk wel bij de juiste persoon zijn. We kunnen een speciale melding in het systeem zetten dat het een meerling is.

Videos

1. HaW - Presentatie over optimalisatie Nazorg Zaanstreek-Waterland
(Stichting Huis aan het Water)
2. Stan Baltus restaureert Molen de Mol deel 7.
(otterdvd)
3. HaW - Niemand meer in de kou
(Stichting Huis aan het Water)
4. PHB - Red Flags bij criminele inmenging op bedrijventerreinen
(SADC N.V.)
5. Webinar 'resultaten regionale implementatie eTRS'
(Stichting VitaValley)
6. Slag om Waterland 2022
(Omroep PIM)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated: 04/05/2023

Views: 5774

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.