Basisschool RK De Kameleon (Terneuzen) | scholen op de kaart (2023)

Leliestraat 26 4537 RJ Terneuzen

Basisschool RK De Kameleon (Terneuzen) | scholen op de kaart (1)
 • basisonderwijs
 • rooms-katholiek
 • 147 studenten
 • Download de schoolgids

samengevat

school uitleg

Kameleon is het middelpunt van de wijk en wil een veilige haven zijn, een plek waar kansen worden geboden zodat elk kind zich kan ontwikkelen en een plek in de wereld kan vinden. Samen als team worden de kinderen begeleid in hun groei en ontwikkeling.

Voor meer informatie over deze school kunt u terecht op onze website.

missie en visie

 • Wat is de missie en visie van deze school?

  "Het mooiste wat je kunt worden, ben jezelf"

  Desde agosto de 2017, De Kameleon es un Centro Infantil oficial dentro del grupo educativo Elevantio y Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen.

  Kindercentrum De Kameleon is onderdeel van Kinder- en Buurtcentrum De Kameleon. Kameleon is een knooppunt in de buurt, een veilige haven, een plek waar elk kind kansen krijgt om zich te ontwikkelen en een plek in de wereld te vinden. Samen ondersteunen we kinderen in hun ontwikkeling om hun plek in de wereld te vinden. Bij De Kameleon zijn er geen grenzen tussen onderwijs en zorg, tussen spelen en leren, tussen productgericht en procesgericht werken, tussen de leerkracht en het lid van het onderwijsteam, tussen formeel en informeel leren. Kinderen en ouders hebben te maken met een pedagogische werkwijze, een organisatie, een team.

  Elk kind is uniek! Wij bieden alle kinderen, van 0 tot 12 jaar, de kans om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontwikkelen zodat zij een goede en solide toekomst tegemoet gaan. Een toekomst waar naast kennis ook specifieke vaardigheden vereist zijn.

  Kinderen krijgen de kans om te gedijen in een veilige omgeving waar kinderen, ouders en medewerkers zichzelf kunnen zijn. Een omgeving waar het klimaat ontspannen, open en eerlijk is. Een plek waar wederzijds vertrouwen is en we met respect met elkaar omgaan. Het maakt niet uit wie, op welk tijdstip en tijdens welke activiteit een kind benadert.

  Ieder kind is onze zorg! Wij bieden een veilige en prettige omgeving die tot doel heeft het beste in jou naar boven te halen. Kameleon biedt een doorlopende ontwikkelingslijn voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Kameleon speelt in op de ontwikkelingsbehoefte van elk kind en daarom is een goede kinderopvang essentieel. Deze kleuterschool kenmerkt zich op De Kameleon door een voorzieningenstructuur waarin het serviceteam bestaande uit: directeur, IB'er, maatschappelijk werker, begeleider passend onderwijs, jeugdverpleegkundige en jeugdarts (GGD) de kern vormen. Samen hebben zij een beeld van de kinderen, volgen de ontwikkeling van de kinderen en nemen indien nodig passende maatregelen.

  Het kind staat centraal! Wat heeft een kind nodig om zich goed te ontwikkelen? De Kameleon biedt een dagarrangement (gericht op vraag en aanbod) waarbij er geen grenzen zijn tussen zorg, onderwijs en vrije tijd. Dit geeft kinderen rust, regelmaat en structuur. Supply chains samen als een keten, zodat de lijn van continue ontwikkeling vanzelf ontstaat. Het aanbod kenmerkt zich door 'formeel' en 'informeel' leren. Formeel leren richt zich op kennis. Informeel leren heeft tot doel de vaardigheden te verwerven die kinderen nodig hebben om goed te functioneren in de 21e eeuw. Kameleon richt zich niet alleen op kennis en leerresultaten, maar geeft kinderen ook de kans om te worden wie ze zijn.

  Het activiteitenaanbod kenmerkt zich door:

  - Voor alle kinderen: 0 – 12 jaar

  van 7 tot 19 uur

  - Lijn van continue ontwikkeling

  - Formeel leren: wiskunde, taal en oriëntatie op de wereld

  - Informeel leren: kunsteducatie, sport, technologie, sociale vorming

  - Significant en taalkundig: thematisch

  - Doorlopend rooster: alle kinderen van 4 tot 12 jaar blijven op school eten

  - Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn tussen 8.45 en 14.45 uur op De Kameleon.

  Opvoeden doen we samen! Samenwerking en contact met ouders staat bij De Kameleon hoog in het vaandel. We hebben goed contact met ouders, gekenmerkt door een open en positieve houding naar anderen. We zorgen ervoor dat we altijd in contact blijven.

  Ouders kunnen ook lid worden van De Kameleonraad: een adviesorgaan waar ouders meedenken op beleidsniveau. Ouders kunnen ook een rol spelen in het primaire proces, zoals het organiseren van workshops of het helpen bij dagbesteding. Opvoeden doen we samen! Dat betekent ook dat De Kameleon een aanbod heeft gericht op ouders, met onder andere Nederlandse lessen voor volwassenen en gezellige hoekjes waar ouders elkaar kunnen ontmoeten.

  Alle medewerkers van De Kameleon vormen een team, met een pedagogische visie en een aanspreekpunt. Alle medewerkers zijn professionals die samen de verantwoordelijkheid hebben om ieder kind zich zelfstandig te laten ontwikkelen. Hiermee geven alle medewerkers het goede voorbeeld. Vanuit deze samenwerking kunnen ieders talenten ten volle worden benut en versterken we elkaar in het belang van kinderen.

 • Hoe belichaamt deze school identiteit?

  Onze school is een samenwerkend openbaar onderwijs en een rooms-katholieke school. Ouders en kinderen die naar school gaan zijn zich bewust van culturele en religieuze verschillen, respecteren deze en leren ermee om te gaan. Ze accepteren de ander in hun mening en overtuiging. Vieringen, rituelen en symbolen worden verkend en besproken vanuit de religieuze en/of levensbeschouwelijke context van het kind, met ruimte voor ieders persoonlijke beleving.

School kenmerken

 • kindercentrum
 • Centrale ligging in de wijk.
 • individuele ontwikkeling
 • kansen bieden
 • Samen één focus, één visie

Hoeveel leerlingen zitten er op deze school?

school uitleg

Gedurende het schooljaar heeft Kameleon gemiddeld zo'n 190 kinderen onder haar hoede, waarvan zo'n 40 kinderen (kleutergroepen en een groep van 3+) en 150 basisschoolkinderen. Ze komen vooral uit de buurwijken van Terneuzen-West. Dit maakt De Kameleon een buurtschool. De Kameleon staat midden in de gemeenschap.

Bij Kameleon zijn er geen grenzen tussen onderwijs en zorg, tussen spelen en leren, tussen product- en procesgericht werken, tussen leerkracht en pedagogisch team, tussen formeel en informeel leren. Kinderen en ouders hebben te maken met een pedagogische werkwijze, een organisatie, een team. Het team wil alle kinderen dezelfde kansen bieden. Kinderen kunnen zich individueel ontwikkelen en leren.

De school werkt met jaarklassen. Daarom zitten studenten in de groep met hun leeftijdsgenoten. Kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereiken, hebben meestal al veel tijd op de kleuterschool doorgebracht. Een grote groep kinderen is VVE-kind en heeft dus extra babydagen gehad. Wanneer een kind de leeftijd van ongeveer 3,5 jaar bereikt en uiteindelijk ook op de basisschool in Kameleon zit, is het mogelijk om deze kinderen toe te laten tot de groep 3+.

laat het aantal leerlingen zien

studenten
147
Nationaal gemiddelde
215

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

De uitsplitsing naar leerjaar en leeftijd laat zien hoe leerlingen op deze school zijn ingedeeld naar leerjaar en leeftijd. Ook wordt de spreiding van leerlingen vergeleken met de spreiding van leerlingen op een vergelijkbare school.

Zie Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

School- en crèchetijden

In de klassen- en opvangroosters staat hoe de school de schooldag organiseert. Het is zichtbaar welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en feestdagen er zijn. Ook kunt u zien of er voor- of naschoolse opvang is geregeld en zo ja, hoe en waar.

veel voorkomende vragen

 • Alles wat je wilt weten over de opvang:

  Hoe is de receptie georganiseerd?

  kleuterschool voor school
  middelbare school zorg
  naschoolse opvang

  Waar vindt de receptie plaats?

  kleuterschool voor school
  in het schoolgebouw
  middelbare school zorg
  Binnen en buiten het schoolgebouw.
  naschoolse opvang
  in het schoolgebouw

  Zijn er kosten voor ouders?

  kleuterschool voor school
  mi
  middelbare school zorg
  meisje
  naschoolse opvang
  mi
 • Wanneer zijn de vrije dagen en schoolvakanties?

  busjetot en met
  herfst vakantie24-10-202228-10-2022
  Kerstmis26-12-202201-09-2023
  Krokusvakantie20-02-202324-02-2023
  Mei vakantie24-04-202308-05-2023
  Zomervakantie13-07-202321-08-2023
 • Is er opvang in weekenden en schoolvakanties?

  mi

 • Wie is er op welke tijden beschikbaar?

  Tot zonsopgangkeer
  sociale dienst (AAN-Z)Maandag (om de twee weken)13.00-17.00 uur
  jeugdverpleegkundigeop afspraakop afspraak
Zie schoolroosters en aandacht

Welke uren hanteert deze school?

continue programmering

korte lunchpauze, alle kinderen blijven op school, één of meerdere middagen per week vrij

Schema notities
Maandag
Mars
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Bruikbare informatie

 • Hoe zijn ouders betrokken bij deze school?

  We kunnen dit niet alleen. Ouders zijn onze belangrijkste partners in onze missie. Om kinderen voor te bereiden op hun toekomst werken we samen met andere onderwijspartners, kleuterscholen, voortgezet onderwijs, zorg, gemeenten en vele andere organisaties. Samen met hen bouwen aan Zeeuws Vlaanderen, de beste plek om te groeien. Wij zijn een betrouwbare en innovatieve partner. Zoals een ouder zei: de school als ruimte voor verbinding in een constant veranderende samenleving.

 • Hoe informeert deze school ouders?

  Als school willen we alle kinderen het beste onderwijs bieden. Samenwerking met ouders is hierbij erg belangrijk. De school heeft ook een wettelijke plicht om ouders (ouders, voogden of verzorgers: artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs) te informeren over de vorderingen van de leerlingen. Deze informatie heeft betrekking op alle relevante zaken die met leerlingen te maken hebben, zoals rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, schoolgids en ouderavonden. Als de gezinssituatie uit beide ouders bestaat (gehuwd of geregistreerd partnerschap), zal de communicatie tussen de school en de ouders eenduidig ​​zijn. Dit kan bijvoorbeeld anders zijn als de ouders gescheiden zijn. Met het schoolbestuur zijn afspraken gemaakt over de informatievoorziening aan ouders, deze zijn terug te vinden in het protocol op de website van de school.

  We gebruiken verschillende communicatiemiddelen met ouders:

  • Schoolapplicatie 'Sociale Scholen'. Alle ouders worden uitgenodigd om de schoolapp te installeren. De app wordt gebruikt om informatie te geven over praktische zaken, zoals studiedagen, algemene mededelingen etc., maar ook om beeldmateriaal van (onderwijs)activiteiten te delen. Dit met inachtneming van de AVG wetgeving.
  • Ouder praat. Drie keer per schooljaar hebben ouders en verzorgers de gelegenheid om de ontwikkeling van hun kind(eren) te bespreken met de groepsleerkracht(en).
  • Ontbijt. We nodigen ouders uit om elkaar te ontmoeten in het gebouw.
  • We zijn altijd bereikbaar voor ouders via e-mail en telefoon, maar we komen liever binnen om uw vragen te beantwoorden.
 • Hoe kunnen ouders meedenken en beleid bespreken?

  Ouders doen mee via:

  • De Kameleoncommissie; Feesten en vieringen
  • Participatie Tafel
 • Wat is de klachtenprocedure?

  Klachtenprocedure:

  Toen je zoon vier jaar werd, zocht je als ouder naar een geschikte school voor hem en zijn gezin. Je hebt dus voor onze school gekozen en we hopen dat je het nog steeds een goede keuze vindt en dat je kind veel plezier bij ons zal hebben. Je hebt de neiging om goede contacten te leggen met de leerkrachten en de directie van de school. U kunt deze contacten ook gebruiken als u vragen of opmerkingen heeft over de situatie van de groep of de school. Ook als er een meningsverschil is, leiden contacten er vaak toe dat er snel een oplossing wordt gezocht en gevonden. Goede communicatie is hierbij het sleutelwoord. Het kan echter voorkomen dat er in een bepaalde situatie meer vragen nodig zijn. Hiervoor hebben wij een klachtenprocedure ontwikkeld.

  Deze is te vinden op de schoolwebsite. Als je klachten of bezwaren hebt, bespreek deze dan altijd eerst met de groepsleerkracht. Lukt dit niet, bespreek de klacht of het bezwaar dan met de directeur of decaan van de school.

  Op onze school zijn de schoolbegeleiders: Dhr. Erpelinck/ Mevr. van den auge

  Zowel ouders als kinderen kunnen bij jullie terecht voor vertrouwelijke gesprekken bij conflicten. De decaan is van maandag tot en met vrijdag op school bereikbaar of per e-mail: liet.erpelinck@gmail.com of jackelienvandenboom@elevantio.nl

  De Raad van Bestuur van Eleantio biedt ouders/verzorgers en personeel de mogelijkheid om bij geschillen een vertrouwenspersoon van buitenaf in te schakelen. De externe vertrouwenspersonen zijn: Chiara Middelhuis (06-30994769) c.middelhuis@mwago.nl Annette de Wit (06-51175227) a.dewit@mwago.nl Meer informatie over deze organisatie is te vinden op de website www.mwago. nl Het algemene e-mailadres is: mail@mwago.nl.

  Telefonisch reserveren kan ook via het Elevantio-secretariaat, tel 0114 347880. In de meeste gevallen wordt een klacht of bezwaar op schoolniveau opgelost. In situaties waarin dit niet mogelijk blijkt, kan een formele klacht worden ingediend bij het College van Bestuur van de Elevantio Foundation (per brief: Markt 1, 4571 BG Axel / per e-mail: info@elevantio.nl). Voor de afhandeling van klachten is de school tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen een klacht indienen bij het LKC. Meer informatie over de mogelijkheden en de werkwijze bij LKC vind je op www.onderwijsgeschillen.nl.

  Naast de klachtenprocedure hebben wij de procedure 'Toelating, Weigering, Termijn, Schorsing en Intrekking' aangegeven. Onze school staat open voor alle kinderen. Scholen hebben een zorgplicht. Dit geldt ook voor onze school. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende plek voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen ze graag opnemen en een goede opleiding geven. Soms kunnen we een kind niet toelaten. Daar hebben we gemotiveerde regels voor. De redenen voor weigering kunnen de volgende zijn:

  Hij... De groep is vol.

  B. De school kan de benodigde ondersteuning niet bieden (zie hoofdstuk Passend Onderwijs en ons Schoolondersteuningsprofiel).

  w. Er dreigt ernstige verstoring van de rust en orde (dit geldt zowel voor leerlingen als voor ouders).

  D. Religie en levensbeschouwing (voor speciaal onderwijs).

 • Aan welke activiteiten werkt de school samen met ouders?

  Bij Kameleon wordt contact opgenomen met ouders als er activiteiten zijn waarbij ouderbetrokkenheid vereist is.
 • Hoeveel bedraagt ​​de vrijwillige bijdrage van de ouders?

  € 25,00

  Wat wordt er met dat geld gedaan?

  • Natal
  • school kamp
  • studiereis
  • Sint Nicolaas

  Zijn er andere vrijwillige schoolkosten?

  meisje

  Aanvullende informatie over ouderbijdrage

  Uw kind moet volgens de Leerplichtwet naar school. U hoeft dus niet te betalen voor het onderwijs van uw kind. Onze school vraagt, net als veel andere scholen, een financiële bijdrage voor extra activiteiten die niet tot het reguliere curriculum behoren, zoals de schoolexcursie en het schoolkamp, ​​extra lesmaterialen, excursies, het Sinterklaasfeest en alle andere activiteiten. De bijdrage van ouders hieraan is vrijwillig.

  Onze school zal geen leerlingen afwijzen, verwijderen of uitsluiten van het reguliere onderwijsprogramma als ouders de vrijwillige bijdrage niet of slechts gedeeltelijk kunnen of willen betalen. Met andere woorden: de toegankelijkheid van onderwijs wordt niet beïnvloed door de vrijwillige bijdrage van ouders. De school zal er alles aan doen om te voorkomen dat leerlingen de dupe worden van het niet betalen van de vrijwillige bijdrage door hun ouders.

  De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in een openbaar toegankelijke vergadering van het engagementbestuur. Hiervoor is toestemming van de ouders vereist. Voor het studiejaar 2022-2023 is de vrijwillige bijdrage van de ouders vastgesteld op € 25,-.

  Dit jaar wordt er een vrijwillige bijdrage van de ouders gevraagd van ongeveer € 25,- voor het schoolreisje, bedoeld voor leerlingen van groep 3 t/m 8.

  De vrijwillige bijdrage van ouders aan het schoolkamp dit schooljaar bedraagt ​​€ 25,-

 • Hoe melden ouders dat hun kinderen ziek of afwezig zijn?

  Over schoolverzuim

  Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van wettelijk verzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) legt uit hoe en wanneer er sprake is van geoorloofde afwezigheid.

  Voorwaarden voor toegestaan ​​spijbelen
  • bij ziekte dient de directeur tijdig te luisteren;
  • bij plicht op grond van geloofsovertuiging dient de ouder/verzorger de opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte te stellen;
  • afwezigheden wegens huwelijk of begrafenis moeten vooraf goedgekeurd worden door de directeur.

  Kan je tijdens de schoolvakanties niet op vakantie? Dan kunt u de schooladministratie om toestemming vragen voor schoolvakanties buiten de schoolvakanties.

  Hoe melden ouders hun zieke kind?

  Bij Kameleon krijgen kinderen voor aanvang van de schooldag telefonisch bericht dat ze ziek zijn.

  Hoe vragen ouders het rijbewijs van hun kind aan?

  Bij Kameleon wordt de licentie schriftelijk aangevraagd op het adres. Daar hebben we bestaande formaten voor.
 • Wat is het toelatingsbeleid?

  Ouders hebben keuzevrijheid: ze zoeken de school die het beste aansluit bij hun eigen opvattingen en ideeën over goed onderwijs en die volgens hen het beste aansluit bij de aard en het karakter van hun kind (filosofische, pedagogische en didactische uitgangspunten). In principe zijn alle kinderen welkom op onze school. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van levensovertuiging, cultuur of handicap. De (on)mogelijkheden van elke basisschool bepalen de toelating van een kind.

  Dit zoekt naar:

  - de capaciteiten van het team in relatie tot de gewenste zorg voor het kind, het zorgprofiel van de school

  - de grootte van de groep

  - de samenstelling van de groep

  - de beschikbare accommodatie

  - personeelstraining beschikbaar

  Het niet toelaten van een kind wordt tot een minimum beperkt.

  Als een kind niet wordt toegelaten, krijgen de ouders schriftelijk en gemotiveerd bericht over de beslissing. De toelating van een kind mag niet afhankelijk zijn van een financiële bijdrage van de ouders. Ouders en leerlingen moeten de bijzondere grondslag van de school steunen of respecteren. Studenten zijn verplicht om aan alle activiteiten deel te nemen; uitsluitingen van bijvoorbeeld het bijwonen van religieuze vieringen en lessen zijn met inachtneming van artikel 58 van de WPO niet mogelijk.

  Binnen het schoolbestuur wordt een protocol gehanteerd omtrent time-out, schorsing en verwijdering. Het is een eenduidig ​​protocol en treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag van een leerling waardoor anderen psychisch en/of lichamelijk worden geschaad.

  Er worden drie soorten maatregelen genomen:

  - Time-out

  - Oponthoud

  - Eliminatie

  time-out:

  Een ernstig incident resulteert in een onmiddellijk ingaande time-out. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  - Bij pauze heeft de leerling de rest van de dag geen toegang tot de school.

  - Tenzij er gegronde redenen zijn om bezwaar te maken, worden de ouders/verzorgers onmiddellijk op de hoogte gebracht van het incident en de onderbreking, met vermelding van de redenen (zie opmerking 1).

  - De time-outmaatregel kan eenmalig met 1 dag worden verlengd. Vervolgens kan de student worden geschorst volgens de schorsingsprocedure. In beide gevallen dient de school vóór of, indien dit niet mogelijk is, zo spoedig mogelijk na de invoering van de maatregel contact op te nemen met de ouders.

  - Ouders/verzorgers worden uitgenodigd voor een gesprek op school. Deze wordt bijgestaan ​​door de leerkracht van de groep en een lid van het schoolbestuur.

  - Er wordt een verslag gemaakt van het voorval en het gesprek met de ouders. Dit verslag wordt door de ouder ondertekend en wordt bewaard in het leerlingdossier (zie noot 2).

  - De tijdsbeperking kan pas worden toegepast na goedkeuring door het schoolbestuur.

  - De verwijderingsmaatregel wordt schriftelijk of op verzoek per e-mail aan het bevoegd gezag meegedeeld.

  Oponthoud:

  Alleen bij een volgend ernstig incident, of in het individuele geval dat het incident zo ernstig is, kan een formele schorsing worden ingesteld. Hier gelden de wettelijke regels voor openbaar onderwijs.

  De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  - Het bevoegd gezag van de school wordt vóór de schorsing op de hoogte gebracht van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd.

  - Tijdens de schorsing wordt de leerling de toegang tot school ontzegd. Voor zover mogelijk worden maatregelen genomen om de voortgang van het leerproces van de student te waarborgen (zie noot 3).

  - De schorsing is voor maximaal 3 weken, maximaal 2 keer verlengbaar (zie noot 4).

  - De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een overleg over de maatregel. Mogelijke oplossingen dienen expliciet te worden verkend, waarbij de mogelijkheden en onmogelijkheden van de zorg voor leerlingen op school worden besproken.

  - Er wordt een verslag gemaakt van de schorsing en het gesprek met de ouders. Dit verslag wordt door de ouder/verzorger ondertekend en wordt bewaard in het leerlingdossier. Het rapport wordt ter informatie verzonden naar:

  - Het bevoegd gezag

  - De Leerplichtambtenaar

  - De onderwijsinspectie

  Ouders kunnen een beroep doen op de bevoegde schoolautoriteit. Het bevoegd gezag beslist binnen maximaal 14 dagen op het beroep.

  Eliminatie:

  Indien zich meerdere keren een ernstig incident voordoet, dat verstrekkende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan verwijdering plaatsvinden. Hier gelden de wettelijke regels voor openbaar onderwijs. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  - De verwijdering van de leerling van de school is de beslissing van het bevoegd gezag.

  - Alvorens een beslissing te nemen, luistert het bevoegd gezag naar de betrokken leerkracht en de directie. Hiervan wordt een verslag gemaakt, dat aan de ouders wordt meegedeeld en door de ouders wordt ondertekend.

  Het rapport wordt ter informatie verzonden naar:

  - De Leerplichtambtenaar

  - De onderwijsinspectie

  Het bevoegd gezag stelt de ouders schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte van het voornemen tot ontvoering van de minderjarige, met vermelding van de mogelijkheid om schriftelijk verzet aan te tekenen.

  - Ouders hebben de mogelijkheid om binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen.

  - Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het wrakingsdocument.

  - Het bevoegd gezag neemt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift een definitieve beslissing.

  - Het besluit tot verwijdering is pas mogelijk na verificatie van de toelating van de leerling tot een andere basisschool of een andere school voor speciaal onderwijs of wanneer is aangetoond dat het bevoegd gezag gedurende acht weken alles in het werk heeft gesteld om de leerling op een andere plaats te plaatsen

 • Privacy en Gedragscode

  privacy,e-mail, internet en sociale media

  Privacy Onze school gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de gegevens van de leerlingen en de gegevens die de ouders aan de school verstrekken. De school zorgt voor een goede beveiliging van de gegevens. U kunt de gegevens die de school over u of uw kinderen heeft inzien en indien nodig correctie vragen. Soms wordt er informatie of foto's van kinderen gevonden in nieuwsbrieven, op de website of op sociale media. Dit omvat verjaardagen, toernooiresultaten, rollen in schoolimplementatie, etc. Mochten er bezwaren zijn tegen het verspreiden van deze informatie, dan vragen wij u dit te melden bij de schoolleiding. Projecten en foto's van kinderen worden op onze website of op sociale media geplaatst. Ouders die tegen het plaatsen van werk van kinderen en/of foto's van hun kinderen zijn, dienen zich hiertegen te verzetten. Bij bezwaar zal degene die de site onderhoudt deze informatie verwijderen. Strikt persoonlijke informatie wordt niet op de site gepubliceerd. Omdat wij ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden er geen privégegevens van leerlingen, ouders en schoolpersoneel, administratie, medezeggenschapsraad, ouderraad of vrijwilligers aan derden ter beschikking gesteld. Deze zijn altijd toegankelijk via de school. Meer informatie over het beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is te vinden op www.elevantio.nl

  Gedragscode

  Helaas worden leerkrachten ook wel eens geconfronteerd met intimiderende ouders. Scholen moeten direct duidelijk maken dat ze dergelijk gedrag niet willen. Niet voor niets is er een overheidscampagne 'Taak Veilig Burger'. Deze campagne vestigt de aandacht op de juiste behandeling van ambtenaren in openbare ambten, waaronder het onderwijs. Op het gebied van goed gedrag is de volgende gedragsregel opgesteld voor ouders met kinderen op scholen van onze onderwijsgroep, of die van plan zijn hun kind(eren) op een van de scholen in te schrijven.

  De afspraken zijn:

  - Agressie en geweld, zowel fysiek als verbaal, tegen medewerkers, directie, stagiaires, studenten of het schoolbestuur wordt nooit getolereerd.

  - Schoolpersoneel moet de ruimte hebben om hun werk goed te kunnen doen

  - Zijn instructies moeten worden opgevolgd

  - De orde mag op geen enkele manier worden verstoord.

  - Volg de schoolregels die ook voor kinderen gelden.

  - Benader uw kind, andere kinderen, de leerkracht en andere ouders positief

  - Breng uw kind op tijd naar de les.

  -Bewaar de rust in het schoolgebouw-

  - Maak een afspraak met de docent als je iets wilt bespreken

  - Spreek eventuele onvrede over de leerkracht of de administratie uit zonder te schelden, te dreigen of te schreeuwen.

  De school informeert via zijn raad altijd de politie tegen agressieve ouders (fysiek of verbaal), zodat gelijktijdig de vertrouwensinspecteur en het schoolservicebureau Zeeuws-Vlaanderen worden geïnformeerd. Daarnaast geldt de verjaringstermijn, schorsing en verwijdering (zie klachtprocedure).

Waar wonen de leerlingen van deze school?

In welk deel van de postcode wonen de leerlingen van deze school?

postcode gebiedaantal leerlingenPercentage
45379463,9%
45323523,8%
4531138,8%
4535<5
4536<5
4571<5

Sociale zekerheid op deze school.

Goed leren kan alleen als het kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma's om het veiligheidsgevoel te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school bewaakt. Alleen de school kan zeggen wat de school doet en hoe de omgeving en ouders daarbij worden betrokken.

 • schoolveiligheidsplan
 • protocol tegen ongedierte
 • Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
 • Welk anti-pestprogramma wordt gebruikt?

  Voor ons antipestbeleid vermelden wij ons sociaal zekerheidsplan en antipestprotocol in de bijgevoegde bestanden.
 • Hoe beoordeelt de school de sociale zekerheid?

  De school bewaakt de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via:Kindconcept, Parnasys.

  school uitleg

  Via het Child Concept-programma monitort onze school de beleving van de sociale zekerheid bij leerlingen. Scholen zijn wettelijk verplicht de monitor te gebruiken om informatie te verkrijgen over drie belangrijke aspecten van veiligheid:

  - Hoe ervaren leerlingen sociale en fysieke veiligheid op school?

  - studenten te maken krijgen met een inbreuk op de sociale en fysieke veiligheid?

  - Hoe is het welzijn van de leerlingen op school?

  Deze drie aspecten komen terug in de Parnasys Vragenlijsten Begrijpen Kinderen, respectievelijk geoperationaliseerd in de categorieën Veiligheidsbeleving, Pestenbeleving en Welzijn. De definities van deze categorieën zijn als volgt:

  - Veiligheidsbeleving is het ervaren van een gevoel van veiligheid in verschillende situaties (school). De leerling heeft het gevoel ergens bij te horen.

  - Welzijn is je goed voelen in de klas, zowel in de relatie met de leerkracht als in de school.

  - De ervaring van pesten is het gevoel van het kind dat er sprake is van systematische fysieke, verbale en/of relationele agressie door andere kinderen, waarbij het slachtoffer het gevoel heeft de agressor(s) niet te kunnen confronteren.

  Bij Kameleon starten we elk schooljaar met 'De Gouden Weken'. De leerkracht maakt samen met de groep groepsafspraken. Waarnemingen, een enquête en een sociogram maken voor de herfstvakantie de signalen zichtbaar en we werken bewust in een positieve groep. In november brachten we het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen in beeld door middel van. Het begrip van kinderen. Na analyse van deze data wordt bepaald aan welke vaardigheden de groep nog moet werken. Er wordt bepaald in welke fase van de vorming van de groep men zich bevindt en werkt aan een adequate competentie.

  De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt in de onderbouw gevolgd via het kijklogboek. Op het gebied van sociaal-emotionele veiligheid heeft de school een sociaal zekerheidsplan waarin onder meer het antipestprotocol is opgenomen. Ook heeft de school een document waarin staat beschreven hoe de school invulling geeft aan de rouwverwerking van kinderen. Beide documenten zijn te vinden op de website: dekameleon.elevantio.nl

 • Wie is de pestcoördinator of vertrouwenspersoon?

  anti ongedierte coördinator

  boom dame

  Stuur een email

  vertrouwelijke adviseurs

  Dr Erpelinck

  Stuur een email

  boom dame

  Stuur een email

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated: 03/13/2023

Views: 5776

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.