Artykuł 11 - Ustawa o ochronie granic (2023)

Filtr:Szukaj: Sztuka./§ Wyłącz reklamy, zapoznaj się z orzecznictwem – SPRAWDŹLEXLEGE PRO

Sytuacja prawna w:24.03.2023

Dz.U. 2022.0.1061 t.j. - Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granic

Ustawa o ochronie granic

Rozdział 3. Zakres obowiązków Straży Granicznej

Sztuka. 11. Ustawa o ochronie granic


Uprawnienia urzędników przy wykonywaniu obowiązków służbowych

1.

Urzędnicy pełniący funkcje, o których mowa w ustbis1 Obowiązki straży granicznejust. 2, ma prawo:

1)

wdrożenie kontroli granicznych;

2)

Przeprowadzanie odpraw osobistych i sprawdzanie zawartości bagażu, sprawdzanie ładunków w portach i na stacjach kolejowych oraz środków transportu lotniczego, drogowego, kolejowego i wodnego:
a) w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego zagrożonego grzywną,
b) zlokalizowania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących posłużyć do popełnienia czynu zabronionego zagrożonego karą,
c) znajdowania przedmiotów, których użycie mogłoby spowodować naruszenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
d) w celu zbadania przedmiotów, których posiadanie jest zabronione, a także przedmiotów, które mogą zostać skonfiskowane w celu wykonania obowiązków, o których mowa w ust.bis1 Obowiązki straży granicznejpon. 2 pkt 1-5b, 7 lub 10-14,
e) gdy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa innych osób, w tym funkcjonariuszy pełniących funkcje służbowe lub osób, na rzecz których pełnione są funkcje służbowe, gdy osoby te są umieszczane w strzeżonym ośrodku lub areszcie śledczym, umieszczane w nim lub przebywają w nim cudzoziemcy,
f) jeżeli zachowanie osób, o których mowa w lit. e) wskazuje na to, że mogą one stanowić dla siebie zagrożenie lub jeżeli z dostępnych informacji wynika, że ​​osoby te już próbowały wyrządzić sobie krzywdę,
g) jeżeli jest to konieczne do utrzymania porządku w zagranicznym zakładzie karnym lub więzieniu.

2a)

Przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa na przejściach granicznych, lotniskach oraz w transporcie lotniczym, drogowym, kolejowym i wodnym – w celu wykluczenia możliwości popełnienia przestępstw lub wykroczeń, w szczególności mających na celu nienaruszalność granicy państwowej lub bezpieczeństwo w ruchu międzynarodowym;

2b)

wprowadzić na pokład statku powietrznego personel ochrony i zastosować niezbędne środki, w tym użycie siły bezpośredniej i broni palnej, w celu unieszkodliwienia każdej osoby, która stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu, zdrowia lub życia pasażerów lub załogi;

3)

wydawanie wiz i innych zezwoleń na przekraczanie granic państwowych na podstawie odrębnych przepisów;

4)

w celu uwierzytelnienia lub innego określenia tożsamości osoby fizycznej;

5)

zatrzymywania osób w trybie iw przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;

5a)

zatrzymanie osób, które w oczywisty sposób stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia ludzkiego;

5aa)

Zatrzymanie osób pozbawionych wolności, które:
a) uciekł z aresztu śledczego, zakładu karnego, aresztu śledczego lub zakładu karnego dla cudzoziemców,
b) zbiegł w czasie konwoju lub akcji,
c) na podstawie zezwolenia właściwego organu opuścił zakład karny lub zakład poprawczy i nie powrócił tam w wyznaczonym terminie, korzystając z zezwolenia na czasowe opuszczenie zakładu karnego lub zakładu karnego albo przerwanie odbywania kary pozbawienie wolności;

5b)

opiekować się:
a) osoby wymienione pod numerem 5 właściwemu organowi Straży Granicznej, sądowi lub prokuraturze,
b) Cudzoziemcy, wobec których toczy się postępowanie na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby przebywające w strzeżonym ośrodku detencyjnym lub w areszcie śledczym są ośrodki dla cudzoziemców przy organie kontroli granicznej, sądzie, prokuraturze, jednostce organowej Policji, wojewodach, szefach służby do spraw cudzoziemców, przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych lub placówkach medycznych ,
c) Cudzoziemcy:
– do którego została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, która podlega wykonaniu na podstawie art.bis329 Wykonanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotuustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
– którym odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art.bis463 do granicy lub portu państwa obcego wychodzącego z Rzeczypospolitej Polskiejust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
– wobec którego wydano nakaz wydalenia z klauzulą ​​wykonalności na podstawie art.bis71 nakazu opuszczenia terytorium RP i wykonania decyzji o wydaleniupkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe, pobycie i wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Przegląd Prawny 2021, poz. 1697),
- podlega przeniesieniu zgodnie z pkt.bis37 Ekstradycja cudzoziemca do właściwego państwa członkowskiegopkt 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wbis393b Ekstradycja cudzoziemca do właściwego państwa członkowskiegopkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
– na granicy państwowej lub w porcie lotniczym lub morskim państwa, do którego cudzoziemiec jest przewożony;

(Video) Dzisiaj Informacje TV Republika 21-03-2023

5c)

Pobieranie odcisków palców lub wymazu z jamy ustnej:
a) w trybie i w przypadkach przewidzianych w Kodeksie postępowania karnego,
b) identyfikacji osób o nieznanej tożsamości oraz osób, które próbują ukryć swoją tożsamość, gdy nie jest możliwe ich zidentyfikowanie w inny sposób;

5d)

pobieranie odcisków linii papilarnych cudzoziemców w formach i przypadkach określonych w odrębnych przepisach;

5e)

podszywać się pod osoby w celu weryfikacji ich tożsamości, identyfikować osoby o nieznanej tożsamości oraz osoby próbujące ukryć swoją tożsamość;

6)

przeszukania osób, rzeczy, obiektów i środków transportu w sposób iw przypadkach przewidzianych w Kodeksie postępowania karnego i innych dokumentach;

6a)

nakładanie grzywien przez grzywny za naruszenia;

7)

Obserwacja i rejestracja zdarzeń na drogach publicznych oraz w innych miejscach publicznych z wykorzystaniem technicznych środków rejestracji obrazu i dźwięku;

7a)

prowadzenia obserwacji i utrwalania obrazu środkami technicznymi na terenie ośrodków nadzoru, aresztu śledczego dla cudzoziemców lub w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych, a także w innych obiektach i terenach użytkowanych przez Straż Graniczną, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym tam osobom;

7b)

Obserwacja i nagrywanie technicznymi środkami obrazu lub dźwięku w miejscach niepublicznych podczas interwencji;

8)

zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności kontroli ruchu drogowego w trybie iw przypadkach określonych ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

9)

Przechowywanie i transport szkodliwych substancji jądrowych i promieniotwórczych, substancji chemicznych i biologicznych oraz odpadów z granicy państwa do załadowcy;

10)

przebywanie i poruszanie się po terenie bez uzyskania zgody jego właścicieli lub mieszkańców oraz przekraczanie gruntów rolnych w bezpośrednim pościgu, w tym z psem przewodnikiem, gdy korzystanie z dróg nie jest możliwe;

11)

ubiegania się o niezbędne wsparcie ze strony instytucji państwowych, organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego, a także podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wyżej wymienione instytucje, władze i organy są zobowiązane w zakresie swojej działalności do udzielania tej pomocy w ramach obowiązujących przepisów prawa;

12)

w ramach obowiązujących przepisów zwrócić się o niezbędną pomoc do innych firm i organizacji społecznych, a także zwrócić się o pomoc doraźną do dowolnej osoby w nagłych przypadkach;

13)

Przeprowadzanie kontroli zapobiegawczej:
a) osób doprowadzonych, zakwaterowanych lub umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub osób im towarzyszących w celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie lub zdrowie osób lub mienia oraz w celu ochrony przed nieuprawnionymi działaniami zagrażającymi życiu lub zdrowiu oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu,
b) osób wchodzących na teren objęty zakazem na podstawie art.27 ust.1 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz.U.2022 nr 2257 oraz z 2023 r. nr 261).

14)

Wydawanie osobom, w granicach niezbędnych do wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-2b, 4-6, 7, 7a, 9, 10 lub 13, albo w granicach niezbędnych do zabezpieczenia przed zatarciem zachowania się w określonym sposób zabezpieczenia obiektu lub uniknięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia, jeżeli jest to niezbędne do sprawnego i zgodnego z prawem prowadzenia tych czynności lub zatarcia śladów przestępstwa lub przestępstwa w celu uniknięcia naruszenia.

1a.

Pozbawienie wolności może zostać zastosowane tylko wtedy, gdy inne środki okażą się daremne lub nieskuteczne.

1b.

Czynności, o których mowa w ust. 1, muszą być prowadzone w sposób jak najmniej naruszający prawo do prywatności osoby, przeciwko której są skierowane.

1c.

Osobie zatrzymanej na podstawie art. 1 pkt 5a przysługują uprawnienia przewidziane w Kodeksie postępowania karnego wobec osoby tymczasowo aresztowanej.

1 T.

Wykonując czynności zgodnie z artbis1 Obowiązki straży granicznejPon 2 nr 13a Straż Graniczna ma prawo:

(Video) Jak ominąć podatek od sprzedaży nieruchomości 🏡 mieszkania, bądź domu❓

1)

swobodnie poruszać się po terenie Spółki zależnej bez konieczności identyfikacji i są zwolnieni z obowiązku przeprowadzania kontroli tożsamości;

2)

śledzić i kopiować dokumenty związane z zatrudnieniem, zlecaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej;

3)

ustalić tożsamość osób przebywających w miejscu kontroli;

4)

Przesłuchania osób podejrzanych o naruszenie przepisów art.bis10d Kontrola przez pracowników;

5)

poprosić o wyjaśnienia osoby w punkcie kontrolnym;

6)

Czynności kontroli dokumentów z wykorzystaniem środków audiowizualnych;

7)

z pomocą specjalistów i specjalistów;

8)

przeprowadzania kontroli stanowisk pracy, w szczególności ustalania liczby stanowisk pracy.

1e.

Aby wykonać zadania, o których mowa w pkt.bis1 Obowiązki straży granicznej2 pkt 1, 2, 2a lit. a-c, pkt 4, 5-5b, 5d oraz 12 i 13, Straż Graniczna może korzystać z psów służbowych lub koni.

2.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, formę i tryb wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1 Ust. 4-5c i 5e oraz wzory dokumentów stosowanych w tych przypadkach, a także organy uprawnione do kierowania konwojami oraz szczegółowe warunki konwojowania środkami transportu, uwzględniające niezbędne środki ostrożności przy wykonywaniu uprawnień, a także skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną oraz Poszanowanie praw osób, wobec których środki te są podejmowane.

2a.

Sposób, w jaki czynności według nr 1:
a) pkt 5-5aa, w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności,
b) pkt 7 i 7b w terminie 7 dni od dnia, w którym spółka dowiedziała się o podjętych wobec niej środkach
– zażalenie można złożyć do prokuratury właściwej ze względu na miejsce wykonywania czynności. Do zawiadomienia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego.

2b.

Materiały zebrane w trakcie czynności na podstawie § 1 pkt 7 i 7b, które nie zawierają dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego, są przechowywane przez okres 2 miesięcy po zakończeniu czynności, a następnie niezwłocznie niszczone w zgodnie z protokołem. Zniszczenie materiału nakazuje Straż Graniczna, która monitorowała działania.

2c.

Czynności, o których mowa w n. 1 pkt 7a, nie mogą być wykonywane w miejscach przeznaczonych do celów sanitarno-higienicznych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych dla cudzoziemców.

2d.

Zebrane nagrania obrazu zgodnie z § 1 pkt 7a, które nie zawierają dowodów, które pozwalałyby na wszczęcie postępowania karnego lub karnego o wykroczenia, postępowania dyscyplinarnego lub które mogłyby zostać wykorzystane w postępowaniu w ramach postępowania przygotowawczego, ani dowodów, które uzasadniałoby zawisłość sporu takiego Postępowania o znaczeniu należy przechowywać przez okres 30 dni od daty rejestracji, a następnie zniszczyć.

2e.

Użyte w ust. 1 pkt 7b określenie „interwencja” oznacza zaangażowanie jednego lub większej liczby funkcjonariuszy straży granicznej w przebieg zdarzenia mogącego naruszyć normy prawne oraz podjęcie działań w celu ustalenia charakteru, charakteru i okoliczności zdarzenia oraz podjęcie działań w celu Przywrócenie naruszonego porządku prawnego.

2f.

W przypadkach określonych w pkt 1 pkt 7b funkcjonariusz straży granicznej ma obowiązek w miarę możliwości ostrzec osobę, wobec której działa, zanim obraz lub dźwięk zostaną utrwalone.

3.

Zatrzymanemu należy niezwłocznie poddać badaniu lekarskiemu lub udzielić mu pierwszej pomocy w uzasadnionych przypadkach.

4.

Minister Administracji Wewnętrznej, po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, taki jak w pkt 3. W oddelegowaniu należy określić osoby, które będą prowadzić badania, organizację i miejsce prowadzenia badań oraz zakres prowadzonej dokumentacji, a także przypadki uzasadniające konieczność udzielenia przez osobę zatrzymaną pierwszej pomocy.

5.

Minister Administracji Wewnętrznej określa, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim muszą odpowiadać pomieszczenia organów Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych oraz zasady przebywania w tych pomieszczeniach. Rozporządzenie powinno regulować wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych, organy kontrolujące te pomieszczenia, zakres dokumentacji oraz szczegółowe prawa i obowiązki osadzonych.

5a.

(Video) Prawie Prawniczo, czyli radcowie prawni o umowie najmu nieruchomości – r.pr. Piotr Dobrowolski

Minister Administracji Wewnętrznej określi, w drodze rozporządzenia, warunki, sposób i formy realizacji pozycji, o których mowa w nr 1 pkt 7 i 7b, a także tryb ich dokumentowania oraz organy właściwe w tych sprawach, uwzględniając adekwatność sposobu i formy działania do rodzaju czynności wykonywanych przez dyrektorów.

5b.

Minister Administracji Wewnętrznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób przechowywania i niszczenia zapisów obrazu, o których mowa w ust. 1 pkt 7a, oraz udostępniania ich uprawnionym organom, mając na uwadze, że utrwalony obraz należy odpowiednio zabezpieczyć przed utratą , zniekształcenia lub nieupoważnionego ujawnienia.

6.

(wycofać)

7.

Minister Administracji Wewnętrznej określa, w drodze rozporządzenia:

1)

szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli zgodnie z ust. 1 pkt 1, a także uwierzytelniania w dokumentach podróży przy przekraczaniu granicy państwowej,

2)

Wzory dokumentów potwierdzających wjazd lub wyjazd oraz potwierdzających przechowywanie dokumentów podczas kontroli granicznej,

3)

Kopia stempla potwierdzającego datę i miejsce przekroczenia granicy
– uwzględniając możliwość ograniczenia lub zniesienia kontroli granicznych i ich przeprowadzania poza kolejnością, niektóre kategorie osób przekraczających granicę i okoliczności ich przekraczania, możliwość użycia środków technicznych i psa przewodnika podczas tej kontroli oraz konieczność dokumentowanie przeprowadzonych czynności, w tym dostosowanie wzorów dokumentów i pieczęci do obowiązujących przepisów Unii Europejskiej.

7a.

Minister Administracji Wewnętrznej określa, w drodze rozporządzenia, formy kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej na obszarze terytorialnym przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji międzynarodowej, uwzględniając wymagania dotyczące koordynacji działań Komendy Straży Granicznej z innymi organów i instytucji działających na przejściach granicznych oraz wymogów kontroli bezpieczeństwa na lotniczych przejściach granicznych iw transporcie lotniczym.

7b.

Minister Administracji Wewnętrznej w porozumieniu z Ministrem Transportu określa, w drodze rozporządzenia, jakie warunki muszą spełniać funkcjonariusze wchodzący w skład personelu ochrony na pokładzie statku powietrznego, formę pełnienia służby na pokładzie statku powietrznego oraz wyposażenie funkcjonariuszy wchodzących w skład personelu ochrony na pokładzie statku powietrznego jest personelem ochrony, mając na uwadze konieczność zapobiegania bezprawnej ingerencji podczas lotu oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się na pokładzie statku powietrznego.

8.

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego przysługuje Ci odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez w ust. 1 pkt 10.

9.

(wycofać)

Sztuka. 11. Uprawnienia funkcjonariuszy podczas egzekucji... - budzi Państwa wątpliwości?

potrzebujeszinformacje prawne?

Zadaj bezpłatne pytanie

Zobacz poprzedni artykuł|Zobacz następny artykuł

Zobacz wszystkie akty prawne

Porównaj: 1 Przypisy: 1

Artykuł 11 - Ustawa o ochronie granic (1)

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

(Video) Poznaj prowokacyjną sztukę Otto Dixa: mistrza ekspresjonizmu - szkoła historii sztuki

Artykuł 11 - Ustawa o ochronie granic (2)

Prawnik

Wrocław (województwo dolnośląskie)

Artykuł 11 - Ustawa o ochronie granic (3)

radca prawny

Ostrow Wielkopolski (Woiwodschaft da Grande Polonia)

Artykuł 11 - Ustawa o ochronie granic (4)

Prawnik

Szczecin (woj. zachodniopomorskie)

Artykuł 11 - Ustawa o ochronie granic (5)

Prawnik

Zawiercie (woj. śląskie)

Szukaj: Filtr

Artykuł 11 - Ustawa o ochronie granic (6)

(Video) sesjaWiec 28092022

Videos

1. Konferencja informacyjna Społecznych Rad ds Osób Niepełnosprawnych Województwa Lubelskiego
(LFOON-SW)
2. Granica polsko - białoruska przejście w Kuźnicy - Bruzgach
(Telewizja Narew)
3. capture 22 lutego 2022 08 32 48 AM
(Kazimierza Wielka)
4. Mirosław Suchoń - ws. Porozumienia z Republiką Austrii
(Janusz Jaskółka)
5. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 17 lutego 2021 r.
(Rada Miejska w Piasecznie)
6. XVII sesja zwyczajna VIII kadencji Rady Gminy Wielkie Oczy 11.02.2021
(Gmina Wielkie Oczy)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated: 07/05/2023

Views: 5788

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.